<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Gospodarski oddelek

VSC sklep Cpg 71/2015
ECLI:SI:VSCE:2015:CPG.71.2015

Evidenčna številka:VSC0004053
Datum odločbe:11.03.2015
Senat, sodnik posameznik:Branko Vitez (preds.), Zdenka Pešec (poroč.), Irena Leskovšek Jurjec
Področje:SODNI REGISTER - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:izbris iz sodnega registra brez likvidacije - soglasje lastnika objekta - neposlovanje

Jedro

Iz povzetih razlogov izpodbijanega sklepa ni mogoče zaključiti ali je sodišče svojo odločitev, da zavrže predlog za izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije sprejelo iz razloga, ker iz predloga “tudi” ne izhaja, niti ni izkazano, da družba na navedenem poslovnem naslovu ne posluje, kar je zakonski razlog za vodenje postopka izbrisa brez likvidacije ali iz razloga, ker predlagatelji niso uspeli dokazati, da družba nima soglasja za poslovanje na poslovnem naslovu.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep razveljavi ter zadeva vrne v novo odločanje sodišču prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom Srg 1027/2015 z dne 12. 1. 2015 izreklo: “Zavrže se predlog, ki ga je vložil predlagatelj: - G.O., - F.O., - I.O. za izbris 1. faza ZFPPIPP glede subjekta vpisa R. d. o. o., matična številka …, s katerim predlagatelji zahtevajo izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije.”

2. V obrazložitvi je sodišče prve stopnje navedlo, da je dne 23. 10. 2014 prejelo predlog za izbris pravne osebe R. d. o. o., iz sodnega registra po 2. točki prvega odstavka 427. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP). Predlagatelji so navedli, da so solastniki nepremičnine št. 287, na parc. št. 160/11, k. o. …, na naslovu D., kjer ima registriran poslovni naslov tudi pravna oseba R. d. o. o. Predlagatelji – solastniki so tudi navedli, da družbi R. d. o. o. niso dali dovoljenja za poslovanje na navedenem poslovnem naslovu, sklicujoč se na domnevo iz 2. alineje, 2. točke drugega odstavka 427. člena ZFPPIPP, ki določa, da če pravna oseba ne dokaže drugače velja, da obstaja izbrisni razlog iz 2. točke prvega odstavka tega člena, če je kot njen poslovni naslov v sodni register vpisan naslov, na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki ji ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu. Predlagatelji se sklicujejo na določilo 433. člena ZFPPIPP kot upravičeni predlagatelji in predlagajo začetek postopka izbrisa brez likvidacije.

3. Nadalje je sodišče prve stopnje navedlo, da je dne 18. 12. 2014 pozvalo predlagatelje, da na podlagi rednega izpisa za družbo R. d. o. o. ugotavlja, da je družbenik navedene družbe F. O., direktor pa G. O., ki je hkrati tudi predlagatelj izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije, ter jih glede na očitno sorodstveno razmerje pozvalo na pojasnilo. Predlagatelji so dne 30. 12. 2014 odgovorili in navedli, da so izpolnili zahteve oziroma pogoje za začetek postopka izbrisa brez likvidacije. Kot solastniki ne dajejo soglasja in ne želijo, da ima družba R. d. o. o. poslovni naslov na naslovu D., ter menijo, da je to njihova ustavna pravica. Menijo, da jim ni potrebno pojasnjevati zadeve in sodišču predlagajo, da se obrne na subjekt vpisa družbo R. d. o. o. G. O. še navaja, da ni več direktor podjetja, ker je bil iz sodnega registra izbrisan.

4. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da ni sporno, da so predlagatelji lastniki nepremičnine na poslovnem naslovu, kjer ima prijavljen poslovni naslov družba R. d. o. o. Vendar je na dan vložitve predloga za izbris družbe R. d. o. o. iz sodnega registra, dne 23. 10. 2014 pri družbi R. d. o. o. bil vpisan kot direktor družbe G. O., ki je hkrati tudi predlagatelj (kot solastnik nepremičnine), izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije. Nadalje sodišče še ugotavlja, da je hkrati s predlogom za izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije bil na sodišče vložen tudi predlog za izbris zakonitega zastopnika družbe zaradi odstopa z mesta direktorja, ki ga je podal G. O.. Iz sodnega registra je bil imenovani izbrisan z mesta direktorja družbe R. d. o. o. šele s sklepom opr. št. Srg 2014/50960 z dne 2. 12. 2014.

