<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sklep Cst 242/2019
ECLI:SI:VSLJ:2019:CST.242.2019

Evidenčna številka:VSL00024748
Datum odločbe:06.06.2019
Senat, sodnik posameznik:Tadeja Zima Jenull (preds.), Magda Teppey (poroč.), Ladislava Polončič
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:stečajni postopek - nagrada upravitelja - odmera in plačilo nagrade upravitelja - nadomestilo za unovčenje stečajne mase in razdelitev - razdelitev posebne razdelitvene mase

Jedro

Upravitelj ima pravico, da ob vsakokratni predložitvi končnega načrta zahteva plačilo nadomestila za unovčenje in za razdelitev; glede na določbo tretje alineje 1. točke drugega odstavka 104. člena ZFPPIPP vsakokrat do sorazmernega dela nadomestila iz 3. točke četrtega odstavka 103. člena ZFPPIPP. Pri tem sešteti sorazmerni deli nadomestila v skladu s 7. členom Pravilnika ne smejo znesti več od nadomestila, ki gre upravitelju glede na višino celotnega zneska, ki je bil v določenem stečajnem postopku predmet razdelitve.

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje v izpodbijani točki 2.2 izreka potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom (proc. dej. 322) sklenilo, da se razdelitev posebnih razdelitvenih mas opravi na podlagi 9 končnih načrtov posebne razdelitvene mase z dne 12. 4. 2019, ki so sestavni del sklepa in objavljeni hkrati z objavo tega sklepa (točka 1. izreka). Ugotovilo je, da upravitelj A. A. opravlja naloge in pristojnosti upravitelja prek pravnoorganizacijske oblike s. p. (točka 2.1 izreka). Sorazmerni del nadomestila upravitelja je odmerilo v višini 17.285,27 EUR, 22 % DDV v višini 3.802,76 EUR, skupaj 21.088,03 EUR (točka 2.2 izreka). Odločilo je, da ima po pravnomočnosti sklepa upravitelj pravico do plačila 90 % nagrade, o plačilu zadnjih 10 % pa bo sodišče odločalo po prejemu končnega poročila upravitelja (točka 2.3 izreka).

2. O sorazmernem delu nadomestila upravitelja za razdelitev posebne razdelitvene mase ločitvenemu upniku je sodišče odločilo na podlagi 2. točke prvega odstavka 365. člena v zvezi z desetim odstavkom 371. člena ZFPPIPP in je sorazmerni del nadomestila upravitelju odmerilo na podlagi tretje točke četrtega odstavka 103. člena ZFPPIPP v zvezi z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (v nadaljevanju: Pravilnik)1, vendar največ v višini 60.000,00 EUR. Osnova za izračun tega dela nagrade niso kupnine za prodano premoženje in tudi ne zneski, ki jih dobijo upniki, ampak razlika med kupninami za prodano premoženje in vsemi ostalimi stroški postopka, razen upravitelljeve nagrade, konkretno nadomestila, ki se šele izračunava. Poleg tega se ta del nagrade odmeri upoštevajoč vse razdelitve stečajne mase v konkretnem postopku in ne vsake posebej, kot je predlagal upravitelj. Sešteti sorazmerni deli nadomestila za razdelitev ne smejo znesti več od nadomestila, ki gre upravitelju glede na višino celotnega zneska, ki je bil v določenem stečajnem postopku predmet razdelitve.

3. Zoper odločitev v točki 2.2 sklepa se je pravočasno pritožil upravitelj (proc. dej. 332). Uveljavljal je vse pritožbene razloge po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP). Sodišču druge stopnje je predlagal, da odpravi nezakonito in protiustavno sodno prakso in pojasnil, da je v podobnem primeru že vložena ustavna pritožba. Pritožbenemu sodišču je predlagal, naj izpodbijani sklep razveljavi in ga posreduje sodišču prve stopnje v novo odločanje ali samo odloči o upraviteljevih nagradah po njegovem predlogu v 9 načrtih končnih razdelitev ali pa naj postopek prekine do odločitve Ustavnega sodišča v enakem primeru.

