<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM Sklep I Cp 900/2018
ECLI:SI:VSMB:2018:I.CP.900.2018

Evidenčna številka:VSM00018143
Datum odločbe:05.11.2018
Senat, sodnik posameznik:Vesna Rezar
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:osebni stečaj pravdne stranke - razveljavitev plačilnega naloga - omejena poslovna in procesna sposobnost - obrazloženost ugovora - procesna sposobnost stečajnega dolžnika - pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih - absolutna bistvena kršitev določb postopka - razveljavitev sklepa - pravica do pritožbe - ustavna pravica do pravnega sredstva (pritožba)

Jedro

Ker bi sodišče druge stopnje prvič v pritožbenem postopku razpravljalo o vseh odločilnih dejstvih, tako o vprašanju upravičenosti stečajne upraviteljice na vložitev ugovora, kot tudi o vprašanju obrazloženosti ugovora, z odločanjem o le tem pa bi strankam odvzelo pravico do rednega pravnega sredstva (pritožbe), kot ustavno varovane pravice (25. člen Ustave RS), je sodišče druge stopnje izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP).

Izrek

I. Pritožbi se ugodi, sklep sodišča prve stopnje se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

II. Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom razveljavilo plačilni nalog Okrajnega sodišča v Mariboru I Pl 27/2018 z dne 30. 8. 2018 in odločilo, da se bo po pravnomočnosti začelo z obravnavanjem glavne stvari.

2. Zoper ta sklep se pravočasno po svojem pooblaščencu pritožuje tožeča stranka brez izrecne navedbe pritožbenih razlogov, s predlogom na njegovo spremembo v smislu zavrženja ugovora stečajne upraviteljice zoper plačilni nalog. Terjatev se nanaša na neplačane stroške obračunanih storitev mobilne telefonije za obdobje po začetku osebnega stečaja nad tožencem, ki spadajo med tekoče življenjske stroške in za katere je slednji ohranil poslovno sposobnost ter jih je dolžan plačati iz premoženja, izvzetega iz stečajne mase (VSC Cpg 138/2012, VSM I Ip 838/2014). Obseg pooblastil stečajnega upravitelja je vezan samo na posle, ki pomenijo razpolaganje s stečajno maso (386. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - v nadaljevanju ZFPPIPP). Pritožba na podlagi 389. člena ZFPPIPP zatrjuje, da toženec kljub stečaju, ki se nad njim vodi, razpolaga z delom premoženja, ki ga pridobiva med stečajnim postopkom in glede tega v celoti ohranja tako poslovno kot tudi procesno sposobnost. Ker so iz stečajne mase izvzeti predmeti, potrebni za osebno rabo in gospodinjstvo potrebne stvari, stroški vezani na storitve mobilne telefonije niso stroški stečajnega postopka. Priglaša stroške.

3. Stečajna upraviteljica v odgovoru na pritožbo navaja, da je tožnica svoje navedbe spremenila na način, da je k plačilu stroškov zavezan stečajni dolžnik in naj sodišče zato njen ugovor zavrže, stečajnemu dolžniku pa naloži plačilo vseh stroškov. Kadar gre za plačilo stroškov stečajnega dolžnika, ki odpadejo nanj osebno po začetku stečajnega postopka, stečajni dolžnik nima omejene poslovne in procesne sposobnosti, temveč v postopku sam nastopa kot pravdna stranka.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Sodišče prve stopnje v izpodbijanem sklepu, v katerem je štelo, da je ugovor stečajne upraviteljice obrazložen v smislu drugega odstavka 435. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) ter posledično plačilni nalog razveljavilo in odločilo, da bo po pravnomočnosti tega sklepa začelo z obravnavanjem glavne stvari.

6. Sodišče druge stopnje ugotavlja, da je sodišče prve stopnje v obrazložitvi izpodbijanega sklepa le citiralo zakonsko določbo drugega odstavka 435. člena ZPP, ki govori o tem, kdaj se šteje ugovor za obrazložen, pri čemer ni navedlo razloga oziroma razlogov, zakaj šteje ugovor kot obrazložen. Zaradi tega sodišče druge stopnje ne more odgovoriti na pritožbene trditve, ker pritožbeni preizkus ni mogoč. Izpodbijani sklep ima zato pomanjkljivosti, zaradi katerih se ne more preizkusiti, saj v njem sploh ni razlogov o odločilnih dejstvih, torej o tem zakaj sodišče prve stopnje šteje, da je ugovor vložen po stečajni upraviteljici obrazložen, s čimer je podana kršitev iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP v zvezi s 366. členom istega zakona.

