<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba IV U 152/2018-8
ECLI:SI:UPRS:2018:IV.U.152.2018.8

Evidenčna številka:UP00022279
Datum odločbe:13.12.2018
Senat, sodnik posameznik:Edvard Ermenc (preds.), Melita Ambrož (poroč.), Violeta Tručl
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - razrešitev odvetnika - ponovna razrešitev odvetnika iz razlogov na strani prosilca

Jedro

Ker torej sodišče soglaša z oceno tožene stranke, da je odvetnik v izvršilni zadevi In 565/2014 ravnal v skladu s stroko in tožnico v tem postopku zastopal kvalitetno in strokovno, upravičenka pa v tem postopku ni zamudila nobenega roka, niti ji ni nastala nobena škoda, sodišče po ugotovitvi, da so bili izpolnjeni razlogi za uporabo določb desetega in enajstega odstavka 30. člena ZBPP, ugotavlja, da je izpodbijana odločitev pravilna in zakonita.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Tožena stranka je z izpodbijano odločbo v 1. točki izreka odločila, da se odvetnik A.A. razreši dolžnosti izvajanja brezplačne pravne pomoči (v nadaljevanju BPP) po odločbi Okrožnega sodišča v Celju, št. 718/2015 z dne 8. 6. 2015, v zvezi s sklepom, št. 718/2015 z dne 17. 7. 2015, sklepom, št. 718/2015 z dne 25. 1. 2016 in sklepom, št. 718/2015 z dne 12. 10. 2017 in v 2. točki izreka, da se upravičenki B.B. postopek izvajanja BPP ustavi. V 3. točki izreka je bilo odločeno, da je bila upravičenki B.B. z odločbo Okrožnega sodišča v Celju, št. 718/2015 z dne 8. 6. 2015, BPP dodeljena neupravičeno in v 4. točki izreka, da je B.B. dolžna povrniti stroške neupravičene BPP, ki bodo odmerjeni s posebnim sklepom.

2. Tožnica odločitvi oporeka in navaja, da je izpodbijana odločitev nepravilna v delu, kjer se ji odvzema pravico do BPP, do katere je upravičena v skladu z 10., 12. in 24. členom Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP). Prav tako je odločitev napačna v delu, kjer navaja, da je bila upravičena do BPP v zvezi s terjatvijo C d.o.o., ki je sedaj v postopku stečaja. Pojasnjuje, da dodeljeni odvetnik dejanj ni opravil v času, ko je bil njen pravni zastopnik, ampak šele po uvedbi stečaja nad upnikom. Sodišču predlaga, da izpodbijano odločbo odpravi. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

3. Tožbi je tožnica predložila tudi obrazložitev, ki se nanaša na delo odvetnika in v kateri obširno in kronološko pojasnjuje, zakaj je bil v njenem primeru kršen kodeks odvetniške poklicne etike, saj je odvetnik v tem postopku opustil posamezna dejanja postopka, ni sledil načelom, ni je zavaroval, dokazov ni predložil pravočasno ali jih sploh ni, niti ni bil pripravljen in se v postopku ni skliceval na zakonsko podlago. Pojasnjuje tudi, da odvetnika, ne njegove namestnice, ni nikoli žalila, ampak jima je celo zaupala originalne dokumente, ki jih je kasneje s težavo in ne v celoti dobila vrnjene. Pojasnjuje tudi okoliščine, vezane na prenehanje zastopanja drugih odvetnikov, ki so od zastopanja odstopili sami in zato meni, da ne more biti odgovorna ona.

4. Tožena stranka je sodišču poslala upravne spise. Odgovora na tožbo ni poslala.

K točki I izreka:

5. Tožba ni utemeljena.

6. Na podlagi predloženih upravnih spisov, izpodbijane odločbe in tožbenih navedb, sodišče sodi, da je izpodbijana odločba pravilna in skladna z določbami ZBPP, na katere se sklicuje. Pravilni in prepričljivi so po presoji sodišča tudi razlogi, s katerimi je odločitev utemeljena, zato se sodišče v skladu s pooblastilom iz drugega odstavka 71. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) nanje sklicuje in jih ne ponavlja.

7. Po določbi desetega odstavka 30. člena ZBPP lahko zahteva postavljeni odvetnik svojo razrešitev, če ne more v redu opravljati svoje dolžnosti zaradi razlogov, ki so na strani upravičenca. V enajstem odstavku istega člena ZBPP pa je določeno, da se šteje, da upravičencu BPP ni bila odobrena, če pristojni organ za BPP razreši tudi na novo postavljenega odvetnika zaradi razlogov iz desetega odstavka tega člena in se uporabljajo določbe tega zakona o neupravičeno prejeti BPP. Po določbi 43. člena ZBPP se za neupravičeno prejeto BPP šteje že plačana pravna pomoč, ki pa jo je upravičenec dolžan vrniti in plačati vse stroške, ki jih je bil oproščen, z zakoniti zamudnimi obrestmi.

8. Kot izhaja iz priloženih spisov, je bila tožnici izredna BPP dodeljena z odločbo, št. Bpp 718/2015 z dne 8. 6. 2015, v obliki pravnega svetovanja in zastopanja v izvršilnem postopku pred sodiščem prve stopnje, pred Okrajnim sodiščem v Celju, št. In 565/2014. Za izvajanje BPP je bila določena odvetniška pisarna D.D. iz Celja. S sklepom z dne 17. 7. 2015 je bila ta odvetniška pisarna iz razlogov na strani upravičenke, razrešena dolžnosti izvajanja BPP in z istim sklepom za izvajanje BPP določena odvetnica E.E. iz Celja. Slednja je bila s sklepom z dne 25. 1. 2016 razrešena dolžnosti izvajanja BPP, zaradi konflikta interesov in za izvajanje BPP določena Odvetniška pisarna F iz Celja. Tudi ta družba je bila 12. 10. 2017 s sklepom razrešena dolžnosti izvajanja BPP, na predlog upravičenke in s soglasjem Odvetniške družbe ter z istim sklepom za izvajanje BPP določen odvetnik G.G. iz Celja.

9. Listine priloženega spisa izkazujejo, da je G.G. 7. 3. 2018 predlagal svojo razrešitev, zaradi porušenega primernega odnosa med njim in upravičenko. Obrazložen predlog je bil podan v izjavo upravičenki, ki mu je v vlogi z dne 26. 3. 2018 nasprotovala.

10. Ker je za pravilno uporabo določbe desetega odstavka 30. člena ZBPP pomembna presoja utemeljenosti razlogov, na katerih temelji odvetnikov predlog za razrešitev, je sodišče ugotovilo, da je tožena stranka odvetnikove razloge skrbno preverila in ugotovila, da je v zadevi št. In 565/2014 odvetnik sodišču poslal prošnjo za preklic naroka, ki je bil razpisan za dne 16. 10. 2017 (sklep, s katerim je bil določen za izvajanje BPP, je prejel 13. 10. 2018). Dne 24. 1. 2018 in 25. 1. 2018 je odvetnik sodišču poslal vlogi, ki dokazujeta delno poplačilo dolga, sodišče pa je ti vlogi v odgovor poslalo upniku, ki pa nanju še ni odgovoril. Prav tako je organ kot nesporne sprejel navedbe odvetnika, ki jim upravičenka ni ugovarjala, da je odvetnik za potrebe sestave vlog v tem postopku z upravičenko opravil več razgovorov, od nje pridobil vso relevantno dokumentacijo in ji pojasnil pravne možnosti v zadevi.

11. Sodišče glede na navedbe v prejšnji točki obrazložitve te sodbe pritrjuje toženi stranki, da razrešenemu odvetniku v konkretni izvršilni zadevi ni mogoče očitati, da ni ravnal s potrebno skrbnostjo, prav tako pa mu ni mogoče očitati opustitve dejanj v stečajnem postopku, uvedenem zoper upnika v izvršilni zadevi. Za ta postopek namreč tožeči stranki BPP ni bila dodeljena.

12. Navedeno po presoji sodišča pomeni, da so bili izpolnjeni pogoji za uporabo določbe desetega in ne devetega odstavka 30. člena ZBPP, v zvezi s katero razrešitev odvetnika ne bi pomenila izgube dodeljene BPP, moralo pa bi se dokazati, da določeni odvetnik svoje dolžnosti ne opravlja v redu.

13. Ker je iz listin upravnega spisa razvidno, da tožnica ni imela zaupanja niti v delo D.D. niti F in da so bili v zadevi za izvajanje BPP postavljeni skupaj štirje pooblaščenci, je po presoji sodišča tožena stranka pravilno štela, da skladno z enajstim odstavkom 30. člena ZBPP, upravičenki BPP ni bila dodeljena in se zato uporabijo določbe tega zakona o neupravičeni prejeti BPP.

14. Ker torej sodišče soglaša z oceno tožene stranke, da je odvetnik v izvršilni zadevi In 565/2014 ravnal v skladu s stroko in tožnico v tem postopku zastopal kvalitetno in strokovno, upravičenka pa v tem postopku ni zamudila nobenega roka, niti ji ni nastala nobena škoda, sodišče po ugotovitvi, da so bili izpolnjeni razlogi za uporabo določb desetega in enajstega odstavka 30. člena ZBPP, ugotavlja, da je izpodbijana odločitev pravilna in zakonita. Kot neutemeljene in v nasprotju s podatki spisa iz navedenega razloga zavrača tožbene navedbe nestrokovnega zastopanja v izvršilni zadevi in ugovore, s katerimi tožnica odvetnikovo nestrokovno zastopanje povezuje z uvedenim stečajnim postopkom nad upnikom iz izvršilne zadeve, za katerega ji BPP ni bila dodeljena.

15. Glede na vse navedeno je zato sodišče tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo.

K točki II izreka:

16. Če sodišče tožbo zavrne, v skladu s četrtim odstavkom 25. člena ZUS-1, vsaka stranka trpi svoje stroške postopka. Ker je sodišče tožbo zavrnilo, mora tožeča stranka nositi svoje stroške sama, zato je sodišče o tem odločilo, kot izhaja iz točke II izreka te sodbe.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o brezplačni pravni pomoči (2001) - ZBPP - člen 30, 30/10
Datum zadnje spremembe:
11.06.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI5MjIy