<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Varstvo ustavnih pravic

UPRS sodba I U 1714/2014
ECLI:SI:UPRS:2014:I.U.1714.2014

Evidenčna številka:UL0009610
Datum odločbe:17.11.2014
Senat, sodnik posameznik:Jasna Šegan (preds.), Liljana Polanec (poroč.), mag. Mira Dobravec Jalen
Področje:VOLITVE - LOKALNA SAMOUPRAVA
Institut:lokalne volitve - volitve članov občinskega sveta - lista kandidatov

Jedro

Tožnik se je z ugotovitvijo OVK, da gre za istoimensko listo v dveh volilnih enotah, sicer res lahko seznanil šele iz poročila OVK, vendar pa je šlo zgolj za nepravilnost v postopku določanja seznamov potrjenih kandidatnih list (nepravilno povzet podatek o imenu potrjenih list kandidatov). Iz volilnih spisov pa nedvoumno izhaja, da je šlo za enoimensko listo. Taka nepravilnost zato vpliva na razdelitev mandatov ni mogla imeti.

Izrek

Pritožba se zavrne.

Obrazložitev

Občinska volilna komisija (OVK) Občine Vrhnika je izdala Poročilo o delu OVK Občine Vrhnika pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za občinski svet Občine Vrhnika z dne 5. 10. 2014, s katerim je na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja ter zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja po pošti ugotovila rezultate glasovanja za občinski svet skupno in število glasov posameznih list kandidatov ter število preferenčnih glasov posameznih kandidatov za volilni enoti (VE) I in II ter nato razdelila mandate kandidatom posameznih kandidatnih list.

Zoper takšno odločitev OVK Občine Vrhnika je vložil pritožbo tožnik kot predstavnik liste kandidatov stranke A., ker OVK pri razglasu volilnih rezultatov ni dosledno upoštevala naziva list kandidatov kot sledijo iz volilnega razglasa in ker posledično pri podelitvi mandatov ni upoštevala pravilne razdelitve mandatov po določbah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) med vse liste kandidatov, ki so sodelovali na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, zaradi česar je listo kandidatov stranke A. oškodovala za (1) en mandat v občinskem svetu Občine Vrhnika. V pritožbi je navedel, da komisija listi „B.B. in skupina volivcev – C.“ v volilni enoti I in listi „F.F. in skupina volivcev – C.“ v volilni enoti II ni podelila nobenega mandata. Iz volilnega razglasa in glasovnic pa je očitno, da sta na volitvah nastopali dve različni in raznoimenski listi, vsaka v svoji volilni enoti. V Poročilu komisije ni navedenih dveh list, temveč se v obeh volilnih enotah pojavlja nova lista „C.“ in tej listi so pripisani skupni rezultati volitev omenjenih dveh list. S tem je OVK novi listi omogočila pridobitev več mandatnih mest v občinskem svetu v škodo drugih strank oz. list kandidatov. Občinskemu svetu je predlagal, da sprejme ugotovitev, da Poročilo o delu občinske volilne komisije Občine Vrhnika pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za občinski svet Občine Vrhnika dne 5. 10. 2014 ni skladno z razglasom seznama za volitve članov občinskega sveta, glasovnicami in celotnim potekom volitev do razglasa uradnih volilnih rezultatov, da je posledično protizakonito podeljen mandat v občinskem svetu kandidatoma Č.Č. in D.D. s kandidatne liste „B.B. in skupina volivcev – C.“ in protizakonito podeljen mandat v občinskemu svetu kandidatki E.E. s kandidatne liste „F.F. in skupina volivcev – C.“ ter predlagal, da občinski svet uskladi poročilo o izidu volitev z dejanskim izidom volitev, kar tudi podrobno utemeljuje v točkah 1., od a – h.