5. Sodišče prve stopnje je nato obrazložilo, da v primeru izbrisnega razloga iz 2. točke prvega odstavka 427. člena ZFPPIPP zakon določa, da je pomemben za izbris interes lastnika objekta. Vendar le v primeru, če gre za situacijo, ko je subjekt vpisa brez vednosti in soglasja lastnika prijavil na njegovem naslovu poslovni naslov. Za takšno situacijo pa v konkretnem primeru ne gre. Iz navedb predlagateljev in iz rednega izpiska za družbo R. d. o. o. je namreč razvidno, da je ustanovitelj in družbenik podjetja F. O., ki nosi isti priimek kot solastniki nepremičnine (predlagatelji postopka izbrisa brez likvidacije). Hkrati pa je eden izmed predlagateljev (solastnik nepremičnine na poslovnem naslovu D.- G. O.) bil do 2. 12. 2014 tudi direktor podjetja, katerega izbris se v tem postopku predlaga. Na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja sodišče v postopku ugotavlja, da ne drži zatrjevanje predlagateljev, da subjekt vpisa (družba R. d. o. o., katere direktor je bil tudi G. O. do 2. 12. 2014), ni imela soglasja lastnikov za poslovanje na navedenem poslovnem naslovu, kjer je poslovala vse od 17. 4. 1991, ko je bila ustanovljena. Pisno soglasje lastnikov nepremičnine, se ob ustanovitvi družbe ni zahtevalo, ker ni bilo takšne zakonske podlage, kar pa ne pomeni, da lastniki navedene nepremičnine niso soglašali s poslovanjem družbe na tem naslovu, če je eden izmed njih do 2. 12. 2014 bil direktor družbe. Sklicevanje predlagateljev na njihovo ustavno pravico tako ni utemeljeno.

6. Nadalje je sodišče prve stopnje navedlo, da iz navedb predlagateljev tudi ne izhaja, niti ni izkazano, da družba na navedenem poslovnem naslovu ne posluje, kar je zakonski razlog za vodenje postopka izbrisa brez likvidacije. Ker je lastnik objekta bil do nedavnega tudi direktor družbe, je povsem jasno, da predlagatelji z izbrisom družbe iz sodnega registra zasledujejo drugačne interese kot jih je v določbah od 424. člena do 444.a člena ZFPPIPP predvidel zakonodajalec in niso skladne z namenom, za katere je bil zakon sprejet. Naloga sodišča je med drugim tudi ta, da se prepreči poskuse zlorabe instituta izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije. Ker gre v konkretnem primeru za poskus takšne zlorabe, je sodišče zavrglo predlog predlagateljev za začetek postopka izbrisa družbe R. d. o. o. iz sodnega registra po postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije.

7. Zoper ta sklep so po svojem pooblaščencu pravočasno pritožbo vložili predlagatelji iz pritožbenih razlogov bistvene kršitve določb pravdnega postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava in predlagajo, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi ter predlogu predlagateljev ugodi, podredno pa, da zadevo vrne v novo odločanje sodišču prve stopnje.

8. Pritožba meni, da po prepričanju predlagateljev sodišče prve stopnje povsem napačno tolmači zakonsko dikcijo, kar zadeva podaje veljavnosti dovoljenja za poslovanje na nekem naslovu.

9. Sodišče prve stopnje razloguje, da se pisno soglasje lastnikov v letu 1991, ko je bila družba ustanovljena, ni zahtevalo (kar tudi drži). Vendar pa takšna navedba pravzaprav pomeni, da tudi sodišče sploh ni ugotovilo ali je subjekt vpisa v vsem tem obdobju imel dovoljenje vsakokratnega lastnika. Sodišče prve stopnje teh podatkov ni imelo in zato navedba, da bi naj bi ga imel zgolj zato, ker je imel v danem trenutku ustanovitelj in družbenik družbe na tem naslovu stalno prebivališče, še ne dokazuje ničesar v zgoraj navedeni smeri.

10. Pritožba poudarja, da so predlagatelji lastniki objekta postali v letu 2011 in imajo od takrat dalje pač vse pravice, ki jim jih v tej smeri (tako z vidika stvarnega prava, kakor v danem primeru z vidika ZFPPIPP) daje pozitivna zakonodaja. Vsekakor ne pomeni, da bi enkrat dano dovoljenje lastnika objekta za poslovanje pravne osebe na tem naslovu izključevalo obstoj izbrisnega razloga iz 2. točke prvega odstavka 427. člena člena ZFPPIPP. Dovoljenje je namreč lahko dano tudi le za določen čas in nikakor ni mogoče šteti, da bi bilo neko dovoljenje (sploh če pride tekom časa do spremembe lastnikov objekta, kar je primer v konkretni zadevi) trajno, zato je dejstvo neizdaje dovoljenja za poslovanje pravne osebe na tem naslovu treba razumeti tudi v primeru, če pravna oseba tega dovoljenja lastnika objekta nima več.

