<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM Sodba I Cp 1054/2018
ECLI:SI:VSMB:2019:I.CP.1054.2018

Evidenčna številka:VSM00021639
Datum odločbe:06.02.2019
Senat, sodnik posameznik:Nina Vidic (preds.), Vesna Rezar (poroč.), Jasminka Pen
Področje:OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO
Institut:nepremoženjska škoda - odmera višine odškodnine - padec motorista - prenizka odškodnina

Jedro

Sodišče prve stopnje je zaradi napačne uporabe materialnega prava tožniku odmerilo nekoliko prenizko odškodnino.

Izrek

I. Pritožbi tožeče stranke se delno ugodi in se sodba sodišča prve stopnje spremeni ter njen izrek poslej v celoti glasi:

"1. Tožena stranka je dolžna v 15. dneh od prejema te sodbe plačati tožeči stranki 3.698,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 26. 3. 2017 dalje ter ji povrniti 661,19 EUR pravdnih stroškov, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti do plačila.

V presežku se tožbeni zahtevek zavrne."

II. Tožena stranka je dolžna v 15. dneh od prejema te sodbe plačati tožeči stranki 67,83 EUR pritožbenih stroškov, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti do plačila.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo odločilo, da je tožena stranka dolžna plačati tožeči stranki 1.698,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 26. 3. 2017 dalje ter ji povrniti 301,80 EUR pravdnih stroškov (točka I. izreka), v presežku je tožbeni zahtevek, nad dosojenim zneskom do zahtevanih 12.000,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter glede presežka priglašenih pravdnih stroškov, zavrnilo (točka II. izreka).

2. Zoper to sodbo se pravočasno po svoji pooblaščenki pritožuje tožeča stranka (v nadaljevanju tožnik) iz pritožbenih razlogov zmotne uporabe materialnega prava ter zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja iz 3. in 2. točke prvega odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) s predlogom na njeno spremembo z zvišanjem odškodnine. Meni, da sta odškodnini iz naslova telesnih bolečin in neugodnosti ter duševnih bolečin zaradi zmanjšanja tožnikovih življenjskih aktivnosti odmerjeni prenizko ter odmerjena odškodnina odstopa od sodne prakse v primerljivih primerih ter ne zadošča standardu pravične odškodnine v smislu 179. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ). V pritožbi se tožnik sklicuje na intenziteto telesnih bolečin ter njihovo trajanje, hkrati pa na številne neugodnosti, ki so ga spremljale ter meni, da je dosojen znesek 8.000,00 EUR (od zahtevanih 11.000,00 EUR iz tega naslova) prenizek. Prav tako v zvezi z odmerjeno odškodnino iz naslova duševnih bolečin zaradi zmanjšanja tožnikove življenjske aktivnosti opozarja, da je prišlo do trajne utrditve treh vretenc TH12, L1 in L2 hrbtenice, tožniku se je ledvena hrbtenica poudarjeno ukrivila naprej (lordoza), istočasno se je zmanjšal upogib telesa v pasu naprej - preklon in izravnava telesa v pasu - vzklon. Zato so njegove življenjske aktivnosti trajno zmanjšane na področju gibanja, ki tožniku povzročajo duševne bolečine zmerne do hude stopnje, saj je prikrajšan praktično na vseh področjih športnega, družbenega in delovnega udejstvovanja ter je prenizka v višini 3.000,00 EUR odmerjena odškodnina (od zahtevanih 10.000,00 EUR). Navaja še, da je pred škodnim dogodkom delal 20 let pri istem delodajalcu kot dimnikar, nato pa zaradi škodnega dogodka izgubil službo ter zatem našel delo pri drugem delodajalcu, prav tako kot dimnikar, vendar je izpovedal, da tega dela ne zmore več opravljati sam in potrebuje pomoč sodelavcev. Na tem področju je njegovo funkcioniranje okrnjeno, saj je star 42 let in ima pred seboj še 23 let delovne dobe. Priglaša stroške.

3. Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

4. Pritožba je delno utemeljena.

5. Sodišče prve stopnje je tožniku odmerilo odškodnino iz naslova nepremoženjske škode v višini 11.000,00 EUR (iz naslova telesnih bolečin in neugodnosti 8.000,00 EUR ter iz naslova duševnih bolečin zaradi zmanjšanja tožnikove življenjske aktivnosti 3.000,00 EUR). Z izpodbijano sodbo je naložilo toženi stranki (v nadaljevanju toženka) plačilo 1.698,00 EUR po tem, ko je od odmerjenega zneska odškodnine 11.000,00 EUR odštelo valoriziran znesek že s strani toženke izplačane odškodnine 9.302,00 EUR (4.000,00 EUR plačanih 20. 10. 2016 in 5.000,00 EUR plačanih 8. 3. 2017).

6. Nesporno med pravdnima strankama je, da je do zavarovalnega primera prišlo, ko je tožnik kot zavarovanec padel pri vožnji z motorjem, v posledici katerega mu je nastala škoda.

