<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Varstvo ustavnih pravic

sodba II U 339/2010
ECLI:SI:UPRS:2010:II.U.339.2010

Evidenčna številka:UM0010306
Datum odločbe:18.09.2010
Področje:VOLITVE
Institut:volitve članov občinskega sveta - lista kandidatov - zapisnik o določitvi list kandidatov - formalno pomanjkljiva vloga

Jedro

Glede zapisnika politične stranke o določitvi kandidatov oziroma list kandidatov, iz katerega ne izhaja, da so bili kandidati določeni s tajnim glasovanjem, ni mogoče šteti, da gre za formalno pomanjkljivost, ki bi jo bilo mogoče naknadno odpraviti.

Obrazložitev

Pritožba se zavrne.

OBRAZLOŽITEV:

Občinska volilna komisija Občine Sveta Ana je z odločbo št. 04106-002/2010 z dne 16. 9. 2010 zavrnila listo kandidatov z imenom SDS – Slovenska demokratska stranka za člane občinskega sveta Občine Sveta Ana na rednih volitvah, ki bodo 10. oktobra 2010. Svojo odločitev je oprla na ugotovitev, da lista kandidatov ni bila določena v skladu z 51. členom Zakona o lokalnih volitvah. Iz priloženega zapisnika o delu organa namreč ni razvidno, kako so bili določeni kandidati oz., da so bili določeni s tajnim glasovanjem. Zakon o lokalnih volitvah pa zavezuje politične stranke, da s svojimi pravili uredijo postopek za določanje kandidatov tako, da pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v volilni enoti, za katero se določajo kandidati in da so le-ti določeni s tajnim glasovanjem, česar pa pri določanju obravnavane kandidatne liste ni bilo upoštevano.

Tožnik v svoji pravočasno vloženi pritožbi navaja, da je bil kandidatni listi po pomoti priložen napačni zapisnik konference članov stranke. Da je zapisnik res napačen, je razvidno iz prečrtanih in popravljenih besed in navedb imen, kakor tudi iz vsebine zapisnika, saj je očitno, da gre za zapisnik, kjer so šele oblikovali listo kandidatov ter o njih še sploh niso glasovali. Gre za po pomoti priloženi delovni zapisnik kongresa članov stranke, torej za formalno pomanjkljivost, v zvezi s katero bi morala komisija predlagatelja pozvati na odpravo pomanjkljivosti. Tako bi imel pritožnik možnost v treh nadaljnjih dneh listo oz. kandidaturo dopolniti s popolnim čistopisom zapisnika kongresa članov stranke. Predlaga, da sodišče napadeno odločbo občinske volilne komisije razveljavi ter odloči, da mora predlagatelj formalno pomanjkljivost kandidature odpraviti. Po vložitvi pritožbe pa je pritožnik naknadno predložil sodišču še seznam udeležencev o delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve z dne 8. 9. 2010 ter zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidature za člane občinskega sveta prav tako z dne 8. 9. 2010.

Tožena stranka je predložila volilne spise in odgovorila na pritožbo. V odgovoru na pritožbo navaja, da se je predstavnik stranke na sedežu OVK oglasil dne 13. 9. 2010 ob 9.15 uri, kjer je tajnik OVK ugotovil, da je kandidatura pomanjkljiva, saj je vsebovala le soglasja kandidatov in kandidaturo. Dopolnjeno kandidaturo je nato predstavnik liste vložil naslednji dan dne 14. 9. 2010 ob 14.30 uri. OVK iz priloženih dokumentov ni mogla razbrati, da obstaja še nek drug zapisnik, saj se priložen zapisnik in lista prisotnih nanašata na isto sejo. Trditve pritožnika so zato neprepričljive in neverjetne. Iz predloženega zapisnika namreč ne izhaja, da bo stranka imela še dodatno konferenco in šele tam izvedla tajno glasovanje. Samo dejstvo, da so v priloženem zapisniku prečrtane in popravljene besede ne kaže na to, da so šele oblikovali listo, saj je tudi njihova kandidatura izpolnjena z roko, na listini pa so tudi popravljene besede in črtane številke. Iz priloženega zapisnika je tudi razvidno, da je bil sprejet sklep, kdo so kandidati z imeni in priimki in ne sklep, da so to kandidati, o katerih se bo še dodatno glasovalo. Med formalne pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče odpraviti, šteje dejstvo, da kandidatura politične stranke ni bila določena s tajnim glasovanjem. OVK pa ne more predvideti s koliko zapisniki ali s katerim izmed njih je politična stranka določila kandidaturo v skladu z določili ZLV, če iz priloženega zapisnika in drugih dokumentov ne izhaja, da naj bi obstajal še kakšen drug. Predlaga, da sodišče pritožbo zavrne.

