<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba I U 245/2017-8
ECLI:SI:UPRS:2017:I.U.245.2017.8

Evidenčna številka:UP00014665
Datum odločbe:19.12.2017
Senat, sodnik posameznik:mag. Mira Dobravec Jalen (preds.), mag. Miriam Temlin Krivic (poroč.), Irena Polak Remškar
Področje:UPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI SPOR
Institut:nejasna vloga - poziv k dopolnitvi vloge - zavrženje vloge - meje preizkusa odločbe

Jedro

Organ (s sklicevanjem na prvi odstavek 67. člena ZUP) pravilno opredelil vlogi kot nerazumljivi (nejasni), saj iz njih, po preučitvi njihove vsebine, ni jasno, kaj je prvotožnica z njimi zahtevala - zoper katere akte je pritožbo vlagala oziroma katero izredno pravno sredstvo.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena ZUS-1 sodišče razišče oziroma preizkusi dejansko stanje v okviru tožbenih navedb. Tako je ravnalo tudi v obravnavanem primeru in preizkusilo izpodbijani sklep glede na tožbene ugovore. Vendar tudi na podlagi tožbenih razlogov ne more zaključiti drugače, kot da je imel organ na podlagi vlog z dne 1. 7. 2016 in 5. 7. 2016, ter z dopolnitvijo z dne 17. 8. 2016, podlago, da je vlogo zavrgel, ker je bila nejasna.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Prvostopni organ je z izpodbijanim sklepom odločil, da pritožbo zavrže. V obrazložitvi je navedel, da je dne 1. 7. 2016 ter dopolnitev z dne 5. 7. 2016, prejel dopis s strani prvotožnice, ki ga je naslovila kot "pritožba, da se vzpostavi dejansko stanje po katastru, kot je razvidno iz mapne kopije v času Marije Terezije". V vlogi je navajala številna dejstva in obširno zatrjevala nepravilnosti v zvezi s postopki tako geodetske uprave kot drugih upravnih organov v različnih časovnih obdobjih, katerih predmet sta bili parceli št. 6 in 9 k.o. ... Na zatrjevane nepravilnosti v zvezi z evidentiranjem nepremičnin v zemljiški kataster je organ podal pojasnilo št. 35311-47/2015-7 z dne 9. 8. 2016, hkrati pa prvotožnico pozval na dopolnitev vloge, ker je bila njena vloga nejasna in ni mogel nedvoumno razbrati, uvedbo katerega postopka stranka dejansko zahteva in zoper kateri akt. Tudi na podlagi odgovora, kjer je navedla, naj se njena vloga obravnava kot pritožba na vse geodetske postopke od leta 1951 do danes, katere je vodila geodetska uprava in primeroma izpostavila postopek IDPOS 6030 iz leta 2005 in IDPOS 6044, ki je bil ustavljen, meni, da njene vloge ne more obravnavati niti ni mogoče preizkusiti, ali je pritožba pravočasna in vložena zoper kateri akt. Pritožbo je zavrgel na podlagi prvega odstavka 240. člena ZUP, ker ni sposobna za obravnavo.

2. Drugostopni organ je pritožbo tožnice zavrnil.

3. Tožniki uvodoma navajajo, da se v uvodu sklepa navaja, da ga je izdal GURS, OGU Ljubljana, v obrazložitvi pa, OGU Ljubljana, GP Kočevje. Organ je kršil prvi odstavek 67. člena ZUP, ki določa, da mora organ v petih delovnih dneh zahtevati od stranke, da pomanjkljivosti odpravi, tožnici pa je bil izrečen poziv, da mora pomanjkljivosti odpraviti v 8 dneh. Navajajo, da je napisan napačen račun za nakazilo takse za pritožbo in nikoli ni bila vložena vloga, katero šteje GP Kočevje za nepopolno. Kar se nanaša na IDPOS 6030 in IDPOS 6044, pa je sramota stoletja iz različnih razlogov. Zaradi preglednosti, kako se je povečevala parcela 6, naredijo pregled in obrazložitev. Opisujejo meritve parcele 6 in 9 ter geodetske postopke, ki so se izvajali na parceli 9 in komentirajo IDPOS 6003. Opisujejo podrobne postopke in pozidave na parceli št. 9 in 6 ter številne upravne geodetske akte in druge upravne akte in njihove pomanjkljivosti. Omenjajo tudi IDPOS 6097 in IDPOS 6127. V tožbi pojasnjujejo pritožbo z dne 11. 10. 2016 na MOP, ki pa je bila vrnjena geodetski pisarni in na osnovi te pritožbe je organ izdal sklep. Na pritožbo z dne 11. 10. 2016 sta bila izdana sklepa 3532-123/2016-11 z dne 30. 12. 2016 in odločba 3532-123/126-10 z dne 30. 12. 2016. Sklep je bil izdan na osnovi dopisa GP Kočevje št. 35311-47/2015-10 z dne 25. 10. 2016, da se pritožba zavrže in da nima več pravice do pritožbe. Predlaga odpravo izpodbijanega sklepa.

