<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za socialne spore

VDSS sklep Psp 77/2011
ECLI:SI:VDSS:2011:PSP.77.2011

Evidenčna številka:VDS0007123
Datum odločbe:30.03.2011
Področje:SOCIALNO ZAVAROVANJE - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:nepopolna vloga - zavrženje vloge

Jedro

Ker je vložnik sodišču posredoval vlogo v tujem jeziku, ga je sodišče prve stopnje pravilno pozvalo, da vlogo popravi tako, da jo prevede v slovenski jezik, in ga tudi pravilno opozorilo, da bo v nasprotnem primeru vlogo zavrglo. Ker vložnik v danem roku vloge ni popravil, je sodišče prve stopnje vlogo utemeljeno kot nepopolno in s tem nesposobno za obravnavanje zavrglo.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrglo vložnikovo vlogo z dne 29. 11. 2010. Sodišče je ugotovilo, da vložnik vloge ni popravil tako, da bi bila le-ta sposobna za obravnavo.

Zoper sklep je pritožbo vložil vložnik. V njej navaja, da mu je bila v Nemčiji leta 2009 priznana pravica do pokojnine zaradi nesposobnosti za delo. Čudi pa ga, da v Sloveniji, kjer ga ni nihče niti pregledal ugotavljajo, da je sposoben za delo. Uveljavlja, da se mu prizna sorazmerni del pokojnine.

Pritožba ni utemeljena.

Sodišče prve stopnje je razčistilo dejstva bistvena za odločitev v zadevi. Pritožbeno sodišče je preizkusilo zadevo skladno z drugim odstavkom 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP; Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl.), vendar ni ugotovilo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti.

Iz dokumentacije v spisu je razvidno, da je vložnik sodišču dne 15. 9. 2010 posredoval vlogo imenovano „žalba – pritužba“, ki je bila pisana v tujem jeziku. Sodišče ga je s sklepom opr. št. XII Ps 2210/2010 z dne 23. 9. 2010 pozvalo, da vlogo dopolni oziroma popravi in jo v roku 15 dni vrne sodišču. Opozorilo ga je tudi na posledice, če ne bo ravnal po nalogu sodišča. Ker v danem roku vloge ni popravil niti vrnil sodišču, je sodišče prve stopnje s sklepom opr. št. XII Ps 2210/2010 z dne 18. 11. 2010 vlogo z dne 14. 9. 2010 zavrglo, saj ni bila sposobna za obravnavo. Po prejemu sklepa je vložnik dne 29. 11. 2010 posredoval novo vlogo, ki je bila ponovno pisana v tujem jeziku. Sodišče ga je s sklepom opr. št. XII Ps 2210/2010 z dne 7. 12. 2010 pozvalo, da sodišču v 15 dneh pošlje overjen prevod vloge z dne 29. 11. 2010. Obenem ga je opozorilo, da bo v nasprotnem primeru njegovo vlogo zavrglo. Ker vložnik v danem roku sodišču ni posredoval popravljene vloge, je sodišče z izpodbijanim sklepom opr. št. XII Ps 2210/2010 z dne 24. 1. 2011 vlogo z dne 29. 11. 2010 zavrglo.

ZPP v prvem odstavku 104. člena določa, da stranke v postopku vlagajo sodišču tožbe, pritožbe in druge vloge v slovenskem jeziku ali v jeziku narodne skupnosti, ki je pri sodišču v uradni rabi. Če vloži stranka vlogo v jeziku, ki pri sodišču ni v uradni rabi, ravna sodišče po določbah 108. člena ZPP, ki veljajo za nerazumljive vloge. Ker je vložnik sodišču posredoval vlogo pisano v tujem jeziku, ga je sodišče prve stopnje pravilno skladno z 108. členom ZPP pozvalo, da vlogo popravi tako, da jo prevede v slovenski jezik in ga tudi pravilno opozorilo, da bo v nasprotnem primeru njegovo vlogo zavrglo. Ker vložnik v danem roku vloge ni popravil, je tudi po stališču pritožbenega sodišča, sodišče prve stopnje njegovo vlogo utemeljeno, na podlagi četrtega odstavka 108. člena ZPP kot nepopolno in s tem nesposobno za obravnavanje zavrglo. Ker sodišče nepopolne vloge ni obravnavalo po vsebini, so s tem v zvezi za rešitev sporne zadeve tudi pravno irelevantne pritožbene navedbe, ki se nanašajo na vprašanje tožnikove delovne zmožnosti.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 2. točke 365. člena ZPP pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZPP člen 104, 104/1, 108, 108/4.
Datum zadnje spremembe:
31.08.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU3MDU5