<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba I Up 305/2000
ECLI:SI:VSRS:2003:I.UP.305.2000

Evidenčna številka:VS15332
Datum odločbe:21.05.2003
Področje:KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Institut:promet s kmetijskimi zemljišči - odobritev pravnega posla

Jedro

Ker o zadevi odobritve pravnega posla ni bilo pravnomočno odločeno pred začetkom učinkovanja odločbe Ustavnega sodišča RS, ki je z enoletnim odlogom razveljavilo določbe ZKZ, ki se nanašajo na promet s kmetijskimi zemljišči, je bilo treba na podlagi 44. člena ZUstS pritožbi ugoditi in spremeniti odločitev prvostopnega sodišča tako, da se tožbi ugodi in se odpravi odločba tožene stranke. Ta pa mora v novem postopku upoštevati določbe 5. člena ZKZ-B.

Izrek

Pritožbi se ugodi, sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije, Oddelka v Celju, št. U 249/98 z dne 30.11.1999, se spremeni tako, da se tožbi ugodi in se odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije z dne 23.9.1998, odpravi.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je prvostopno sodišče zavrnilo tožbo tožnikov zoper odločbo tožene stranke z dne 23.9.1998, s katero je ta zavrnila pritožbo tožnikov zoper odločbo Upravne enote Š. pri C. z dne 30.3.1998. S to odločbo je prvostopni organ ugodil vlogi M.M. za odobritev pravnega posla na podlagi kupne pogodbe z dne 17.2.1998, sklenjene med njo kot kupovalko in T. ter A.P. kot prodajalkama.

Sodišče prve stopnje se v obrazložitvi svoje sodbe sklicuje na obrazložitev tožene stranke in razloge, navedene v tej obrazložitvi, ter jih v izogib ponavljanju v svoji sodbi ne ponavlja. Tožbene ugovore pa v celoti zavrača kot neutemeljen, ker meni, da je tožena stranka odgovorila na vse pritožbene navedbe na prvostopenjsko upravno odločbo. Ni res, da bi morala tožena stranka pred odločitvijo ugotavljati pogodbeno voljo prodajalk in jo obravnavati kot predhodno vprašanje. Pravni promet s kmetijskimi zemljišči je namreč pravno veljavno sklenjen le, če so pri tem upoštevane določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, Uradni list RS, št. 59/96), med drugim tudi 19. člen ZKZ. Obravnavani pravni posel je bil odobren v skladu z določbami ZKZ. Če pa je bila med strankami tega pravnega posla kakršnakoli napaka ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe, to ni predmet postopka odobritve pravnega posla, temveč predmet presoje pred sodiščem splošne pristojnosti, saj je s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe med strankami pogodbe nastalo civilno pravno razmerje. Zato je sodišče tožbo zavrnilo na podlagi 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS, Uradni list RS, št. 50/97).

Pritožnik v pritožbi vztraja pri tem, da gre v obravnavanem primeru za obstoj predhodnega vprašanja, ki zadeva sklenitev pravnega posla. To omenja tudi prvostopno sodišče v obrazložitvi svoje sodbe, vendar ne pristane na stališče, da je treba zaradi razrešitve tega predhodnega vprašanja prekiniti postopek odobritve pravnega posla do odločitve pristojnega sodišča o veljavnosti tega pravnega posla. Zato meni, da je prvostopno sodišče kršilo določila postopka. Tako ostaja še vedno odprto vprašanje, ali je bil posel sploh sklenjen. Smiselno torej predlaga, da se njegovi pritožbi ugodi in se prvostopna sodba razveljavi.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Sodišče je pritožbi ugodilo iz naslednjih razlogov:

Med upravnim sporom je Ustavno sodišče Republike Slovenije odločbo, U-I-266/98 z dne 28.2.2002 (Uradni list RS, št. 27/2002), razveljavilo poglavje "III. Promet s kmetijskimi zemljišči" (členi 17 do 25) ZKZ (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98-odl. US, 1/99, 54/2000 ZKme in 68/2000-odl. US), pri čemer je odločilo, da razveljavitev začne učinkovati po preteku enega leta od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Ta odločba je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena 28.3.2002. Vendar v enoletnem roku, torej do 28.3.2003 niso bile sprejete ustrezne spremembe oziroma dopolnitve ZKZ. Zato je z 28.3.2003 celotno III. poglavje ZKZ s členi od 17 do 25 nehalo veljati. Po 44. členu Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS, Uradni list RS, št. 15/94 in 64/2001) pa se del zakona, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo, ne uporablja za razmerja, nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno.

Ker v obravnavani zadevi o odobritvi pravnega posla še ni bilo pravnomočno odločeno, razveljavitev ZKZ pa je začela učinkovati 28.3.2003, je pritožbeno sodišče v zvezi z 44. členom ZUstS na podlagi 3. točke 2. odstavka 77. člena ZUS prvostopno sodbo spremenilo tako, da je tožbi ugodilo in odpravilo izpodbijano odločbo tožene stranke. Glede na to bo tožena stranka ob ponovnem odločanju o pritožbi tožnika zoper prvostopno odločbo morala upoštevati določbe ZKZ-B (Uradni list RS, št. 36/2003), ker 5. člen ZKZ-B določa, da se postopki za odobritev pravnega posla, začeti pred uveljavitvijo ZKZ-B, zaključijo v skladu z ZKZ-B.


Zveza:

ZUstS člen 44. ZKZ-B člen 5.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xNzk1OQ==