<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sklep Cst 255/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:CST.255.2018

Evidenčna številka:VSL00020003
Datum odločbe:30.05.2018
Senat, sodnik posameznik:Maja Jurak (preds.), Milojka Fatur Jesenko (poroč.), mag. Valerija Jelen Kosi
Področje:PRAVO DRUŽB - STEČAJNO PRAVO
Institut:stečajni postopek - prodaja premoženja stečajnega dolžnika - prodaja poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo - sklep o prodaji - soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe - upraviteljev predlog za soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe - predkupna pravica - prenos poslovnega deleža - omejitve ustanavljanja družb ter pridobitve statusa družbenika - kogentna zakonska določba

Jedro

Upraviteljev predlog za soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe mora vsebovati tudi upraviteljevo stališče o tem, ali je predmet prodaje, predmet predkupne pravice. To stališče mora upravitelj tudi ustrezno obrazložiti.

ZGD-1 vsebuje kogentna pravila o kontroli omejitev pri pridobivanju poslovnih deležev družb, določena v 10.a členu ZGD-1, na katera je potrebno pri sklenitvi pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža paziti po uradni dolžnosti. Če se ugotovi, da obstajajo razlogi za omejitev pri pridobitvi poslovnega deleža iz 1. do 3. točke prvega odstavka 10.a člena ZGD-1, je treba soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe zavrniti.

Izrek

Pritožbama se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

  Obrazložitev

  1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom dalo soglasje k prodajni pogodbi, ki je bila dne 14. 2. 2018 sklenjena med stečajnim dolžnikom in kupcem E. d.o.o., katere predmet je prodaja 0,7692 % poslovnega deleža v družbi S. d.o.o. za ceno v višini 37.100,00 EUR neto.

  2. Zoper sklep sta vložila pravočasno pritožbo S. d.o.o. in I. d.o.o. Pritožnika uveljavljata vse pritožbene razloge in predlagata, da sodišče druge stopnje sklep razveljavi oz. ga spremeni tako, da soglasje k navedeni prodajni pogodbi zavrne oz. podredno, da sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

  3. Upravitelj je na pritožbi odgovoril in predlagal potrditev sklepa.

  4. Pritožbi sta utemeljeni.

  5. Iz obrazložitve izpodbijanega sklepa izhaja, da je upravitelj dal predlog za soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe, kateremu je v skladu s 1. točko tretjega odstavka 341. člena ZFPPIPP priložil besedilo pogodbe in zapisnik javne dražbe (PD 269). Na podlagi navedenega je sodišče prve stopnje ugotovilo, da je bila javna dražba izvedena v skladu s pravnomočnim sklepom o prodaji (PD 252) in da je upravitelj sklenil prodajno pogodbo z dražiteljem, ki je na dražbi uspel. Ker je vsebina prodajne pogodbe v skladu s 337. do 343. členom ZFPPIPP, je prvostopenjsko sodišče na podlagi sedmega odstavka 341. člena ZFPPIPP dalo soglasje k njeni sklenitvi.

  6. Če je ocenjena vrednost premoženja, ki je predmet prodaje v stečajnem postopku, enaka ali večja od 100.000,00 EUR (tudi če je prodajna cena nižja), je za začetek učinkovanja pogodbe potrebno soglasje sodišča k sklenitvi prodajne pogodbe (prvi in šesti odstavek 341. člena ZFPPIPP). Pri odločanju o soglasju mora sodišče presoditi, ali je bila prodaja opravljena v skladu s pravnomočnim sklepom o prodaji in ali je vsebina prodajne pogodbe v skladu s kogentnimi pravili, določenimi v 337. do 343. členu ZFPPIPP. Če je premoženje, ki je predmet prodajne pogodbe, tudi predmet predkupne pravice, mora sodišče presoditi tudi, ali je upravitelj predkupnemu upravičencu omogočil uresničitev predkupne pravice v skladu s posebnimi pravili, urejenimi v 347. členu ZFPPIPP.1

  7. Zato mora upraviteljev predlog za soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe vsebovati tudi upraviteljevo stališče o tem, ali je predmet prodaje, predmet predkupne pravice. To stališče mora upravitelj tudi ustrezno obrazložiti.

