<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sklep I U 2120/2018-8
ECLI:SI:UPRS:2018:I.U.2120.2018.8

Evidenčna številka:UP00019108
Datum odločbe:24.10.2018
Senat, sodnik posameznik:Petra Hočevar
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - UPRAVNI SPOR
Institut:tožba v upravnem sporu - pooblastilo za zastopanje - neizkazano pooblastilo za tožbo

Jedro

Ker je pooblaščenka vložila tožbo, ne da bi za to imela pooblastilo tožnika, je sodišče tožbo na podlagi 98. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 zavrglo.

Izrek

I. Tožba se zavrže.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano odločbo je toženka zavrnila prošnjo tožnika, roj. ..., državljanu Kosova, za mednarodno zaščito kot očitno neutemeljeno.

2. Zoper navedeno odločbo je tožbo vložila pooblaščenka A.A., svetovalka za begunce. Ta je uvodoma pojasnila, da jo je tožnik najprej pooblastil za zastopanje v postopku (11. 10. 2018), nato pa 17. 10. 2018 odpovedal pooblastilo. Ker pa bi se rok za vložitev tožbe iztekel 19. 10. 2018, in ob izjavi tožnika, da se boji vrniti na Kosovo, je pooblaščenka glede na četrti odstavek 99. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) vložila tožbo, saj bi po oceni pooblaščenke zaradi opustitve vložitve tožbe tožniku lahko nastala škoda. V nadaljevanju tožbe je nato navedla tožbene razloge in predlagala, da sodišče tožbi ugodi, ugotovi, da tožnik izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa begunca (podredno za pridobitev subsidiarne zaščite) in tožnika oprosti plačila vseh stroškov postopka, nadalje, da tožbi ugodi in odločbo spremeni tako, da prošnji za mednarodno zaščito ugodi, podredno, da tožbi ugodi, odločbo odpravi in zadevo vrne toženki v ponovno odločanje, toženki pa naloži povrnitev stroškov postopka v višini 385 EUR (po 3. členu Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu).

3. Toženka je v odgovoru na tožbo uvodoma prerekala tožbene navedbe in se sklicevala na razloge izpodbijanega akta, nato pa opozorila, da je tožbo vložila neupravičena oseba glede na preklic pooblastila. Predlagala je zavrženje oziroma zavrnitev tožbe.

4. Sodišče uvodoma pojasnjuje, da se v upravnem sporu uporabljajo določbe ZPP, za vprašanja postopka, ki niso urejena s tem zakonom (prvi odstavek 22. člena Zakona o upravnem sporu - v nadaljevanju ZUS-1).

5. Sodišče je tožbo moralo zavreči iz naslednjih razlogov:

6. Pooblaščenec mora predložiti pooblastilo ali izkazati pooblastilo, dano pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju (prvi odstavek 98. člena ZPP). Sodišče lahko dovoli, da opravlja pravdna dejanja za stranko začasno oseba, ki ni predložila pooblastila, vendar ji hkrati naloži, da v določenem roku predloži pooblastilo ali izkaže odobritev stranke za opravljena pravdna dejanja (drugi odstavek 98. člena ZPP). Če pooblaščenec v roku, ki ga je določilo sodišče, ne predloži pooblastila za vložitev tožbe ali pravnega sredstva, sodišče tožbo oziroma pravno sredstvo zavrže (četrti odstavek 98. člena ZPP). Sodišče mora ves čas med postopkom paziti, ali je tisti, ki nastopa kot pooblaščenec, upravičen za zastopanje; če ugotovi, da tisti, ki nastopa kot pooblaščenec, ni upravičen za zastopanje, razveljavi opravljena pravdna dejanja, razen če jih je stranka pozneje odobrila (peti odstavek 98. člena ZPP).

7. 99. člen ZPP pa določa, da lahko stranka pooblastilo kadarkoli prekliče, pooblaščenec pa ga lahko kadar koli odpove (prvi odstavek); preklic oziroma odpoved pooblastila se mora naznaniti sodišču, pred katerim teče postopek, bodisi pisno ali ustno na zapisnik (drugi odstavek); po odpovedi pooblastila je pooblaščenec dolžan še en mesec opravljati dejanja za tistega, ki mu je pooblastilo dal, če je treba odvrniti kakšno škodo, ki bi lahko nastala zanj v tem času (četrti odstavek). V zvezi z zadnje citirano določbo je Vrhovno sodišče RS podalo pravno mnenje na občni seji VSS dne 9. 12. 1999, ki glasi: ''Odpoved (preklic) pravdnega pooblastila učinkuje za sodišče, ko je sodišče o odpovedi (preklicu) obveščeno. Od takrat dalje opravlja sodišče procesna dejanja neposredno nasproti stranki. Obveznost pooblaščenca, da mora še en mesec po odpovedi pooblastila opravljati dejanja za pooblastitelja, če je treba odvrniti kakšno škodo, ki bi v tem času lahko nastala zanj (četrti odstavek 99. člena ZPP), velja samo v notranjem razmerju med pooblaščencem in pooblastiteljem.''

8. Glede na povzeto pravno mnenje, iz katerega torej nedvoumno izhaja, da citirane določbe ne gre razlagati, kot to meni pooblaščenka A.A., torej, da je tožba, vložena brez pooblastila stranke, veljavno vložena, če se pooblaščenec sklicuje in izkaže, da gre za situacijo iz četrtega odstavka 99. člena ZPP, je sodišče (ker gre za nujno zadevo po Zakonu o mednarodni zaščiti) pozvalo tožnika k morebitni konvalidaciji vloženega pravnega sredstva zaradi zagotovitve sodnega varstva tožnika in sicer, da sodišču v danem roku posreduje novo veljavno pooblastilo za pooblaščenko A.A. oziroma lastnoročno podpiše tožbo in vrne sodišču, ki bo (v obeh primerih) štelo, da je tožba veljavno vložena. Hkrati je tožnika opozorilo na posledice (zavrženje tožbe), če v danem roku ne bo postopal po napotilih sodišča.

9. Tožnik v danem roku napotilom sodišča ni sledil. Iz podatkov vpisnika pa tudi izhaja, da je tožnik vložil tožbo zoper isto odločbo in za njeno vložitev pooblastil drugega pooblaščenca (odvetniško družbo). Tožba oziroma upravni spor se vodi pod opr. št. I U 2130/2018 in o njej sodišče še ni odločalo.

10. Ker je torej pooblaščenka vložila tožbo, ne da bi za vložitev tožbe (sploh) imela pooblastilo tožnika, je sodišče tožbo na podlagi 98. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 zavrglo.

11. Odločitev o stroškovnem zahtevku temelji smiselno na četrtem odstavku 25. člena ZUS-1, po katerem, če sodišče (med drugim) tožbo zavrže, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.

12. Sodišče ni odločalo o prošnji za oprostitev plačila sodne takse, ker velja za tovrstne zadeve oprostitev plačila sodnih taks (10. člen Zakona o sodnih taksah).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 98, 99
Zakon o upravnem sporu (2006) - ZUS-1 - člen 22, 22/1
Datum zadnje spremembe:
11.02.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI1NTI4