4. Tožena stranka na tožbo ni odgovorila, poslala pa je upravni spis.

5. Tožba ni utemeljena.

6. V obravnavani zadevi je predmet upravnega spora sklep prvostopnega organa, ki je zavrgel pritožbo (vlogo prvotožnice), ki jo je prejel 1. 7. 2016, z dopolnitvijo z dne 5. 7. 2016. Da gre za navedeni vlogi, med strankama ni sporno, niti da jo je prvotožnica imenovala pritožba. Prvotožnica sicer v točki XXII tožbe navaja, da sta bila na njeno pritožbo (eno samo pritožbo z dne 11. 10. 2016) izdana dva sklepa in navaja opr. št., od katerih je eden tudi izpodbijani drugostopni sklep v obravnavani zadevi), vendar pa sodišče meni, da s pojasnilom "eno samo pritožbo" ne zanika vlog z dne 1. 7. 2016 in dopolnitve z dne 5. 7. 2016, ki sta v upravnem spisu in na podlagi katerih je prvostopni organ vodil postopek, ki se je končal z izpodbijanim sklepom.

7. Glede na vsebino obeh vlog je organ ravnal pravilno, v skladu z načelom varstva pravic strank, da je prvotožnici z dopisom 35311-47/2015-7 z dne 9. 8. 2016 pojasnil pravno stanje zadeve in izdane upravne akte, ki se nanašajo na stanje tožničine parcele in sosednje, in izhaja iz delokroga organa. Istočasno pa je tudi pravilno, glede na vsebino vlog, z dopisom 35311-47/2015-6 z dne 9. 8. 2016, prvotožnico kot vlagateljico v skladu s prvim odstavkom 67. člena ZUP pozval, da v roku jasno navede odločbo oziroma sklep, zoper katerega uveljavlja pritožbo, oziroma ali naj organ njeno vlogo obravnava kot zahtevo za uveljavljanje katerega izmed izrednih pravnih sredstev ter jasno navede tudi, kateri izmed upravnih aktov, ki jih je izdala geodetska uprava, je predmet izpodbijanja in ob tem jasno navede tudi (zakonsko določene) razloge za spremembo, odpravo ali razveljavitev določenega upravnega akta, ter v dopolnitvi vloge utemelji tudi pravočasnost vložene zahteve. Vlagateljica je bila tudi opozorjena na posledice, kolikor pozivu ne bo zadostila in organ vloge ne bo mogel obravnavati.

8. Tudi po presoji sodišča je organ (s sklicevanjem na prvi odstavek 67. člena ZUP) pravilno opredelil vlogi kot nerazumljivi (nejasni), saj iz njih, po preučitvi njihove vsebine, ni jasno, kaj je prvotožnica z njimi zahtevala - zoper katere akte je pritožbo vlagala oziroma katero izredno pravno sredstvo.

9. Ker prvotožnica pomanjkljivosti v roku z naslednjimi vlogami ni odpravila, je imel organ podlago, da vlogo, ki jo je imenovala "pritožba", zavrže. Namreč tudi po mnenju sodišča tožnica z navedbami, da naj se vloga obravnava kot pritožba na vse geodetske postopke od leta 1951 do danes, katere je vodila Geodetska pisarna Kočevje in primeroma z navedbo postopka IDPOS 6030 iz leta 2005 in IDPOS 6044, ki se je končal z ustavitvijo postopka, ni zadostila pozivu organa in odpravila pomanjkljivosti tako, da bi bilo mogoče vlogo obravnavati. Organ je imel podlago za svojo odločitev v določbi drugega odstavka 67. člena ZUP. Izpodbijani sklep pa tudi ni nezakonit iz razloga, ker je bil prvotožnici dodeljen daljši rok od petih delovnih dni.

10. Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) sodišče razišče oziroma preizkusi dejansko stanje v okviru tožbenih navedb. Tako je ravnalo tudi v obravnavanem primeru in preizkusilo izpodbijani sklep glede na tožbene ugovore. Vendar tudi na podlagi tožbenih razlogov sodišče ne more zaključiti drugače, kot da je imel organ na podlagi vlog z dne 1. 7. 2016 in 5. 7. 2016, ter z dopolnitvijo z dne 17. 8. 2016, podlago, da je vlogo zavrgel, ker je bila nejasna. Prvotožnica namreč v tožbi ponovno popisuje kronološko, z navedbo različnih upravnih aktov, pravno stanje sosednjih parcel in svoje, pri čemer tudi sedaj ni jasno, kateri od navedenih aktov (določno) je tisti, ki naj bi bil podlaga za sporno med mejaši. Torej tudi na podlagi tožbenih razlogov tožnica zadeve ni razjasnila, zato je sodišče moralo tožbo zoper izpodbijani sklep zavrniti.

11. Glede na navedeno je sodišče tožbo zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1, ker je ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen ter da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o splošnem upravnem postopku (1999) - ZUP - člen 67, 67/1, 67/2
Zakon o upravnem sporu (2006) - ZUS-1 - člen 20, 20/1
Datum zadnje spremembe:
07.09.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIxNDU2