<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sklep I U 2181/2018-5
ECLI:SI:UPRS:2018:I.U.2181.2018.5

Evidenčna številka:UP00019107
Datum odločbe:27.10.2018
Senat, sodnik posameznik:Jasna Šegan (preds.), Petra Hočevar (poroč.), mag. Damjan Gantar
Področje:UPRAVNI SPOR - VOLITVE
Institut:lokalne volitve - lista kandidatov - žreb - pravni interes - zavrženje tožbe

Jedro

Način oprave žreba vrstnega reda očitno ne posega v pritožnikovo pravico ali v kakšno njegovo neposredno na zakon oprto osebno korist. Pritožnik pa niti ne zatrjuje, kako in v čem naj bi tak način oprave žreba sploh vplival na njegov pravni položaj. Zaradi navedenega je sodišče na podlagi 6. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1 v zvezi s 102. členom ZLV pritožbo pritožnika zavrglo.

Izrek

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

1. Iz zapisnika 5. redne Občinske volilne komisije občine Šentjernej (v nadaljevanju toženka), opravljeni 25. 10. 2018, izhaja, da je bil pod točko 3. opravljen žreb vrstnega reda za sestavo seznama potrjenih kandidatur za župana in seznama potrjenih list kandidatov za občinski svet. Pri 3. točki tega zapisnika je še med drugim navedeno, da bo žrebanje vodila namestnica tajnika toženke, ki uvodoma predstavi način poteka žreba, na katerega prisotni niso imeli pripomb, nadalje, da se je žreb izvedel, kot je zapisano v zapisniku o žrebu, ki je priloga tega zapisnika, razprave ni bilo. Toženka je nato soglasno sklenila, da se potrdi izžrebani vrstni red za sestavo seznama potrjenih kandidatur za župana in seznama potrjenih list kandidatov za občinski svet in da se predstavnikom kandidatov za župana in list kandidatov za občinski svet pošlje pisno obvestilo o izžrebanih številkah. Iz zapisnika o žrebanju vrstnega reda A) kandidatov za župane in B) list kandidatov za občinski svet pa še, da sta žreb opravila člana toženke A.A. in B.B., da na žreb vrstnega reda kandidatov za župane prisotni predstavniki niso imeli pripomb, po opravljenem žrebu vrstnega reda list kandidatov za občinski svet pa je predstavnik liste ... C.C. povedal, da je bil način žreba v preteklosti drugačen (žrebale so se kroglice s številkami), predsednica komisije pa mu je pojasnila, da se je komisija odločila drugače, da pa način žreba ni predpisan.

2. Pritožnik je v pritožbi uvodoma navedel, da je toženka 25. 10. 2018 sklicala sejo, na katero je bil med drugim povabljen tudi pritožnik (kot stranka ... in kot predstavnik liste vlagatelja). Na tej seji je bilo opravljeno tudi žrebanje list in kandidatov za župana občine. Že ob predstavitvi poteka žreba je opravi žreba nasprotoval predstavnik liste C.C. zaradi kršitev pravil postopka. Toženka pripomb ni upoštevala, prav tako ni sprejela Pravil o postopku izvedbe žreba za določitev vrstnega reda kandidatov in list kandidatov ter jih ni javno objavila, kar pomeni, da bi se morala držati pravil Državne volilne komisije (v nadaljevanju DVK) z dne 26. 4. 2014. DVK je namreč vsem občinam oziroma volilnim komisijam izdala Navodilo za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev župana za nedeljo dne 18. 11. 2018 z dne 23. 8. 2018. Iz tega navodila pa jasno izhaja, da se mora komisija, če ne sprejme svojih pravil, držati pravil DVK. Ta pa v 6. 10 točki določajo, da če so prisotni predstavniki strank, oni izvedejo žreb; član komisije lahko izvede žreb le v primeru, če predstavnikov list ni prisotnih. V tem primeru pa je bilo ravno nasprotno: član toženke je sam žrebal za posamezno listo kandidatov za člane občinskega sveta in posamezne kandidate za župana, ne glede na prisotnost predstavnikov list. Pritožnik je zato zahteval, da se postopek žreba razveljavi in da ga toženka ponovi.

3. Toženka je v odgovoru na pritožbo povzela potek seje z dne 25. 10. 2018, podrobno način žreba, kar vse je razvidno iz zapisnikov. Poudarila je še, da iz točke 6.10 Navodil DVK z dne 23. 8. 2018, ne izhaja, da je OVK dolžna upoštevati pravila DVK. Zato je ocenila, da je pri žrebu upoštevala načela javnosti, nepristranskosti in enakopravne obravnave ter je pritožba zato neutemeljena.

4. Sodišče je pritožbo zavrglo iz naslednjih razlogov:

5. Na izpolnjenost procesnih predpostavk za vsebinsko presojo tožbe v upravnem sporu mora sodišče paziti ves čas postopka po uradni dolžnosti (drugi odstavek 36. člena Zakona o upravnem sporu - v nadaljevanju ZUS-1 - v zvezi z 102. členom ZLV). Sodišče zato uvodoma presoja, ali so te v tem primeru izpolnjene.

6. Po 4. členu ZLV se glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor. Smiselno enako določbo vsebuje ZLV še v drugem odstavku 74. člena, po katerem se glede postopka potrjevanja kandidatur oziroma list kandidatov, določanja seznamov potrjenih kandidatur oziroma list kandidatov in njihove objave smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor. Ta zakon (tj. ZVDZ) pa v 60. členu določa, da volilna komisija volilne enote sestavi seznam potrjenih list kandidatov v volilni enoti po vrstnem redu, ki se določi z žrebom. Glede načina oprave žreba ne ZLV in ne ZVDZ nimata drugih določb, so bila pa na podlagi 37. člena ZVDZ sprejeta Pravila o postopku izvedbe žreba za določitev vrstnega reda kandidatur in list kandidatov, št. 040-2/2014 z dne 26. 4. 2014, ki v III. točki določajo, da se na žreb povabijo predstavniki list kandidatov (1), da če je predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov navzoč, lahko sodeluje pri žrebu (2) in da če predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov ali njegov pooblaščenec ni navzoč, žrebanje opravi član DKV, ki se določi z žrebom (3). Za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev župana za nedeljo 18. 11. 2018 je DVK sprejela Navodilo občinskim volilnim komisijam z dne 23. 8. 2018, ki med drugim v točki 6.10 določajo: ''OVK sestavijo seznam potrjenih list kandidatov v občini oziroma v posamezni volilni enoti in seznam potrjenih kandidatur o vrstnem redu, ki se določi z žrebom in sezname kandidatov, o katerih se glasuje. Žreb vrstnega reda OVK opravijo takoj, ko so izpolnjeni pogoji za žreb, torej čim prej, ko je to mogoče. Pri žrebu lahko sodelujejo predstavniki list ali od predstavnika pooblaščena oseba, ki mora biti volivec in ne sme biti kandidat. Žreb se opravi po postopku in na način, ki ga določi OVK ali na podlagi smiselne uporabe Pravil DVK z dne 26. 4. 2014.''

7. Pritožnik ugovarja načinu oprave žreba, ki ga je opravila toženka na 5. redni seji. Meni, da so bila kršena pravila postopka, ker toženka ni upoštevala pripomb predstavnika liste C.C., kot tudi, da ker ni sprejela svojih pravil in jih objavila, bi morala postopati po Pravilih DVK z dne 26. 4. 2014, kot to OVK nalaga Navodilo z dne 23. 8. 2018, torej, bi moral žreb biti opravljen s prisotnimi predstavniki list, ne pa s strani članov toženke.

8. Iz priloženega zapisnika 5. redne seje toženke z dne 25. 10. 2018 izhaja, da je članica toženke pred opravo žreba prisotnim predstavnikom list pojasnila, na kakšen način bo opravljen žreb (da so imena kandidatov za župana in list kandidatov za občinski svet napisana vsako na svoj bel list papirja formata A4, da se bodo listi iz prejšnje alineje vložili v enake bele kuverte, da se bodo kuverte vložile v dve ločeni škatli, eno za kandidate za župana in eno za liste kandidatov za občinski svet, da bosta žrebanje izvedla člana komisije in da bodo kandidati za župana in liste kandidatov za občinski svet na seznam potrjenih kandidatur uvrščeni po vrstnem redu, kot bodo žrebani), da prisotni na predstavljen potek žreba pripomb niso imeli in da se je žreb izvedel, kot je zapisano v zapisniku o žrebu, ki je priloga tega zapisnika. V zapisniku o žrebanju vrstnega reda A) kandidatov za župane in B) list kandidatov za občinski svet pa so navedeni prisotni predstavniki (tako pri kandidatih za župane, kot pri kandidatih za občinski svet), nadalje člana toženke, ki sta izvedla žreb, na koncu pa že zapis pripombe predstavnika liste ... C.C., da je bil način žreba v preteklosti drugačen (žrebale so se kroglice s številkami), ter odgovor predsednice toženke, da zakon ne predpisuje oblike žreba in da se je za tak način odločila toženka sama.

9. Ob povzetih podatkih, ki izhajajo iz spisa, ter upoštevaje prej citirane določbe (iz Navodila z dne 23. 8. 2018 in Pravil DVK z dne 26. 4. 2014), ki ne samo, da primarno prepuščajo način oprave žreba občinskim volilnim komisijam (in kot je postopala tudi toženka v tem primeru - glej tč. 7 obrazložitve), temveč v primerih, ko se občinske volilne komisije odločijo za smiselno uporabo Pravil DVK z dne 26. 4. 2014, in so pri žrebanju prisotni predstavniki list, dopuščajo, da slednji lahko sodelujejo pri žrebu (in ne kot to zatrjuje pritožnik, da v primerih prisotnosti predstavnikov list le-ti izvedejo žreb), sodišče sodi, da opisani način oprave žreba vrstnega reda (ki je sledil zgoraj povzetim določbam) očitno ne posega v pritožnikovo pravico ali v kakšno njegovo neposredno na zakon oprto osebno korist. Pritožnik pa niti ne zatrjuje, kako in v čem naj bi tak način oprave žreba sploh vplival na njegov pravni položaj.

10. Zaradi navedenega je sodišče na podlagi 6. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1 v zvezi s 102. členom ZLV pritožbo pritožnika zavrglo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o lokalnih volitvah (1993) - ZLV - člen 4, 74, 74/2, 102
Zakon o volitvah v državni zbor (1992) - ZVDZ - člen 37, 60
Zakon o upravnem sporu (2006) - ZUS-1 - člen 36, 36/1, 36/1-6, 36/2
Datum zadnje spremembe:
11.02.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI1NTMw