<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 28/2011
ECLI:SI:VSLJ:2011:CST.28.2011

Evidenčna številka:VSL0064482
Datum odločbe:24.03.2011
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe - sklep o prodaji - javna dražba - soglasje k pogodbi

Jedro

Določitev izklicne cene za javno dražbo ni predmet preizkusa pri izdaji soglasja k sklenitvi prodajne pogodbe z uspelim dražiteljem.

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje dalo soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe z dne 26. 11. 2010, katere predmet je garsonjera na naslovu Č. ul. 1 L., vpisana v z.k. vložku št. 546, k.o. S. parc. št. 654 v izmeri 24,18 m2 s pravico uporabe kleti v stanovanjski stavbi, skupnih prostorov in pripadajočega funkcionalnega zemljišča za ceno v višini 17.024,40 EUR.

Zoper sklep se pritožuje upnik S. d.d. Uveljavlja pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni tako, da zavrne izdajo soglasja k sklenitvi prodajne pogodbe oziroma, da izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Pritožba ni utemeljena.

Sodišče prve stopnje je izpodbijani sklep sprejelo na podlagi 341. člena ZFPPIPP (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; Ur.l. RS št. 126/2007 s kasnejšimi spremembami). Ugotovilo je, da je bila pogodba sklenjena na podlagi javne dražbe, ki je bila izvedena v skladu s pravnomočnim sklepom o prodaji z dne 29. 09. 2010, da je upravitelj sklenil pogodbo z dražiteljem, ki je na dražbi uspel ter da je vsebina pogodbe v skladu z določbami 337. do 343. člena ZFPPIPP.

Upnik v pritožbi navaja, da je sporna višina kupnine za navedeno nepremičnino. Glede na trenutne tržne razmere in specifiko prodajane nepremičnine meni, da je bila izklicna cena na dražbi prenizka.

Po presoji pritožbenega sodišča upnik s to pritožbeno navedbo ne more uspešno izpodbiti obravnavanega sklepa sodišča prve stopnje. Izklicna cena za nepremičnino na javni dražbi se namreč določi s prvim sklepom o prodaji (2. odstavek 331. člena ZFPPIPP), ki ga sodišče izda pred izvedbo javne dražbe. Po uspešno izvedeni javni dražbi sodišče prve stopnje izda soglasje k pogodbi, ki jo stečajni dolžnik sklene z uspelim dražiteljem, pri čemer preverja le, ali izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja po 6. odstavku 341. člena ZFPPIPP.

V konkretnem primeru je iz izpodbijanega sklepa razvidno, da je sodišče prve stopnje ugotavljalo, ali so izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja po 6. odstavku 341. člena ZFPPIPP in sklenilo, da so izpolnjeni. Sodišče prve stopnje je torej z izpodbijanim sklepom pravilno preverjalo, ali je bila izklicna cena na javni dražbi določena v skladu s pravnomočnim sklepom o prodaji. Te ugotovitve sodišča pritožnik niti ne izpodbija.

Po presoji pritožbenega sodišča, pritožnik v pritožbi zoper izpodbijani sklep ne more uspešno izpodbijati okoliščine, da je bila izklicna cena nepravilno določena. Navedeno bi namreč pritožnik lahko uveljavljal v pritožbi zoper prvi sklep o prodaji po 2. odstavku 331. člena ZFPPIPP, ni pa to predmet preizkusa v fazi izdaje soglasja k sklenitvi prodajne pogodbe z uspelim dražiteljem po 341. členu ZFPPIPP. Višina določene izklicne cene za javno dražbo torej ne predstavlja pravno relevantnega dejstva za izdajo soglasja k sklenitvi prodajne pogodbe z uspelim dražiteljem.

Ker uveljavljeni pritožbeni razlog ni podan, pritožbeno sodišče pa tudi ni zasledilo drugih kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti (2. odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP) je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP v zvezi z 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 331, 331/2, 341, 341/6.
Datum zadnje spremembe:
19.07.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU1NzI2