7. Zaradi navedenega, ker bi sodišče druge stopnje prvič v pritožbenem postopku razpravljalo o vseh odločilnih dejstvih, tako o vprašanju upravičenosti stečajne upraviteljice na vložitev ugovora1, kot tudi o vprašanju obrazloženosti ugovora, z odločanjem o le tem pa bi strankam odvzelo pravico do rednega pravnega sredstva (pritožbe), kot ustavno varovane pravice (25. člen Ustave RS), je sodišče druge stopnje izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP).

8. V novem postopku bo moralo sodišče prve stopnje najprej ugotoviti ali gre za terjatev tožeče stranke, ki vpliva na stečajno maso, posledično pa ali je bila stečajna upraviteljica upravičena vložiti ugovor zoper plačilni nalog, vse upoštevaje materialne določbe o osebnem stečaju ZFPPIPP.2 V kolikor gre za terjatev v zvezi s stečajno maso, se bo posledično moralo ukvarjati tudi z vprašanjem obrazloženosti ugovora, razloge (ne)obrazloženosti pa evidentno navesti v obrazložitvi sklepa.

9. Sodišče prve stopnje bo moralo v nadaljevanju odločiti še o predlogu stečajnega dolžnika - toženca za vrnitev v prejšnje stanje ter posledično odločiti o njegovem ugovoru (list. št. 16 spisa).3

10. Odločitev o stroških postopka v zvezi s pravnim sredstvom se pridrži za končno odločbo (tretji odstavek 165. člena ZPP).

PRAVNI POUK:

1. Zoper ta sklep je dopustna pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Pritožbo je potrebno vložiti v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka tega sklepa. Če se pritožba pošlje priporočeno po pošti, velja dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču.

2. Morebitno pritožbo je potrebno vložiti pisno v zadostnem številu izvodov za sodišče in nasprotno stranko pri sodišču prve stopnje.

3. Pritožba mora vsebovati navedbo sklepa, zoper katerega se vlaga, izjavo, da se sklep izpodbija v celoti ali v določenem delu, pritožbene razloge in podpis pritožnika (335. člen ZPP).

4. Če je pritožba nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se lahko obravnavala, jo sodišče zavrže, ne da bi pozivalo vložnika, naj jo popravi ali dopolni (336. člen ZPP).

5. Sodna taksa za pritožbo mora biti plačana ob vložitvi pritožbe. Če sodna taksa ni plačana niti v roku, ki ga določi sodišče v nalogu za njeno plačilo in tudi niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je pritožba umaknjena (tretji odstavek 105.a člena ZPP).

6. Če je pritožba vložena po pooblaščencu, mora biti pooblaščenec odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit (tretji odstavek 87. člena ZPP), sicer sodišče pritožbo kot nedovoljeno zavrže (drugi odstavek 89. člena ZPP).

7. Pritožbo lahko vloži stranka, ki nasprotuje razveljavitvi sklepa sodišča prve stopnje in vrnitvi zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje.

8. Sklep sodišča druge stopnje se sme izpodbijati samo iz razloga, da je sodišče druge stopnje razveljavilo odločbo sodišča prve stopnje in zadevo vrnilo v novo sojenje, čeprav bi kršitve postopka glede na njeno naravo lahko samo odpravilo (prvi in drugi odstavek 347. člena tega zakona) ali bi glede na naravo stvari in okoliščine primera lahko samo dopolnilo postopek oziroma odpravilo pomanjkljivosti (prvi odstavek 355. člena tega zakona) ali če bi moralo samo opraviti novo sojenje (drugi odstavek 354. člena in drugi odstavek 355. člena tega zakona).

-------------------------------
1 Stečajni upravitelj postane zakoniti zastopnik stečajnega dolžnika le glede razpolaganja z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso. V tem obsegu je stečajni dolžnik omejeno poslovno sposoben.
2 Toženec je fizična oseba, ki z uvedbo stečaja ne preneha obstajati. Še vedno je procesno sposoben, njegova poslovna sposobnost pa je iz razloga, ker je v osebnem stečaju, zgolj omejena (prvi odstavek 386. člena ZFPPIPP). V mejah poslovne sposobnosti (drugi odstavek 77. člena ZPP) je tudi pravdno sposoben.
3 Toženec je dne 22. 9. 2018 podal v tem postopku predlog za vrnitev v prejšnje stanje in ugovor.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Ustava Republike Slovenije (1991) - URS - člen 25
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 386, 389
Zakon o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (2007) - ZPP-UPB3 - člen 77, 77/2
Datum zadnje spremembe:
11.01.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI0NTU5