<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sklep Cst 67/2019
ECLI:SI:VSLJ:2019:CST.67.2019

Evidenčna številka:VSL00020253
Datum odločbe:19.02.2019
Senat, sodnik posameznik:Andreja Strmčnik Izak (preds.), Irena Dovnik (poroč.), mag. Damjan Orož
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:postopek z upnikovim predlogom za začetek stečajnega postopka - vročitev predloga za začetek stečajnega postopka - odločanje o začetku stečajnega postopka - sklep o začetku stečajnega postopka - zahteva za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka - ugovor dolžnika zoper predlog za začetek stečajnega postopka

Jedro

Glede na to, da je prišlo pri (prvem) vročanju upnikovega predloga za začetek stečajnega postopka do napake in da predlog skupaj s pozivom dolžniku ni bil vročen, pritožba utemeljeno opozarja, da je zaradi navedenega podana absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP. Višje sodišče je zato pritožbi ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom: (1.) začelo stečajni postopek nad dolžnikom, (2.) za upravitelja imenovalo M. F., (3.) ugotovilo, da upravitelj opravlja naloge in pristojnosti v postopku prek pravnoorganizacijske oblike M. F. s.p. in (4.) odločilo o plačilih iz predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka.

2. Zoper navedeni sklep se pritožujeta stečajni dolžnik in njegova družbenica M. V. zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Višjemu sodišču predlagata, da njuni pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi ter naloži sodišču prve stopnje, da dolžniku ponovno vroči predlog za začetek stečajnega postopka skupaj s pozivom, da nanj odgovori, in mu tako omogoči uveljavljanje njegovih pravic. Navedla sta še, da predlagateljev (upnikov) dolg do dolžnika znaša bistveno več, kot pa dolžnikov dolg do upnika.

3. Predlagatelj je na pritožbo odgovoril in predlagal njeno zavrnitev.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Pritožnika navajata, da je stečajni dolžnik (po uspešno izvedeni dražbi v izvršilnem postopku) ostal brez svoje nepremičnine in zato na naslovu, vpisanem v sodni register, ne more več imeti svojega poštnega predala. Zato je 10.5.2018 s Pošto Slovenije d.o.o., (v nadaljevanju: Pošta), sklenil Dogovor o souporabi poštnega predala (v nadaljevanju: Dogovor) za potrebe vse prejete pošte. Trdi, da je 20.11.2018 na pošti dvignil pošiljko, ki je vsebovala sklep o začetku stečajnega postopka nad dolžnikom. Takrat je ugotovil, da mu Pošta, kljub Dogovoru, upnikovega predloga za začetek stečajnega postopka ni pravilno vročila. S tem je bilo dolžniku onemogočeno, da bi zoper upnikov predlog pravočasno ugovarjal.

6. Sodišče prve stopnje je 16.11.2018 začelo stečajni postopek nad dolžnikom na podlagi predloga upnika Republika Slovenija. Navedlo je, da je predlog vročilo dolžniku in ga opozorilo na pravne posledice iz tretjega odstavka 235. člena ZFPPIPP. Ker dolžnik v 15 dneh po prejemu predloga ni niti ugovarjal, da ni insolventen ali da upnikova terjatev ne obstaja niti ni vložil zahteve za odložitev odločanja o upnikovem predlogu po 236. členu ZFPPIPP, je na podlagi domneve iz tretjega odstavka 235. člena ZFPPIPP ugotovilo, da je dolžnik insolventen. Presodilo je tudi, da je upnik procesno legitimiran za vložitev predloga. Na podlagi navedenega je odločilo, da se nad dolžnikom začne stečajni postopek (tretji odstavek 239. člena ZFPPIPP).

7. Iz listinske dokumentacije v spisu izhaja, da je bil dolžniku poziv, da se v 15. dneh izreče o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka skupaj s prilogami poslan na njegov sedež, razviden iz sodnega registra (M. 107, Š.).

8. Iz dopisa Pošte Slovenije z dne 10.12.2018 (p.d. 20) izhaja, da bi moral biti poziv dolžniku, da se izreče o predlogu za začetek stečajnega postopka, v skladu z Dogovorom vročen v dolžnikov poštni predal na pošti, kar pa se zaradi napake Pošte ni zgodilo. Sodišče prve stopnje je zaradi ugotovljene napake pri vročanju 13.12.2018 dolžniku prej navedeno pošiljko ponovno poslalo. Nato je 11.1.2019 opravilo narok, na katerem je (med drugim) zaslišalo bivšega zakonitega zastopnika stečajnega dolžnika D. V.

9. 14.1.2019 (kar je glede na drugo, pravilno vročitev, pravočasno) je dolžnik vložil ugovor zoper predlog za začetek stečajnega postopka. Sodišče prve stopnje je 23.1.2019 izdalo sklep o ugovoru, ki pa ni predmet obravnave v tej zadevi.

10. Glede na to, da je prišlo pri (prvem) vročanju upnikovega predloga za začetek stečajnega postopka do napake in da predlog skupaj s pozivom dolžniku ni bil vročen, pritožba utemeljeno opozarja, da je zaradi navedenega podana absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP. Višje sodišče je zato pritožbi ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

11. Sodišče prve stopnje je po izdaji izpodbijanega sklepa sicer ustrezno izpeljalo postopek z vročitvijo upnikovega predloga in poziva, dolžnik pa je v zvezi s prejetim predlogom pravočasno (14.1.2019) vložil ugovor zoper upnikov predlog. Iz spisa sicer izhaja, da je sodišče prve stopnje o ugovoru (ne da bi ga obravnavalo na naroku) že izdalo sklep (p.d. 34), ki pa ni predmet obravnave, saj v zvezi z njim še ni niti iztekel pritožbeni rok.

12. Glede na navedeno bo moralo sodišče prve stopnje izvesti postopek v skladu z 239. členom ZFPPIPP in razpisati narok za začetek stečajnega postopka ter na njem ponovno, tokrat po obravnavanju dolžnikovega ugovora, odločiti o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka na podlagi izida dokaznega postopka in nato izdati sklep, s katerim bo odločilo o začetku stečajnega postopka (prvi in drugi odstavek 241. člena ZFPPIPP).

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 339
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 235, 235/3, 236, 239, 239/3
Datum zadnje spremembe:
10.04.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI3NTEy