<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba II U 303/2018-7
ECLI:SI:UPRS:2018:II.U.303.2018.7

Evidenčna številka:UP00017390
Datum odločbe:22.10.2018
Senat, sodnik posameznik:mag. Mira Dobravec Jalen (preds.), Violeta Tručl (poroč.), Vlasta Švagelj Gabrovec
Področje:LOKALNA SAMOUPRAVA - VOLITVE
Institut:lokalne volitve - lista kandidatov - rok za vložitev ugovora

Jedro

Formulacija, da je ugovor po 96. členu ZLV mogoče vložiti do roka, določenega za predložitev liste kandidatov, je povsem jasna in ne dopušča nobene drugačne razlage.

Kodeks dobre prakse v volilnih zadevah, ki ga je sprejela tako imanovana Beneška komisija, ni neposredno zavezujoč pravni vir, njegova priporočila pa so lahko ustavnopravno upoštevna.

Izrek

Pritožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Z v uvodu navedeno odločbo je Mestna volilna komisija Mestne občine A. kot prepozen zavrnila tožnikov ugovor, ki ga je dne 19. 10. 2018 ob 18.45 uri vložil na podlagi 96. člena Zakon o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV).

2. Komisija ugotavlja, da je politična stranka B. vložila kandidaturo za Mestni svet Mestne občine A., na tej listi pa je na 3. mestu kot kandidat naveden A.A. Prav tako za Mestni svet Mestne občine A. kandidira B.B., ki je naveden na 1. mestu liste C., vložene pri Mestni volilni komisiji Mestne občine A. s podporo 1439 volivcev. Pritožnik je vložil ugovor po 96. členu ZLV zaradi nepravilnosti slednjega v postopku kandidature.

3. Mestna volilna komisija citira določbo 96. člena ZLV in zaključuje, da se ugovor pri Občinski volilni komisiji lahko vloži do roka, določenega za predložitev liste kandidatov. Rok za vložitev kandidatur za lokalne volitve, ki bodo potekale 18. 11. 2018, je bil do 18. 10. 2018 do 19.00 ure in je določen v rokovniku Državne volilne komisije. Ker je pritožnik ugovor vložil dne 19. 10. 2018 ob 18.45 uri, je tega vložil prepozno.

4. Razen tega je v obrazložitvi še pojasnjeno, da je vlagatelj obravnavanega ugovora, A.A., tega že vložil v postopku kandidiranja za župana zaradi enakih nepravilnosti v postopku kandidiranja istega kandidata B.B., o tem ugovoru pa je Mestna volilna komisija Mestne občine A. odločila dne 18. 10. 2018 z odločbo MVK-1/2018. Glede na to je nesporno, da je vlagatelj ugovora vedel, kdaj poteče rok za vložitev ugovora, saj se v njem sklicuje na določila 96. člena ZLV.

5. Zoper zgoraj navedeno odločbo, ki mu je bila vročena po elektronski pošti dne 20. 10. 2018 ob 14.00 uri, je pritožnik v skladu s 97. členom ZLV vložil pritožbo na Upravno sodišče RS. Navaja, da je vložil ugovor na podlagi 96. člena ZLV dne 19. 10. 2018 ob 18.45 uri, to je v 24 urah po tem, ko je bila kandidatura vložena. Prej tega ni mogel, saj se po zakonu rok za vložitev ugovora izteče istočasno kot rok za vložitev kandidatur in je v primeru nepravilnosti, ki se pokažejo tik pred iztekom roka, nemogoče pravočasno vložiti ugovor. Zato se po njegovem mnenju ugovor lahko vloži do roka za vlaganje kandidatur glede na določbe zakona, po Ustavi RS pa tudi kasneje, saj mora obstajati nek čas za vložitev ugovora. Če je bila lista vložena v četrtek ob 18.30 uri, ne more biti prepozen ugovor, ki je vložen 24 ur za tem. Po Ustavi RS in Kodeksu dobrih praks v volilnih zadevah rok za ugovor ne sme biti krajši od treh dni. Rok, ki bi bil dolg manj kot eno uro, bi bil neustaven. Glede na to je odločitev volilne komisije, ki je ugovor kot prepozen zavrnila, nezakonit in neustaven. V nadaljevanju opisuje nepravilnosti v postopku kandidiranja kandidatne liste C., ki jih je navajal že v ugovoru, in sicer nepravočasno odprtje transakcijskega računa za volilno kampanjo ter nepravilnosti v zvezi z zbiranjem podpisov volivcev za listo. Podpise volivcev je B.B. pri določitvi kandidature pridobival s ponujanem in obljubo v zameno za kavico oziroma županski golaž. Pritožnik predlaga, da sodišče izpodbijano odločbo odpravi in zadevo vrne v nov postopek. Pritožbeni predlog, naj sodišče kandidaturo kandidata za župana Mestne občine A. B.B. zaradi nepravilnosti v sporu polne jurisdikcije zavrne, ali vrne zadevo organu v prve stopnje v ponovno odločanje, sodišče šteje za pomotni zapis v tej zadevi, saj se očitno nanjo ne nanaša.