  8. Predkupni upravičenec lahko v stečajnem postopku uveljavlja po določbi 1. odstavka 347. člena ZFPPIPP (le) zakonito predkupno pravico ali pa pogodbeno predkupno pravico, ki je vpisana v zemljiško knjigo ali drug javni register ali evidenco, z vpisom v katero se javno objavi pridobitev te pravice. A contrario to pomeni, da v stečajnem postopku pogodbenih predkupnih pravic, ki niso vpisane v javni register oz. evidenco, ni mogoče uveljavljati2.

  9. Če je premoženje predmet predkupne pravice, mora upravitelj predlogu za soglasje k sklenitvi pogodbe z dražiteljem oz. ponudnikom, ki je uspel na javni dražbi, priložiti tudi listine, iz katerih izhaja, da je predkupnemu upravičencu omogočil uresničitev predkupne pravice v skladu s pravili 347. člena ZFPPIPP. Če je imel predkupni upravičenec možnost kot dražitelj sodelovati na javni dražbi, bo moral on pojasniti, na kakšen način bi lahko bila njegova pravica kršena.

  10. Niti izpodbijani sklep niti upraviteljev predlog, na katerega se sklep sklicuje, nimata razlogov o tem, ali je predmet prodaje tudi predmet predkupne pravice, ki jo je mogoče uveljaviti v stečajnem postopku, in če je odgovor pozitiven, ali je bila predkupnemu upravičencu omogočena njena uveljavitev.

  11. Upnik v pritožbi opozarja, da tretji odstavek 481. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da je za odsvojitev poslovnega deleža družbe z omejeno odgovornostjo potrebna pogodba, ki je sklenjena v obliki notarskega zapisa; notar pred sestavo notarskega zapisa o odsvojitvi poslovnega deleža preveri, ali so podani razlogi za omejitev pri pridobitelju poslovnega deleža iz 1. do 3. točke prvega odstavka 10.a člena tega zakona; če notar ugotovi, da obstajajo razlogi za omejitev iz prejšnjega stavka, mora sestavo notarskega zapisa odkloniti.

  12. ZFPPIPP v 342. členu podrobno ureja prenos lastninske pravice v primeru, da je predmet prodajne pogodbe nepremičnina (prim. drugi in tretji odstavek cit. člena). Navedena odstavka se po tretjem odstavku tega člena smiselno uporabljata tudi za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev. ZFPPIPP ne vsebuje določbe o prenosu lastninske pravice za primer, da je predmet prodajne pogodbe poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo. Po stališču pritožbenega sodišča je zato ob odsotnosti posebnih določil ZFPPIPP o prenosu poslovnega deleža, ki je last stečajnega dolžnika in je predmet prodaje, potrebno smiselno uporabiti primerljive določbe ZFPPIPP.

  13. Pritožnik utemeljeno opozarja, da vsebuje ZGD-1 kogentna pravila o kontroli omejitev pri pridobivanju poslovnih deležev družb, določena v 10.a členu ZGD-1, na katera je potrebno pri sklenitvi pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža paziti po uradni dolžnosti. Če se ugotovi, da obstajajo razlogi za omejitev pri pridobitvi poslovnega deleža iz 1. do 3. točke prvega odstavka 10.a člena ZGD-1, je treba soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe zavrniti.

  14. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da izpodbijani sklep nima razlogov o tem, ali so podani razlogi za omejitev pri pridobitelju poslovnega deleža iz 1. do 3. točke prvega odstavka 10. a člena ZGD-1. Ker gre za kogentne zakonske določbe, utegnejo biti razlogi o teh omejitvah odločilnega pomena.

  15. Glede na navedeno je bilo treba pritožbam ugoditi in izpodbijani sklep razveljaviti ter zadevo vrniti sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 121. členom ZFPPIPP). Sodišče prve stopnje bo moralo v skladu z zgoraj navedenimi stališči dopolniti postopek in nato ponovno odločiti o soglasju k prodajni pogodbi.

  -------------------------------

  1Nina Plavšak: Komentar ZFPPIPP, e-izdaja, Tax-Fin-Lex d.o.o., Ljubljana 2017 < https://www.tax-finlex.si/Home/Vsebina/e-Paket-INS#insKnjiga >, razdelek 422.

  2Prim. tudi VSRS sklep III Ips 85/2016.


  Zveza:

  RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
  Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 341, 341/3, 341/3-1, 341/7, 342, 342/2, 342/3, 347, 347/1
  Zakon o gospodarskih družbah (2006) - ZGD-1 - člen 10a, 10a/1, 481, 481/3
  Datum zadnje spremembe:
  10.08.2019

  Opombe:

  P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMwODQ2