<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS Sklep Pdp 399/2018
ECLI:SI:VDSS:2018:PDP.399.2018

Evidenčna številka:VDS00013103
Datum odločbe:24.05.2018
Senat:Silva Donko (preds.), dr. Martina Šetinc Tekavc (poroč.), Valerija Nahtigal Čurman
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:zavržena tožba - poprava tožbe - brezplačna pravna pomoč - rok za popravo tožbe

Jedro

Tožnik utemeljeno uveljavlja, da je v zvezi z vloženo tožbo skladno z opozorilom iz pozivnega sklepa zaprosil za dodelitev brezplačne pravne pomoči, in da se glede na datum izdaje odločbe o brezplačni pravni pomoči zato na dan izdaje izpodbijanega sklepa še ni iztekel rok za njeno popravo. Iz spisa sicer ne izhaja, da bi tožnik sodišču prve stopnje predložil dokaz o vložitvi prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, vendar pa to po presoji pritožbenega sodišča zaradi zagotavljanja pravice dostopa do sodišča iz 23. člena Ustave RS ob dejstvu, da je o njegovi prošnji za brezplačno pravno pomoč odločalo isto sodišče prve stopnje, ne vpliva na poseben tek roka za dopolnitev tožbe v primeru vložene prošnje za brezplačno pravno pomoč.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep razveljavi ter zadeva vrne sodišču prve stopnje v nadaljnji postopek.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrglo tožbo tožnika na podlagi ugotovitve, da svoje tožbe ni popravil tako, da bi bila primerna za obravnavo.

2. Zoper sklep vlaga pritožbo tožnik zaradi napačno ugotovljenega dejanskega stanja. Pove, da je tožnik 2. 3. 2018 z dopolnitvami z dne 7. 3. 2018 vložil prošnjo za odobritev brezplačne pravne pomoči, tej je služba za brezplačno pravno pomoč naslovnega sodišča ugodila z odločbo opr. št. 48/2018 z dne 15. 3. 2018 in mu odobrila brezplačno pravno pomoč za pravno svetovanje in popravo oziroma dopolnitev že vložene tožbe z zastopanjem pred delovnim sodiščem na prvi stopnji zoper delodajalca. Dalje navaja, da mu je bila za nudenje brezplačne pravne pomoči določena odvetnica A.A., ki je predmetno odločbo prejela 26. 3. 2018. Glede na navedeno po njegovem mnenju rok za dopolnitev tožbe 20. 3. 2018, ko je sodišče izdalo predmetni sklep o zavrženju tožbe, še ni potekel. Predlaga razveljavitev oziroma odpravo izpodbijanega sklepa.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Pritožbeno sodišče je izpodbijani sklep preizkusilo v okviru pritožbenih razlogov in razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti po drugem odstavku 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl. – ZPP).

5. Sodišče prve stopnje je svojo odločitev o zavrženju tožbe sprejelo na podlagi ugotovitve, da je bil tožnik s sklepom z dne 15. 2. 2018 pozvan, naj tožbo popravi v roku 15 dni, česar ni storil. Tožnik utemeljeno uveljavlja, da je v zvezi z vloženo tožbo skladno z opozorilom iz pozivnega sklepa z dne 15. 2. 2018 zaprosil za dodelitev brezplačne pravne pomoči in da se glede na datum izdaje odločbe o brezplačni pravni pomoči (15. 3. 2018) zato na dan izdaje izpodbijanega sklepa (20. 3. 2018) še ni iztekel rok za njeno popravo. Iz spisa sicer ne izhaja, da bi tožnik sodišču prve stopnje predložil dokaz o vložitvi prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, vendar pa to po presoji pritožbenega sodišča zaradi zagotavljanja pravice dostopa do sodišča iz 23. člena Ustave RS ob dejstvu, da je o njegovi prošnji za brezplačno pravno pomoč odločalo isto sodišče prve stopnje, ne vpliva na poseben tek roka za dopolnitev tožbe v primeru vložene prošnje za brezplačno pravno pomoč (prim. sklep pritožbenega sodišča opr. št. Psp 409/2005 z dne 2. 2. 2006).

6. Glede na navedeno je sodišče prve stopnje preuranjeno odločilo, da se tožba zavrže zaradi tega, ker ni bila dopolnjena, zato je pritožbeno sodišče pritožbi tožnika ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo ter vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v nadaljnji postopek (3. točka 365. člena v povezavi s prvim odstavkom 355. člena ZPP). Pritožbeno sodišče je izpodbijani sklep razveljavilo in vrnilo zadevo sodišču prve stopnje, saj je ocenilo, da samo ne more dopolniti postopka oziroma odpraviti omenjene pomanjkljivosti. V nadaljnjem postopku bo sodišče prve stopnje moralo ugotoviti, ali je tožnikova dopolnitev tožbe pravočasna glede na potek postopka dodelitve brezplačne pravne pomoči in nato ravnati po ZPP v odvisnosti od ugotovitve o pravočasnosti dopolnitve.

PRAVNI POUK:

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba iz razlogov, določenih v drugem odstavku 357. a člena ZPP. Sklep se sme izpodbijati samo iz razloga, da je sodišče druge stopnje razveljavilo odločbo sodišča prve stopnje in zadevo vrnilo v novo sojenje, čeprav bi kršitve postopka glede na njeno naravo lahko samo odpravilo (prvi in drugi odstavek 347. člena ZPP) ali bi glede na naravo stvari in okoliščine primera lahko samo dopolnilo postopek oziroma odpravilo pomanjkljivosti (prvi odstavek 355. člena ZPP) ali če bi moralo samo opraviti novo sojenje (drugi odstavek 354. člena in drugi odstavek 355. člena ZPP).

Pritožba se lahko vloži v 15 dneh od vročitve prepisa sklepa pri sodišču prve stopnje v zadostnem številu izvodov za sodišče in nasprotno stranko, o njej bo odločalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Če se pošlje pritožba po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Pritožba mora obsegati navedbo sklepa zoper katerega se vlaga, izjavo da se izpodbija, pritožbene razloge in podpis pritožnika. Če pritožba ni razumljiva in ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se lahko obravnavala, jo sodišče zavrže, ne da bi pozivalo vložnika, naj jo popravi ali dopolni. Ob vložitvi pritožbe mora biti plačana sodna taksa, če je predpisana. Če ta ni plačana niti v roku, ki ga določi sodišče v nalogu za njeno plačilo in tudi niso izpolnjeni pogoji za njeno oprostitev, odlog ali obročno plačilo, se šteje, da je pritožba umaknjena. Če pritožbo vloži pooblaščenec, je ta lahko samo odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Ustava Republike Slovenije (1991) - URS - člen 23.
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 108.
Datum zadnje spremembe:
19.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE5OTc0