7. V škodnem dogodku je tožnik utrpel zlom telesa 12. prsnega vretenca, zlom 1. ledvenega vretenca, udarnino desne rame, udarnino glave in udarnino zadnjične mišice desno.

8. Sodišče prve stopnje je ugotovilo obseg in višino škode na podlagi izvedenskega mnenja, ki ga je v postopku izdelal stalni sodni izvedenec za medicino - travmatologijo dr. sci. A.K., dr. med., spec. kirurg (v nadaljevanju izvedenec), ki sta ga sprejeli obe stranki ter izpovedbe tožnika in njegove medicinske dokumentacije.

9. Sodišče prve stopnje ni zagrešilo očitanih mu kršitev določb pravdnega postopka, niti tistih, na katere pazi sodišče druge stopnje po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi z drugim odstavkom 339. člena istega zakona). Na podlagi prepričljive dokazne ocene izvedenih dokazov in na tej podlagi sprejetih dejanskih ugotovitev je izhajajoč iz pravilne materialnopravne podlage, slednjo delno zmotno uporabilo pri ugotavljanju višine nepremoženjske škode (179. in 182. člen OZ)1.

10. Sodišče prve stopnje je pri odmeri odškodnine:

- iz naslova telesnih bolečin in neugodnosti med zdravljenjem upoštevalo intenziteto tožnikovih telesnih bolečin ter čas trajanja bolečinskega obdobja (enajst dni hude telesne bolečine, tri mesece srednje hude bolečine ter tri do štiri mesece bolečine lažje intenzitete) in vse neugodnosti med zdravljenjem (operativni poseg, enajst dni hospitalizacije, nošnja opornice, kontrolni pregledi pri zdravnikih, RTG preiskave, opravljanje fizioterapije, zdraviliško zdravljenje, bolniški stalež...),

- za duševne bolečine zaradi zmanjšanja tožnikove življenjske aktivnosti upoštevalo, da je pri tožniku zaradi trajne utrditve treh vretenc hrbtenice (TH12, L1 in L2) ledvena hrbtenica poudarjeno ukrivljena naprej, istočasno pa zmanjšan upogib telesa v pasu naprej, zato mora tožnik v vsa opravila (vsakodnevna, športna in delovna opravila) vlagati povečan napor v predklonu in vzklonu, torej v vsa opravila vlagati več truda kot doslej, kar mu povzroča duševno trpljenje, saj je star 42 let in bo glede na povprečno pričakovano življenjsko dobo to stanje trajalo še pol njegovega življenja.

11. Navedene dejanske ugotovitve sodišča prve stopnje dajejo podlago za zvišanje odškodnine, za kar se zavzema tožnik v svoji pritožbi. Sodišče druge stopnje ocenjuje, da je po sodišču prve stopnje odmerjena odškodnina v skupni višini 11.000,00 EUR (8.000,00 iz naslova telesnih bolečin in neugodnosti ter 3.000,00 iz naslova duševnih bolečin zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti), odmerjena prenizko. Po oceni sodišča druge stopnje je primerna satisfakcija tožniku za utrpelo in bodočo škodo 13.000,00 EUR. Sodišče druge stopnje ugotavlja, da predstavlja odmerjena odškodnina iz naslova telesnih bolečin in neugodnosti med zdravljenjem, upoštevaje pri tem, da tožnik v bodoče ne bo trpel trajne bolečine, ustrezno zadoščenje tožniku v višini kot jo je odmerilo sodišče prve stopnje in predstavlja pravično denarno odškodnino iz tega naslova. Nekoliko prenizko pa je sodišče prve stopnje ocenilo tožnikovo duševno trpljenje zaradi zmanjšanja njegove življenjske aktivnosti, ko mu je odmerilo 3.000,00 EUR. Po oceni sodišča druge stopnje je primerna odškodnina iz tega naslova 5.000,00 EUR, upoštevaje pri tem tožnikovo starost (40 let ob škodnem dogodku) in dejstvo, da bo tožnik trpel trajne duševne bolečine na vseh področjih svojega življenja zaradi povečanih naporov pri opravljanju vseh del, ki zahtevajo predklon in vzklon zaradi trajne utrditve treh vretenc hrbtenice kot posledice zloma vretenc TH12 in L1.2

12. Zaradi vsega navedenega znaša pravično zadoščenje tožniku za utrpelo škodo po oceni sodišča druge stopnje iz obeh navedenih naslovov skupno 13.000,00 EUR (8.000,00 EUR iz naslova telesnih bolečin in neugodnosti ter 5.000,00 EUR iz naslova duševnih bolečin zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ). Znesek predstavlja v času sojenja (oziroma v času odmere odškodnine ob izdaji sodbe sodišča prve stopnje) 12,11 povprečnih mesečnih neto plač na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji3 (iz naslova telesnih bolečin in neugodnosti 7,45 povprečnih mesečnih neto plač, iz naslova duševnih bolečin zaradi zmanjšanja tožnikove življenjske aktivnosti pa 4,66 plač), kar je primerljivo s podobnimi primeri iz sodne prakse4. Odmerjena odškodnina ustreza pravnemu standardu pravične denarne odškodnine.