11. Pritožba izpostavlja, da predlagatelji zatrjujejo, da dovoljenja niso dali in tudi iz nobenega drugega dokaza oziroma navedbe ne izhaja, da bi bilo dovoljenje kadarkoli dano. In četudi bi bilo torej dovoljenje dano, se lahko kadarkoli prekliče, do česar pa je vsekakor upravičen vsakokratni novi lastnik objekta in ga enostranska izjava predhodnega lastnika (v kolikor bi jo ta sploh podal) seveda ne more zavezovati. Glede na dejstvo, da gre v primeru subjekta vpisa za pravno osebo, pa bi ta tako ali tako morala imeti veljavno sklenjeno najemno pogodbo. Tudi najemna pogodba pa lahko preneha v skladu z določili Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. V kolikor torej subjekt vpisa z najemno pogodbo razpolaga (čemur vsekakor ni tako) je na njem, da to dejstvo tudi dokaže, saj predlagatelji tega negativnega dejstva, po sami naravi stvari ne morejo. Vsekakor pa je na subjektu vpisa dokazno breme, da ima dovoljenje (in to kakršnokoli) lastnika objekta za poslovanje na navedenem naslovu.

12. Tako se po mnenju pritožbe pokaže za napačen oziroma vsaj preuranjen zaključek sodišča prve stopnje, da bi naj predlagatelji z izbrisom sodnega registra zasledovali drugačne interese, kot jih je predvidel zakonodajalec.

13. Pritožba meni, da bi sodišče prve stopnje moralo vsaj preveriti navedbe predlagateljev, česar pa sodišče ni storilo, kar vsekakor predstavlja bistveno postopkovno kršitev zaradi katere je bilo tudi dejansko stanje zmotno ugotovljeno, nikakor pa glede na podatke, s katerimi je razpolagalo, ni bilo upravičeno izdati napadanega sklepa in je po prepričanju predlagateljev na ta način preseglo zakonske okvire, ki mu jih sicer zakon v konkretnem primeru nalaga.

14. Po stališču pritožbe bi bilo sodišče prve stopnje dolžno začeti postopek izbrisa na način, da bi izdalo sklep in ga poslalo v ugovor subjektu vpisa, kot to določa drugi odstavek 435. člena ZFPPIPP.

15. Pritožniki stroškov pritožbe ne priglašajo.

16. Pritožba je utemeljena.

17. Pritožbeno sodišče je izpodbijani sklep preizkusilo po uradni dolžnosti glede morebitnih bistvenih kršitev določb pravdnega postopka iz 1., 2., 3., 6., 7., 11., 12. in 14. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku ( v nadaljevanju ZPP) in glede pravilne uporabe materialnega prava v zvezi z 19. členom Zakona o sodnem registru (v nadaljevanju ZSReg) in v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljevanju ZNP).

18. Pritožbeno sodišče ob preizkusu izpodbijanega sklepa po uradni dolžnosti ugotavlja, da so razlogi za odločitev, kot jo je sprejelo sodišče prve stopnje, nejasni in se jih ne da preizkusiti.

19. Sodišče prve stopnje je obrazložilo, da so predlagatelji izbrisa subjekta vpisa v sodni register predlagatelji po 433. členu ZFPPIPP(1) in da ni sporno, da so predlagatelji lastniki nepremičnine na poslovnem naslovu družbe R. d. o. o..

20. Obrazložilo je, da so predlagatelji vložili predlog za izbris na podlagi 2. točke prvega odstavka 427. člena ZFPPIPP(2), vendar pa da iz navedb predlagateljev ne izhaja niti ni izkazano, da družba na navedenem naslovu ne posluje, kar je zakonski razlog za vodenje postopka izbrisa brez likvidacije. Ne glede na takšne zaključke pa je sodišče prve stopnje preizkusilo obstoj domneve za ta izbrisni razlog, ki so jo zatrjevali predlagatelji s sklicevanjem na domnevo iz 2. alineje 2. točke drugega odstavka 427. člena ZFPPIPP(3) in zaključilo, da ne drži zatrjevanje predlagateljev, da subjekt vpisa (družba R. d. o. o.) ni imela soglasja lastnikov poslovanja za poslovanje na poslovnem naslovu, ki ob ustanoviti družbe 17. 4. 1991 niti ni zahtevalo, soglasje za poslovanje pa izhaja tudi iz okoliščine, da je eden od predlagateljev bil do 2. 12. 2014 direktor družbe.

21. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da iz povzetih razlogov izpodbijanega sklepa ni mogoče zaključiti ali je sodišče svojo odločitev, da zavrže predlog za izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije sprejelo iz razloga, ker iz predloga “tudi” ne izhaja, niti ni izkazano, da družba na navedenem poslovnem naslovu ne posluje, kar je zakonski razlog za vodenje postopka izbrisa brez likvidacije ali iz razloga, ker predlagatelji niso uspeli dokazati, da družba nima soglasja za poslovanje na poslovnem naslovu.

22. Razlogi izpodbijanega sklepa se tako pokažejo kot nejasni in sami s sabo v nasprotju in se izpodbijani sklep ne da preizkusiti, s tem pa je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 14. točki drugega odstavka 339.člena ZPP.

23. Pritožbeno sodišče nadalje ugotavlja, da obstoji navedena bistvena kršitev določb pravdnega postopka tudi zaradi tega, ker je sodišče prve stopnje sklenilo, da se predlog zavrže (še) iz razloga, ker je lastnik objekta bil do nedavnega tudi direktor družbe in da je povsem jasno, da predlagatelji zasledujejo drugačne interese, kot jih je v določbah od 424. člena do 444.a. člena ZFPPIPP predvidel zakonodajalec in niso skladni z namenom, za katere je bil zakon sprejet in ter da gre za poskus zlorabe instituta izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije.

24. Sodišče prve stopnje sploh ni obrazložilo, kakšne cilje je zasledoval zakonodajalec in kako so predlagatelji prišli v nasprotje s temi interesi in v čem se kaže zloraba instituta izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije. Ker izpodbijani sklep nima razlogov o odločilnih dejstvih, se ne da preizkusiti.

25. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo iz razlogov, ki jih je ugotovilo ob preizkusu izpodbijanega sklepa po uradni dolžnosti, ne da bi se ukvarjalo s pritožbenimi navedbami.

26. Tako je bilo pritožbi ugoditi in izpodbijani sklep razveljaviti ter zadevo vrniti v novo odločanje sodišču prve stopnje (3. točka 39. člena ZSReg v zvezi s 19. členom ZSReg, 37. členom ZNP ter 3. točko 365. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP).

27. V ponovljenem postopku mora sodišče prve stopnje odpraviti ugotovljeno bistveno kršitev določb pravdnega postopka, predvsem pa odločiti ali so lastniki smeli preklicati družbi soglasje za uporabo njihovih nepremičnin, če je družba soglasje že imela ( oziroma ga ni potrebovala) in ali so predlagatelji sploh izkazali pravno formalno pravilen preklic soglasja.

-----

Op. št. (1): Člen 433 ZFPPIPP glasi: “(1) Začetek postopka izbrisa lahko predlaga oseba, ki je lastnik objekta na naslovu, ki je v sodni register vpisan kot poslovni naslov pravne osebe. (2) Upravičeni predlagatelj mora predlogu za izbris priložiti dokaz, da je lastnik objekta iz prvega odstavka tega člena. (3) Začetka postopka izbrisa ne more predlagati niti družbenik niti upnik pravne osebe.”

Op. št. (2): Prvi odstavek 427.člena ZFPPIPP glasi: “Pravna oseba se izbriše iz sodnega registra brez likvidacije:1. če je prenehala poslovati, nima premoženja in je izpolnila vse svoje obveznosti ali 2. če ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register, ali 3. če obstajajo drugi pogoji, ki jih zakon določa kot razlog za izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije.”

Op. št. (3): Drugi odstavek 427. člena ZFPPIPP glasi: “(2) Če pravna oseba ne dokaže drugače, velja, da obstaja: 1. razlog iz 1. točke prvega odstavka tega člena za izbris gospodarske družbe, če v dveh zaporednih poslovnih letih ni predložila svojega letnega poročila agenciji zaradi objave po prvem ali drugem odstavku 58. člena ZGD-1 ali podatkov iz letnega poročila za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1, 2. razlog iz 2. točke prvega odstavka tega člena za izbris pravne osebe, ki je subjekt vpisa v sodni register, če je kot njen poslovni naslov v sodni register vpisan naslov: - na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznana,- na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki ji ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu, ali - ki ne obstaja.”


Zveza:

ZFPPIPP člen 427, 427/1, 427/1-2, 427/2, 427/2-2.
Datum zadnje spremembe:
30.07.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDgxMTUy