<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep I Cp 828/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CP.828.2018

Evidenčna številka:VSL00011596
Datum odločbe:26.04.2018
Senat, sodnik posameznik:mag. Nataša Ložina
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE
Institut:plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog - nepravilna odmera sodne takse - vrednost spornega predmeta - solidarna obveznost - več spornih predmetov - več tožbenih zahtevkov - seštevek vrednosti spornih predmetov

Jedro

Sodišče se je zmotno sklicevalo na prvi odstavek 20. člena ZST-1, po katerem se v istem postopku na isti stopnji vrednosti več spornih predmetov seštejejo, če zakon ne določa drugače. V konkretni zadevi ne gre za več spornih predmetov, pač pa je sporni predmet en sam, to je terjatev v višini 6.890,62 EUR. Tudi na drugi odstavek 41. člena ZPP se je sodišče sklicevalo napačno, saj v konkretnem primeru ne gre za več zahtevkov, pač pa en zahtevek na plačilo 6.890,62 EUR, česar okoliščina, da tožeča stranka zahtevek vtožuje solidarno od dveh tožencev, ne spremeni.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da se pravilno glasi: "Ugovoru tožeče stranke z dne 26. 2. 2018 se ugodi in se plačilni nalog za plačilo sodne takse Okrajnega sodišča v Ljubljani IV P 2136/2017 z dne 12. 2. 2018 razveljavi".

II. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo ugovor tožeče stranke z dne 26. 2. 2018 (zoper plačilni nalog z dne 12. 2. 2018 za doplačilo sodne takse v višini 198,00 EUR) – I. točka izreka. Sklenilo je, da 15-dnevni rok za plačilo sodne takse po plačilnem nalogu z dne 12. 2. 2018 začne teči naslednji dan po prejemu sklepa (II. točka izreka).

2. Zoper sklep se pritožuje tožeča stranka in predlaga, da višje sodišče plačilni nalog Okrajnega sodišča v Ljubljani IV P 2136/2017 z dne 12. 2. 2018 ter sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani IV P 2136/2017 z dne 8. 3. 2018 razveljavi. Uvodoma povzema dejansko stanje in navaja, da je sodišče s plačilnim nalogom z dne 28. 12. 2017 za predmetni postopek odmerilo sodno takso po tarifni številki 1111 Zakona o sodnih taksah (ZST-1) v višini 315,00 EUR. Taksa je bila odmerjena v pravilni višini, tožeča stranka je takso plačala in s tem je njena taksna obveznost prenehala. Sodišče je nato 12. 2. 2018 izdalo dodaten plačilni nalog in tožeči stranki naložilo doplačilo sodne takse v višini 198,00 EUR. Vrednost spornega predmeta znaša 6.890,92 EUR in od tega zneska je treba odmeriti sodno takso za postopek. Dodatni plačilni nalog je sodišče izdalo neutemeljeno. Tožeča stranka vtožuje eno samo terjatev v višini 6.890,62 EUR in tega dejstva ne spremeni okoliščina, da zahteva plačilo vtoževane terjatve od dveh tožencev. Toženca sta namreč za plačilo ene terjatve odgovorna solidarno (nerazdelno). Terjatev, ki jo tožeča stranka vtožuje v predmetnem postopku, je ena sama – v višini 6.890,62 EUR s pripadki in to pomeni, da je tudi sporni predmet en sam. Tožeča stranka ne vtožuje plačila dveh terjatev. Tak napačen zaključek je napravilo sodišče v dodatnem plačilnem nalogu, v katerem je navedeno, da se predmetni postopek vodi zaradi plačila "6.890,00 EUR + 6.890,00 EUR". Opozarja na 19. in 20. člen ZST-1. V predmetnem postopku je samo en sporni predmet, to je terjatev tožeče stranke do obeh tožencev iz naslova opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami v višini 6.890,62 EUR. Tudi če bi šlo za dva predmeta postopka, se po stališču Vrhovnega sodišča RS pri določanju vrednosti spornega predmeta seštevajo vrednosti posameznih zahtevkov le takrat, ko gre za njihovo objektivno kumulacijo, ne pa tudi za subjektivno kumulacijo zahtevka. Dodatni plačilni nalog je v celoti neutemeljen.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je ugovor tožeče stranke, da je sodna taksa v višini 198,00 EUR iz plačilnega naloga z dne 12. 2. 2018 napačno odmerjena, zavrnilo kot neutemeljen. Ob sklicevanju na 19. in 20. člen ZST-1 ter drugi odstavek 41. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je ugotovilo, da je sodno takso pravilno odmerilo. Odmerilo jo je v skupni višini 513,00 EUR- s prvim plačilnim nalogom v višini 315,00 EUR ter dodatnim plačilnim nalogom v višini 198,00 EUR, glede na vrednost spornega predmeta do 16.000,00 EUR (to je 6.890,62 x 2 = 13.781,24 EUR). Zaključilo je, da se vrednost posameznih zahtevkov na isti stopnji skladno s prvim odstavkom 20. člena ZST-1 sešteje, če zakon ne določa drugače. V konkretnem primeru pride v poštev seštevek vrednosti zahtevkov. Ker tožeča stranka zahteva plačilo glavnice 6.890,62 EUR solidarno od obeh tožencev, se vrednost zahtevkov sešteje.

5. Tožeča stranka utemeljeno opozarja, da so zaključki sodišča prve stopnje napačni. Sodišče prve stopnje je pravilno navedlo, da prvi odstavek 19. člena ZST-1 določa, da se sodne takse plačajo od vrednosti zahtevka oziroma predmeta, če je ta ocenljiv oziroma od vrednosti, določene po tem zakonu. Za ugotavljanje vrednosti zahtevka oziroma predmeta se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, če ni v zakonu določeno drugače (drugi odstavek 19. člena ZST-1). V nadaljevanju pa se je sodišče zmotno sklicevalo na prvi odstavek 20. člena ZST-1, po katerem se v istem postopku na isti stopnji vrednosti več spornih predmetov seštejejo, če zakon ne določa drugače. Pritožba utemeljeno opozarja, da v konkretni zadevi ne gre za več spornih predmetov, pač pa je sporni predmet en sam, to je terjatev v višini 6.890,62 EUR. Tudi na drugi odstavek 41. člena ZPP1 se je sodišče sklicevalo napačno, saj v konkretnem primeru ne gre za več zahtevkov, pač pa en zahtevek na plačilo 6.890,62 EUR, česar okoliščina, da tožeča stranka zahtevek vtožuje solidarno od dveh tožencev, ne spremeni. Sodišče prve stopnje je tako napačno določilo vrednost spornega predmeta v predmetni zadevi. Ta znaša 6.890,62 EUR in od te vrednosti je tožeča stranka zavezana plačati sodno takso. Kot pravilno navaja pritožba, je bila sodna taksa glede na navedeno vrednost spornega predmeta v višini 315,00 EUR že odmerjena v pravilni višini, dodatni plačilni nalog na doplačilo sodne takse v višini 198,00 EUR pa je sodišče prve stopnje izdalo neutemeljeno. Ugovor tožeče stranke, da je bila sodna taksa v višini 198,00 EUR iz plačilnega naloga z dne 12. 2. 2018 napačno odmerjena, je tako utemeljen. Sodišče druge stopnje je zato odločitev sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je ugovoru tožeče stranke ugodilo in neutemeljeno izdan plačilni nalog z dne 12. 2. 2018 na doplačilo sodne takse v višini 198,00 EUR razveljavilo. Odločitev temelji na 3. točki 365. člena ZZP.

6. Odločitev o stroških pritožbenega postopka je odvisna od odločitve o glavni stvari, zato je pridržana za končno odločbo.

-------------------------------
1 Ta določa, da če imajo zahtevki v tožbi različno podlago ali če se uveljavljajo zoper več tožencev, se določi pristojnost po vrednostih vsakega posameznega zahtevka.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 19, 19/1, 19/2, 20, 20/1
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 41, 41/2
Datum zadnje spremembe:
13.06.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE5MDY0