<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba I Up 574/2004
ECLI:SI:VSRS:2005:I.UP.574.2004

Evidenčna številka:VS16825
Datum odločbe:07.04.2005
Področje:KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Institut:promet s kmetijskimi zemljišči - odobritev pravnega posla - učinkovanje odločbe ustavnega sodišča

Jedro

Zaradi učinkovanja odločbe Ustavnega sodišča, s katero je razveljavljen del zakona, na katerega se je skliceval upravni organ druge stopnje, je odpadla tudi pravna podlaga za njegovo odločanje.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana sodba.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je upravno sodišče tožbi tožeče stranke na podlagi 4. točke 1. odstavka 60. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS) ugodilo in odločbo tožene stranke z dne 4.7.2002 odpravilo ter zadevo vrnilo toženi stranki v ponoven postopek. Tožena stranka je pritožbo tožeče stranke zoper odločbo Upravne enote MS z dne 28.1.2002 zavrnila. Z odločbo organa prve stopnje je bil odobren pravni posel za promet s kmetijskim zemljiščem in sicer kupoprodajno pogodbo, ki sta jo v obliki notarskega zapisa sklenila 21.11.2001 G.M. kot prodajalka in O.S. kot kupec. Predmet pravnega posla so bila kmetijska zemljišča s parc. št. 543/1, 832, 854, vse k.o. K.

V razlogih sodišče navaja, da sta tako odločba tožene stranke kot odločba prvostopnega organa temeljili na določbah III. poglavja:

"Promet s kmetijskimi zemljišči" Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 1/99, 54/2000 - ZKZ). Določbe navedenega poglavja ZKZ so bile predmet presoje Ustavnega sodišča RS. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti z odločbo, št. U-I-266/98 z dne 28.2.2002 (Uradni list RS, št. 27/2002) odločilo, da je poglavje z naslovom "III promet s kmetijskimi zemljišči" (členi 17 do 25) ZKZ v neskladju z ustavo, zato ga je razveljavilo. Razveljavitev je začela učinkovati po preteku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu RS. Navedena odločba je bila objavljena v Uradnem listu RS z dne 28.3.2002, torej so pravne posledice razveljavitve začele učinkovati 28.3.2003.

Po določbi 44. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) se zakon ali del zakona, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo, ne uporablja za razmerja, nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno. V obravnavanem primeru pa gre za razmerje, ki je nastalo pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati ter o njem še ni bilo pravnomočno odločeno, zato zanj veljajo pravne posledice razveljavitve zakona. Ker je torej zaradi razveljavitve zakonskih določb odpadla pravna podlaga, na podlagi katere sta bili izdani prvostopna in drugostopna odločba, je sodišče prve stopnje moralo izpodbijano odločbo odpraviti. V ponovnem postopku bo tožena stranka ponovno odločila o zahtevku za odobritev pravnega posla in sicer v skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 36/2003). Z navedeno spremembo je zakonodajalec v skladu z odločbo ustavnega sodišča uredil promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami ter določil, da se postopki za odobritev pravnega posla, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, zaključijo v skladu z določbami spremenjenega ZKZ.

Stranka z interesom S.O. (kupec) v pritožbi navaja, da je ob vložitvi tožbe razveljavljeno poglavje ZKZ o prometu s kmetijskimi zemljišči še veljalo. Postopek pred sodiščem pa se je zavlekel v čas, ko je začela učinkovati odločba ustavnega sodišča. Zaradi postopka pred sodiščem je izgubil možnost nakupa kmetijskih zemljišč, ki so predmet odobritve. Po spremembi ZKZ bosta tožnika imela prednost pred njim, čeprav je ob vložitvi tožbe bilo temu drugače. Ne zdi se mu pravilno, da je zaradi dolgotrajnosti postopka pred sodiščem prišlo do situacije, da bo izgubil zemljišče, katero obdeluje že 15 let.

Predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbo tožeče stranke zavrne.

Tožeča stranka in tožena stranka na pritožbo nista odgovorili.

Pritožba ni utemeljena.

Po presoji pritožbenega sodišča je odločitev sodišča prve stopnje pravilna in zakonita. Ker je odločba tožene stranke temeljila na določbah ZKZ, ki jih je ustavno sodišče razveljavilo, razveljavitev pa je začela učinkovati 28.3.2003, ko navedeni upravni spor še ni bil pravnomočno zaključen, je pravilna odločitev sodišča prve stopnje. Prvostopno sodišče je odločbo tožene stranke utemeljeno odpravilo, saj je zaradi odločitve ustavnega sodišča odpadla pravna podlaga, na katero se je sklicevala tožena stranka. Dalo je tudi pravilne napotke, da naj tožena stranka odloči v skladu z novelo ZKZ.

Pritožbeni ugovor, da je ob vložitvi tožbe pravna podlaga, to je poglavje o prometu s kmetijskimi zemljišči ZKZ, še veljalo, ne more vplivati na drugačno odločitev pritožbenega sodišča. Sodišče prve stopnje je z uporabo 44. člena ZUstS pravilno ugotovilo, da gre za sporno razmerje, ki je nastalo pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati (to je pred 28.3.2003) in da do tega dne o njem ni bilo pravnomočno odločeno. Čas vložitve tožbe s tem v zvezi ni pravno pomembno dejstvo.

Pritožbeno sodišče je na podlagi 73. člena ZUS neutemeljeno pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZUstS člen 44.ZKZ člen 17, 18, 19, 20,21, 22, 32, 24, 25.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xOTQ1Mw==