13. V posledici navedenega, ko je sicer sodišče prve stopnje zaradi napačne uporabe materialnega prava tožniku odmerilo nekoliko prenizko odškodnino (v postopku na drugi stopnji zvišana za 2.000,00 EUR), je sodišče druge stopnje pritožbi toženke delno ugodilo ter sodbo sodišča prve stopnje spremenilo v navedenem obsegu in odškodnino zvišalo (5. alineja 358. člena ZPP), v ostalem pa sodbo sodišča prve stopnje potrdilo (353. člen ZPP).

14. Sprememba izpodbijane sodbe z zvišanjem odškodnine iz naslova nepremoženjske škode je imela za posledico tudi spremembo izreka o pravdnih stroških (drugi odstavek 165. člena ZPP in drugi odstavek 154. v zvezi s 155. členom ZPP).

15. Po spremembi izpodbijane sodbe je tožnikov uspeh 31% (in ne 14,15%). Tožniku so bili na prvi stopnji priznani pravdni stroški v skupnem znesku 2.132,88 EUR (ki pritožbeno niso izpodbijani), zato mu ob upoštevanju njegovega uspeha v pravdnem postopku na prvi stopnji po sedaj spremenjeni odločitvi v višini 31% gredo pravdni stroški v znesku 661,19 EUR.

16. Tožnik je s pritožbo delno uspel, zato mu gredo, in sicer glede na pritožbeno vrednost spora 10.302,00 EUR, v višini 19%. Sodišče druge stopnje mu je priznalo kot potrebne (155. člen ZPP) naslednje stroške: sestava pritožbe 625 točk (po tar. št. 21/1 Odvetniške tarife - OT) ter 2% materialnih stroškov v višini 12,5 točk (11. člen OT), skupno 637,5 točk oziroma 292,61 EUR ter 22% DDV od skupne cene storitve 140 točk oziroma 64,37 EUR, skupno 356,98 EUR. Ker je uspel z 19% mu gre znesek 67,83 EUR.

-------------------------------
1 Upoštevati je bilo potrebno subjektivni in objektivni kriterij. V prvem se odmera odškodnine izrazi kot individualno ovrednotenje konkretnih posledic, ki je že sama po sebi iz vidika oškodovanca zanj neugodna, in ki ima korektiv v drugem kriteriju, na podlagi katerega se vrednostijo ugotovljene konkretne škodne posledice v primerjavi s škodnimi posledicami drugih oškodovancev v različnih primerih iz sodne prakse, upoštevaje pri tem pomen prizadete dobrine ter objektivne materialne zmožnosti družbe. Z upoštevanjem tako subjektivnega kot objektivnega kriterija je možno odmeriti oškodovancu pravično denarno odškodnino.
2 Zaradi trajne utrditve treh vretenc TH12, L1 in L2 hrbtenice se je tožniku ledvena hrbtenica poudarjeno ukrivila naprej (lordoza), pri čemer se je istočasno zmanjšal upogib telesa v pasu naprej (predklon) in vzravnava telesa v pasu (vzklon).
3 V mesecu juniju 2018 (v času sojenja na prvi stopnji) je znašala povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v RS 1.073,47 EUR.
4 VSRS II Ips 703/2008 (datum izdaje sodbe sodišča prve stopnje 9. 8. 2008): odmerjenih 11 povprečnih neto mesečnih plač za: zlom sedmega in devetega ter nalom šestega prsnega vretenca, pri čemer je bilo za telesne bolečine odmerjenih 3,85 plač, za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti 5,5 plač, za oboje skupno 9,35 plač, kajti odmera zajema tudi odškodnino iz naslova strahu v višini 1,65 plač, do katere tožnik v našem primeru ni bil upravičen. VSRS II Ips 553/2007 (sodba sodišča prve stopnje je izdana 7. 12. 2005): odmerjenih 12 povprečnih mesečnih neto plač, poškodba je zajemala zlom stranskih odrastkov, drugega, tretjega in četrtega ledvenega vretenca, rano z obtolčenino glave in rano z obtolčenino levega komolca, pri čemer je bilo iz naslova telesnih bolečin in neugodnosti odmerjenih 5,73 plač, iz naslova duševnih bolečin zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti 5,73 plač, skupno 11,46 plač, odmera pa zajema še odškodnino za strah v višini 0,54 plač, do katere tožnik v našem primeru ni bil upravičen.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Obligacijski zakonik (uradno prečiščeno besedilo) (2007) - OZ-UPB1 - člen 179, 182.
Datum zadnje spremembe:
15.04.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI3NzMw