<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 823/2001
ECLI:SI:VSRS:2004:I.UP.823.2001

Evidenčna številka:VS16242
Datum odločbe:26.10.2004
Področje:UPRAVNI POSTOPEK
Institut:upravni postopek - odločba - oblika in sestavni deli odločbe - obrazložitev prvostopne odločbe

Jedro

Če obrazložitev prvostopne odločbe v zadevi, kjer ni mogoča skrajšana obrazložitev, nima obveznih sestavnih delov iz 2. odstavka 209. člena ZUP/86, je podana bistvena kršitev določb postopka, ker stranke nimajo možnosti, da izpodbijajo razloge odločitve.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne istemu sodišču, da opravi nov postopek.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 in 70/2000, v nadaljevanju ZUS) zavrnilo tožnikovo tožbo proti odločbi tožene stranke z dne 3.3.1999. Z navedeno odločbo je bila zavrnjena tožnikova pritožba zoper sklep Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada N.m., Izpostave N.m., z dne 24.9.1997, s katerim je bila uvedena obnova postopkov odmere davka od dohodkov iz dejavnosti za leta 1993, 1994, 1995, končanih z odločbami z dne 21.6.1994 za leto 1993, z dne 11.7.1995 za leto 1994 in z dne 8.10.1996 za leto 1995.

V obrazložitvi izpodbijane sodbe sodišče prve stopnje pritrjuje odločitvi tožene stranke in navaja, da je obnova uvedena po uradni dolžnosti iz razloga 1. točke 249. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP/86). Kot novo dejstvo je prvostopni upravni organ štel ugotovitve zapisnika o inšpekcijskem pregledu z dne 25.7.1997, da tožnik ni pravilno obračunaval amortizacije za osnovno sredstvo "gradbeni objekt S.". Iz ugotovitev inšpekcijskega pregleda izhaja, da v poslovnih knjigah ni izhajal iz nabavne cene ali iz listin o pridobitvi objekta, temveč iz cenitve. To dejstvo bi lahko pripeljalo do drugačne odločitve, če bi bilo znano v prejšnjih postopkih in je tudi po presoji sodišča prve stopnje podan obnovitveni razlog iz 1. točke 249. člena ZUP/86. Po stališču sodišča prve stopnje okoliščina, da tožena stranka ni odgovorila na vse pritožbene navedbe, ni kršitev postopka, ker je iz upravnih spisov razvidno, da bi tudi celovita presoja inšpekcijskih pregledov, kar predlaga tožnik, ne mogla pripeljati do drugačne odločitve, ker se inšpekcijski pregledi, na katere se sklicuje tožnik, nanašajo na obdobje, za katero obnova ni uvedena.

V pritožbi uveljavlja tožnik vse pritožbene razloge iz 1. odstavka 72. člena ZUS. Zatrjuje, da je tožena stranka bistveno kršila določbe ZUP/86, ker ga ni zaslišala. Poslovne knjige je inšpekcijska služba večkrat pregledala in od leta 1991 do 1996 ni odkrila nič spornega pri obračunavanju amortizacije. Zatrjuje, da je osnovo sredstvo vrednotil skladno s 1.in 2. odstavkom 19. člena Uredbe o načinu obračunavanja amortizacije oziroma odpisa vrednosti nematerialnih in materialnih naložb. Sodišče prve stopnje bi moralo opraviti glavno obravnavo in mu vročiti odgovor tožene stranke na tožbo.

Na pritožbo tožena stranka ni odgovorila.

Pritožba je utemeljena.

Po presoji pritožbenega sodišča pritožnik utemeljeno ugovarja odločitvi sodišča prve stopnje. Po določbi 2. odstavka 209. člena ZUP/86, ki je veljal v času odločanja v upravnem postopku, mora obrazložitev prvostopne odločbe v zadevah, kjer ni mogoča skrajšana obrazložitev, vsebovati kratko razložitev razlogov za uvedbo postopka, ugotovljeno dejansko stanje, razloge, ki so bili odločilni za presojo dokazov, pravne predpise in razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo odločitev, navedeno v izreku. Takšno obrazložitev mora imeti tudi odločitev, s katero je po uradni dolžnosti odločeno o uvedbi obnove postopka. V obravnavanem primeru bi prvostopna odločitev morala vsebovati dejstva in okoliščine, ki izkazujejo glede na predpise, ki so veljali za obračun amortizacije, da je podan zakoniti razlog za obnovo postopka.

Prvostopna odločba takšne obrazložitve ne vsebuje, sklicuje se le na navedeni zapisnik, tako da povzema njegovo sklepno ugotovitev, da je tožnik amortizacijo za "gradbeni objekt S." za navedena leta obračunal na podlagi neverodostojne listine in zaključuje, da je s tem podan obnovitveni razlog iz 1. točke 249. člena ZUP/86. Po presoji pritožbenega sodišča navedeni zapisnik ne more nadomestiti obrazložitve prvostopne odločbe. Te tudi ne more nadomestiti odločba tožene stranke, saj tudi ta ne obrazlaga dejstev in okoliščin obnovitvenega razloga. Po presoji pritožbenega sodišča odločba tožene stranke tudi ni obrazložena tako, kot to za odločanje o pritožbi določa 245. člen ZUP/86. Vsebuje namreč le razlago 1. točke 249.

člena ZUP/86 in navedbe, da so ugotovitve navedenega zapisnika nova dejstva, ki v prejšnjih postopkih niso bila upoštevana, če bi bila znana in uporabljena, pa bi pripeljala do drugačne odločitve. Ne vsebuje konkretnih okoliščin obnovitvenega razloga niti presoje pritožbenih navedb, ki se nanašajo na dejansko stanje. V pritožbi, vloženi v upravnem postopku, je namreč tožnik ugovarjal ugotovitvi, da ni pravilno obračunaval amortizacije, se skliceval na knjižbe o investicijah v svojih poslovnih knjigah od leta 1990, na vsebino sedmih zapisnikov o pregledu poslovnih knjig oziroma registra osnovnih sredstev (od 1991 do 1996), in zatrjeval, da ne gre za novo dejstvo niti nov dokaz, ker da je bil davčni organ z načinom obračunavanja amortizacije seznanjen že pred letom 1993. Teh ugovorov, ki jih je tožnik ponovil v tožbi, pa tožena stranka niti sodišče prve stopnje nista presodila po vsebini.

Ker napak oziroma kršitev pravil postopka ZUP/86, ki so takšne narave, da bi lahko vplivale na odločitev, tudi ni odpravilo sodišče prve stopnje, je podana bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu iz 2. odstavka 72. člena ZUS, ker sodišče prve stopnje ni imelo podlage za uporabo 1. odstavka 59. člena ZUS.

Ker je podana bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu, je pritožbeno sodišče ugodilo pritožbi na podlagi 74. člena ZUS, razveljavilo izpodbijano sodbo in zadevo vrnilo istemu sodišču, da opravi nov postopek. V novem postopku bo sodišče prve stopnje moralo odločiti v skladu s stališčem iz tega sklepa.


Zveza:

ZUP (1986) člen 209, 209/2.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xODg2OQ==