<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep V Cpg 40/2022

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2022:V.CPG.40.2022
Evidenčna številka:VSL00057600
Datum odločbe:16.06.2022
Senat, sodnik posameznik:Tadeja Zima Jenull (preds.), mag. Valerija Jelen Kosi (poroč.), Maja Jurak
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:poslovna skrivnost - varovanje poslovne skrivnosti - varstvo poslovne skrivnosti v pravdnem postopku - pravica do izjave

Jedro

Z vročitvijo vloge, ki vsebuje poslovne skrivnosti, bi se izničil sam namen izdaje sklepa, s katerim se prepove ponovna uporaba ali razkritje poslovne skrivnosti katere od strank. Bi pa lahko sodišče vlogo, predlog za izdajo sklepa o sprejemu ukrepov za varovanje poslovnih skrivnosti, predhodno vročilo toženi stranki, da nanj odgovori. S tem bi, brez da bi razkrilo poslovno skrivnost, stranki omogočilo izjavo o predlogu.

Izrek

Pritožbi tožene stranke se ugodi in se izpodbijani sklep sodišča prve stopnje razveljavi ter vrne v nov postopek.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom ugodilo predlogu tožeče stranke in sklenilo,

„da vsem osebam, ki so se seznanile ali se bodo seznanile s poslovno skrivnostjo zaradi udeležbe v tem postopku ali imajo dostop do vlog pravdnih strank in prilog, ki vsebujejo poslovno skrivnost, to je prve pripravljalne vloge z dne 8. 11. 2021 v delu, v katerem so tožničine trditve na straneh 23, 24, 25, 26 in 27 označene z rdečo barvo in oglatimi oklepaji in računov, navedenih na strani 28 tožničine prve pripravljalne vloge označenih z rdečo barvo in oglatimi oklepaji, ki so na vlogi priloženi kot priloga A82 do A193 spete z modrim trakom in označene kot zaupno, se prepove uporaba ali razkritje teh poslovnih skrivnosti“ (I. izreka).

„Tožnico se poziva, da vsako navedbo ali listino, ki jo bo v prihodnosti navedla oziroma predložila sodišču in ki pomeni poslovno skrivnost, kot tako posebej označi“ (II. izreka).

2. Zoper takšen sklep se je pritožila tožena stranka zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava in predlagala, da višje sodišče pritožbi ugodi in izpodbijani sklep v celoti razveljavi in vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje, ob tem pa tožeči stranki naloži plačilo stroškov postopka.

3. Na pritožbo je odgovorila tožeča stranka, ki je predlagala, da jo višje sodišče zavrne in potrdi izpodbijani sklep.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Iz razlogov sodišča prve stopnje izhaja, da je tožnica v vlogi z dne 8. 11. 2021, ki je njena prva pripravljalna vloga, navedla, da vloga in priložene priloge vsebujejo poslovne skrivnosti in predlagala, da pred njeno vročitvijo toženki sodišče sprejme sklep z ugotovitvijo, da navedeni dokumenti vsebujejo poslovne skrivnosti in sprejme vse potrebne procesne ukrepe, s katerimi naj se nepooblaščenim osebam prepreči protipravno pridobitev, uporabo in razkritje poslovnih skrivnosti. Sodišče prve stopnje je s tem štelo, da je podala predlog za prepoved uporabe ali razkritja poslovne skrivnosti vsem osebam, ki se bodo seznanjale in ki so se ali se bodo seznanile s poslovnimi skrivnostmi zaradi udeležbe v postopku in imajo dostop do dokumentov v smislu 8. člena Zakona o poslovni skrivnosti (v nadaljevanju ZPosS).

6. Določba tretjega odstavka 8. člena ZPosS določa, da lahko sodišče na predlog imetnika poslovne skrivnosti prepove uporabo ali razkritje poslovne skrivnosti ali domnevne poslovne skrivnosti osebam, ki so se seznanjale s poslovno skrivnostjo ali domnevno poslovno skrivnostjo samo zaradi udeležbe v postopku ali imajo dostop do dokumentov, ki so del postopka in vsebujejo poslovno skrivnost oziroma domnevno poslovno skrivnost. Sodišče lahko prepove uporabo ali razkritje poslovne skrivnosti ali domnevne poslovne skrivnosti tudi nasprotni stranki, če ne gre za poslovno skrivnost protipravne pridobitve, uporabe ali razkritja o kateri teče postopek.

7. Iz razlogov pritožbene stranke izhaja predvsem, da sodišču prve stopnje očita kršitev 14. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), saj ji pripravljalna vloga, s katero je bila smiselno predlagana izdaja sklepa o varovanju poslovne skrivnosti, nikoli ni bila vročena in zato posledično sklep ni razumljiv in ga ni mogoče preizkusiti, saj ni jasno ali gre pri navedenih podatkih za poslovno skrivnost v skladu z določbami 2. člena ZPosS in ali morebiti ni podana izjema iz 7. člena ZPosS.

8. Pritožbeno sodišče pritožnici odgovarja, da bi se z vročitvijo vloge, ki vsebuje poslovne skrivnosti, izničil sam namen izdaje sklepa, s katerim se prepove ponovna uporaba ali razkritje poslovne skrivnosti katere od strank. Bi pa lahko sodišče vlogo, predlog za izdajo sklepa o sprejemu ukrepov za varovanje poslovnih skrivnosti (l.št. 86), predhodno vročilo toženi stranki, da nanj odgovori. S tem bi, brez da bi razkrilo poslovno skrivnost, stranki omogočilo izjavo o predlogu. Vendar pa gre pri ravnanju sodišča prve stopnje za relativno kršitev postopka iz prvega odstavka 339. člena ZPP, ki na pravilnost in zakonitost končne sodbe ne bo vplivala. Tožena stranka se bo namreč lahko po pravnomočnosti sklepa o varovanju poslovne skrivnosti s pripravljalno vlogo tožeče stranke seznanila in nanjo tudi odgovarjala. S tem ji bodo varovane njene procesne pravice v postopku in ji ne bo kršena pravica do izjave. Logično pa je, da pred samo odločitvijo sodišča o predlogu za varovanje poslovne skrivnosti same vloge in prilog, ki jo vsebujejo, ni mogoče vročati.

9. Vendar pa ima pritožnica prav, da je izpodbijani sklep obremenjen s kršitvijo iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, saj nima razlogov o odločilnih dejstvih. Sodišče prve stopnje je zgolj prepisalo določbe ZPosS, opisalo predlog tožnice in v obrazložitev prepisalo izrek sklepa, kar ne zadostuje za standard obrazloženosti sodne odločbe, četudi gre za t.i. procesni sklep.1

10. Določba 2. člena ZPosS določa, da poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ob izpolnjevanju nadaljnjih zahtev, in sicer:

- je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;

- ima tržno vrednost;

- imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Sodišče torej najprej ugotovi ali gre pri spornih podatkih za kumulativni obstoj predpostavk iz 2. člena ZPosS in s tem za poslovno skrivnost ter nato odloči ob upoštevanju okoliščin konkretnega primera in sorazmernosti posega v skladu z 2. alinejo drugega odstavka 219.b člena ZPP ter 8. členom ZPosS.

11. V ponovljenem postopku naj sodišče prve stopnje upoštevaje načelo kontradiktornosti (vročitev predloga za izdajo sklepa, ne pa tudi samih podatkov, ki naj bi bili poslovna skrivnost) ter zgoraj opisane določbe ZPosS in 219.b člena ZPP najprej ugotovi ali so sporne informacije poslovna skrivnost, ali je podana sorazmernost posega in nato odloči ter za svojo odločitev poda razloge o odločilnih dejstvih.

12. Pritožba tožene stranke je utemeljena, zato ji je sodišče druge stopnje ugodilo, sklep sodišča prve stopnje razveljavilo in vrnilo v nov postopek (365. člen ZPP).

-------------------------------
1 Glej odločbe o poslovni skrivnosti VSL V Cpg 375/2021 in I Cpg 502/2020.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o poslovni skrivnosti (2019) - ZPosS - člen 2, 8, 8/3
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 219b, 219b/2, 219b/2-2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
26.09.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDU5ODI5