<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep Cst 299/2014

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2014:CST.299.2014
Evidenčna številka:VSL0077072
Datum odločbe:16.07.2014
Senat, sodnik posameznik:Nada Mitrović (preds.), Vesna Jenko (poroč.), Irena Dovnik
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:prisilna poravnava - sprememba načrta finančnega prestrukturiranja - poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij - mnenje s pridržkom - dodatno poročilo

Jedro

Drugače kot v primeru osnovnega NFP je v primeru, ko dolžnik vloži zahtevo za dovolitev spremembe NFP. Tej zahtevi mora dolžnik priložiti med drugim poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij o spremenjenem NFP, v katerem je podal pritrdilno mnenje, torej nič več le mnenje s pridržkom.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Obrazložitev

1. Z uvodoma citiranim sklepom je prvostopenjsko sodišče dovolilo spremembo načrta finančnega prestrukturiranja z vsebino, določeno v čistopisu spremenjenega načrta finančnega prestrukturiranja z dne 15.4.2014, ki je objavljen hkrati z objavo tega sklepa.

2. Zoper navedeni sklep se je pravočasno pritožil upnik F. d.d.. Uveljavljal je vse pritožbene razloge iz prvega odstavka 338. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP in predlagal razveljavitev izpodbijanega sklepa in smiselno vrnitev zadeve prvostopenjskemu sodišču v nov postopek.

3. V odgovoru na pritožbo je dolžnik predlagal zavrnitev pritožbe kot neutemeljene.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je dolžnik istočasno dne 30.4.2014 pri sodišču vložil tako zahtevo za podaljšanje roka za predložitev poročila o izpolnitvi dodatnih pogojev za uspešno finančno prestrukturiranje iz drugega odstavka 145. člena ZFPPIPP kot tudi zahtevo za dovolitev spremembe načrta finančnega prestrukturiranja (v nadaljevanju NFP). Prvostopenjsko sodišče je s sklepom St 2678/2013 z dne 19.5.2014 podaljšalo rok za predložitev poročila o izpolnitvi dodatnih pogojev za uspešno finančno prestrukturiranje iz drugega odstavka 145. člena ZFPPIPP za dva meseca, šteto od poteka trimesečnega roka od začetka prisilne poravnave dalje, s sklepom St 2678/2013 o dovoljenju za spremembo NFP z dne 19.5.2014 (sedaj izpodbijanim sklepom) pa je dovolilo spremembo NFP z vsebino, določeno v čistopisu spremenjenega NFP z dne 15.4.2014, ki je objavljen hkrati z objavo tega sklepa.

6. Dolžnik je že v osnovnem NFP upnikom – imetnikom zavarovanih terjatev ponudil odložitev zapadlosti vseh zavarovanih terjatev (100 %) in sicer v 120 obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo v prvem naslednjem mesecu od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave. Obrestna mera, po kateri se obrestujejo zavarovane terjatve upnikov v obdobju od začetka postopka prisilne poravnave do poteka odloženega roka za njihovo plačilo, znaša 4 %. Navedel je, da je soglasje imetnikov zavarovanih terjatev za njihovo prestrukturiranje na zgoraj navedeni način nujen pogoj uspešnega finančnega prestrukturiranja.

7. V taki situaciji skladno s petim odstavkom 146. člena ZFPPIPP da pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja mnenje s pridržkom, če presodi, da obstaja verjetnost, ki presega 50 %, da bo izvedba finančnega prestrukturiranja omogočila tako finančno prestrukturiranje dolžnika, da bo postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, če bodo imetniki zavarovanih terjatev soglašali s prestrukturiranjem zavarovanih terjatev na način in v obsegu, navedenem v načrtu finančnega prestrukturiranja. Skladno s 185.a členom ZFPPIPP pa mora dolžnik v roku treh mesecev po začetku postopka prisilne poravnave predložiti poročilo o izpolnitvi dodatnih pogojev za uspešno finančno prestrukturiranje iz drugega odstavka 145. člena (drugi odstavek 185.a člena ZFPPIPP), kateremu mora biti poleg pogodb, sklenjenih z imetniki zavarovanih terjatev, s katerimi ti soglašajo z ustreznim prestrukturiranjem njihovih terjatev, priloženo tudi dodatno poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij o presoji učinkov teh pogodb za uspešno finančno prestrukturiranje dolžnika, s katerim je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij dal pritrdilno mnenje iz četrtega odstavka 146. člena (druga točka tretjega odstavka 185. a člena ZFPPIPP). Rok iz drugega odstavka 185.a člena je podaljšljiv še za dva meseca, ob smiselni uporabi drugega do šestega odstavka 182. člena (četrti odstavek 185.a člena ZFPPIPP).

