<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS Sklep Pdp 598/2018
ECLI:SI:VDSS:2018:PDP.598.2018

Evidenčna številka:VDS00016230
Datum odločbe:30.08.2018
Senat:Samo Puppis (preds.), Jelka Zorman Bogunovič (poroč.), Valerija Nahtigal Čurman
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:izvedenina - izvedensko mnenje - predlog za izločitev izvedenca

Jedro

Sodišče prve stopnje o predlogu tožeče stranke za izločitev izvedenca ni odločilo, čeprav bi skladno s 4. odstavkom 247. člena ZPP o tem predlogu moralo odločiti, saj takšno ravnanje sodišča lahko pomeni bistveno kršitev določb pravdnega postopka po 1. odstavku 339. člena ZPP v zvezi s 4. odstavkom 247. člena in 4. odstavkom 73. člena ZPP, ki sicer ureja postopek pred izdajo sklepa o izločitvi sodnika, in se smiselno uporablja tudi za izločitev izvedencev.

Izrek

I. Pritožbi se delno ugodi in se izpodbijani sklep v točki I izreka spremeni tako, da se odmerjeni znesek nagrade in nadomestilo za materialne stroške zniža na 863,65 EUR.

II. V preostalem se pritožba zavrne in se v nespremenjenem delu potrdi sklep sodišča prve stopnje.

III. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške v znesku 167,99 EUR v roku 8 dni, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izteka paricijskega roka do plačila.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom odmerilo nagrado za izvedensko delo in nadomestilo za materialne stroške sodnemu izvedencu dr. A.A. v skupnem znesku 969,45 EUR. Določilo, da se navedeni znesek izplača iz sredstev brezplačne pravne pomoči po odločbi Bpp 100/2015 z dne 9. 2. 2016 v znesku 729,73 EUR in sredstev predujma, ki ga je založila tožena stranka v znesku 239,72 EUR, da se od celotnega izplačila obračuna in plača 8,85 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 0,53 % prispevek za zdravstvo, da se od nagrade odvede 6,36 % prispevek za zdravstvo ter akontacija dohodnine. Ugotovilo je, da sodni izvedenec ni zavezanec za DDV in da je podal izjavo, da se ga ne vključi v zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2, ker je že zavarovan na drugi podlagi (upokojenec). Odredilo je, da plačilo skupnega zneska izvrši finančno računovodska služba Delovnega sodišča v Kopru in se znesek nakaže na transakcijski račun izvedenca, odprt pri banki B. d. d., št. ... in da se plačilo izvede najkasneje v 45 dneh po pravnomočnosti tega sklepa.

2. Zoper sklep se pritožuje tožeča stranka zaradi zmotne uporabe materialnega prava in bistvenih kršitev določb postopka. Navaja, da sodišče prve stopnje ni odločilo o njenem predlogu za izločitev izvedenca, ker pa bo izvedenec za svojo morebitno izločitev s svojim ravnanjem odgovoren sam, ni upravičen do nagrade. Po pritožbenem stališču je sodišče sledilo sodnemu izvedencu, ki je izvid in mnenje ocenil kot zahtevno in mu je odmerilo nagrado iz tega naslova v višini 276,00 EUR, čeprav je v resnici šlo za manj zahtevno mnenje. Izvedenec je le ugotavljal, kje so potekale vozne poti delovnih strojev na kraju dogodka v času dogodka in meril jakost hrupa. Naredil je razmeroma malo fotografij. Za izdelavo mnenja niso bili potrebni kakšni izredni izračuni ali študij kompleksne literature. Prav tako izvedenec ni zbiral nobene dokumentacije, saj se je vsa nahajala v spisu, zato znesek nagrade iz tega naslova v višini 92,00 EUR izvedencu sploh ni mogel nastati. Prav tako pa je pretiran tudi znesek v višini 245,00 EUR za opravljene meritve hrupa. Glede na navedeno predlaga, da pritožbeno sodišče njegovi pritožbi ugodi in izpodbijani sklep v celoti razveljavi oziroma podredno, da ga razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

3. Pritožba je delno utemeljena.

4. Pritožbeno sodišče je sklep preizkusilo v okviru pritožbenih razlogov in razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti po drugem odstavku 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl. - ZPP). Ugotovilo je, da sodišče prve stopnje ni zagrešilo kršitev določb pravdnega postopka, na katere se pazi po uradni dolžnosti, je pa delno zmotno uporabilo materialno pravo.

5. Pritožbeno sodišče je ugotovilo, da sodišče prve stopnje ni pravilno upoštevalo določb Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Pravilnik, Ur. l. RS, št. 88/2010 in nasl.) in je v celoti sledilo računu izvedenca. Tako mu je po 3. točki 1. odstavka 48. člena Pravilnika priznalo za študij spisa 138,00 EUR kot da je preštudiral spis v obsegu 200 do 500 strani. Izvedensko mnenje je v spis vloženo pod l. št. 183 - 196. Do l. št. 183 se v spisu nahaja najmanj za 30 strani pozivov sodišča strankam, vabil strankam na narok, odredb sodišča, prošenj strank za preložitev naroka, vročilnic sodnih pisanj, ipd. Iz izvedenskega mnenja izhaja, da je izvedenec preštudiral listine v prilogah pod B in sicer B1, B2, B3 in B9. Glede na te ugotovitve mu za študij spisa skladno z 2. točko 1. odstavka 48. člena Pravilnika pripada 92,00 EUR in ne 138,00 EUR. Iz izvedenskega menja ne izhaja, kakšno dodatno dokumentacijo je moral izvedenec pridobiti, razen tega, da je pridobil dovoljenje za fotografiranje in snemanje v C. in da je pri izdelavi mnenja uporabil predpise s področja varnosti in zdravja pri delu. Zato mu po 1. točki 1. odstavka 49. člena Pravilnika pripada le 46,00 EUR in ne 92,00 EUR, kot je sklenilo sodišče prve stopnje. Ostale postavke je sodišče prve stopnje upoštevalo pravilno. Zaradi zmanjšanja zneskov po 1. odstavku 48. in 1. odstavku 49. člena Pravilnika pa je izvedenec upravičen do povračila materialnih stroškov po 3. odstavku 45. člena Pravilnika (15 %) v višini 112,65 EUR.

6. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče delno ugodilo pritožbi tožeče stranke in sklep sodišča prve stopnje skladno s 3. točko 365. člena ZPP v točki I izreka delno spremenilo tako, da se znesek izvedencu odmerjene nagrade zniža na 863,65 EUR, v preostalem pa se pritožba kot neutemeljena zavrne.

7. Ob tem pritožbeno sodišče ugotavlja, da sodišče prve stopnje o predlogu tožeče stranke za izločitev izvedenca sploh ni odločilo, čeprav bi skladno s 4. odstavkom 247. člena ZPP o tem predlogu moralo odločiti, saj takšno ravnanje sodišča lahko pomeni bistveno kršitev določb pravdnega postopka po 1. odstavku 339. člena ZPP v zvezi s 4. odstavkom 247. člena in 4. odstavkom 73. člena ZPP, ki sicer ureja postopek pred izdajo sklepa o izločitvi sodnika, in se smiselno uporablja tudi za izločitev izvedencev.

8. Odločitev o pritožbenih stroških temelji na 1. odstavku 165. člena ZPP in 154. členu istega zakona. Tožeča stranka je s pritožbo uspela 11 %, zato ji je tožena stranka dolžna povrniti potrebne stroške v višini 167,99 EUR (pritožba zoper sklep in materialni stroški) v roku 8 dni, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izteka paricijskega roka do plačila.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 73, 73/4, 247, 247/4, 339, 339/1.

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (2010) - člen 45, 45/3, 48, 48/1, 48/1-2, 48/1-3, 49, 49/1, 49/1-1.
Datum zadnje spremembe:
05.11.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIyOTMw