<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Varstvo ustavnih pravic

sodba II U 341/2010
ECLI:SI:UPRS:2010:II.U.341.2010

Evidenčna številka:UM0010305
Datum odločbe:20.09.2010
Področje:VOLITVE
Institut:volitve članov občinskega sveta - lista kandidatov - pooblastilo za sklic kandidacijskega zbora - formalno pomanjkljiva vloga

Jedro

Občinska volilna komisija v postopku potrjevanja kandidatur preveri, ali so bili kandidati določeni v postopku, ki ga za določanje kandidatov vnaprej predvidijo stranke.

Obrazložitev

Pritožba se zavrne.

OBRAZLOŽITEV:

Z izpodbijano odločbo je Občinska volilna komisija Občine Juršinci zavrnila kandidature A.A., B.B., C.C. in D.D. za člane občinskega sveta Občine Juršinci na rednih volitvah, ki bodo 10.10.2010. Iz obrazložitve izhaja, da je predlagatelj Kandidacijski zbor – Zeleni Slovenije dne 15.9.2010 ob 10.00 uri vložil zgoraj navedene kandidature za člane občinskega sveta Občine Juršinci. Občinska volilna komisija je na seji 15.9.2010 ugotovila, da kandidature niso bile določene v skladu s pravilnikom stranke, saj je kandidacijski zbor sklical in vodil B.B., ki za to ni imel pooblastila stranke Zeleni Slovenije. H kandidaturi je bilo priloženo pooblastilo Zelenih Slovenije z dne 24.5.2010, iz katerega izhaja, da je za sklic kandidacijskega zbora za Zelene Slovenije v vseh občinah pooblaščena E.E. Pravilnik za kandidiranje za lokalne volitve, ki ga je stranka Zelenih sprejela dne 15.9.2002, določa, da kandidacijski zbor stranke Zelenih skliče predsednik občinskega zbora (le-ta na območju občine Juršinci ni ustanovljen), lahko pa ga skliče tudi pooblaščenec Izvršnega odbora Zelenih. Za pooblaščenko Izvršnega odbora Zelenih je bila imenovana E.E. Občinska volilna komisija Juršinci tako ugotavlja, da gre v obravnavanem primeru za formalne pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče odpraviti, saj kandidature niso bile določene v skladu s pravili stranke. Glede na to, je Občinska volilna komisija Občine Juršinci v skladu z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV, Uradni list RS, št. 94/07-UPB3) ob uporabi 56. in 59. člena Zakona o volitvah v državni zbor (v nadaljevanju ZVDZ, Uradni list RS, št. 109/06-UPB1) kandidature, ki niso določene v skladu z zakonom, zavrnila.

Pritožnik v svoji pravočasni pritožbi navaja, da so na seji Izvršnega odbora stranke Zelenih 21.8.2010 določili pooblaščenca za sklic kandidacijskega zbora, g. B.B. Kandidature za člane občinskega sveta v občini Juršinci je kot predstavnica liste Zelenih Slovenije vložila F.F. Tajnica Občine Juršinci, ga. G.G., je že ob prejemu kandidatur ugotavljala pravico do kandidature Zelenih Slovenije v Občini Juršinci. Občinska volilna komisije občine Juršinci je zasedala 15.9.2010 in z izpodbijano odločbo odločila, da kandidature niso bile vložene v skladu s pravilnikom stranke, pri tem pa ni upoštevala naknadno zahtevanega pooblastila Zelenih Slovenije za sklic kandidacijskega zbora, ki ga je prejela po faksu. Po trditvi pritožnika, je Občinska volilna komisija pridobila od nepooblaščenih oseb napačen dokument glede pooblastila za sklic kandidacijskega zbora, ni pa upoštevala dokumenta, ki izkazuje, da je bil B.B. pooblaščen za sklic kandidacijskega zbora Zelenih Slovenije v Občini Juršinci. Predlaga, da sodišče izpodbijano odločbo odpravi in potrdi kandidature Zelenih Slovenije v Občini Juršinci.

Tožena stranka v odgovoru na pritožbo navaja, da je G.G. pri sprejemu kandidatur nastopala kot tajnica Občinske volilne komisije Občine Juršinci in ne kot tajnica občine. Pri tem je predstavnico kandidatur F.F. opozorila na formalne pomanjkljivosti kandidatur, kot je ime predlagatelja in manjkajoč podpis overovateljev zapisnika, ki so bile v zakonskem roku do 19. ure pravilno odpravljene. V zakonskem roku je stranka Zelenih Slovenije predložila kandidature, ki so bile ob 18.30 dopolnjene s pooblastilom za sklic kandidacijskega zbora Zelenih Slovenije z dne 24.5.2010, to pa je bilo dano E.E.. Pooblastilo za sklic kandidacijskega zbora z dne 21.8.2010, na katerem je kot pooblaščenec naveden B.B. ni bilo predloženo do 19. ure. Občinska volilna komisija Juršinci je s sejo, na kateri je potrjevala kandidature, pričela ob 19.15 uri, ta pa je trajala do 21.30. ure. Po končani seji je bilo ugotovljeno, da je stranka Zeleni Slovenije na sedež Občinske volilne komisije Juršinci ob 20.48 posredovala fax sporočilo s pooblastilom za sklic kandidacijskega zbora Zelenih Slovenije, ki je bilo dano B.B. Pooblastilo ni imelo originalnega žiga. Tožena stranka zaključuje, da kandidature Zelenih Slovenije niso bile vložene v skladu z ZLV, saj sklicatelj organa politične stranke, ki je določil kandidature za člane občinskega sveta, ni bila oseba, ki je bila za sklic pooblaščena. Predlaga, da sodišče pritožbo zavrne.

Pritožba ni utemeljena.

V skladu z določbo 51. člena ZLV politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Zakon torej zavezuje politične stranke, da s svojimi pravili uredijo postopek za določanje kandidatov. Ta pravila mora politična stranka predložiti občinski volilni komisiji ob vložitvi kandidatur (72. člen ZLV), da lahko občinska volilna komisija v postopku potrjevanja kandidatur preveri, ali so bili kandidati določeni po pravilih stranke. Glede na določbo prvega odstavka 74. člena ZLV je morala biti kandidatura oziroma lista kandidatov predložena občinski volilni komisiji najpozneje do 15.9.2010 do 19. ure.

Iz predloženega spisa je razvidno, da je pritožnik do izteka roka za predložitev kandidatur občinski volilni komisiji predložil kandidature za A.A., B.B., C.C. in D.D.. Predložil je tudi soglasje navedenih kandidatov, zapisnik o določitvi kandidatur, Pravilnik za kandidiranje za lokalne volitve stranke Zeleni Slovenije ter pooblastilo za sklic kandidacijskega zbora za Zelene Slovenije v vseh slovenskih občinah dano E.E. Na osnovi navedenih listin je Občinska volilna komisija Občine Juršinci tudi po presoji sodišča pravilno ugotovila, da vložene kandidature niso določene v skladu z zakonom in jih je zato ob uporabi drugega odstavka 74. člena ZLV v zvezi s 65. členom ZVDZ pravilno zavrnila. V zadevi ni sporno, da v Občini Juršinci občinskega odbora stranke Zelenih Slovenije ni. V skladu s Pravilnikom za kandidiranje za lokalne volitve stranke Zelenih Slovenije pa v takšnem primeru kandidacijski zbor skliče pooblaščenec Izvršnega odbora Zelenih. Ker je bilo iz pravočasno predloženega pooblastila za sklic kandidacijskega zbora razvidno, da je le-to dano E.E., je Občinska volilna komisija pravilno zaključila, da sklicatelj kandidacijskega zbora v Občini Juršinci B.B. nima pooblastila za sklic kandidacijskega zbora, kar pomeni, da so vložene kandidature v nasprotju s Pravilnikom Zelenih Slovenije za kandidiranje za lokalne volitve.

Na pravilnost izpodbijane odločitve ne more vplivati okoliščina, da je bil tekom seje Občinske volilne komisije Juršinci, na kateri so preizkušali pravočasnost in pravilnost vloženih kandidatur, na sedež Občinske volilne komisije posredovan faks s pooblastilom za sklic kandidacijskega zbora, danim B.B., s katerim so se člani Občinske volilne komisije seznanili po zaključku seje. Vložene kandidature pritožnika niso imele pomanjkljivosti, ki bi terjale odpravo v skladu z drugim odstavkom 56. člena ZVDZ v zvezi z drugim odstavkom 74. člena ZLV, zato je Občinska volilna komisija o njih pravilno vsebinsko odločala in ker je ugotovila, da zakonskih pogojev za potrditev ne izpolnjujejo, pravilno zavrnila.

Izpodbijani akt je torej pravilen in na zakonu utemeljen, zato je sodišče pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi 97. člena ZLV v zvezi s prvim odstavkom 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1, Uradni list RS, št. 105/2006 s spremembami).


Zveza:

ZLV člen 51, 65, 74, 74/2.
Datum zadnje spremembe:
05.11.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ3OTcz
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*