<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep Cp 8/2006
ECLI:SI:VSRS:2006:CP.8.2006

Evidenčna številka:VS09281
Datum odločbe:29.06.2006
Področje:MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO
Institut:priznanje tuje sodne odločbe - javni red - rubež pokojnine

Jedro

Ni v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije, če je hrvaško sodišče dovolilo rubež pokojnine, ki jo nasprotni udeleženec prejema od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je priznalo veljavnost sklepa Županijskega sodišča v Čakovcu, opr. št. Gž-66/05-2 z dne 20.1.2005, s katerim je bila zavrnjena pritožba S. T. ter se je v celoti potrdil sklep Občinskega sodišča v Čakovcu, opr. št. P-1141/03-66 z dne 20.12.2004, s katerim je bil zaradi zavarovanja preživninske terjatve predlagateljice postopka izdan začasni ukrep, s katerim se nasprotniku zavarovanja (nasprotnemu udeležencu) naloži plačevanje 400 HRK mesečno za obdobje od 16.10.2000 dalje, s tem da je treba zapadle obroke plačati v enem znesku v 15 dneh, ostale pa do 15. dne v mesecu skupaj z zamudnimi obrestmi po 11 % letni stopnji do 30.6.2002, od 1.7.2002 pa vnaprej po 15 % letni stopnji za zapadle in neplačane obroke, računajoč od dneva zapadlosti vsakega posameznega obroka pa do plačila. Ta začasni ukrep velja do pravnomočnega zaključka pravdnega postopka, ki se vodi pri Občinskem sodišču v Čakovcu pod opr. št. P-1141/03. Zaradi izvršitve začasnega ukrepa je dovoljen rubež do 1/3 pokojnine, ki jo nasprotnik zavarovanja prejema od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije. Temu zavodu se nalaga, da terjatev izplača predlagateljici zavarovanja (predlagateljici postopka) po pošti na njen naslov. Sodišče je obenem priznalo tudi pravnomočen sklep Občinskega sodišča v Čakovcu, opr. št. P-1141/03-66 z dne 20.12.2004. Zoper sklep o priznanju tuje sodne odločbe je nasprotni udeleženec vložil ugovor, ki pa ga je senat Okrožnega sodišča v Ljubljani zavrnil.

Zoper ta sklep je nasprotni udeleženec vložil pritožbo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. V njej ne pove, katere pritožbene razloge uveljavlja, navaja pa, da hrvaško sodišče ne bi smelo odrediti rubež v tuji državi, zlasti ne pred potekom roka za prostovoljno izpolnitev obveznosti.

Pritožba je bila vročena predlagateljici postopka, ki nanjo ni odgovorila.

Pritožba ni utemeljena.

Za priznanje tuje sodne odločbe obstajata dva sistema preizkusa tujih sodnih odločb. Slovensko pravo ima uzakonjen sistem omejenega preizkusa. To pomeni, da sodišče države priznanja o zadevi ne odloča ponovno meritorno in ne presoja morebitnega obstoja procesnih kršitev, temveč preizkusi le, če so bile v postopku izdaje odločbe izpolnjene nekatere najpomembnejše procesne predpostavke. Od vsebinskih predpostavk za priznanje tuje sodne odločbe pa tako Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99 - ZMZPP) kot Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (Mednarodne pogodbe, 10/94 - Pogodba) določata le nenasprotovanje javnemu redu (100. člen ZMZPP in 6. točka prvega odstavka 21. člena Pogodbe). Ker pa dovolitev rubeža pokojnine, ki jo nasprotni udeleženec prejema od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, ne nasprotuje pravnemu redu Republike Slovenije, je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena Zakona o pravdnem postopku - Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku - Uradni list SRS, št. 30/86 in nasl.).


Zveza:

ZMZPP člen 100. Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah člen 21, 21/1-6.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMDM4OQ==