<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Javne finance

UPRS sodba I U 331/2013
ECLI:SI:UPRS:2013:I.U.331.2013

Evidenčna številka:UL0008739
Datum odločbe:28.08.2013
Senat, sodnik posameznik:Bogdana Bradač
Področje:JAVNI RAZPISI
Institut:javni razpis - rok za oddajo vloge - zavrženje vloge

Jedro

Ker je vloga tožnika prispela na ministrstvo dne 22.8.2012, je prepozna. Čim je tako, je pravilna odločitev tožene stranke, da se vloga zavrže.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom št. 430-162/201 l-MVZT/878 z dne 5. 12. 2012 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (sedaj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) vlogo tožnika, ki se je prijavil za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-2013 po Javnem razpisu za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-2013, zavržena.

Kot izhaja iz obrazložitve sklepa, se je tožnik z vlogo prijavil na Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-2013 (v nadaljevanju Javni razpis). Po tem, ko je komisija izvedla pregled formalnih in vsebinskih pogojev na podlagi meril in kriterijev, določenih v razpisni dokumentaciji, med katerimi je bila pravočasnost prispetja vloge, in sicer je bil rok za oddajo prijav 21. 8. 2012 ob 14.00 uri, je bilo ugotovljeno, da tožnikova vloga, ki je prispela 22. 8. 2012, ni bila vložena pravočasno. Vloga je bila zato skladno z Javnim razpisom zavržena.

Tožeča stranka je zoper izpodbijani sklep vložila pritožbo, ki je bila s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport št. 021-28/2013/3 z dne 15. 1. 2013, zavrnjena. V obrazložitvi sklepa je najprej povzeta vsebina pritožbe, nato pa so navedene določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (v nadaljevanju Pravilnik). Sklicuje se na 10. točko Javnega razpisa v kateri je določeno, da je rok za oddajo vlog, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, 21. 8. 2012 do 14 ure. Tožnik je vlogo oddal dne 22. 8. 2012. Dodaja da je bilo v Javnem razpisu v isti točki tudi določeno, da je za uspešno sodelovanje na javnem razpisu potrebna registracija v sistemu ISARR. Za registracijo projekta ni potrebno digitalno potrdilo/certifikat, saj se registracija se opravi na spletnem naslovu, kar navaja dobesedno. Glede na pritožbene ugovore pojasni, da je bil takšen postopek oddaje vlog uporabljen že pri javnem razpisu iz leta 2009 in da se tak postopek uporablja pri vseh javnih razpisih, kjer je predvidena registracija v sistemu ISARR, ki je spletni modul za prijavo na javne razpise. Zavrača trditve, da gre za diskriminatoren razpisni pogoj in da prvostopenjski organ pri odločitvi ni ravnal vestno. Prvostopenjski organ je namreč odločil pravilno, saj je nesporno, da je vloga tožnika namesto 21. 8. 2012 do 14.00 ure, prispela 22. 8. 2012, kar je prepozno. Pojasni tudi, da so bila vprašanja v zvezi z Javnim razpisom in odgovori nanje objavljena na spletni strani ministrstva. Sklicuje se še na prvi odstavek 221. člena Pravilnika, po katerem mora biti vloga za dodelitev sredstev dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa in poudarja, da so bile določbe Javnega razpisa v zvezi s tem jasne in nedvoumne in je tožnik lahko vedel in je moral vedeti, da je za presojo pravočasnosti vloge bistven trenutek fizičnega prispetja vloge v glavno pisarno ministrstva.

Tožnik se z odločitvijo ne strinja in jo izpodbija z laično tožbo, v kateri najprej povzame potek postopkov. Meni, da tožena stranka ni ravnala korektno in da so bili s pogoji Javnega razpis diskriminirani uporabniki računalnikov vrste Apple, ter da sta bila kršena Ustava ter Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije in Zakon o varstvu konkurence. Sodišču smiselno predlaga, da tožbi ugodi in odpravi izpodbijani akt.

Tožena stranka v svojem odgovoru na tožbo vztraja pri tem, da je odločitev pravilna in prereka trditve glede diskriminatornega ravnanja. Sodišču predlaga, da tožbo zavrne.

Sodišče je v zadevi odločalo brez glavne obravnave, ker dejstva, pomembna za odločitev v zadevi, med strankama niso sporna (prvi odstavek 59. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1).

Tožba ni utemeljena.

V obravnavnem primeru med strankama ni sporno, da je vloga tožnika, s katero se je prijavil na Javni razpis, prispela na Ministrstvo dne 22. 8. 2012. Prav tako med strankama ni sporno, da je v 10. točki Javnega razpisa v drugem odstavku določeno, da je rok za oddajo vlog, ne glede na vrsto prenosa pošiljke dan v tednu, 21. 8. 2012, do 14.00 ure v Glavno pisarno Ministrstva, Masarykova 16, Ljubljana. V tretjem odstavku navedene točke pa je določeno, da se kot pravočasna šteje vloga, ki je - ne glede na način dostave - v originalu in na CD (ali drugem elektronskem nosilcu podatkov) dostavljena na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport do izteka roka iz prejšnjega odstavka.

Ker je vlogo tožnika prispela na Ministrstvo dne 22. 8. 2012, je tudi po presoji sodišča, glede na navedene jasne določbe Javnega razpisa, prepozna. Čim je pa tako, je pravilna odločitev tožene stranke, da se vloga zavrže kot prepozna. Sodišče ob tem še pripominja, da je med pravimi podlagami Javnega razpisa (sedma alinea 1. točke Javnega razpisa) naveden tudi Pravilnik, ki v prvem odstavku določa, da mora biti vloga za dodelitev sredstev dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.

Glede na navedeno sodišče ugotavlja, da je bilo dejansko stanje ob izdaji sklepa pravilno ugotovljeno, izpodbijani sklep je pravilen in na zakonu utemeljen. Sodišče tudi ni našlo očitanih kršitev Ustave in kršitev zakona, na katere pazi po uradni dolžnosti. Zato je tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo.


Zveza:

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije člen 221, 221/1.
Datum zadnje spremembe:
13.10.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDcxMDQ4
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*