8. Drugače kot v primeru osnovnega NFP, ko mu mora dolžnik, ki v NFP uspešno finančno prestrukturiranje pogojuje s prestrukturiranjem zavarovanih terjatev, priložiti tudi poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja s podanim mnenjem s pridržkom iz petega odstavka 146. člena ZFPPIPP, pa je v primeru, ko dolžnik vloži zahtevo za dovolitev spremembe NFP. Tej zahtevi mora dolžnik priložiti med drugim poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij o spremenjenem NFP, v katerem je podal pritrdilno mnenje, torej nič več le mnenje s pridržkom (2. točka tretjega odstavka 182. člena ZFPPIPP), sicer se taka zahteva šteje kot nepopolna (prvi odstavek 183. člena ZFPPIPP).

9. Namen instituta spremembe NFP je namreč omogočiti insolventnemu dolžniku, da po pogajanjih z upniki spremeni NFP tako, da bo ta sprejemljiv za večino upnikov. Ker se torej za spremembo NFP že predpostavlja, da je le ta rezultat pogajanj z upniki, sta v osnovnem NFP ločeni dve fazi – poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij s podanim mnenjem s pridržkom (peti odstavek 146. člena ZFPPIPP) in dodatno njegovo poročilo s pritrdilnim mnenjem (2. točka tretjega odstavka 185.a člena ZFPPIPP), v spremenjenem NFP obe ti dve fazi združeni, saj mora k spremenjenemu NFP dolžnik že predložiti poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij o spremenjenem NFP s pritrdilnim mnenjem.

10. Če so namreč izpolnjeni vsi pogoji iz 1. do 4. točke drugega odstavka 184. člena ZFPPIPP, sodišče izda sklep, s katerim dovoli spremembo NFP, ki pa ga mora skladno s 185. členom ZFPPIPP objaviti naslednji dan po izdaji skupaj z listinami iz tretjega odstavka 182. člena ZFPPIPP (čistopisom spremenjenega NFP, poročilom pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij s pritrdilnim mnenjem, zapisnikom skupščine insolventnega dolžnika, na kateri je bil sprejet sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja in pozivom upnikom za vpis in vplačilo novih delnic (deležev) z vsebino iz 193. člena tega zakona).

11. Ker vsebuje poziv upnikom za vpis in vplačilo novih delnic (deležev) tudi rok enega meseca, je evidentno, da se sklep o podaljšanju roka za predložitev poročila o izpolnitvi dodatnih pogojev za dva meseca z dne 19.5.2014 in istega dne izdani sklep o dovolitvi spremembe NFP, po izdaji in objavi katerega je rok za vpis in vplačilo novih delnic en mesec od objave poziva, medsebojno izključujeta.

12. Pritožnik zato pravilno opozarja na kršitev določb zgoraj opisanega postopka, kar se je izkazalo tudi v dejstvu, da sodišče po izdaji izpodbijanega sklepa ni skladno s 185. členom v zvezi 194. členom ZFPPIPP istočasno z izdanim sklepom objavilo tudi poziva upnikom za vpis in vplačilo novih delnic (deležev).

13. Utemeljeni upnikovi pritožbi je zato pritožbeno sodišče ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 145, 145/2, 146, 146/5, 182, 182/3, 182/3-2, 183, 183/1, 184, 184/2, 185, 185a, 185/1, 185a/2, 185a/3, 185a/3-2, 185a/4, 194.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
24.10.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDcxNTU4