<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep Cst 575/2014

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2014:CST.575.2014
Evidenčna številka:VSL0080941
Datum odločbe:18.12.2014
Senat, sodnik posameznik:Franc Seljak (preds.), Ladislava Polončič (poroč.), Magda Teppey
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:zavrnitev predloga za poenostavljeno prisilno poravnavo - prestrukturiranje zavarovanih terjatev - soglasje upnika - odločanje o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave - prijava in preizkus terjatev - preizkus ocene vrednosti zavarovanja

Jedro

V postopku poenostavljene prisilne poravnave lahko prestrukturiranje zajema tudi zavarovane terjatve, vendar pa brez soglasja upnikov takšnih terjatev ni mogoče prestrukturirati.

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

Obrazložitev

Procesna dejstva, razvidna iz spisa

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom z dne 7. 5. 2014 (redna št. 8) nad dolžnikom začelo postopek poenostavljene prisilne poravnave.

2. Proti temu sklepu se je upnik F. d. d., pravočasno pritožil (redna št. 10), sodišče prve stopnje pa je s sklepom z dne 18. 6. 2014 (redna št. 17) to pritožbo zavrglo. Istega dne je s sklepom (redna št. 18) dolžniku naložilo, naj skladno z določilom četrtega odstavka 221.d člena ZFPPIPP predloži posodobljeni seznam terjatev. Menilo je, da sta poročilo o finančnem stanju dolžnika (redna št. 4) in načrt finančnega prestrukturiranja (redna št. 3) v neskladju, ker je terjatev upnika v poročilu obravnavana kot ločitvena terjatev, v NFP pa je predvidena delitev te terjatev na navadno in ločitveno, pri čemer je dolžnik v posodobljenem seznamu terjatev (redna št. 19) upnikovo terjatev v višini 8922.776,00 EUR (pravilno 922.776,00 EUR) opredelil kot navadno terjatev.

3. V odgovoru (redna št. 19) na omenjeni poziv (redna št. 18) dolžnik pojasnjuje, da med NFR (redna št. 3) in poročilom (redna št. 4) ni neskladja. Pojasnjuje pravno naravo upnikove terjatve. Trdi, da je bila ta terjatev v NFP uvrščena med izven bilančne obveznosti, ker izvira iz poroštva dolžnika, danega družbi S. d. o. o. za kredit, ki ga je ta družba dobila od upnika. Ker je upnik 21. 5. 2014 predčasno odpoklical kredit, je ta terjatev postala nepogojna. V tistem delu, v katerem presega vrednost ločitvenega premoženja, je uvrščena v seznam navadnih terjatev.

Izpodbijani sklep

4. S sklepom z dne 6. 11. 2014 (redna št. 27) je sodišče prve stopnje predlog za postopek poenostavljene prisilne poravnave zavrnilo. Zavzelo je stališče, da v tem postopku ni možno uporabiti določil 221.p člena ZFPPIPP o delitvi terjatev na zavarovani in nezavarovani del, ob tem pa se je sklicevalo tudi na določilo 221.r člena, ki vsebuje posebna pravila o prestrukturiranju zavarovanih terjatev. Pojasnilo je tudi, da po določilu 1. točke prvega odstavka 213. člena ZFPPIPP prisilna poravnava na zavarovane terjatve ne učinkuje.

Pritožba

5. Proti temu sklepu se je dolžnik pravočasno pritožil (red. št. 28). Uveljavljal je pritožbeni razlog zmotne uporabe materialnega prava ter predlagal razveljavitev izpodbijanega sklepa in nadaljevanje postopka prisilne poravnave.

K odločitvi o pritožbi

6. Pritožba ni utemeljena.

7. Iz podatkov elektronskega spisa je razvidno, da znaša upnikova terjatev 1.375.181,87 EUR. Po navedbah upnika (pritožba proti sklepu o začetku postopka, redna št. 10, stran 3) je ob nastanku te terjatve (takrat še pogojne) vrednost za to terjatev zastavljenih nepremičnin upoštevajoč cenitveno poročilo z dne 18. 10. 2010, ki ga je upnik priložil k svoji pritožbi, znašala 3.017.484,00 EUR. V pritožbi (red. št. 28) pa dolžnik zatrjuje, da znaša vrednost s hipoteko zavarovanih nepremičnin le 724.329,98 EUR, pri čemer je na teh nepremičninah na prvem mestu kot zastavni upnik vpisana banka X, na drugem mestu pa banka Y, kar pomeni, da bo ta drugi upnik kot ločitveni upnik iz zastavljenega premoženja poplačan v višini 454.668,11 EUR. Zato je dolžnik na podlagi določila petega dostavka 20. člena ZFPPIPP ločitveno pravico tega upnika razdelil na dva dela in sicer na zavarovani in nezavarovani del, pri čemer nezavarovani del terjatve znaša 922.766,00 EUR. Ta terjatev pa je vključena v posodobljen seznam terjatev (red. št. 15 in 19).

8. Po določilu drugega odstavka 145. člena ZFPPIPP, ki se skladno z določilom osme alineje drugega odstavka 221.b člena ZFPPIPP smiselno uporablja tudi v poenostavljenem postopku prisilne poravnave, lahko prestrukturiranje zajema tudi zavarovane terjatve. Vendar pa skladno z določilom 3. točke drugega odstavka 145. člena ZFPPIPP brez soglasja upnikov takih terjatev ni mogoče prestrukturirati.

9. Dolžnik je upnikovo terjatev na podlagi cenitve iz januarja 2014, ki jo je priložil k odgovoru (redna št. 16) na upnikovo pritožbo, razdelil na zavarovani in nezavarovani del. Da je to storil brez upnikovega soglasja, izhaja iz upnikove pritožbe na redni št. 10, vložene proti sklepu o začetku postopka (redna št. 8) z dne 5. 7. 2014. To pritožbo je sicer sodišče prve stopnje z dne 18. 6. 2014 (redna št. 17) zavrglo, vendar je ne glede na to pravilno presodilo, da vsebina posodobljenega seznama terjatve (redna št. 15 in priloga k redni št. 19) ni skladna z določilom četrtega odstavka 221.d ZFPPIPP(1), saj ta seznam vsebuje tudi terjatev, na katero pa že zato, ker upnik ne soglaša z razdelitvijo te terjatve na zavarovani in nezavarovani na način, kot je to storil dolžnik, ne soglaša.

10. S sklicevanjem na določilo petega dostavka 20. člena ZFPPIPP(2), pritožnik ne more uspeti zato, ker se šele po prodaji premoženja, na katerem ima upnik ločitveno pravico, pokaže, koliko nezavarovana terjatev znaša.

11. S sklicevanjem na prakso Okrožnega sodišča v Ljubljani pa pritožnik ne more uspeti zato, ker pritožbenih sodišč praksa okrožnih sodišč ne zavezuje. Da pa bi taka enostranska odločitev dolžnika o tem, koliko znaša nezavarovani del sicer zavarovane terjatve, prestala pritožbeni preizkus, pa dolžnik v pritožbi niti ne zatrjuje.

12. Iz gornje obrazložitve je razvidno, da pritožba ni utemeljena. Ker pa pritožbeno sodišče tudi v okviru uradnega preizkusa izpodbijanega sklepa ni zasledilo nobenih kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 141. člena ZFPPIPP).

------------------------------

(1) Dolžnik mora v enem mesecu po začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave sodišču predložiti posodobljeni seznam terjatev, na katere učinkuje poenostavljena prisilna poravnava, s podatki iz 3. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP, izdelan po stanju na dan začetka prisilne poravnave in njegovo izjavo.

(2) Kot nezavarovana terjatev se obravnava tudi tisti del zneska terjatve ločitvenega upnika, za katerega znesek terjatve presega vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene pravice.


Zveza:

ZFPPIPP člen 20, 20/5, 145, 145/2, 145/2-3, 213, 213/1, 213/1-1, 221b, 221b/2, 221b/2-8, 221d, 221d/4, 221p, 221r.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
29.09.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg0NDU5