V bistvenem upravitelj uveljavlja naslednje pritožbene razloge:

- Upravitelj je v predmetnem stečajnem postopku unovčil 9 posebnih stečajnih mas ter sodišču 12. 4. 2019 predložil 9 končnih načrtov razdelitev posebnih stečajnih mas (proc. dej. od 312 do 320). Sodišče prve stopnje je sklenilo, da se razdelitev posebne razdelitvene mase opravi na podlagi 9 končnih načrtov razdelitev, o upraviteljevem nadomestilu pa je odločilo skupno, upoštevajoč vse razdelitve stečajne mase skupno in ne vsake posebej. Sodišče prve stopnje bi moralo upoštevati, da se nagrada odmeri posebej za vsako pripravljeno delitev vsake posebne in splošne mase ter skladno s 7. členom Pravilnika odmeriti nagrado upravitelju v okviru vsakega posebnega predloga delitve posamezne posebne mase, brez upoštevanja zneskov, ki jih upravitelj deli po drugih predlogih delitve posebnih mas ter brez vštevanja nagrad, ki jih je upravitelj dobil na podlagi delitve ostalih posebnih stečajnih mas. Zakon jasno določa, da je treba vsako premoženje, ki je predmet ločitvene pravice voditi ločeno in za vsako premoženje pripraviti načrt razdelitve Tudi nagrado upravitelja je zato treba odmeriti od vsakega zneska posebej. V zakonu ni osnove ni za združevanje osnov posameznih delitev za skupno izračunavanje nagrade upravitelja. Sorazmerni del unovčenega premoženja, ki gre upravitelju, predstavlja strošek vsake posebne stečajne mase in ta strošek bremeni vsako posamezno posebno stečajno maso. Sodišče prve stopnje je o vseh razdelitvah nezakonito odločilo z enim sklepom ter nezakonito odločilo o skupnem nadomestilu.

- Sklep sodišča je v nasprotju s samim seboj, saj je sodišče odločilo, da se razdelitev opravi kot je navedeno v končnih načrtih upravitelja, s tem je potrdilo tudi višino nadomestila po predlogu upravitelja, ki pa ga je izračunalo drugače.

- Gramatikalno je treba ločiti med dvema pojmoma in sicer „znesek, ki je predmet razdelitve (3. točka četrtega odstavka 103. člena ZFPPIPP) ter „razdelitvena masa“ (prvi odstavek 226. člena ZFPPIPP). Upravitelju pripada sorazmerni del zneska, ki je predmet razdelitve, to pa je kupnina. Zakon ne opredeljuje nobenega vmesnega zneska, kot je kupnina minus stroški, vendar brez nadomestila, zato je izbira takšne osnove za odmero nadomestila v nasprotju z zakonom. Kolikšen del nadomestila bremeni posamezno stečajno maso po izračunu sodišča sploh ni jasno. Tak način izračuna je uperjen zoper upravitelje, ki bodo prejeli manj.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Sodna praksa je zavzela stališče, da se kot osnova za izračun nagrade za unovčenje in razdelitev posebne stečajne mase upošteva višina poplačila ločitvenih upnikov, ki se izračuna kot „neto“ vrednost po odštetju vseh stroškov, brez nagrade upravitelja, ki se šele izračunava.2 Zmotno je pritožbeno stališče, da je že zato, ker ZFPPIPP izrecno ne opredeljuje nobenega vmesnega zneska, kot je kupnina minus stroški, izbira takšne osnove za odmero nadomestila v nasprotju z zakonom in je osnova za odmero nadomestilo upravitelja znesek kupnine. ZFPPIPP v 3. točki četrtega odstavka 103. člena in Pravilnik v 7. členu, govorita o nadomestilu za unovčenje stečajne mase in razdelitev. Pojem razdelitve se nanaša na razdelitev, ki je v stečajnem postopku namenjena poplačilu terjatev upnikov. Stališče pritožnika, da je pojem zneska, ki je predmet razdelitve, drugačen od pojma razdelitvene mase iz 226. člena ZFPPIPP, ki jo zakon opredeljuje kot denarno dobroimetje, nastalo z unovčenjem, zmanjšano za stroške, je zmotno, ker temelji na zmotni predpostavki, da v okvir razdelitve spada tudi plačilo stroškov stečajnega postopka. ZFPPIPP posebej določa plačilo stroškov postopka (354. člen do 357. člena) in poplačilo upnikov, to je razdelitev splošne in posebne stečajne mase, ki se opravi po plačilu stroškov postopka (358. člen do 374. člen). Zato je pravilno stališče sodišča prve stopnje, da je osnova za nadomestilo upravitelju znesek kupnine zmanjšan za stroške stečajnega postopka.

6. 7. člen Pravilnika vsebuje preglednico za nadomestilo upravitelja za unovčenje stečajne mase in razdelitev (1. odstavek). Nadalje določa, da je osnova za izračun nadomestila višina zneska unovčenega premoženja, ki je predmet razdelitve, ne glede na to, ali gre za razdelitev splošne ali posebne razdelitvene mase (2. odstavek). 7. člen Pravilnika določa višino osnove za izračun nagrade, pri čemer se kot osnova upošteva skupna višina razdelitvene mase splošne in posebne razdelitve. Lestvica v prvem odstavku 7. člena Pravilnika je regresivna, zato se znesek nadomestila pri višjih vrednostih nadomestila sorazmerno znižuje. V sodni praksi je bilo zavzeto stališče, da je treba določila za izračun nadomestila po 7. členu Pravilnika razlagati tako, da postopek unovčenja in razdelitve stečajne mase šteje kot enoten postopek, ne glede na to, da se je stečajna masa unovčevala postopoma in se je izvajala razdelitev skozi več delnih razdelitev. To je treba upoštevati tudi, ko je bila izvedena razdelitev ločitvenim upnikom po več posebnih razdelitvenih masah.3 Matematični izračun višine nadomestila je različen, če seštejemo vse osnove za odmero nadomestila ali izračunamo nadomestilo od vsake osnove posebej.

7. Upravitelj ima pravico, da ob vsakokratni predložitvi končnega načrta zahteva plačilo nadomestila za unovčenje in za razdelitev; glede na določbo tretje alineje 1. točke drugega odstavka 104. člena ZFPPIPP vsakokrat do sorazmernega dela nadomestila iz 3. točke četrtega odstavka 103. člena ZFPPIPP. Pri tem sešteti sorazmerni deli nadomestila v skladu s 7. členom Pravilnika ne smejo znesti več od nadomestila, ki gre upravitelju glede na višino celotnega zneska, ki je bil v določenem stečajnem postopku predmet razdelitve.

8. Sodišče prve stopnje je v obravnavanem primeru nadomestilo upravitelju odmerilo na podlagi devetih predlogov, tako da je ugotovilo skupni znesek delitev posebne stečajne mase iz vsega unovčenega premoženja. Od vseh 9 kupnin je po posameznih načrtih razdelitve odštelo vse stroške, razen nadomestila upravitelja z DDV, tako dobljene zneske je seštelo in izračunalo osnovo za odmero nagrade upravitelju, ki znaša 376.175,54 EUR. Glede na ta znesek je odmerilo nagrado upravitelja, ki upoštevaje III. postavko 7. člena Pravilnika znaša 17.250,00 EUR + 3% nad 375.000,00 EUR (35,27 EUR), to je skupaj 17.285,27 EUR, temu znesku pa prištelo še 22 % DDV. Po presoji pritožbenega sodišča je postopalo pravilno in nagrado odmerilo pravilno v skladu z določili ZFPPIPP in Pravilnika.

9. Neutemeljene so tudi upraviteljeve navedbe, da naj bi zaradi zmanjšanja njegove nagrade prišlo do oškodovanja upnikov. Če je nadomestilo upravitelja manjše, za razdelitev upnikom ostane več.

10. Višje sodišče je odgovorilo na pritožbene navedbe, ki so pomembne za presojo pravilnosti izpodbijanega sklepa.

11. Ker izrecno uveljavljeni pritožbeni razlogi niso utemeljeni, prav tako pa tudi niso podane kršitve, na katere višje sodišče pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP oba v zvezi s prvim odstavkom 121. členom ZFPPIPP), je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.

------------------------------------------------

1 Uradni list RS št. 91/2008 in nadaljnji.

2 Sklepi VSL Cst 548/2018, Cst 198/2017, Cst 191/2017, Cst 147/2017 in Cst 48/2015.

3 Sklepi VSL Cst 336/2014 z dne 13. 8. 2014, sklep VSL Cst 32/2016 z dne 27. 1. 2016, in Cst 177/2013 in Cst 358 in 359/2018).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 103, 103/4, 103/4-3, 104, 104/2, 104/2-1, 226

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (2008) - člen 7, 7/1, 7/2
Datum zadnje spremembe:
13.08.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMwODc0