<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za socialne spore

VDSS sodba Psp 190/2014
ECLI:SI:VDSS:2014:PSP.190.2014

Evidenčna številka:VDS0012866
Datum odločbe:25.09.2014
Senat:Nada Perić Vlaj (preds.), Jože Cepec (poroč.), Elizabeta Šajn Dolenc
Področje:SOCIALNO ZAVAROVANJE
Institut:denarno nadomestilo za čas brezposelnosti

Jedro

V prehodni določbi ZZZPB-D, ki je začela veljati 24. 10. 1998, je bilo določeno, da zavarovanec, ki je uveljavil pravico iz zavarovanja za primer brezposelnosti do uveljavitve ZZZPB-D, zadrži te pravice v obsegu in trajanju, kot je bilo določeno po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona (1. odstavek 61. člena ZZZPB-D). Smiselno enaka je določba 2. odstavka 180. člena ZUTD. Tožnik lahko ob ponovni uveljaviti pravice do denarnega nadomestila izrabi le pravice, ki so bile zavarovancem priznane z ureditvijo v ZZZPB v času, ko je prvič prejemal denarno nadomestilo. Zato neizrabljene pravice do nadomestila ne morejo izkoristiti v preostalem delu pri njenem ponovnem uveljavljanju, saj zakonska ureditev ob prvi uveljavitvi takšne možnosti ni določala. Tožnik bi zato tako možnost imel le, če bi se zaposlil za določen čas, krajši od 9 mesecev in bi se potem v 30 dneh ponovno prijavil na zavodu. V vseh drugih primerih ponovne zaposlitve pa zavarovanci take možnosti niso imeli, vključno s tožnikom, ki se je leta 1995 ponovno zaposlil za nedoločen čas, to pa pomeni, da v letu 2012 pravice, ki jo v letu 1994 niti ni mogel pridobiti, ne more uspešno uveljavljati.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijana sodba spremeni tako, da se tožbeni zahtevek tožnika na odpravo odločb tožene stranke št. ... z dne 20. 11. 2012 in št. ... z dne 12. 7. 2013 in priznanje denarnega nadomestila med brezposelnostjo za čas daljši od 9 mesecev, zavrne.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je odpravilo odločbi toženke št. ... z dne 20. 11. 2012 in št. ... z dne 12. 7. 2013 in zadevo vrnilo toženki v ponovno odločanje. Menilo je, da je tožena stranka napačno uporabila določila Zakona o urejanju trga dela in da je tožnik upravičen, da najprej izkoristi še preostali del že priznane pravice iz leta 1994 in nato še pravico za zavarovalno dobo, ki jo je dopolnil od zaposlitve, po prenehanju brezposelnosti oziroma druge možnosti, ki jih določa 2. odstavek 71. člena ZUTD.

Zoper ugodilno sodbo se pritožuje toženka. Meni, da je sodišče prve stopnje napačno uporabilo materialno pravo. Zakonska ureditev, ki je veljala v času, ko je tožnik prvič pridobil in delno užival pravico do nadomestila, možnosti prenosa uživanja pravice ni določala. Ta je bila uzakonjena šele z novelo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB), to je novelo ZZZPB-D, uveljavljeno dne 24. 10. 1998. V letu 1994 je veljal Zakon o zavarovanju za primer brezposelnosti v osnovnem besedilu (ZZZPB, Ur. l. RS, št. 5/91 s spremembami), določba 25.a člena ZZZPB je bila uveljavljena s spremembami in dopolnitvami ZZZPB-D. V letu 2012, ko je tožnik ponovno uveljavljal pravico do nadomestila pa je veljal Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Ur. l. RS, št. 80/2010), ki ima podobne določbe, kot so bile v 25.a členu ZZZPB v 69. in 70. členu. ZZZPB, veljaven leta 1994, je sicer urejal možnost, da zavarovanec izkoristi še preostanek denarnega nadomestila, vendar le za nekatere zavarovance in pod določenimi pogoji (takratni 33. člen ZZZPB). V konkretnem primeru bi tožnik tako možnost imel le, če bi se zaposlil za določen čas, krajši od 9 mesecev in bi se potem v 30 dneh ponovno prijavil na zavodu. V vseh drugih primerih ponovne zaposlitev pa zavarovanci take možnosti niso imeli, vključno s tožnikom, ki se je potem ponovno zaposlil za nedoločen čas. To pa pomeni, da tožnik v letu 2012 pravice, ki jo v letu 1994 niti ni mogel pridobiti, ne more uspešno uveljavljati.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijano sodbo v skladu z 2. odstavkom 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami). V okviru navedenega preizkusa pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje, je pa zmotno uporabilo materialno pravo, zato je pritožbeno sodišče v skladu s 5. alinejo 358. člena ZPP pritožbi ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek tožnika zavrnilo.

Sodišče prve stopnje je v predmetni zadevi ugotovilo naslednjo dejansko stanje. Tožniku je bilo priznano denarno nadomestilo za čas brezposelnosti z odločbo z dne 14. 11. 1994. Priznano mu je bilo denarno nadomestilo za čas 12 mesecev na podlagi 13 let 3 mesecev in 10 dni zavarovalne dobe. Tožnik je na tej podlagi prejemal denarno nadomestilo v trajanju dveh mesecev in 6 dni, saj se je nato zaposlil in bil nato nepretrgoma zaposlen 17 let 10 mesecev in 10 dni. Tožnik je 12. 11. 2012, ko je postal brezposeln, vložil vlogo za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila. Toženka mu je z odločbo z dne 12. 11. 2012 priznala denarno nadomestilo med brezposelnostjo za čas 9 mesecev in sicer od 11. 11. 2012 do 10. 8. 2013. Tožnik je brezposeln od 11. 11. 2012 dalje in je bil zavarovan za primer brezposelnosti pred nastankom brezposelnosti 17 let 10 mesecev in 10 dni. Tožnik se ni strinjal s trajanjem priznane pravice, saj je navajal, da ima več kot 31 let delovne dobe, da je star 50 let in da je upravičen do daljšega prejemanja nadomestila. Z dokončno odločbo z dne 12. 7. 2013 je bila njegova pritožba zavrnjena. Pojasnjeno mu je bilo, da je bil ob uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo star več kot 51 let, vendar ne več kot 55 let, ter, da je denarno nadomestilo nazadnje prejemal od 25. 10. 1994 do 31. 12. 1994, in da je bil obvezno zavarovan po tem datumu še 17 let 10 mesecev in 10 dni. Navedeno ne omogoča priznanje daljšega trajanja denarne pravice.

Po prepričanju pritožbenega sodišča je pravilno stališče toženke, da tožnik, čeprav pravice do denarnega nadomestila ob prvi brezposelnosti ni v celoti izkoristil, ne more te pravice izkoristiti v preostalem delu pri njenem ponovnem uvlejavljanju. Ureditev v ZZZPB, kot je veljala v času, ko je tožnik prvič pridobil in delno užival pravico do nadomestila, takšne možnosti prenosa uživanja pravice ni določal. V prehodni določbi ZZZPB-D, ki je začela veljati 24. 10. 1998, je bilo določeno, da zavarovanec, ki je uveljavil pravico iz zavarovanja za primer brezposelnosti do uveljavitve ZZZPB-D, zadrži te pravice v obsegu in trajanju, kot je veljala po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona (1. odstavek 61. člena ZZZPB-D). Smiselno enaka je določba 2. odstavka 180. člena ZUTD. Tožnik lahko ob ponovni uveljaviti pravice do denarnega nadomestila izrabi le pravice, ki so bile zavarovancem priznane z ureditvijo v ZZZPB v času, ko je prvič prejemal denarno nadomestilo. To pomeni, da neizrabljene pravice do nadomestila ne morejo izkoristiti v preostalem delu pri njenem ponovnem uveljavljanju, saj zakonska ureditev ob prvi uveljavitvi takšne možnosti ni določala. Tožnik bi zato tako možnost imel le, če bi se zaposlil za določen čas, krajši od 9 mesecev in bi se potem v 30 dneh ponovno prijavil na zavodu. V vseh drugih primerih ponovne zaposlitve pa zavarovanci take možnosti niso imeli, vključno s tožnikom, ki se je leta 1995 ponovno zaposlil za nedoločen čas, to pa pomeni, da v letu 2012 pravice, ki jo v letu 1994 niti ni mogel pridobiti, ne more uspešno uveljavljati. Takšno stališče je pritožbeno sodišče že zavzelo v svoji odločitvi (Psp 247/2012, potrjeni z revizijsko odločbo - VIII Ips 215/2012 z dne 19. 3. 2013.

V skladu z določbo 60. člena ZUTD je toženka tožniku čas trajanja prejemanja denarnega nadomestila pravilno odmerila in pri tem pravilno upoštevala 69. člen ZUTD.

Sodišče druge stopnje je zato pritožbi toženca ugodilo in prvostopenjsko sodbo na podlagi 5. alineje 358. člena ZPP spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek na odpravo odločb in priznanje pravice do denarnega nadomestila v daljšem trajanju od 9 mesecev, zavrnilo.


Zveza:

ZUTD člen 71, 71/2, 180, 180/2. ZZZPB-D člen 61, 61/1.
Datum zadnje spremembe:
09.01.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDczNjMw