<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 52/2016
ECLI:SI:VSLJ:2016:CST.52.2016

Evidenčna številka:VSL0073719
Datum odločbe:03.02.2016
Senat, sodnik posameznik:Nada Mitrović (preds.), Renata Horvat (poroč.), Vesna Jenko
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:aktivna legitimacija za vložitev predloga za začetek stečajnega postopka - postopek z upnikovim predlogom za začetek stečajnega postopka - ugovor dolžnika zoper predlog upnika za začetek stečajnega postopka - podredna zahteva za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka - uvedba postopka poenostavljene prisilne poravnave - odločanje o začetku stečajnega postopka

Jedro

Ugovor dolžnika zoper predlog za začetek stečajnega postopka in zahteva za odložitev odločanja se izključujeta. Dolžnik tako lahko v roku 15 dni po prejemu upnikovega predloga za začetek stečajnega postopka bodisi ugovarja, da ni insolventen ali da upnikova terjatev ne obstaja (drugi odstavek 235. člena ZFPPIPP) bodisi vloži zahtevo za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka v skladu s prvim odstavkom 236. člena ZFPPIPP.

V kolikor dolžnik namerava z ukrepi finančnega prestrukturiranja odpraviti svojo insolventnost, mu v primeru, ko predlog za začetek stečajnega postopka nad njim vloži upnik, zakon daje možnost, da v roku iz drugega odstavka 235. člena ZFPPIPP vloži zahtevo za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka po 236. členu ZFPPIPP. V kolikor te možnosti ne izkoristi in vloži ugovor, odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka ni več mogoče odložiti v skladu z 236. členom ZFPPIPP.

Uvedba postopka poenostavljene prisilne poravnave ni samostojna procesna ovira za odločanje o predlogu za začetek stečajnega postopka.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom začelo stečajni postopek nad dolžnikom: G., d. o. o. (1. točka izreka) in za upravitelja imenovalo B. P. (2. točka izreka). Ugotovilo je, da upravitelj opravlja naloge in pristojnosti upravitelja v postopku prek pravnoorganizacijske oblike, ki je v poslovni register vpisana s temi podatki: B. P., s.p., pravno in poslovno svetovanje (3. točka izreka).

2. Dolžnik je proti sklepu pravočasno vložil pritožbo zaradi bistvene kršitve določb postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi, izpodbijani sklep razveljavi in stečajni postopek prekine do zaključka postopka poenostavljene prisilne poravnave St 6/2015.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je upnik DUTB d. d., verjetno izkazal svojo terjatev do dolžnika v višini 3.754.523,23 EUR, in da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca (231. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP).

5. Nadalje je ugotovilo, da je izkazana zakonska domneva o dolžnikovi trajnejši nelikvidnosti iz prve alineje 1. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP (saj zgoraj navedena terjatev upnika presega 20% zneska dolžnikovih obveznosti, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu, to je v letnem poročilu za leto 2013, iz katerega izhaja, da so njegove obveznosti v tem letu znašale skupaj 3.575.462,00 EUR), ter zakonska domneva iz 2. točke tretjega odstavka 14. člena ZFPPIPP (saj je dolžnikova izguba tekočega leta v višini 55.521,00 SIT skupaj s prenesenimi izgubami v višini 2.179.177,00 EUR dosegla polovico osnovnega kapitala dolžnika, ki znaša 784.934,98 EUR in te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv).

6. Pritožnik navaja, da je takšna ugotovitev sodišča prve stopnje napačna, ker terjatve upnika v višini 3.754.523,23 EUR niso ugotovljene in dejansko ne obstajajo, saj za večji del teh terjatev pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani tečeta dva postopka, in sicer postopek III Pg 2865/2014 in X Pg 1912/2013, tako da terjatve še niso pravnomočno izkazane.

7. Predlog za začetek stečajnega postopka je v skladu z določbo 231. člena ZFPPIPP upravičen vložiti upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika, proti kateremu predlaga začetek postopka in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca. Za presojo obstoja upnikove aktivne legitimacije torej ni potrebno, da bi bile njegove terjatve pravnomočno ugotovljene, saj zadošča, da so verjetno izkazane. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je upnik svojo terjatev do dolžnika izkazoval s Pogodbo o potrditvi odstopa terjatev N., d. d., na DUTB d. d. kot novega upnika, s kreditnimi pogodbami, izpiskom odprtih postavk ter garancijskimi pogodbami. Dolžnik trditvi upnika, da ima terjatev do dolžnika v višini 3.754.523,23 EUR ter da dolžnik zamuja s plačilom le-te več kot dva meseca, niti ni ugovarjal. Glede na navedeno je sodišče prve stopnje pravilno zaključilo, da je upnik verjetno izkazal svojo terjatev do dolžnika ter dejstvo, da zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca ter s tem svoje upravičenje za vložitev predloga za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom (231.člen ZFPPIPP).

8. Dolžnik tudi ni izpodbijal trditev upnika o obstoju zakonske domneve o dolžnikovi trajnejši nelikvidnosti iz prve alineje 1. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP in domneve o dolžnikovi dolgoročni plačilni nesposobnosti iz 2. točke tretjega odstavka 14. člena ZFPPIPP. Listine, ki jih je predložil upnik, pa nedvomno potrjujejo dejstva, ki izkazujejo obstoj zgoraj navedenih domnev. Navsezadnje pa je dolžnik v ugovoru zoper predlog za začetek stečajnega postopka celo sam priznal, da je insolventen ter navedel, da je vložil predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave.

9. Pritožnik nadalje očita sodišču prve stopnje, da ni odločilo o njegovi zahtevi za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je dolžnik skupaj z ugovorom zoper predlog za začetek stečajnega postopka nad njim, podrejeno vložil zahtevo za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka. Na poziv sodišča, da se izjasni, ali vlaga ugovor ali zahtevo za odložitev odločanja, pa je odgovoril, da naj sodišče njegovo vlogo z dne 3. 6. 2015 prvenstveno obravnava kot ugovor zoper predlog za začetek stečajnega postopka, v kolikor bo ugovor zavrnilo, pa naj podrejeno obravnava tudi njegovo zahtevo za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka. Sodišče prve stopnje je glede na navedeno postopalo pravilno, ko je izvedlo ugovorni postopek in v skladu z določbo drugega odstavka 239. člena ZFPPIPP razpisalo narok za začetek stečajnega postopka, na katerem je izvedlo dokaze o upnikovi procesni legitimaciji za vložitev predloga in o tem, ali je dolžnik insolventen ter odločilo o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka na podlagi izida dokaznega postopka (peti odstavek 239. člena ZFPPIPP). Ugovor dolžnika zoper predlog za začetek stečajnega postopka in zahteva za odložitev odločanja se namreč izključujeta, kot je to sodišče prve stopnje dolžniku pravilno pojasnilo v pozivu z dne 22. 6. 2015. Dolžnik tako lahko v roku 15 dni po prejemu upnikovega predloga za začetek stečajnega postopka bodisi ugovarja, da ni insolventen ali da upnikova terjatev ne obstaja (drugi odstavek 235. člena ZFPPIPP) bodisi vloži zahtevo za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka v skladu s prvim odstavkom 236. člena ZFPPIPP. Slednja predpostavlja, da dolžnik soglaša s trditvijo upnika, da je insolventen. Ker je dolžnik vztrajal pri ugovoru zoper predlog za začetek stečajnega postopka, je sodišče prve stopnje moralo izvesti narok za začetek stečajnega postopka in odločiti o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka, saj ni imelo zakonske podlage, da bi potem, ko je ugotovilo, da je dolžnik insolventen, obravnavalo še zahtevo za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka in odločanje odložilo. Zakon namreč dolžniku ne omogoča, da bi na takšen način podaljševal tek predhodnega postopka. V kolikor dolžnik namerava z ukrepi finančnega prestrukturiranja odpraviti svojo insolventnost, mu v primeru, ko predlog za začetek stečajnega postopka nad njim vloži upnik, zakon daje možnost, da v roku iz drugega odstavka 235. člena ZFPPIPP vloži zahtevo za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka po 236. členu ZFPPIPP. V kolikor te možnosti ne izkoristi in vloži ugovor, odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka ni več mogoče odložiti v skladu z 236. členom ZFPPIPP.

10. Uvedba postopka poenostavljene prisilne poravnave ni samostojna procesna ovira za odločanje o predlogu za začetek stečajnega postopka, kot to zmotno meni pritožnik. Določba prvega odstavka 152. člena ZFPPIPP je za postopek poenostavljene prisilne poravnave smiselno uporabljiva le v primeru, ko dolžnik pred potekom roka za izjavo o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka pravočasno zahteva odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka in mu sodišče ugodi. Ker pa je dolžnik v danem primeru vztrajal pri ugovoru zoper predlog za začetek stečajnega postopka, določbe prvega odstavka 152. člena ZFPPIPP ni bilo mogoče uporabiti.

11. Očitki pritožnika, da bi sodišče prve stopnje moralo počakati na pravnomočen zaključek postopka poenostavljene prisilne poravnave, so tako neutemeljeni.

12. Sodišče prve stopnje je glede na navedeno pravilno ugotovilo, da je upnik procesno legitimiran za vložitev predloga za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom in da je dolžnik insolventen in pravilno odločilo, da se nad njim začne stečajni postopek.

13. Pritožbeno sodišče je glede na navedeno pritožbo zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje potrdilo, ko je pred tem ugotovilo, da tudi ni podan nobeden od pritožbenih razlogov, na katere pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP, vse v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 14, 14/2, 14/2-1, 14,/3, 14/3-2, 152, 152/1, 231, 235, 235/2, 236, 236/1, 239, 239/2.
Datum zadnje spremembe:
11.04.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkyNjc2