<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

UPRS sodba I U 1182/2014

Sodišče:Upravno sodišče
Oddelek:Javne finance
ECLI:ECLI:SI:UPRS:2015:I.U.1182.2014
Evidenčna številka:UL0010186
Datum odločbe:10.03.2015
Senat, sodnik posameznik:mag. Slavica Ivanović Koca (preds.), Bojana Prezelj Trampuž (poroč.), Adriana Hribar Milič
Področje:JAVNI RAZPISI
Institut:sofinanciranje iz javnih sredstev - nepopolna vloga - dopolnitev vloge - razpisni pogoji - neizpolnjevanje razpisnih pogojev - vpis subjekta v poslovni register

Jedro

Tožnik bi moral v času oddaje vloge biti vpisan v poslovni register kot subjekt, ki je vložil prijavo na javni razpis. Iz določb javnega razpisa namreč med drugim izhaja, da se nanj lahko prijavijo vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki so na dan oddaje vloge registrirani po ZGD-1 in izpolnjujejo določene pogoje.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

I. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

Z izpodbijano odločbo je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju Ministrstvo) zavrnilo tožnikovo vlogo za projekt Nakup rezalnega stroja za razrez vrednostnih dokumentov (1. točka izreka). Iz 2. točke izreka pa izhaja, da stroški v postopku niso nastali. Iz obrazložitve izhaja, da je tožena stranka v Uradnem listu RS št. 20/14 z dne 21. 3. 2014 objavila Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (v nadaljevanju Javni razpis). Vloga tožnika je prispela 28. 4. 2014. Strokovna komisija za izvedbo Javnega razpisa je vlogo obravnavala glede na določbe Javnega razpisa. Komisija je ugotovila, da je tožnikova vloga pravočasna, vendar ni popolna. Zato je bil tožnik pozvan k dopolnitvi vloge. Tožnik je vlogo pravočasno dopolnil.

V skladu z razpisno dokumentacijo se na razpis lahko prijavijo vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki so na dan oddaje vloge na Javni razpis registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in imajo na dan oddaje vloge registriran sedež in/ali podružnico ter bodo izvedla investicijo vsaj v eni od naštetih občin: Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Med ostalimi pogoji je določeno, da mora imeti prijavitelj na dan oddaje vloge registracijo dejavnosti (za dejavnost investicije) in ima vsa dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije. Ugotovljeno je bilo, da je bil tožnik na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru (Srg. 2014/17927 dne 7. 5. 2014) vpisan v poslovni register. Šlo je za spremembo vpisa družbene pogodbe/statuta. Kot izhaja iz akta o ustanovitvi, gre za spremembo firme, sedeža, poslovnega naslova in spremembo dejavnosti družbe. Do vpisa spremembe akta o ustanovitvi 7. 5. 2014 se je firma tožnika imenovala A. d.o.o., s sedežem na … in ni bila registrirana za opravljanje dejavnosti investicije, to je proizvodnja papirja in kartona. Zato je bil izdan sklep o zavrnitvi tožnikove vloge.

Tožnik navedeni sklep izpodbija, ker meni, da ni pravilen, njegova obrazložitev pa je materialno pravno napačna. Tožnik je vlogo na Javni razpis oddal kot družba, katere firma se glasi: B. d.o.o., s sedežem C. in poslovnim naslovom D. Slednja je posledica spremembe firme, sedeža, poslovnega naslova in dejavnosti prejšnje družbe. Edini družbenik družbe je namreč 23. 4. 2014 sprejel sklep o spremembi in 24. 4. 2014 predložil spremenjene določbe akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, ki so bili s strani notarke vpisani v knjigo sklepov 24. 4. 2014. Tožnik je tako na dan oddaje vloge na Javni razpis izpolnjeval razpisne pogoje, o tem pa tudi obvestil toženo stranko.

Tožnik nadalje navaja, da vpise v sodni register obravnava Zakon o sodnem registru. Slednji v četrtem odstavku 8. člena določa, da se subjekt vpisa lahko proti tretjemu sklicuje na vpisane podatke in na vsebino listin, na katerih temeljijo vpisi v sodni register ali, ki jih je treba zaradi javne objave predložiti sodnemu registru šele potem, ko je vpis teh podatkov ali predložitev listin v sodnem registru objavljen po prvem odstavku 43. člena tega zakona, razen če dokaže, da je tretji vedel za te podatke ali vsebino teh listin. Glede na vsebino prijave je bila tožena stranka obveščena o spremembah firme, sedeža, dejavnosti in poslovnega naslova pri tožniku in se tako ne more sklicevati, da za te podatke ni vedela. Tožnik je zato priložil tudi dokazila o sprejetih sklepih, toženo stranko pa je obvestil o spremembah, ne glede na to, da te še niso bile objavljene na portalu Ajpes. Učinek vpisa v sodni register po mnenju tožnika nima oblikovalnega učinka, pač pa ima zgolj deklaratorni oziroma publicitetni učinek. Slednje po mnenju tožnika velja za spremembo dejavnosti družbe, za spremembo firme družbe, za spremembo sedeža in za spremembo poslovnega naslova družbe. Tožnik zato meni, da je v trenutku oddaje vloge izpolnjeval razpisne pogoje, saj so bili vsi sklepi veljavno sprejeti 23. 4. 2014. Zato predlaga, da sodišče tožbi ugodi, izpodbijani sklep odpravi in samo odloči o zadevi, pri čemer se sklicuje na 1. točko prvega odstavka 65. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1), saj bi odprava izpodbijanega sklepa in nov postopek pri pristojnem organu tožniku prizadela težko popravljivo škodo. Tožnik namreč sredstva potrebuje za proizvodnjo vrednostnih in zaščitnih dokumentov, za kar potrebuje rezalni stroj, ki je predmet tožnikovega projekta. Sodišču predlaga, da tožnikovi vlogi ugodi tako, da se mu dodelijo nepovratna sredstva v višini 254.179,84 EUR, podrejeno pa predlaga, da izpodbijani sklep odpravi in vrne toženi stranki v ponovno odločanje. V obeh primerih pa predlaga, da sodišče naloži toženi stranki, da je dolžna tožniku povrniti stroške tega postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo prereka tožnikove navedbe in vztraja pri pravilnosti izpodbijanega sklepa. Dodatno pojasnjuje razloge, zaradi katerih meni, da je izpodbijani sklep pravilen in zakonit. Pojasnjuje še, da je bila presoja vseh prejetih vlog opravljena na enak način za vse vlagatelje. Predlaga, da sodišče tožbo zavrne.

Tožba ni utemeljena.

Po mnenju sodišča je izpodbijani sklep pravilen in zakonit. Sodišče se z razlogi izpodbijanega sklepa strinja in jih v izogib ponavljanju posebej ne navaja (2. odstavek 71. člena ZUS-1). Glede tožbenih ugovorov pa dodaja:

V obravnavanem primeru je bila zavrnjena tožnikova vloga na Javnem razpisu iz razloga, ker je bilo ugotovljeno, da je bil tožnik kot subjekt, ki se je prijavil na Javni razpis, v poslovni register vpisan šele 7. 5. 2014. Slednje v zadevi ni sporno. Sporno pa je vprašanje, ali je glede na navedeno ugotovitev pravilen zaključek tožene stranke, da zato tožnik v času oddaje vloge (to je 28. 4. 2014) ni izpolnjeval pogojev Javnega razpisa. Iz slednjega namreč izhaja, da se na Javni razpis lahko prijavijo vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki so na dan oddaje vloge na Javni razpis registrirani po ZGD-1 in imajo na dan oddaje vloge registriran sedež in/ali podružnico ter bodo izvedla investicijo vsaj v eni od naštetih občin: Hrastnik, Radeče in Trbovlje. V postopku pa je bilo ugotovljeno, da tožnik kot subjekt, v vlogi katerega se je prijavil na Javni razpis, v času vložitve vloge še ni obstojal. Tožnik se s takim stališčem ne strinja, saj meni, da ima vpis – sklep o spremembi firme, sedeža, poslovnega naslova ter dejavnosti, zgolj publicitetni učinek ter meni, da bi tožena stranka morala upoštevati že pred tem sprejete sklepe o spremembi družbene pogodbe, o o katerih jo je tožnik obvestil. Navedeni tožnikovi ugovori po presoji sodišča niso utemeljeni.

Tudi po presoji sodišča je pravilno stališče tožene stranke, da bi tožnik moral v času oddaje vloge biti vpisan v poslovni register kot subjekt, ki je vložil prijavo na Javni razpis. Iz določb Javnega razpisa namreč med drugim izhaja, da se nanj lahko prijavijo vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki so na dan oddaje vloge registrirani po ZGD-1 in izpolnjujejo določene pogoje. Iz 474. ZGD-1 izhaja, da mora družbena pogodba pri družbi z omejeno odgovornostjo med drugim vsebovati tudi sedež, dejavnost in firmo družbe, kar pomeni, da je sprememba sedeža, firme in dejavnosti, ki je zapisana v družbeni pogodbi, hkrati tudi sprememba družbene pogodbe. Iz sedmega odstavka 3. člena ZGD-1 nadalje izhaja, da ima vpis v register po tem zakonu nasproti tretjim osebam pravni učinek šele od trenutka objave posameznega podatka v skladu z zakonom, ki ureja sodni register. Iz 10a. člena ZGD-1 pa izhaja, kaj mora registrski organ pred vpisom v register preveriti. Za vpis v register mora torej gospodarska družba izpolniti določene pogoje, o izpolnjevanju le-teh pa odloči registrski organ. Vpis v register tako nima zgolj publicitetnega učinka, kot to meni tožnik. Slednje izhaja tudi iz šestega odstavka 516. člena ZGD-1, ki določa, da sprememba družbene pogodbe začne veljati z vpisom v register.

Ker je po povedanem izpodbijani sklep pravilen in zakonit, tožbeni ugovori pa neutemeljeni, je sodišče tožbo zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. ZUS-1. Sodišče je v zadevi odločilo brez glavne obravnave na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUS-1.

Izrek o stroških temelji na 25. členu ZUS-1, po katerem trpi vsaka stranka svoje stroške postopka, če sodišče tožbo zavrne.


Zveza:

ZGD-1 člen 3, 474, 516.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
24.04.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc3Nzkx