<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep II Cp 57/2014
ECLI:SI:VSLJ:2019:II.CP.57.2014

Evidenčna številka:VSL00018626
Datum odločbe:11.01.2019
Senat, sodnik posameznik:Dušan Barič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:obnova postopka - obnova postopka pred višjim sodiščem - predlog za obnovo postopka - nedovoljenost predloga za obnovo postopka - pravni interes za obnovo postopka - nova dejstva in novi dokazi kot obnovitveni razlog

Jedro

Toženec nima več pravnega interesa za obnovo postopka pred pritožbenim sodiščem, saj je bila sodba pritožbenega sodišča razveljavljena. To pomeni, da ne obstaja (več) situacija oziroma pogoj v pomenu 394. člena ZPP, da gre za postopek, ki bi bil s sodno odločbo pravnomočno končan. Pritožbeno sodišče je zato zavrglo toženčev predlog za obnovo postopka kot nedovoljen (drugi odstavek 401. člena v zvezi s prvim odstavkom 346. člena ZPP).

Izrek

I. Predlog za obnovo postopka pred Višjim sodiščem v Ljubljani v zadevi II Cp 57/2014 se zavrže.

II. Pravdni stranki krijeta svoje stroške obnovitvenega postopka.

Obrazložitev

1. Višje sodišče v Ljubljani (pritožbeno sodišče) je s sodbo II Cp 57/2014 z dne 4. 6. 2014 ugodilo pritožbi tožnice in sodbo sodišča prve stopnje P 1821/2013-II z dne 15. 11. 2013 spremenilo tako, da je ugodilo tožbenemu zahtevku.

2. Toženec je 12. 9. 2014 vložil predlog za obnovo postopka iz razloga, ki se je nanašal edinole na postopek pred pritožbenim sodiščem, sočasno s tem predlogom pa je vložil tudi revizijo zoper navedeno sodbo pritožbenega sodišča.

3. Vrhovno sodišče RS je s sklepom II Ips 37/2015 z dne 2. 6. 2016 ugodilo reviziji ter razveljavilo navedeno sodbo pritožbenega sodišča in mu zadevo vrnilo v novo sojenje.

4. Predlog za obnovo postopka ni dovoljen.

5. Glede na doslej povedano toženec nima več pravnega interesa za obnovo postopka, saj je bila navedena sodba pritožbenega sodišča razveljavljena. To pomeni, da ne obstaja (več) situacija oziroma pogoj v pomenu 394. člena ZPP, da gre za postopek, ki bi bil s sodno odločbo pravnomočno končan. Pritožbeno sodišče je zato zavrglo toženčev predlog za obnovo postopka kot nedovoljen (drugi odstavek 401. člena v zvezi s prvim odstavkom 346. člena ZPP).

6. Ob tem pritožbeno sodišče še dodaja, da predlogu za obnovo postopka (če bi bil dovoljen) ne bi bilo mogoče ugoditi, ker uveljavljani obnovitveni razlog ne bi mogel predstavljati razloga za obnovo postopka iz 10. točke 394. člena ZPP. Zatrjevana tožničina pripoznava toženčeve terjatve v zvezi z zapisnikom z dne 4. 4. 2014 ne bi mogla predstavljati novega dejstva oziroma novega dokaza, ker nista nastala do zaključka glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje in zato ne bi mogla biti zajeta s časovnimi mejami pravnomočnosti.

7. Toženec ni uspel s predlogom za obnovo postopka, zato krije svoje stroške obnovitvenega postopka (prvi odstavek 154. člena ZPP). Tožnica v odgovoru na predlog ni priglasila stroškov, na naroku 21. 11. 2018 pa pavšalno priglašenih stroškov ni specificirala, zato tudi tožnica krije svoje stroške obnovitvenega postopka.

PRAVNI POUK:

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, ki jo je treba vložiti pisno v dveh izvodih v roku 15 dni pri sodišču prve stopnje, o njej pa bo odločalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Pritožba mora obsegati navedbo odločbe, zoper katero se vlaga, izjavo, ali se odločba izpodbija v celoti ali v določenem delu, pritožbene razloge in podpis pritožnika. Če je pritožba nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se lahko obravnavala, jo sodišče zavrže, ne da bi pozivalo vložnika, naj jo popravi ali dopolni. Ob vložitvi pritožbe mora biti plačana sodna taksa. Če sodna taksa ni plačana niti v roku, ki ga določi sodišče v nalogu za njeno plačilo in tudi niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je pritožba umaknjena. Pritožba je vložena pravočasno, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti. V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja procesna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik, sama pa le, če izkaže, da ima opravljen pravniški državni izpit.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 346, 346/1, 394, 394-10, 401, 401/2
Datum zadnje spremembe:
11.02.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI1NTM3