6. Tožena stranka se v odgovoru na pritožbo zavzema za njeno zavrnitev. Navaja, da je bil ugovor vložen po roku, določenem za predložitev liste kandidatov, ki ga kot rok za vložitev ugovora določa prvi odstavek 96. člena ZLV. Ta rok je prekluzivne narave, torej nepodaljšljiv, zato ne vzdržijo pritožbena izvajanja, da je ugovor vložen pravočasno. Dodaja, da navedeni ugovor ni časovno vezan na vložitev liste kandidatov, ampak ga je mogoče vložiti ves čas zaradi morebitnih nepravilnosti v postopku kandidiranja, ki je pri teh lokalnih volitvah tekel od 3. 9. 2018 do 18. 10. 2018 do 19.00 ure. Pritožnik pa že v svoji vlogi navaja, da je za zatrjevane nepravilnosti izvedel iz časopisa dne 12. 10. 2018, torej znatno pred 18. 10. 2018.

7. Pritožba ni utemeljena.

8. ZLV v 96. členu določa, da ima zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja vsak kandidat oziroma predstavnik kandidature ali liste kandidatov pravico vložiti ugovor pri občinski volilni komisiji. Ugovor se lahko vloži do roka, določenega za predložitev liste kandidata. Občinska volilna komisija odloči o ugovoru v postopku potrjevanja kandidatur oziroma list kandidatov. O ugovoru mora odločiti najpozneje v 48 urah od izteka roka za predložitev kandidatur oziroma liste kandidatov. Zoper odločbo občinske volilne komisije, s katero se ugovor zavrne, lahko vsak kandidat ali predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov vloži pritožbo na sodišče, pristojno za upravne spore v 48 urah po prejemu odločbe (97. člen ZLV).

9. Določba o roku za vložitev ugovora po 96. členu ZLV je torej povsem jasna. Ugovor se lahko vloži do roka, določenega za predložitev liste kandidatov. Da je pritožnik tega zamudil, v postopku ni sporno. Rok za predložitev liste kandidatov je iztekel dne 18. 10. 2018 ob 19.00 uri, pritožnik pa je ugovor po 96. členu ZLV vložil dne 19. 10. 2018 ob 18.45. Glede na to je pravilen zaključek tožene stranke, da je ugovor vložen prepozno.

10. Očitek tožeče stranke je, da je tako določen rok v nasprotju z Ustavo RS in Kodeksom dobrih praks v volilnih zadevah, zato je nezakonita in neustavna tudi izpodbijana odločitev.

11. Kodeks dobre prakse v volilnih zadevah, ki ga je sprejela t. im. Beneška komisija, ni neposredno zavezujoč pravni vir, njegova priporočila pa so lahko ustavnopravno upoštevna. Kodeks v razdelku 3.3. ki se nanaša na sistem učinkovitega pravnega varstva, določa priporočila, ki naj jih upoštevajo države članice Sveta Evrope. Med njimi je tudi, da morajo biti časovni okviri za vložitev pravnih sredstev (in odločitev o njih) kratki in priporoča rok tri do pet dni. Kot rečeno, gre za priporočila državam članicam Sveta Evrope in ne za neposredno zavezujoče norme.

12. Zaradi izvedbe volitev oziroma glasovanja je razumljivo in tudi ustavnopravno sprejemljivo, da so roki za vložitev pravnih sredstev kratki. Zagotovitev enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS) pa terja tudi, da so ti roki precizni. V ZLV je večina rokov za vložitev pravnih sredstev določena v trajanju 48 ur in samo po sebi to ne pomeni, da so ti roki neustavni. V vsakem primeru posebej je zato treba presojati, ali je ustrezno zagotovljeno varstvo volilne pravice oziroma ali je prišlo do nedopustnega posega v pravico do pravnega sredstva (25. člen Ustave RS).

13. Formulacija, da je ugovor po 96. členu ZLV mogoče vložiti do roka, določenega za predložitev liste kandidatov, ne dopušča nobene drugačne razlage. Za lokalne volitve, ki bodo 18. 11. 2018, je postopek kandidiranja, ko politične stranke in skupine volivcev določajo kandidature za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov, potekal od 3. 9. 2018 do 18. 10. 2018 do 19 ure. V vsem tem času je bilo mogoče vložiti ugovor po 96. členu ZLV. Kot izhaja iz vloženega ugovora, je bil članek o s strani pritožnika zatrjevanih kršitvah objavljen v časniku Večer dne 12. 10. 2018. To pa pomeni, da je pritožnik za navedene kršitve izvedel pred iztekom roka za vložitev ugovora po 96. členu ZLV, in bi torej tega lahko vložil pravočasno, kar je glede volitev za župana tudi storil. Glede na to izpodbijani odločitvi ni mogoče očitati neustavnosti in nezakonitosti, zato je sodišče pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi 97. člena ZLV v zvezi s prvim odstavkom 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1).

14. Pritožnik je predlagal, da sodišče opravi glavno obravnavo ter zasliši stranke in predlagane priče. Sodišče temu predlogu ni sledilo, saj v sporih o zakonitosti aktov volilnih organov sodi vselej na seji (četrti odstavek 59. člena ZUS-1).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o lokalnih volitvah (1993) - ZLV - člen 96
Datum zadnje spremembe:
17.12.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIzOTM2