<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep I Cp 899/2017
ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CP.899.2017

Evidenčna številka:VSL00009882
Datum odločbe:16.03.2018
Senat, sodnik posameznik:Dušan Barič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:predlog za izdajo dopolnilnega sklepa o stroških - priglasitev stroškov pritožbenega postopka - specifikacija stroškov - specificirani stroškovnik - priglasitev pravdnih stroškov - nespecificiranost zahtevka - zavrnitev predloga za izdajo dopolnilne sodbe

Jedro

Ker v pritožbi, ki jo je stranski intervenient vložil v pritožbenem roku, pritožbeni stroški niso bili specificirano priglašeni, predlog za izdajo dopolnilnega sklepa o teh stroških ni utemeljen.

Izrek

Predlog stranskega intervenienta na strani nasprotno tožene stranke za izdajo dopolnilnega sklepa o stroških postopka se zavrne.

Obrazložitev

1. S sodbo opr. št. I Cp 899/2017 z dne 13. 12. 2017 je pritožbeno sodišče odločilo o pritožbi tožeče in nasprotno tožene stranke ter o pritožbi stranskega intervenienta na strani nasprotno tožene stranke zoper sodbo Okrajnega sodišča na Vrhniki P 49/2014 z dne 18. 8. 2016.

2. Stranski intervenient je 1. 2. 2018 vložil predlog za izdajo dopolnilnega sklepa o stroških postopka.1 V predlogu navaja, da v sodbi Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 899/2017 z dne 13. 12. 2017 ni bilo odločeno o pritožbenih stroških, ki jih je specificirano priglasil v sami pritožbi, in sicer na četrti (zadnji) strani. Za sestavo pritožbe je priglasil 400 točk, kar je bila očitna pomota, saj bi moral priglasiti 500 točk, za materialne stroške pa 20 točk. Priglasil je tudi strošek sodne takse za pritožbo.

3. Predlog ni utemeljen.

4. Če sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo odločiti s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka, lahko stranka v petnajstih dneh od prejema sodbe predlaga sodišču, naj se sodba dopolni (prvi odstavek 325. člena Zakona o pravdnem postopku – v nadaljevanju ZPP). Prepozen ali neutemeljen predlog za dopolnitev sodbe sodišče zavrže oziroma zavrne brez naroka (drugi odstavek 325. člena ZPP). Določbe, ki urejajo dopolnilno sodbo, veljajo smiselno tudi za sklepe (332. člen ZPP).

5. Stranski intervenient je pravočasno vložil predlog za izdajo dopolnilnega sklepa. Sodbo opr. št. I Cp 899/2017 z dne 13. 12. 2017 je prejel 30. 1. 2018,2 predlog za izdajo dopolnilnega sklepa pa je vložil 1. 2. 2018 in dopolnil 2. 2. 2018.

6. Stranski intervenient neutemeljeno navaja, da je pritožbene stroške, o katerih pritožbeno sodišče v sodbi opr. št. I Cp 899/2017 z dne 13. 12. 2017 ni odločalo, specificirano priglasil v sami pritožbi. Pritožba, ki jo je v pritožbenem roku vložil zoper sodbo Okrajnega sodišča na Vrhniki P 49/2014 z dne 18. 8. 2016, se nahaja na red. št. 69 oziroma na list. št. 211 - 213. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da pritožbeni stroški v njej niso specificirano priglašeni. Obsega namreč le tri oštevilčene strani, pri čemer je vsaka stran natisnjena na svojem listu. Četrte strani, ki jo stranski intervenient prilaga predlogu za izdajo dopolnilnega sklepa in na kateri se nahaja specifikacija pritožbenih stroškov (stroškovnik), pa ta pritožba ne vsebuje.

7. Ker v pritožbi, ki jo je stranski intervenient vložil v pritožbenem roku, pritožbeni stroški niso bili specificirano priglašeni, predlog za izdajo dopolnilnega sklepa o teh stroških ni utemeljen in ga je zato pritožbeno sodišče zavrnilo (drugi odstavek 325. člena ZPP v zvezi s 332. členom ZPP). Na podlagi četrtega odstavka 326. člena ZPP je o predlogu odločal predsednik senata.

PRAVNI POUK:

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka sklepa. Pritožba se vloži pri Višjem sodišču v Ljubljani, o njej pa bo odločalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Pritožba se šteje za pravočasno, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti. Pritožba mora vsebovati naslednje sestavine: navedbo sklepa, zoper katerega se vlaga; izjavo, ali se sklep izpodbija v celoti ali v določenem delu; pritožbene razloge in podpis pritožnika (335. člen ZPP). Če pritožba navedenih sestavin ne bo vsebovala ali če bo nerazumljiva ali če ne bo vsebovala vsega, kar je treba, da bi se lahko obravnavala, sodišče vložnika ne bo pozivalo, naj jo popravi ali dopolni po 108. členu ZPP, ampak bo pritožbo takoj zavrglo (336. člen ZPP). Ob vložitvi pritožbe mora biti plačana sodna taksa. Če sodna taksa ni plačana niti v roku, ki ga določi sodišče v nalogu za njeno plačilo in tudi niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je pritožba umaknjena (3. odstavek 105.a člena ZPP). Če je pritožba vložena po pooblaščencu, ki ni odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit, se pritožba kot nedovoljena zavrže (2. odstavek 89. člena ZPP).

-------------------------------
1 Predlog za izdajo dopolnilnega sklepa o stroških postopka je stranski intervenient dopolnil 2. 2. 2018 s popravo števila točk, ki bi jih moral priglasiti za pritožbo.
2 Ta vročitev sicer ni bila veljavno opravljena, saj je bila stranskemu intervenientu sodba vročena neposredno in ne prek pooblaščenca (prvi odstavek 137. člena ZPP), vendar to ne predstavlja ovire za odločanje o predlogu za izdajo dopolnilnega sklepa.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 325, 325/1, 325/2
Datum zadnje spremembe:
09.05.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE3OTYx