<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sodba II Ips 789/2007
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.789.2007

Evidenčna številka:VS0011596
Datum odločbe:10.11.2008
Opravilna številka II.stopnje:VSC Cp 580/2005
Področje:ODŠKODNINSKO PRAVO
Institut:povrnitev nepremoženjske škode - odmera odškodnine - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti

Jedro

Temeljni načeli za odmero odškodnine za nepremoženjsko škodo sta načelo individualizacije odškodnine in načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine.

Izrek

Revizija se zavrne.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je odločilo, da je toženec dolžan tožniku v petnajstih dneh plačati 5.813.569 SIT in povrniti pravdne stroške v višini 630.231 SIT, vse s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, višji tožbeni zahtevek pa je zavrnilo.

Sodišče druge stopnje je pritožbi tožnika delno ugodilo in izpodbijano sodbo v zavrnilnem delu spremenilo tako, da je prisojeni znesek odškodnine zvišalo na 6.913.569 SIT ter prisojeni znesek pravdnih stroškov na 840.091 SIT, v ostalem delu pa je pritožbo zavrnilo in v izpodbijanem, a nespremenjenem delu potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, pri čemer je tožencu naložilo plačilo 82.940 SIT tožnikovih pritožbenih stroškov.

Proti zavrnilnemu delu te sodbe je tožnik vložil revizijo, v kateri uveljavlja zmotno uporabo materialnega prava ter predlaga, da revizijsko sodišče obe sodbi spremeni tako, da tožniku prisodi še nadaljnjo odškodnino v znesku 6.259,39 EUR. Poudarja, da sta nižji sodišči pri odmeri odškodnine za pretrpljene telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem prenizko ovrednotili mnenje izvedenca medicinske stroke M. K. ter izpoved tožnika. Premalo sta upoštevali posamična obdobja trajanja bolečin različne intenzivnosti, posebej je pomembno, da bo imel tožnik telesne bolečine tudi v bodoče, kar glede na njegovo starost ob škodnem dogodku (šestindvajset let) in povprečno življenjsko dobo pomeni še okoli petdeset let. Prav tako nista ustrezno ovrednotili dejstev, da se je tožnik zaradi obravnavanih poškodb zdravil kar trideset mesecev in da je sedem mesecev hodil z berglami. Poleg tega med (ostalimi) nevšečnostmi izstopajo trije operativni posegi in sedemnajstdnevna hospitalizacija. Pri odmeri odškodnine za strah, ki je prav tako občutno prenizka, sta sodišči prve in druge stopnje premalo ovrednotili predvsem dejstvo, da se je pri tožniku zaradi zaskrbljenosti za izid zdravljenja in nezmožnosti za adaptacijo na novo situacijo razvila depresija. Nadalje se tožnik ne strinja z višino odškodnine za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti. Opozarja, da je zaradi anatomskih in funkcionalnih posledic obravnavanih poškodb bistveno manj zmožen že za vsakodnevne aktivnosti, ki zahtevajo dolgotrajno hojo (še posebej po neravnem terenu in po brežinah) oziroma hitre spremembe smeri gibanja ali jih je treba opravljati v globokem počepu, bistveno manj je sposoben za vsa domača opravila ter delo v službi. Predvsem pa je pomembno, da je bil tožnik pri vsega šestindvajsetih letih primoran opustiti deskanje na snegu, motokros, squash, kolesarjenje, zaradi česar zelo duševno trpi in bo trpel tudi v bodoče. Tudi odškodnina za duševne bolečine zaradi skaženosti bi morala biti višja, saj se zaradi le-te počuti manjvrednega in iznakaženega ter ima težave pri navezovanju stikov z dekleti.

Revizija je bila vročena Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in tožencu, ki nanjo ni odgovoril.

Revizija ni utemeljena.

Ko revizijsko sodišče preizkuša materialnopravno pravilnost odločitve o višini odškodnine za nepremoženjsko škodo, je vezano na dejanske ugotovitve nižjih sodišč glede posameznih oblik nepremoženjske škode (tretji odstavek 370. člena Zakona o pravdnem postopku; Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji; v nadaljevanju: ZPP). Le-te so v konkretnem primeru razvidne iz razlogov na šesti do deveti strani prvostopenjske sodbe, ki je (v tem delu) prestala pritožbeni preizkus.