Občinski svet Občine Vrhnika je tožnikovo pritožbo zoper navedeno odločitev OVK Občine Vrhnika zavrnil kot neutemeljeno. V svoji obrazložitvi navaja, da se je o tožnikovi pritožbi najprej izrekla Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta Občine Vrhnika in ugotovitve izvolitve župana Občine Vrhnika (mandatna komisija). Ugotovila je, da je tožnikova pritožba pravočasna in da jo je vložil zakoniti pritožnik, ker je pritožnik predstavnik liste kandidatov. Pred odločanjem o pritožbi je odgovor v zvezi z navedbami, navedenimi v pritožbi, podala tudi OVK. Odgovorila je, da je poročilo o delu OVK Občine Vrhnika pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za občinski svet Občine Vrhnika dne 5. 10. 2014 sestavljeno v skladu z zakonom. Drži navedba pritožnika, da je bil na seznam potrjenih list kandidatov v posamezni volilni enoti pri vseh listah, ki so jih določili volivci (in ne politične stranke), pri vsaki posamični listi volivcev dodan tudi predlagatelj. Za tako sestavo seznama list kandidatov po posamezni listi se je OVK odločila iz razloga namena in pomena volitev in sicer, da so volitve notranje razločevanje predmeta od predmeta, pri čemer volivec svojo izbiro izkaže z glasovanjem. Glede na večje število list volivcev s podobnim imenom, ki kot sestavni del imena liste ne morejo imeti vizualnega simbola ali znaka, kot to velja za politične stranke, je OVK pri imenu liste volivcev dodala tudi predlagatelja (kar je sicer značilno kot podatek za razlikovanje pri občinskem volilnem sistemu). OVK je pred sestavitvijo seznama s pravnomočno odločbo potrdila listo kandidatov z imenom liste „C.“, in sicer v prvi in drugi volilni enoti, pri čemer je formalni predlagatelj posamezne liste skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v posamezni volilni enoti. Obe listi z istim imenom sta bili vloženi skoraj istočasno, kot izhaja iz potrdil o vložitvi list kandidatov, imata istega organizatorja volilne kampanje in isti TRR. Zakon določa, da se mandati, ki niso bili razdeljeni v volilni enoti (direktni po Harejevem količniku), razdelijo med istoimenske liste na ravni občine (d“Hondtov sistem). Ker je bilo z odločbo OVK odločeno pri vsaki listi kandidatov, ki so jo vložili sicer različni predlagatelji, da je njeno ime „C.“, je OVK v skladu z zakonom drugo delitev mandatov opravila na način, kot ga določa prvi odstavek 16. člen ZLV in torej preostalih 11 mandatov razdelila med istoimenske liste, ki so nastopile v obeh volilnih enotah. Kot že navedeno, je OVK pri vseh listah volivcev dodala tudi predlagatelje z namenom razlikovanja med listami znotraj volilne enote.

Zoper tako sestavljeni seznam potrjenih list kandidatov OVK ni prejela ugovora niti od pritožnika, niti od predlagatelja, niti od katere koli druge liste kandidatov kot tudi ne od volivcev. Enako velja tudi za postopek glasovanja, ko zoper razglas s seznamom list na volišču in zoper glasovnico ni bilo ugovora, niti ni katerikoli zaupnik na volišču podal pripomb na zapisnik zaradi uporabljene glasovnice oz. razglasa. OVK tudi meni, da oblika imena liste volivcev, ki je predmet pritožbe, na glasovnici in razglasu (pred tem pa na seznamu), ni v ničemer vplivala na volivce tako, da ne bi glasovali za listo pritožnika. Pred izdajo poročila je OVK pregledala vse zapisnike volilnih odborov ter preverila vse izide volitev v obeh volilnih enotah. Pri obravnavi pritožbe je OVK najprej ugotovila, da ni bil vložen noben ugovor na podlagi 98. člena ZLV (nepravilnosti pri delu volilnega odbora, ki zajemajo tudi nepravilnosti pri razglasu in glasovnici), rok pa je bil do 6. 10. 2014. Nadalje je ugotovila, da so bili mandati podeljeni na podlagi 15. in 16. člena ZLV, personalizacija mandatov pa v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZLV. Komisija za potrditev mandatov je obravnavala odgovor in se strinjala z odgovorom in posledično predlagala občinskemu svetu, da pritožbo predstavnika liste kandidatov Občinskega odbora stranke A. zoper odločitev OVK Občine Vrhnika o razdelitvi mandatov članov občinskega sveta zavrne, kar je občinski svet s svojo odločitvijo tudi storil. Vsi trije sporni mandati so bili potrjeni.

Tožnik zoper takšno odločitev občinskega sveta Občine Vrhnika vlaga obširno pritožbo. Meni, da OVK pri ugotavljanju izida glasovanja ni dosledno upoštevala imen kandidatnih list, ki so bile navedene na razglasu in glasovnicah, na podlagi katerih so se volivci odločali pri glasovanju na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014. To je torej predstavljalo bistveno podlago za odločanje volivk in volivcev pri oddajanju svojih glasov. Iz razglasa z dne 17. 9. 2014 pa je razvidno, da gre za različni oz. raznoimenski listi, ki sta nastopali vsaka v svoji volilni enoti kot samostojna lista. To je razvidno predvsem iz dejstva, da ne gre za istega predlagatelja list, prav tako ni bila določena ista šifra kandidature. Istoimenska lista kot taka ima lahko v vsaki volilni enoti drugega predstavnika liste kandidatov, v konkretnem primeru pa se postavljata dva različna predlagatelja list. OVK bi morala ob objavi seznama kandidatnih list, če bi bilo nedvoumno in nesporno, da gre za istoimensko listo, kot tako objaviti tudi na seznamu kandidatur. Iz seznama kandidatur pa je razvidno, da gre za raznovrstni listi, ki sta vloženi v prvi in drugi volilni enoti, saj sta bila pripisana tudi raznovrstna predlagatelja. Za odpravo morebitnih dvomov bi OVK morala pozvati predlagatelja, da sporočita, ali v obeh enotah nastopajo kot istoimenska lista.

Dejstvo, ali gre za istoimensko listo ali dve raznovrstni listi, je namreč pomembno pri delitvi mandatov, ki niso bili razdeljeni neposredno na podlagi 15. člena ZLV, torej v primeru delitve mandatov na ravni občine. Slednje pride v poštev za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah. OVK bi pri delitvi mandatov morala slediti dejstvu, da sta nastopali dve raznovrstni listi in je pri svojem delu ugotavljanja izida glasovanja storila bistvene napake, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid glasovanja in s tem posegla v varstvo volilne pravice ter uresničevanje te pravice iz 43. člena Ustave RS. Neizpodbitno je, da kandidatna lista „C.“ kot istoimenska lista ni bila vnesena v omenjeni javni razglas. Tudi ob samem vnosu kandidatur ni bila določena šifra, ki bi napotovala, da gre za istoimensko listo. Iz odgovora Ministrstva za javno upravo z dne 9. 10. 2014 izhaja ugotovitev, da bi morala biti kandidatni listi „C.“ že ob vnosu določena ista šifra kandidature. V zvezi s tem tožnik opozarja, da iz navedenega dopisa ni jasno, za katero listo gre, saj ta odgovor navaja „G.“, ki pa na lokalnih volitvah v Občini Vrhnika sploh ni nastopala. Ne OVK niti ministrstvo ne poda odgovora na vprašanje, ali je pri obeh listah priloženo tudi sporočilo o organizatorju volilne kampanje, ki vsebuje tudi odprtje posebnega TRR za lokalne volitve.

Tožnik meni, da gre za bistvene nepravilnosti pri delu OVK, ki so ali bi lahko vplivale na ugotavljanje izida in glasovanje in delitev mandatov volitev, zato bi bilo treba izvesti ponovno ugotavljanje izida glasovanja in delitve mandatov s ponovnim izračunom preostalih spornih mandatov, ki se razdelijo v skladu s 16. in 17. členom ZLV tako, da se mandati, ki še niso razdeljeni v volilnih enotah, razdelijo na ravni občine na podlagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah in se pri delitvi mandatov ovrže kakršenkoli sum o nepravilni razdelitvi mandatov. Izpostavlja tudi kršitev, da so pri potrjevanju spornih mandatov na sami seji občinskega sveta sodelovali tudi omenjeni svetniki. Vsak posameznik sicer pri potrjevanju svojega spornega mandata ni glasoval, vendar pa obstaja senca dvoma, ker sta pri potrjevanju sodelovala oba druga dva kandidata, katerih mandat je prav tako sporen. Zato meni, da bi pri glasovanju morali biti izločeni vsi trije kandidati, saj ob smiselni uporabi 35. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP), nesporno obstaja izločitveni razlog. Dodaja še, da ugovora zoper sestavo kandidatnih list skladno z določbo 96. a člena ZLV ni podajal, ker je bilo iz javno objavljenega seznama kandidatnih list nesporno razvidno, da gre za raznovrstni listi in je tožnik to tako tudi razumel. To, da je OVK obe raznovrstni kandidatni listi razumela kot istoimensko kandidatno listo, je videl šele na podlagi samega poročila OVK z dne 9. 10. 2014. Sodišču predlaga, da preveri omenjene nepravilnosti v zvezi z ugotavljanjem izida glasovanja ter delitev mandatov, da ugotovi, da gre pri kandidatni listi „B.B. in skupina volivcev – C.“ in kandidatni listi „F.F. in skupina volivcev – C.“ za različna predlagatelja in posledično za raznovrstni listi, ki v obeh volilnih enotah nastopata vsaka ločeno. Predlaga tudi, da ugotovi, da je v občinskem svetu Občine Vrhnika pri glasovanju o treh spornih mandatih prišlo do kršitev in bi se vsi trije kandidati, katerih mandat je sporen, morali izločiti iz glasovanja v zadevi potrjevanja mandatov in da se opravi ponoven izračun preostalih mandatov, ki se v skladu s 16. in 17. členom ZLV razdelijo tako, da se mandati, ki še niso razdeljeni v volilnih enotah, razdelijo na ravni občine na podlagi seštevka glasov, oddanih z istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah in s tem pri delitvi mandatov ovrže kakršenkoli sum o nepravilni razdelitvi mandatov.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo poudarja, da je OVK v odgovoru podrobneje pojasnila način izračuna mandatov. Poudarila je, da na delo volilnih odborov ni bilo nobenih pritožb in da je lista „C.“ imela pri vloženi kandidaturi enotno ime in tudi skupni volilni račun, zaradi česar je po mnenju komisije lista „C.“ nedvomno istoimenska lista, ki je kandidirala v dveh volilnih enotah in je bil na glasovnicah in razglasih pri imenu liste dodan tudi predlagatelj. Dalje navaja, da kandidat, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata in da konstitutivna seja občinskega sveta predstavlja posebnost glede glasovanja o mandatih, saj je to edina odločitev in hkrati enkratno dejanje, ko člani sveta sami sebi potrdijo mandat. Gre namreč za voljeni organ na neposrednih tajnih volitvah in nihče drug ne more potrjevati njihovega mandata. Vsak izvoljeni kandidat (od treh spornih) ni sodeloval pri glasovanju o svojem mandatu. Da je takšna razlaga pravilna, se lahko pojasni s hipotetičnim primerom, da bi bilo spornih mandatov več kot polovica vseh mandatov izvoljenih članov občinskega sveta. V tem primeru bi, če bi upoštevali institut izločitve, sploh ne bilo možno potrditi nobenega izmed mandatov (niti nespornih ne), saj večine, potrebne za odločitev (večina opredeljenih glasov navzočih članov), ne bi mogli doseči, če bi se vsi izvoljeni kandidati, katerih mandat naj bi bil sporen, izločili iz odločanja. Ugovarja tudi, da v konkretnem primeru ni smiselno uporabiti 35. člena ZUP, saj način odločanja občinskega sveta ureja prvi odstavek 35. člena ZLV, podrobneje pa Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Vrhnika, pri čemer gre za način odločanja kolektivnega organa in le zakon lahko določi drugačen način odločanja, kot je prav primer 15. b člena iz tega zakona. Ko je občinski svet potrdil sporne mandate, zanj ni bilo dvoma, da je šlo za istoimensko listo, vloženo v dveh volilnih enotah. Temeljni akt, da je temu tako, je odločitev OVK o potrditvi vsake izmed dveh kandidatnih list, vloženih v različnih volilnih enotah z istim imenom „C.“. Ker je posamezne pomanjkljivosti v postopku mogoče odkriti samo v konkretni situaciji z vnosom podatkov v računalniški sistem, je OVK šele po dnevu glasovanja lahko ugotovila, da program ne povezuje sicer istoimenske liste za drugo delitev mandatov na ravni občine po 16. členu ZLV. Navedbe tožnika o spreminjanju podatkov v šifrantu računalniškega programa so tako pravno nepomembne, saj je šlo izključno za sporno prilagoditev podatkov o listinah kandidatov v računalniški obdelavi s pravnim stanjem. Tudi OVK Vrhnika je računalniški program uporabljala predvsem kot skupni tehnični pripomoček in se ni odločila za izdelavo lastnega računalniškega programa, pri čemer je najbolj relevantne odločitve sprejemala izključno na podlagi svojih predhodnih odločitev (odločb o potrditvi list kandidatov) in tudi s klasično metodo aritmetičnega preračunavanja izida volitev. Člani občinskega sveta so bili med razpravo, zlasti pri izvajanju B.B. o pritožbi predstavnika liste stranke A., seznanjeni tudi z vsemi dokazili, ki jih tudi navaja, da je šlo pri listi „C.“ za eno istoimensko listo, določeno pod istim imenom v dveh volilnih enotah. Glede na navedeno sodišču predlaga, da pritožbo tožnika zavrne kot neutemeljeno.

Pritožba ni utemeljena.

V obravnavani zadevi ni sporno, da sta vložila kandidatno listo za volitve članov občinskega sveta dne 5. 10. 2014 „B.B. in skupina volilcev“ v prvi volilni enoti Občine Vrhnika in „F.F. in skupina volivcev“ v drugi volilni enoti Občine Vrhnika. Sporno pa je, ali gre pri navedenih (dveh) listah za istoimensko listo z imenom „C.“, vloženo v dveh volilnih enotah, ali pa gre za dve raznoimenski listi („B.B. in skupina volilcev – C.“ in „F.F. in skupina volilcev – C.“), ki sta nastopali vsaka le v svoji volilni enoti, in posledično, ali so bili pravilno razdeljeni mandati članov občinskega sveta (15. do 17. člen ZLV).

V 73. členu Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) je določeno, da če je predlagatelj kandidature oz. liste kandidatov skupina volivcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek enega izmed teh volivcev z dodatkom skupina volivcev. Ime predlagatelja se šteje tudi za ime liste, če volivci niso določili drugega imena liste.

Iz podatkov volilnega spisa izhaja, da sta oba predlagatelja, tako B.B. in skupina volivcev, kot tudi F.F. in skupina volivcev, vložila kandidatni listi z imenom liste „C.“. Kandidatni listi obeh predlagateljev je s takšnim imenom liste „C.“ potrdila tudi OVK s svojima odločbama z dne 12. 9. 2014. Po podatkih v spisu zoper ti odločbi ni bilo vloženih pritožb. Prav tako ni bilo vloženih pritožb zoper Razglasa o seznamu za volitve članov občinskega sveta z dne 17. 9. 2014 za volilni enoti I in II za območje Vrhnika.

Sodišče ugotavlja, da je pri objavi obeh navedenih Razglasov sicer prišlo do nepravilnosti, ker bi, glede na potrjeni kandidatni listi z imenom „C.“, v seznam kandidatnih list pod zap. št. 8 moralo biti kot ime kandidatne liste v obeh volilnih enotah vpisano ime „C.“ (in ne B.B. in skupina volivcev – C., kot tudi ne F.F. in skupina volivcev – C.). Enako tudi na samih glasovnicah. Vendar pa ta nepravilnost ni vplivala na potrditev mandatov članov občinskega sveta, glede na to, da je OVK, upoštevajoč določbo 73. člena ZLV, po presoji sodišča pravilno upoštevala, da gre za istoimensko kandidatno listo v dveh volilnih enotah, in sicer za listo „C.“. Posledično tako mandati 3 kandidatov liste „C.“ po presoji sodišča niso bili nepravilno potrjeni.

Ker je OVK torej na podlagi vloženih list kandidatov obeh predlagateljev z istim imenom „C.“ mogla šteti, da gre za istoimensko listo v dveh volilnih enotah, ni utemeljen ugovor tožeče stranke, da bi morala OVK pozvati predlagatelje, da sporočijo, ali kot istoimenska lista nastopajo v obeh volilnih enotah.

Tudi niso utemeljene tožnikove trditve, da sta pri potrjevanju mandatov sodelovala oba druga dva kandidata, katerih mandat je prav tako sporen in da bi se zato iz glasovanja morali izločiti vsi trije kandidati, katerih mandat je sporen. Po presoji sodišča je potrjevanje mandatov potekalo pravilno po določbah 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS). V zvezi s tem se sodišče pridružuje stališču tožene stranke v odgovoru na tožbo. Sodišče se tudi strinja s toženo stranko, da v konkretnem primeru ne pride v poštev smiselna uporaba 35. člena ZUP.

Tožnik se je z ugotovitvijo OVK, da gre za istoimensko listo v dveh volilnih enotah, sicer res lahko seznanil šele iz poročila OVK, vendar pa, kot že ugotovljeno, je šlo zgolj za nepravilnost v postopku določanja seznamov potrjenih kandidatnih list (nepravilno povzet podatek o imenu potrjenih list kandidatov). Iz volilnih spisov pa nedvoumno izhaja, da je šlo za enoimensko listo. Taka nepravilnost zato vpliva na razdelitev mandatov ni mogla imeti.

Po vseh navedenih razlogih sodišče ugotavlja, da OVK s svojo odločitvijo ni posegla v bistvo varstva volilne pravice ter uresničevanja pravice iz 43. člena Ustave RS. Zato je sodišče tožnikovo pritožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), ob njegovi primerni uporabi, zavrnilo kot neutemeljeno.


Zveza:

ZLV člen 73.
Datum zadnje spremembe:
09.02.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc0NzEw