<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM sklep I Ip 1202/2014
ECLI:SI:VSMB:2014:I.IP.1202.2014

Evidenčna številka:VSM0022272
Datum odločbe:18.12.2014
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO
Institut:delna plačila - vračunavanje obresti in stroškov - pravilen vrstni red obračuna - delna ustavitev izvršilnega postopka

Jedro

Določba 288. člena OZ ureja položaj, ko dolžnik v zvezi z isto (posamezno) obveznostjo dolguje poleg glavnice tudi obresti in stroške in ko njegovo plačilo ne zadošča za poplačilo te celotne obveznosti (plačani znesek je manjši od seštevka glavnice, obresti in stroškov). Pravilo namreč predpisuje, da se znesek plačila uporabi tako, da se najprej poplačajo stroški, nato obresti, ki so natekle do dneva plačila, morebitni ostanek pa se uporabi za (delno) poplačilo glavnice.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje v I. točki izreka spremeni tako, da glasi:

„Izvršilni postopek se ustavi glede izterjave:

- zakonskih zamudnih obresti od izvršilnih stroškov v višini 232,75 EUR, odmerjenih s sklepom o izvršbi, za čas od 28. 11. 2013 do 18. 4. 2014, v višini 7,47 EUR;

- zakonskih zamudnih obresti od izvršilnih stroškov v višini 210,70 EUR, odmerjenih s sklepom z dne 13. 3. 2014, za čas od 23. 3. 2014 do 18. 4. 2014, v višini 1,24 EUR;

- izvršilnih stroškov po sklepu o izvršbi z dne 8. 11. 2013 v višini 232,75 EUR;

- izvršilnih stroškov po sklepu z dne 13. 3. 2014 v višini 210,70 EUR;

- zakonskih zamudnih obresti od pravdnih stroškov v višini 1.166,70 EUR, za čas od 1. 10. 2013 do 18. 4. 2014, v višini 53,20 EUR;

- pravdnih stroškov v znesku 1.166,70 EUR;

- zakonskih zamudnih obresti od glavnice 18.261,25 EUR, za čas od 21. 3. 2012 do 18. 4. 2014, v višini 3.301,85 EUR;

- zakonskih zamudnih obresti od glavnice 18.261,25 EUR, za čas od 19. 4. 2014 do 11. 7. 2014, v višini 342,19 EUR;

- dela glavnice v višini 15.983,9 EUR.”

II. Dolžnika morata upniku v roku 8 dni povrniti 364,11 EUR pritožbenih stroškov.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z uvodoma citiranim sklepom delno ustavilo izvršilni postopek glede izterjave zneskov stroškov, zakonskih zamudnih obresti in dela glavnice, navedenih v I. točki izreka, ter zavrnilo zahtevo upnika za povrnitev stroškov z dne 21. 8. 2014 (II. točka izreka).

2. Zoper odločitev v I. točki izreka se pritožuje upnik zaradi zmotne uporabe materialnega prava, zmotne ugotovitve dejanskega stanja ter bistvenih kršitev določb postopka. Opozori, da iz izpodbijanega sklepa izhaja, da je sodišče naredilo obračun dolgovane terjatve na dan 18. 4. 2014, ko je bilo plačanih zgolj 3.800,00 EUR, 17.500 EUR pa je bilo plačanih šele 11. 7. 2014. Nasprotuje obračunu zamudnih obresti in poračunu plačil na način, kot je to storilo sodišče, s čimer naj bi bili kršeni točki 14. in 15. drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Sklicuje se na določbo 288. člena Obligacijskega zakona (v nadaljevanju OZ), ki določa, kako se upoštevajo delna plačila. Graja zaključke sodišča, da se preostanek glavnice ne obrestuje. Priglaša pritožbene stroške.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Sodišče druge stopnje je preizkušalo pravilnost izpodbijanega dela sklepa v okviru presoje utemeljenosti pritožbenih navedb, kot tudi v okviru uradnega pritožbenega preizkusa po drugem odstavku 350. člena ZPP v zvezi s členom 366 istega zakona ter 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ).

5. Iz listin v spisu izhaja, da je sodišče prve stopnje s sklepom o izvršbi z dne 8. 11. 2013 v zvezi z dopolnilnim sklepom z dne 18. 11. 2013 dovolilo izvršbo za izterjavo glavnice v znesku 18.269,25 EUR, zakonskih zamudnih obresti od tega zneska od 21. 3. 2012 dalje do plačila, pravdnih stroškov v znesku 1.166,70 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1. 10. 2013 dalje do plačila, ter izvršilnih stroškov v znesku 232,75 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi po poteku paricijskega roka dalje do plačila. Nadalje je sodišče s sklepom z dne 13. 3. 2014 dolžnika zavezalo k povrnitvi nadaljnjih izvršilnih stroškov upniku v znesku 210,70 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi po poteku paricijskega roka dalje do plačila. Upnik je v vlogi z dne 20. 8. 2014 sporočil, da je bilo na račun dolga plačanih 18. 4. 2014 3.800,00 EUR in 11. 7. 2014 še 17.500,00 EUR. Za navedena plačila je upnik umaknil izvršilni predlog. Sodišče prve stopnje je nato s sklepom z dne 30. 9. 2014 odločilo še o nadaljnjih izvršilnih stroških ter jih dolžnikoma naložilo v plačilo (1.247,84 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi po poteku paricijskega roka dalje do plačila).

6. Pritrditi je pritožbenemu očitku, da je sodišče prve stopnje v izpodbijanem sklepu zmotno uporabilo materialno pravo. Odločitev je sicer pravilno oprlo na 288. člen OZ, vendar je v njem predpisano pravilo napačno uporabilo. Navedena določba ureja položaj, ko dolžnik v zvezi z isto (posamezno) obveznostjo dolguje poleg glavnice tudi obresti in stroške in ko njegovo plačilo ne zadošča za poplačilo te celotne obveznosti (plačani znesek je manjši od seštevka glavnice, obresti in stroškov). Pravilo namreč predpisuje, da se znesek plačila uporabi tako, da se najprej poplačajo stroški, nato obresti, ki so natekle do dneva plačila, morebitni ostanek pa se uporabi za (delno) poplačilo glavnice. Ker v obravnavanem primeru dolgujeta dolžnika poleg glavnice tudi stroške in obresti, se v skladu z zgoraj navedenim pravilom iz plačanih zneskov najprej poplačajo obresti od teh stroškov, nato stroški in potem obresti od glavnice in na koncu glavnica.

7. Kot izhaja iz razlogov izpodbijanega sklepa, na kar utemeljeno opozarja pritožba, je sodišče ustavilo izvršilni postopek (tudi) za del glavnice v višini 16.538,08 EUR, med tem ko pa je za izvršilne stroške v višini 210,70 EUR, ki jih je sodišče odmerilo s sklepom z dne 13. 3. 2014, torej pred prvim plačilom dne 18. 4. 2014, ter zakonske zamudne obresti od teh stroškov, odločilo, da se izvršba nadaljuje (točki 4. in 5. obrazložitve). Ob tem tudi ne gre spregledati, kar izpostavlja pritožba, da je sodišče opravilo poračun na dan prvega plačila dne 18. 4. 2014, ko je bilo plačanih zgolj 3.800,00 EUR, kako pa je bilo upoštevano plačilo 17.500,00 EUR z dne 11. 7. 2014 pa iz razlogov izpodbijanega sklepa ni razvidno (kršitev 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Ker je s tem sodišče odločilo v nasprotju s pravilom o vračunavanju obresti in stroškov iz 288. člena OZ, je pritožbenim očitkom o zmotni uporabi materialnega prava, zmotni ugotovitvi dejanskega stanja ter bistvenim kršitvam določb postopka, pritrditi.

8. Iz plačila dolžnikov v višini 3.800,00 EUR dne 18. 4. 2014 se glede na pravilo iz 288. člena OZ ter listine v spisu poplačajo: obresti od izvršilnih stroškov 232,75 EUR, ki so natekle med 28. 11. 2013 in 18. 4. 2014 v višini 7,47 EUR in od izvršilnih stroškov 210,70 EUR, ki so natekle med 23. 3. 2014 do 18. 4. 2014 v višini 1,24 EUR, nato izvršilni stroški 232,75 EUR + 210,70 EUR in za njimi obresti od pravdnih stroškov 1.166,70 EUR, ki so natekle v obdobju od 1. 10. 2013 do 18. 4. 2014, v višini 53,20 EUR ter nato pravdni stroški, v višini 1.166,70 EUR in del zamudnih obresti od glavnice 18.269,25, ki so natekle med 21. 3. 2012 in 18. 4. 2014 (3.301,85 EUR) v višini 2.127,94 EUR.

9. Iz plačila dolžnikov v višini 17.500 EUR dne 11. 7. 2014 se poplačajo: preostanek zamudnih obresti od glavnice 18.269,25, ki so natekle med 21. 3. 2012 in 18. 4. 2014 in niso bili poplačane s plačilom 18. 4. 2014, v višini 1.173,91 EUR, zamudne obresti od glavnice 18.269,25, ki so natekle med 19. 4. 2014 in 11. 7. 2014 v višini 342,19 EUR, ter del glavnice v višini 15.983,90 EUR.

10. V preostalem pa se izvršilni postopek nadaljuje, in sicer za: del glavnice v znesku 2.285,35 EUR, za zakonske zamudne obresti od tega zneska za čas od 12. 7. 2014 do plačila, ter izvršilne stroške, odmerjene s sklepom z dne 30. 9. 2014, v višini 1.247,84 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 11. 10. 2014 dalje do plačila.

11. Ob tem je dodati, da je sodišče druge stopnje opravilo izračun obresti s pomočjo aplikacije za izračun zamudnih obrestih na spletni strani Vrhovnega sodišča RS.

12. Glede na vse zgoraj pojasnjeno je bilo potrebno sklep sodišča prve stopnje v I. točki izreka spremeniti ter izvršilni postopek ustaviti za zneske navedene v I. točki izreka tega sklepa (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

13. Upnik je s pritožbo uspel, zato mu je dolžnik dolžan po drugem odstavku 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. člena istega zakona ter petim odstavkom 38. člena ZIZ povrniti stroške pritožbe, in sicer za sestavo pritožbe 251,40 EUR (tar. št. 3468 Zakona o odvetniški tarifi), materialne stroške po tar. št. 6002 20,00 EUR, vse povečano za 22 % DDV, ter sodno takso v višini 33,00 EUR, kar skupaj znaša 364,11 EUR.


Zveza:

OZ člen 288.
Datum zadnje spremembe:
30.01.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc0Mzc1