Kot je bilo v številnih revizijskih odločbah z odškodninskopravnega področja že poudarjeno, sta temeljni načeli za odmero odškodnine za nepremoženjsko škodo načelo individualizacije odškodnine (ki se osredotoča na posameznika - konkretnega oškodovanca - kot neponovljivo celoto ter obseg in vsebino njegovega telesnega in duševnega trpljenja) in načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine (ki pove, kako določena družba kot celota v določenem času in prostoru vrednoti dobrino določene vrste, izraža pa se v razponih odškodnin, ki jih sodna praksa priznava v podobnih škodnih primerih in katera odsevajo razmerja med manjšimi, večjimi in katastrofalnimi škodami ter odškodninami zanje).

Tožnik je utrpel prelom diafize desne stegnenice, prelom diafize desne golenice, Segondov odlom zunanjega kondila desne golenice ter raztrganino posterolateralnega dela sklepne kapsule in zadnje križne vezi desnega kolena. Za pretrpljene telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem mu je bilo prisojenih 12.518,78 EUR. Revizijsko sodišče ocenjuje, da je takšna odškodnina v skladu s kriteriji iz 200. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. l. SFRJ, št. 29/78 in naslednji - ZOR, katerega določila se za sporno pravno razmerje uporabljajo na podlagi 1060. člena sedaj veljavnega Obligacijskega zakonika; Ur. l. RS, št. 83/01 in naslednji - OZ) in v okvirih, ki jih je v podobnih primerih začrtala sodna praksa. Poudariti je treba, da so bila vsa pravno relevantna dejstva, na katera revident (ponovno) opozarja in obstoj katerih sta sodišči prve in druge stopnje neizpodbojno ugotovili (trajanje in intenzivnost bolečinskih obdobij, bodoče bolečine, dolgotrajnost zdravljenja, sedemmesečna hoja z berglami, itd.), primerno ovrednotena že v pravnomočni sodbi. Revizijsko zavzemanje za dodatno odškodnino iz tega naslova je zato neutemeljeno.

Prav tako revizijsko sodišče v celoti soglaša z odločitvijo nižjih sodišč glede odškodnine za pretrpljen strah. Ob dejanskih ugotovitvah nižjih sodišč, ki se nanašajo na to obliko nepremoženjske škode (intenzivnost in obdobja trajanja primarnega in sekundarnega strahu, enkratna psihiatrična pomoč), zanjo prisojena odškodnina v znesku 1.669,17 EUR po ocen i revizijskega sodišča ustreza pravnemu standardu pravične denarne odškodnine in je primerljiva z odškodninami, ki jih sodišča prisojajo v drugih zadevah za podobne škode iz tega naslova. Drugačne revizijske navedbe tega stališča ne morejo omajati.

Neutemeljena je tudi revizijska graja pravnomočno prisojene odškodnine za tožnikove duševne bolečine zaradi skaženosti. Nižji sodišči sta upoštevali vse, kar je pravno relevantnega za to obliko škode, med drugim v reviziji posebej izpostavljeno mesto brazgotin in tožnikovo starost ob poškodbi. V konkretnem primeru ugotovljena skaženost, upoštevajoč tudi tožnikovo doživljanje - katerega je treba vrednotiti v razumnih mejah - ne utemeljuje višje odškodnine od prisojene (1.669,17 EUR). Le-ta je po presoji revizijskega sodišča ustrezna in pravična ter tudi primerljiva s podobnimi škodnimi primeri.

Pritrditi tudi ni moč revizijskemu očitku glede na nižjih stopnjah sojenja odmerjene odškodnine za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti. Iz sodb nižjih sodišč izhaja, da je sodni izvedenec M. K. tožnikovo zmanjšanje življenjske aktivnosti ocenil kot zmerno (15 %). Vse revizijsko zatrjevane okoliščine, relevantne za odmero odškodnine iz tega naslova (težave v vsakdanjem življenju pri aktivnostih, ki zahtevajo dolgotrajno hojo ali hitre spremembe smeri gibanja, omejitve pri delih, ki jih je treba opravljati v globokem počepu; popolna odpoved intenzivnemu športnemu življenju, tožnikova starost, itd.), so bile na nižjih stopnjah sojenja ustrezno upoštevane. Prisojena odškodnina v znesku 12.518,78 EUR je ob vsem ugotovljenem primerna in ni prenizko odmerjena, kot meni tožnik. Tudi v tem delu je materialno pravo pravilno uporabljeno.

Ker uveljavljani revizijski razlogi niso podani, je revizijsko sodišče na podlagi 378. člena ZPP revizijo zavrnilo in z njo tudi priglašene revizijske stroške.


Zveza:

ZOR člen 200.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMDg5