<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Javne finance

sodba I U 627/2012
ECLI:SI:UPRS:2012:I.U.627.2012

Evidenčna številka:UL0006439
Datum odločbe:18.09.2012
Področje:KMETIJSTVO - IZVRŠILNO PRAVO
Institut:Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - članstvo v zbornici - zbornični prispevek - odmerna odločba - davčna izvršba - izpodbijanje izvršilnega naslova

Jedro

Tožnik pravilnosti sklepa o davčni izvršbi niti ne ugovarja. Smiselno ugovarja vsebini odmerne odločbe, s katero mu je bil odmerjen zbornični prispevek in ki se izvršuje z izpodbijanim sklepom. S tem pa ne more uspeti, saj s (pri)tožbo zoper sklep o izvršbi ni mogoče izpodbijati izvršilnega naslova.

Izrek

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju prvostopenjski organ) je s sklepom št. DT 016467 z dne 4. 11. 2011 zoper tožnika uvedla davčno izvršbo z rubežem denarnih sredstev iz naslova dolgovanega zneska neplačanega zborničnega prispevka po odločbi št. 10-047752/2009, ki je postala izvršljiva dne 21. 5. 2010, v skupni višini 49,07 EUR (glavnica v višini 29,93 EUR, zamudne obresti v višini 3,28 EUR in stroški davčne izvršbe v višini 20,86 EUR).

Prvostopenjski organ v obrazložitvi izpodbijanega sklepa navaja, da je bilo tožniku z odločbo naloženo plačilo zborničnega prispevka. Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici (v nadaljevanju ZKGZ) namreč v tretjem odstavku 25.b člena določa, da se za zavezanca, ki zborničnega prispevka ni plačal v predpisanem roku, uvede in vodi postopek izterjave, za katerega se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek. Nato se sklicuje na Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2), in sicer na njegov 143. in 152. člen, na Pravilnik o izvajanju ZDavP-2 ter na 94., 157. in 167. člen ZDavP-2.

Tožnik je zoper prvostopenjski sklep vložil pritožbo, ki jo je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju drugostopenjski organ) z odločbo št. 421-86/2012/2-VN z dne 14. 3. 2012 zavrnilo. Tudi drugostopenjski organ se v obrazložitvi svoje odločbe sklicuje na določbe ZDavP-2- Poudari, da je prvostopenjski organ po vpogledu v knjigovodsko evidenco na dan 24. 10. 2011 ugotovil, da tožnik ni poravnal zborničnega prispevka za leto 2009, ki je bil odmerjen s pravnomočno odločbo št. 10-047752/2009 z dne 20. 4. 2010, in so tako za tožnika nastopile pravne posledice, ki izhajajo iz izreka navedene odločbe. Ker tožnik prispevka ni plačal vse do izdaje prvostopenjskega sklepa, je organ z izdajo sklepa ravnal pravilno. Sklicuje se na določbe ZKGZ, in sicer na 22. člen, ki določa, da člani KGZS obvezo plačujejo zbornični prispevek. Pojasni še, da je tožnik imel možnost zoper prvostopenjsko odločbo, s katero mu je bil odmerjen prispevek vložiti pritožbo, na kar je bil s pravnim poukom tudi opozorjen, vendar te zakonske možnosti ni izkoristil. Ker je navedena odločba tako postala pravnomočna in izvršljiva, je prvostopenjski organ ravnal pravilno, ko je izdal izpodbijani sklep. Pojasni tudi odločitev o zavrnitvi zahteve za povrnitev 500,00 EUR stroškov.

Tožnik se z odločitvijo ne strinja in odločbo izpodbija z laično tožbo iz vseh razlogov po 27. členu Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1). V tožbi zlasti poudarja, da zavrača članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici, ker noče biti njen član in da živi v težkih materialnih pogojih. Navaja, da v zvezi s plačilom zborničnega prispevka pred Upravnim sodiščem poteka še en postopek. Meni, da članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici ni pravilno določeno. Sodišču smiselno predlaga, da odpravi izpodbijano odločbo in toženi stranki naloži povrnitev stroškov.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri sprejeti odločitvi in pri razlogih zanjo in sodišču predlaga, da tožbo zavrne.

Sodišče je v zadevi odločalo brez glavne obravnave, ker dejstva, pomembna za odločitev v zadevi, med strankama niso sporna (prvi odstavek 59. člena ZUS-1).

Tožba ni utemeljena.

Po pregledu izpodbijanega sklepa in upravnih spisov sodišče ugotavlja, da je ta pravilen in skladen z določbami predpisov, na katere se sklicuje. Sodišče se strinja z razlogi, s katerimi je v obrazložitvi izpodbijanega sklepa odločitev pojasnil prvostopenjski organ, in z razlogi, s katerimi je zavrnil pritožbene ugovore drugostopenjski organ, ter se nanje tudi sklicuje (2. odstavek 71. člena ZUS-1). Ker tožnik v tožbi smiselno le ponavlja ugovore, ki jih je navedel že v upravnem postopku in o katerih se je pravilno izrekla že tožena stranka, s tožbo ne more uspeti.

V obravnavani zadevi je prvostopenjski organ zoper tožnika začel izterjavo neplačane obveznosti po izvršljivi odločbi št. 10-047752/2009 z dne 20. 4. 2010, kar med strankama ni sporno. V zvezi s tem sodišče pripominja, da po določbi 143. člena ZDavP-2 (davčni) organ začne davčno izvršbo z izdajo sklepa o davčni izvršbi, če davek ni plačan v rokih, predpisanih s tem zakonom za posamezne vrste davkov, ali v rokih, predpisanih z zakonom o obdavčenju. Sicer pa tožnik pravilnosti izpodbijanega sklepa niti ne ugovarja. Smiselno ugovarja vsebini odmerne odločbe z dne 20. 4. 2010, s katero se mu je bil odmerjen zbornični prispevek in ki se izvršuje z izpodbijanim sklepom. V tej zvezi pa sodišče dodaja, da s pritožbo zoper sklep o izvršbi ni mogoče izpodbijati izvršilnega naslova, kar je v tem primeru odmerna odločba. Zato tožnik s tožbenimi ugovori, ki se nanašajo na navedeno odločbo, ne more uspeti.

Glede na navedeno sodišče ugotavlja, da je bilo dejansko stanje ob izdaji izpodbijanega sklepa pravilno ugotovljeno, izpodbijani akt je pravilen in na zakonu utemeljen, kršitev zakona, na katere pazi po uradni dolžnosti pa sodišče ni našlo. Sodišče je zato tožbo na podlagi 1. odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo.


Zveza:

ZDavP-2 člen 143, 157, 157/5.
ZKGZ člen 22, 25b.
Datum zadnje spremembe:
13.12.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ5OTQ1