<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

Sodba U 2135/2002
ECLI:SI:UPRS:2003:U.2135.2002

Evidenčna številka:UL0001258
Datum odločbe:17.12.2003
Področje:KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Institut:promet s kmetijskimi zemljišči - odobritev pravnega posla

Jedro

Ker o odobritvi pravnega posla ni bilo pravnomočno odločeno pred začetkom učinkovanja odločbe Ustavnega sodišča RS (št. U-I-266/98 z dne 28. 2. 2002), tj. 28. 3. 2003, je sodišče na podlagi 44. člena ZUstS tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo odpravilo.

Izrek

Tožbi se ugodi, odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, št. ... z dne 16. 9. 2002, se odpravi in zadeva vrne toženi stranki v ponovni postopek.

Obrazložitev

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila pritožbo tožeče stranke zoper odločbo Upravne enote A., št... z dne 19. 12. 2001, s katero je prvostopni organ zavrnil odobritev pravnega posla - kupoprodajne pogodbe, ki sta jo za parcelo št. 2931/82 vl. št. 355 k.o. ... dne 13. 9. 2001 sklenila A.A. kot prodajalec in tožeča stranka kot kupec. Tožena stranka je zavrnila pritožbene ugovore, da je predmetna parcela v skladu s prvim odstavkom 49. člena zakona o stavbnih zemljiščih pozidano stavbno zemljišče, saj je na njej zgrajen RTV pretvornik C. Iz upravnih dovoljenj, na katere se je pritožnica sklicevala (konkretno iz lokacijskega dovoljenja z dne 22. 4. 1994), izhaja, da se dovoljenja nanašajo na graditev RTV pretvornika na parc. št. 2931/51, ne pa na parcelo, ki je predmet obravnavane pogodbe. Po presoji tožene stranke odobritev pravnega posla ni mogoča niti po 2. alineji prvega odstavka 8. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, ker v tem primeru ne gre za infrastrukturni objekt, ki bi bil določen v dolgoročnem planskem aktu države ali občine.

Tožeča stranka izpodbija odločbo zaradi napačne uporabe materialnega prava. V tožbi navaja, da sta oba upravna organa napačno ugotovila, da parcela 2931/82 k.o. ... ne izpolnjuje pogojev za pridobitev statusa stavbnega zemljišča. Za objekt, ki je zgrajen na njej, so bila izdana vsa potrebna upravna dovoljenja. Objekt je bil po pomoti v določanju zemljišča na kraju samem grajen na parceli št. 2931/82 v prepričanju, da stoji na parceli 2931/51 k.o. ... Parcela št. 2931/82 tudi ne sodi med najboljša kmetijska zemljišča. Na njej stoji RTV pretvornik, ki je infrastrukturni objekt. Predlaga, da sodišče izpodbijano odločbo spremeni tako, da njeni pritožbi zoper prvostopno odločbo ugodi in se sklenitev pravnega posla - kupoprodajne pogodbe za parcelo št. 2931/82 vl. št. 355 k.o. ... odobri, podrejeno pa da se izpodbijana odločba odpravi in zadeva vrne toženi stranki v ponovni postopek.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo prereka navedbe v tožbi iz razlogov, navedenih v obrazložitvi izpodbijane odločbe in predlaga, da sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrne.

Stranka z interesom, A.A., na tožbo ni odgovorila.

Zastopnik javnega interesa udeležbe v postopku ni prijavil.

Sodišče je tožbi ugodilo iz naslednjih razlogov:

Med upravnim sporom je Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo, št. U-I-266/98 z dne 28. 2. 2002 (Uradni list RS, št. 27/02), razveljavilo tretje poglavje ("III. Promet s kmetijskimi zemljišči", členi 17-25) Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98-odločba US, 1/99-ZNIDC, 54/00-Zkme in 68/00-odločba US) ter odločilo, da razveljavitev začne učinkovati po preteku enega leta od dneva objave te odločbe v Uradnem listu RS. Odločba je bila v tem glasilu objavljena dne 28. 3. 2002. V enoletnem roku, tj. do 28. 3. 2003, spremembe oziroma dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih niso bile sprejete, zato je s tem dnem njegovo tretje poglavje (členi od 17-25) prenehalo veljati. Po 44. členu Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 in 64/01) se del zakona, ki je ga ustavno sodišče razveljavilo, ne uporablja za razmerja, nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati, če do tega ni dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno. Materialnopravna podlaga za odločanje v obravnavani zadevi je 19. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je urejal odobritev pravnega posla glede kmetijskih zemljišč. Ker o zadevi do 28. 3. 2003, ko je začela učinkovati razveljavitev tretjega poglavja zakona, še ni bilo pravnomočno odločeno, je moralo sodišče tožbi ugoditi in izpodbijano odločbo odpraviti.

V ponovnem postopku, v katerega zadevo vrača, bo morala tožena stranka ob odločanju o pritožbi zoper prvostopno odločbo upoštevati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 36/03), ki v 5. členu predpisuje, da se postopki za odobritev pravnega posla, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, zaključijo v skladu s tem zakonom. V zvezi s tožbenimi ugovori, ki pa glede na zgoraj pojasnjeno na odločitev ne morejo vplivati, sodišče le pojasnjuje, da je v smislu prvega odstavka 49. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) pridobilo status stavbnega zemljišča tisto zemljišče, ki je bilo na dan uveljavitve tega zakona, to je 25. 7. 1997, pozidano in se nahaja izven ureditvenih območij naselij, če je bila za to dana podlaga v prostorskih aktih in v konkretnih upravnih dovoljenjih. Iz lokacijskega dovoljenje z dne 22. 4. 1994, ki je v upravnih spisih in na katerega se tožnica sklicuje v tožbi, pa tudi sodišče ugotavlja, da se nanaša na objekt na parceli št. 2931/51 k.o. ..., zato bi bila tožnica s svojim ugovorom, da se dovoljenje nanaša na objekt na parceli št. 2931/82 uspešna le, če bi izposlovala spremembo dovoljenja. Tožeča stranka pa tudi ni predložila dokazil, da so izpolnjene predpostavke, ki so določene v 2. alineji prvega odstavka 8. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so določeni v dolgoročnem planskem aktu Republike Slovenije ali občine in jih zaradi tehničnih elementov ali drugih vzrokov ni mogoče postaviti na manj vrednih kmetijskih ali gozdnih zemljiščih), kar bi omogočilo, da se predmetna parcela lahko uporabi za nekmetijsko rabo.

Sodišče je tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo odpravilo ob smiselni uporabi 4. točke prvega odstavka 60. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/00), ker je bil materialni predpis nepravilno uporabljen, ter na podlagi drugega odstavka in v smislu tretjega odstavka te določbe vrnilo zadevo toženi stranki v ponovni postopek.


Zveza:

ZUstS člen 44.
Datum zadnje spremembe:
19.11.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU5ODI4