<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za socialne spore

VDSS Sklep Psp 290/2018
ECLI:SI:VDSS:2018:PSP.290.2018

Evidenčna številka:VDS00016219
Datum odločbe:06.09.2018
Senat:Nada Perič Vlaj (preds.), Elizabeta Šajn Dolenc (poroč.), Edo Škrabec
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:zavrženje vloge - nepopolna vloga - tuj jezik

Jedro

V obravnavani zadevi vloga, ki jo je vložnica posredovala sodišču, ni bila popolna in ni vsebovala vsega, da bi se lahko obravnavala, zato je sodišče prve stopnje vložnico s sklepom pozvalo, da jo ustrezno popravi in dopolni in jo opozorilo, da v kolikor ne bo postopala skladno s sklepom, da bo vlogo v skladu s petim odstavkom 108. člena ZPP zavrglo. Ker vložnica vloge po sklepu sodišča ni popravila, je vloga utemeljeno zavržena.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrglo vlogo vložnice.

2. Zoper sklep je pritožbo vložila vložnica, smiselno zaradi nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in nepravilne uporabe materialnega prava. Navaja, da se ne strinja z zavrženjem njene vloge, ker ni bila napisana v slovenskem jeziku. Vztraja, da je bila obveščena, da ima v skladu z evropskim pravom pravico do invalidske pokojnine. Predlaga, da se poišče njena dokumentacija, ki jo je poslal hrvaški zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaradi ocenjevanja njene invalidnosti. Ta je bila ocenjena v višini 70 % zaradi bolezni in 30 % zaradi poškodbe.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Po preizkusu zadeve v skladu z drugim odstavkom 350. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami, v nadaljevanju ZPP) pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje popolno in pravilno ugotovilo dejansko stanje in pravilno uporabilo materialno pravo. V postopku pa tudi ni prišlo do absolutnih bistvenih kršitev določb ZPP, na katere pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti.

5. Za pritožbeno rešitev zadeve je bistvena ugotovitev sodišča prve stopnje, da vložnica v postavljenem roku ni ravnala tako, kot ji je bilo naloženo s sklepom o popravi z dne 6. 2. 2018, iz evidenc sodišča pa tudi ni razvidno, da bi v postavljenem roku zaprosila za brezplačno pravno pomoč.

6. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je vložnica 1. 2. 2018 pri naslovnem sodišču vložila vlogo napisano v jeziku, ki pred naslovnim sodiščem ni v uradni rabi, vlogi pa tudi ni priložila nobenega dokončnega upravnega akta. Zato je sodišče vložnico s sklepom opr. št. R 3/2018 z dne 6. 2. 2018 pozvalo, da v roku 30 dni posreduje prevod vloge z dne 1. 2. 2018 v slovenski jezik ter predloži odločbo, ki jo z vlogo izpodbija. Seznanilo jo je tudi z možnostjo pridobitve brezplačne pravne pomoči in jo opozorilo, da bo vlogo zavrglo v kolikor ne bo ravnala v skladu s sklepom o popravi.

7. Po 105. členu ZPP v zvezi z 19. členom Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/2004 in 10/2004, v nadaljevanju ZDSS-1) morajo vse vloge biti razumljive in obsegati vse, kar je treba, da se lahko obravnavajo. Če je tožba vložena zoper upravni akt, mora glede na določbo 73. člena ZDSS-1 poleg sestavin, ki jih mora imeti vsaka vloga, obsegati tudi navedbo upravnega akta, zoper katerega je tožba vložena, tožbene razloge in zahtevek. K tožbi pa je treba predložiti tudi upravni akt v izvirniku ali overjenem prepisu. Če sodišče zahteva od vložnika, da mora vlogo popraviti ali dopolniti, ga hkrati pouči, kako naj odpravi pomanjkljivosti vloge in ga opozori na pravne posledice, če ne bo ravnal v skladu z zahtevo sodišča. Če vložnik nima pooblaščenca, ga sodišče pouči tudi o pravici, pogojih in postopku za pridobitev brezplačne pravne pomoči. Nadalje ZPP v prvem odstavku 104. člena določa, da stranke in drugi udeleženci v postopku vlagajo sodišču tožbe, pritožbe in druge vloge v slovenskem jeziku ali v jeziku narodne skupnosti, ki je pri sodišču v uradni rabi. Vloge napisane v tujem jeziku oziroma jeziku, ki pred naslovnim sodiščem ni v uradni rabi in je kot taka nerazumljiva, sodišče ne more obravnavati.

8. Ker v obravnavani zadevi vloga, ki jo je vložnica posredovala sodišču, ni bila popolna in ni vsebovala vsega, da bi se lahko obravnavala, je sodišče prve stopnje vložnico z zgoraj citiranim sklepom z dne 6. 2. 2018 pozvalo, da jo ustrezno popravi in dopolni, sodišče pa je vložnico tudi obvestilo, da v kolikor ne bo postopala skladno s sklepom, da bo vlogo v skladu s petim odstavkom 108. člena ZPP zavrglo.

9. Vložnica, ki ji je bil sklep z dne 6. 2. 2018 vročen 21. 2. 2018, je dne 8. 3. 2018, torej v roku 30 dni, sicer posredovala vlogo, v kateri navaja, da je upravičena do invalidske pokojnine, vendar pa v vlogi ni navedla katero odločbo izpodbija, niti nobenega dokončnega upravnega akta ni predložila.

10. Glede na to, da je sodišče prve stopnje postopalo skladno z določbami ZPP in ZDSS-1, vložnica pa v postavljenem roku ni ravnala tako, kot ji je bilo naloženo s s sklepom o popravi z dne 6. 2. 2018, je po oceni pritožbenega sodišča, pravilno in utemeljeno vlogo z dne 1. 2. 2018 na podlagi petega odstavka 108. člena ZPP zavrglo. Zaradi neizpolnjenih formalnih pogojev, sodišče prve stopnje posledično tožničine vloge tudi ni vsebinsko obravnavalo. Iz navedenih razlogov je smiselno zavzemanje pritožbe za vsebinsko obravnavanje zadeve neutemeljeno, pritožbene navedbe pa neupoštevne.

11. Glede na vse obrazloženo je pritožbeno sodišče pritožbo vložnice na podlagi 2. točke 365. člena ZPP kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 105, 108, 108/5.
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (2004) - ZDSS-1 - člen 19, 73.
Datum zadnje spremembe:
05.11.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIyOTMy