<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM sodba I Cp 230/2017
ECLI:SI:VSMB:2017:I.CP.230.2017

Evidenčna številka:VSM0023435
Datum odločbe:14.03.2017
Senat, sodnik posameznik:Vesna Rezar (preds.), Jasminka Pen (poroč.), Nina Vidic
Področje:ODŠKODNINSKO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO
Institut:spor o škodi iz prometne nesreče v tujini - razmerja z mednarodnim elementom -nepremoženjska škoda - pravo, ki ga je treba uporabiti - navezne okoliščine - - pravo kraja prometne nesreče

Jedro

Odločilna navezna okoliščina o zakonodaji, ki se uporablja, ni zakon države povzročitelja prometne nesreče, ampak zakon države, v kateri so udeležena vozila registrirana in le, če je bilo v nesreči udeleženo eno samo vozilo, ki je registrirano v kakšni drugi državi, ne pa v tisti, v kateri se je pripetila nesreča, domača zakonodaja države registracije velja za odgovornost (točka a 4. člena Konvencije), kadar pa je bilo v prometni nesreči več vozil, veljajo določbe, navedene pod a samo, če so vsa vozila registrirana v isti državi (točka b 4. člena Konvencije), kar pa v obravnavanem primeru ni bilo, saj sta bili v prometni nesreči na avstrijskem ozemlju udeleženi dve vozili registrirani v različnih državah. Zaradi navedenega ni bilo mogoče uporabiti izjeme iz citiranega 4. člena Konvencije, ki bi omogočala uporabo slovenskega prava.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se sodba sodišča prve stopnje potrdi

II. Tožeča stranka sama nosi nastale ji stroške v pritožbenem postopku.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek, da je toženka dolžna v 15 dneh plačati tožnici 7.700,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 19. 1. 2013 dalje do plačila in ji povrniti vse nastale pravdne stroške z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva razsoje na prvi stopnji dalje do plačila.

2. Zoper navedeno sodbo sodišča prve stopnje se po pooblaščencu pritožuje tožnica zaradi zmotne uporabe določil materialnega prava. V pritožbi navaja, da se ne strinja z razsojo sodišča prve stopnje, ki je o tožbenem zahtevku za plačilo nepremoženjske škode, ki jo je tožnica utrpela v prometni nesreči dne 19. 1. 2013 kot sopotnica v osebnem avtomobilu Volkswagen Passat, reg. št. x Avstriji, ko se je to vozilo zaletelo v osebno vozilo zavarovano v Italiji, uporabilo avstrijsko pravo, torej določbe avstrijskega splošnega civilnega zakonika - Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (v nadaljevanju ABGB) in ne določbe Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ). Bila je namreč sopotnica v povzročiteljevem vozilu, ki je zavarovanec toženke in je vozilo registrirano v Republiki Sloveniji, zato bi moralo biti uporabljeno slovensko pravo. Vozilo, zavarovano v Italiji, s tožnico nima nobene zveze. Tožnica ima pravico zahtevati odškodnino od povzročitelja prometne nesreče, ki je v tem primeru zavarovanec toženke. Tožnica se sprašuje, zakaj bi bila oškodovana pri višini odškodnine zaradi tega, ker se je prometna nesreča zgodila v Avstriji, ko pa je za njo odgovoren voznik vozila, ki je registrirano v Sloveniji in zavarovano pri toženki. Tožnica ne sme biti v nič drugačnem, slabšem ali boljšem položaju, kot če bi se prometna nesreča zgodila v Sloveniji. Zato bi sodišče moralo tožnici odmeriti odškodnino, upoštevajoč OZ, v skladu s slovensko sodno prakso. Ker je sodišče odločilo v skladu z avstrijskim ABGB je tožnica obravnavana na neenak način glede na druge poškodovance in ji je bilo s tem kršeno ustavno načelo enakega varstva pravic.

- Tožnica zato pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in sodbo sodišča prve stopnje spremeni v smislu pritožbenih navedb, podrejeno pa zadevo odstopi sodišču prve stopnje v nadaljnje postopanje in odločanje. Priglaša tudi stroške nastale ji v pritožbenem postopku.

3. Toženka na pritožbo ni odgovorila.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Preizkus zadeve pokaže, da sodišče prve stopnje pri svojem odločanju ni zagrešilo postopkovnih kršitev, na katere pazi sodišče druge stopnje po uradni dolžnosti v smislu drugega odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi z drugim odstavkom 339. člena istega zakona. Vse odločilne dejanske okoliščine je pravilno in popolno ugotovilo in na ugotovljeno dejansko stanje pravilno uporabilo materialno pravo zaradi razlogov, ki bodo pojasnjeni v nadaljevanju.

6. V obravnavanem primeru tožnica od toženke zahteva odškodnino za utrpelo nematerialno škodo, ker se je dne 19. 1. 2013 poškodovala v prometni nesreči kot sopotnica v osebnem avtomobilu, registriranem v Republiki Sloveniji, ki ga je upravljal zavarovanec toženke, v Republiki Avstriji, soudeleženo pa je bilo vozilo registrirano v Republiki Italiji. Zaradi v prometni nesreči utrpelih telesnih poškodb(1) od toženke zahteva odškodnino za nastalo ji nematerialno škodo, in sicer za pretrpljene telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem 4.000,00 EUR, za prestani strah 800,00 EUR in za duševne bolečine zaradi zmanjšanja splošne življenjske aktivnosti 6.000,00 EUR, kar skupaj znese 10.800,00 EUR. Ker je toženka pred pravdo tožnici že izplačala nesporni del odškodnine v znesku 3.100,00 EUR, tožnica zahteva še razliko v višini 7.700,00 EUR.

- Sodišče prve stopnje je po izvedenem postopku na podlagi avstrijskega materialnega prava tožnici odmerilo odškodnino za v škodnem dogodku nastalo ji nematerialno škodo v višini 3.000,00 EUR in upoštevajoč, da je toženka tožnici že izplačala odškodnino v znesku 3.100,00 EUR, tožbeni zahtevek po izplačilu še 7.700,00 EUR zavrnilo.

7. Pritožba tožnice, da je sodišče prve stopnje pri odmeri odškodnine nepravilno uporabilo materialno pravo, je neutemeljena. V obravnavanem primeru gre za spor z mednarodnim elementom, ko je potrebno izhajati iz 3. člena Konvencije o zakonu, ki velja za prometne nesreče (v nadaljevanju Konvencija)(2). V postopku ni bilo sporno, da je bila tožnica poškodovana v prometni nesreči na ozemlju Republike Avstrije, v kateri sta bili udeleženi dve vozili, ki nista bili registrirani v isti državi, zato sodišče prve stopnje pravilno zaključuje, da tudi ni mogoče govoriti o izjemah, ki so naštete v 4. členu Konvencije(3), saj sta v obravnavani prometni nesreči bili udeleženi dve vozili, registrirani v različnih državah. V takšnem primeru se uporablja zakonodaja države, v kateri se je pripetila nesreča.(4)

8. Tožnica neutemeljeno uveljavlja, da je pri odločitvi o uporabi materialnega prava pomembno, da je prometno nesrečo povzročil voznik osebnega avtomobila, ki je registriran v Republiki Sloveniji in zavarovan pri toženki, v katerem je bila tožnica poškodovana kot sopotnik, kar bi moralo biti odločilno za presojo o uporabi prava, ker za tožnico vozilo, zavarovano v Italiji, ni relevantno.

- Odločilna navezna okoliščina o zakonodaji, ki se uporablja, ni zakon države povzročitelja prometne nesreče, ampak zakon države, v kateri so udeležena vozila registrirana in le, če je bilo v nesreči udeleženo eno samo vozilo, ki je registrirano v kakšni drugi državi, ne pa v tisti, v kateri se je pripetila nesreča, domača zakonodaja države registracije velja za odgovornost (točka a 4. člena Konvencije), kadar pa je bilo v prometni nesreči več vozil, veljajo določbe, navedene pod a samo, če so vsa vozila registrirana v isti državi (točka b 4. člena Konvencije), kar pa v obravnavanem primeru ni bilo, saj sta bili v prometni nesreči na avstrijskem ozemlju udeleženi dve vozili registrirani v različnih državah. Zaradi navedenega ni bilo mogoče uporabiti izjeme iz citiranega 4. člena Konvencije, ki bi omogočala uporabo slovenskega prava.

9. Sodišče prve stopnje s tem, ko je uporabilo določila avstrijskega materialnega prava, ni kršilo tožničine ustavne pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave Republike Slovenije, ker bi naj bila tožnica oškodovana pri višini odškodnine zaradi tega, ker se je prometna nesreča zgodila v Avstriji in je tožnica zato obravnavana na neenak način glede na druge oškodovance. Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi Up-1802/2008 v podobnem primeru glede očitka odstopa od ustaljene in enotne sodne prakse navaja, da iz 22. člena Ustave Republike Slovenije izhaja zahteva, da sodišče strank ne sme obravnavati tako, da bi v posamezni zadevi samovoljno odločilo drugače, kot sicer redno odloča v vsebinsko podobnih primerih. Ustava torej ne prepoveduje kakršnegakoli odstopa od ustaljene sodne prakse, ki je ustrezno obrazložen, temveč le samovoljen odstop. V obravnavanem primeru pa niti ne gre za odstop od sodne prakse, ampak prav za odločitev v skladu z obstoječo sodno prakso, ki jo citirana ustavna odločba potrjuje.

10. Sodišče prve stopnje je zato pri odločanju o višini odškodnine pravilno izhajalo iz določb ABGB, ob upoštevanju avstrijske odškodninske sodne prakse. Pritožba ne izpodbija višine odškodnine odmerjene v skladu z avstrijskim materialnim pravom, to je v skladu z ABGB in avstrijsko odškodninsko sodno prakso, ampak poudarja, da bi bila, v kolikor bi sodišče uporabilo slovensko materialno pravo, odškodnina odmerjena v skladu z OZ in slovensko sodno prakso, višja. Iz tega vidika, ko pritožba ne uveljavlja napačne uporabe določb ABGB in neskladje z avstrijsko odškodninsko sodno prakso, se pritožbeno sodišče z ustreznostjo višine dosojene odškodnine ni ukvarjalo.

11. Zaradi vsega navedenega je pritožbeno sodišče pritožbo tožnice zavrnilo in sodbo sodišča prve stopnje potrdilo (353. člena ZPP).

12. Ker tožnica s pritožbo ni uspela, sama krije svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 154. člena v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP).

---.---

Op. št. (1) : Tožnica je utrpela nateg mišic ob vratni hrbtenici, udarnino desnega ramena in udarnino leve goleni.

Op. št. (2) : 3. člen Konvencije določa: Zakonodaja, ki se uporablja, je zakonodaja države, v kateri se je pripetila prometna nesreča.

Op. št. (3) : Glej točko a 4. člena Konvencije.

Op. št. (4) : Glej sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije II Ips 226/99, odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije Up-1802/2008.


Zveza:

Haaška konvencija o zakonu, ki velja za prometne nesreče člen 3, 4, 4/1, 4/1-a, 4/1-b.
Datum zadnje spremembe:
08.05.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA1ODUx
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*