Pritožba ni utemeljena.

V skladu z določbo 51. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB3 in 45/2008, ZLV) politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem. Po določbi drugega odstavka 72. člena ZLV morajo biti listi kandidatov, ki jo vloži politična stranka, priložena tudi pravila politične stranke o določanju kandidatov oz. list kandidatov in zapisnik o določitvi kandidatov oz. list kandidatov. Glede na določbo prvega odstavka 74. člena ZLV je morala biti kandidatura oz. lista kandidatov predložena občinski volilni komisiji najpozneje 15. 9. 2010 do 19. ure, kar po mnenju sodišča velja tudi za obvezne priloge, določene v drugem odstavku 72. člena istega zakona.

Predlagatelj mora izkazati, da je lista kandidatov vložena v skladu z zakonom. To pomeni, da mora izkazati zakonske pogoje. Izpolnjevanje teh pogojev pa se ugotavlja na podlagi predloženih pravil politične stranke o določanju kandidatov oziroma list kandidatov ter na podlagi zapisnika o določitvi kandidatov oziroma list kandidatov, iz katerega mora biti razvidno, da so bili kandidati določeni s tajnim glasovanjem. Naloga volilne komisije pa je, da kandidatne liste, ki ne bi bile oblikovane v skladu z zakonsko določenimi pravili, izloči. Volilna komisija ima sicer možnost, da ob ugotovljenih formalnih pomanjkljivostih liste zahteva njeno dopolnitev, vendar po presoji sodišča glede zapisnika politične stranke o določitvi kandidatov oziroma list kandidatov, iz katerega ne izhaja, da so bili kandidati določeni s tajnim glasovanjem, ni mogoče šteti, da gre za formalno pomanjkljivost, ki bi jo bilo mogoče naknadno odpraviti. Okoliščine, ki sodijo med zakonske pogoje, namreč mora politična stranka izkazati že ob vložitvi kandidatne liste. Dejstvo, da so bili kandidati določeni s tajnim glasovanjem, pa predstavlja zakonski pogoj. To pomeni, da obveznih prilog, na podlagi katerih se presoja zakonitost kandidatne liste, ni mogoče spreminjati ali zamenjevati po izteku roka za predložitev kandidatur oziroma list kandidatov.

Iz predloženega spisa je razvidno, da je pritožnik v obravnavanem primeru do izteka roka za predložitev kandidatur občinski volilni komisiji predložil med drugim tudi zapisnik konference občinskega odbora SDS z dne 2. 9. 2010 z listo prisotnih na letni konferenci prav tako z dne 2. 9. 2010. Iz dnevnega reda in sprejetih sklepov v zapisniku je razvidno, da se ta nanaša na razpravo o kandidatih za župana in za svetnike v občinski svet, kakor tudi na potrditev kandidatov za župana in za svetnike v občinski svet. Tudi po presoji sodišča je volilna komisija ob preizkusu kandidature tožeče stranke predloženi zapisnik upravičeno štela kot dokaz iz drugega odstavka 72. člena ZLV, zato kot neutemeljen zavrača pritožbeni ugovor, da bi morala iz vsebine zapisnika domnevati, da gre za napačni zapisnik in pritožnika pozvati na odpravo napake. Kot je sodišče že navedlo v tej sodbi, pa obveznih prilog, ki so določene v drugem odstavku 72. člena ZLV, po izteku roka za vložitev kandidatur, ni mogoče spreminjati ali zamenjevati, zato v konkretnem primeru ni šlo za formalno napako, ki bi jo bilo mogoče v postopku popraviti.

Ker je torej izpodbijana odločba po presoji sodišča pravilna in zakonita, je sodišče pritožbo na podlagi 97. člena ZLV v zvezi s prvim odstavkom 63. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/2006 in spremembe, ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo.


Zveza:

ZLV člen 51, 72, 72/2.
Datum zadnje spremembe:
05.11.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ3OTc0