<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep Cst 31/2022

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2022:CST.31.2022
Evidenčna številka:VSL00053119
Datum odločbe:25.01.2022
Senat, sodnik posameznik:Nada Mitrović (preds.), Renata Horvat (poroč.), Helena Miklavčič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:insolventnost - predlog za začetek postopka osebnega stečaja - postopek osebnega stečaja - razlogi za začetek stečajnega postopka - odločanje o začetku stečajnega postopka - domneva trajnejše nelikvidnosti

Jedro

Dolžnik lahko domnevo trajnejše nelikvidnosti iz prve alineje 3. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP izpodbije le, če izkaže, da ima dovolj likvidnih sredstev za poplačilo svojih obveznosti in ne katerega koli premoženja, kot to meni pritožnik. Tega pa dolžnik ni izkazal.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je začelo postopek osebnega stečaja nad dolžnikom A. A., rojenim ... (1. točka izreka). Za upravitelja je imenovalo B. B. in ugotovilo, da upravitelj opravlja naloge in pristojnosti upravitelja v postopku prek pravnoorganizacijske oblike, ki je v poslovni register vpisana s temi podatki: Poslovno svetovanje B. B. s. p., matična št.: ... (3. točka izreka). Dolžniku je naložilo, da mora v osmih dneh od prejema sklepa o začetku postopka osebnega stečaja sodišču predložiti poročilo o stanju svojega premoženja in navedlo, kaj poročilo mora vsebovati (4. točka izreka).

2. Dolžnik je proti sklepu pravočasno vložil pritožbo zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja in bistvene kršitve določb postopka. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi.

3. Upnica REPUBLIKA SLOVENIJA je na pritožbo odgovorila.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je upnica izkazala obstoj zapadlih terjatev do dolžnika v skupnem znesku 50.092,17 EUR ter da dolžnik s plačilom teh terjatev zamuja več kot dva meseca. Nadalje je ugotovilo, da dolžnik ni prerekal trditev upnice, da ne prejema nikakršnih rednih mesečnih prejemkov niti njenih trditev, da nima odprtega osebnega računa. Na podlagi navedenega je zaključilo, da je upnik procesno legitimiran za vložitev predloga za začetek postopka osebnega stečaja nad dolžnikom in da je dolžnik trajneje nelikviden (prva alineja 3. točke drugega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP). Zato je odločilo, da se nad dolžnikom začne postopek osebnega stečaja (peti odstavek 239. člena ZFPPIPP v zvezi s 50. členom ZFPPIPP).

6. Pritožnik trdi, da je prerekal navedbe upnice, da je insolventen oziroma je prerekal dejstvo, da ne prejema rednih mesečnih prejemkov, upnica pa nato v svojem odgovoru z dne 27. 11. 2020 ni predložila dokazil, ki bi ovrgla trditve dolžnika. Trdi, da je preko svojega pooblaščenca v odgovoru na odgovor upnice na ugovor dolžnika z dne 21. 5. 2021 obširno pojasnil, da se upnica v odgovoru z dne 27. 11. 2020 zgolj pavšalno sklicuje, da je dolžnik nezaposlen in da ne prejema drugih rednih denarnih prejemkov ter da pri tem upnica ni ponudila nobenega dokaza niti izpisa iz uradnih evidenc, ki bi potrjevala zatrjevano dejstvo. Njegov namen zanikanja teh dejstev pa izhaja iz njegovih siceršnjih navedb, saj je dolžnik ugovarjal, da upnica ni predložila nobenih dokazil, ki bi potrjevala njene navedbe. Sodišču prve stopnje zato očita, da je napačno zaključilo, da ni prerekal navedb upnice, da ne prejema rednih mesečnih prejemkov.

7. Pritožbeno sodišče po vpogledu v stečajni spis ugotavlja, da se odgovor dolžnika na odgovor upnice na ugovor dolžnika z dne 21. 5. 2021, na katerega se sklicuje pritožnik, v spisu ne nahaja. Poleg tega je upnica v potrditev svojih trditev, da dolžnik nima odprtega osebnega računane in da ne prejema rednih denarnih prejemkov, predložila izpis iz uradnih evidenc - Interni izpis iz registra davčnih zavezancev fizične osebe A. A. z dne 31. 8. 2020, ki njene trditve potrjuje. Ob navedenem se je dokazno breme v zvezi s trditvijo upnice, da dolžnik ne prejema nikakršnih rednih mesečnih prejemkov in da nima odprtega osebnega računa, prevalilo na dolžnika. Ta pa v zvezi z navedeno trditvijo upnice ni predložil nobenega dokaza niti ni izrecno zatrjeval, da ni res, da ne prejema rednih mesečnih prejemkov in da nima odprtega osebnega računa. Navedenega tudi ni mogoče razbrati iz njegovih siceršnjih navedb. Očitana bistvena kršitev določb postopka iz prvega odstavka 339. člena ZPP v zvezi z drugim odstavkom 214. člena ZPP, oba v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP, ob povedanem ni podana.

8. Dolžnik lahko domnevo trajnejše nelikvidnosti iz prve alineje 3. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP izpodbije le, če izkaže, da ima dovolj likvidnih sredstev za poplačilo svojih obveznosti in ne katerega koli premoženja, kot to meni pritožnik. Tega pa dolžnik ni izkazal.

9. Dolžnik s trditvijo, da je njegovo nepremično premoženje ocenjeno na 561.873,00 EUR in da upničina terjatev znaša zgolj 50.092,17 EUR, ter da je tega premoženja kljub vknjiženim hipotekam tretjih oseb vseeno dovolj, da se poplača upničina terjatev, smiselno zatrjuje, da ni prezadolžen. Upnica je predlog za začetek postopka osebnega stečaja nad dolžnikom sicer res utemeljevala tudi s trditvijo o dolžnikovi prezadolženosti. Vendar pa je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da za insolventnost zadostuje že eden od položajev iz prvega odstavka 14. člena ZFPPIPP in se zato z vprašanjem dolžnikove prezadolženosti ni ukvarjalo.

10. Sodišče prve stopnje je glede na navedeno pravilno zaključilo, da je dolžnik insolventen, ker je trajneje nelikviden, in nad njim utemeljeno začelo postopek osebnega stečaja.

11. Pritožba se ob povedanem izkaže kot neutemeljena. Pritožbeno sodišče jo je zato zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP), ko je ta uspešno prestal tudi pritožbeni preizkus po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP, vse v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 14, 14/1, 14/2, 14/2-3, 50, 221, 221/1, 239, 239/5
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 214, 214/2, 339, 339/1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
14.03.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDU1MDM1