<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS sklep Pdp 856/2010
ECLI:SI:VDSS:2010:PDP.856.2010

Evidenčna številka:VDS0006073
Datum odločbe:16.09.2010
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:stroški postopka - ZOdvT - nagrada za postopek

Jedro

Upoštevaje, da nagrada za postopek po tarifni številki 3100 ZOdvT vključuje tudi pridobivanje podatkov, potrebnih za uveljavljanje tožbenih zahtevkov v sodnem postopku, tožena stranka do posebne nagrade za izvensodna opravila po tarifni številki 2200 ZOdvT ni upravičena.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.

Tožeča stranka sama krije svoje pritožbene stroške.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom odločilo, da mora tožena stranka tožeči stranki povrniti stroške postopka v višini 353,64 EUR v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od izteka tega roka do plačila.

Zoper navedeni sklep se v zavrnilnem delu pritožuje tožeča stranka iz vseh pritožbenih razlogov iz 338. člena ZPP, to je zaradi bistvene kršitve določb postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Izpodbijani sklep ni obrazložen, saj ne vsebuje nobenih razlogov, zakaj tožnici niso bili priznani stroški, ki jih je imela s predpravdnimi opravili, zato ga je že iz tega razloga potrebno razveljaviti. V pritožbi navaja, da je sodišče prve stopnje neutemeljeno zavrnilo priglašene stroške po tarifni številki 2200 Zakona o odvetniški tarifi. V zvezi s predmetno pravdo je tožeča stranka opravila številne poizvedbe in pridobila številne izpise od Nove Ljubljanske banke, naslovila odškodninski zahtevek na naslov tožene stranke, večkrat je bila na razgovoru pri pooblaščenki, pridobiti pa je morala tudi podatke od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS, Davčnega urada Ljubljana. Vse to izhaja iz listin, ki jih je priložila tožbi in pripravljalnemu spisu z dne 12. 4. 2010. Omenjene podatke je tožnica pridobivala po svoji pooblaščenki, ker je prava neuka oseba. Zato je v celoti upravičena tudi do povračila stroškov po tarifni številki 2200 ZOdvT. Ta tarifa se uporablja tudi za zadeve, ki so sicer urejene v 3. delu Tarife ZOdvT, zato sodišče tožnici neutemeljeno ni priznalo stroškov v višini 284,70 EUR. Predlaga spremembo izpodbijanega sklepa tako, da se tožnici priznajo še nadaljnji stroški, ki jih je imela s pravdnim postopkom v tej višini skupaj z DDV.

Pritožba ni utemeljena.

Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijani sklep v mejah uveljavljanih pritožbenih razlogov, pri čemer je po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb postopka iz 2. odstavka 350. člena v zvezi s 1. odstavkom 366. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl.) in na pravilno uporabo materialnega prava. Pri tem preizkusu je ugotovilo, da sodišče prve stopnje ni storilo bistvenih kršitev določb postopka, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti. Ni podana absolutna bistvena kršitev določb postopka po 14. točki 2. odstavka 339. člena ZPP, ki jo izrecno izpostavlja tudi pritožba. Izpodbijana odločitev je namreč ustrezno obrazložena, saj je sodišče prve stopnje natančno navedlo, katere stroške je tožeči stranki priznalo, čeprav res ni posebej izpostavilo razlogov, zaradi katerih ji ni priznalo vseh priglašenih stroškov.

Neutemeljene so pritožbene navedbe, da naj bi bila tožeča stranka v tem individualnem delovnem sporu upravičena tudi do povračila stroškov po tarifni številki 2200 Zakona o odvetniški tarifi (Ur. l. RS št. 67/2008 – ZOdvT). Tarifna številka 2200 v poglavju Zastopanje in sestavljanje listin določa nagrado za posel v razponu od 0,5 do 2,5, s tem da nagrada za posel nastane za izvensodna opravila, vključno za sodelovanje pri sestavi pogodbe. Ne glede na vsebino opombe 2/2 v uvodu 2. dela Tarife – Izvensodne storitve, na katero se sklicuje tožeča stranka v pritožbi, tega dela tarife ni mogoče uporabljati za zadeve, urejene v 3. delu Tarife, to je poleg nagrad za zastopanje v upravnem sporu, postopku pred delovnimi in socialnimi sodišči, pravdnem, nepravdnem in posebnih postopki. Stranki pripada le nagrada, določena v 3. delu Tarife, kot je pravilno odločilo sodišče prve stopnje, saj nagrada za postopek po tar. št. 3100 v povezavi z 12. členom ZOdvT vključuje tudi pridobivanje podatkov, potrebnih za uveljavljanje tožbenih zahtevkov s tožbo v sodnem postopku (to izhaja tudi iz opombe 3/1 v uvodu 3. dela Tarife). Stališča tožeče stranke v pritožbi v zvezi z uporabo tar. št. 2200 ZOdvT so torej napačna, saj je sodišče prve stopnje v izpodbijanem sklepu tožeči stranki priznalo vse stroške, do katerih je glede na citirane predpise upravičena.

Ker uveljavljani pritožbeni razlogi oz. razlogi, na katere pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti, niso podani, je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep (2. točka 365. člena ZPP).

Tožeča stranka s pritožbo ni uspela, zato sama krije svoje pritrožbene stroške (165., 154. člen ZPP).


Zveza:

ZOdvT člen 12.
Datum zadnje spremembe:
09.03.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjUyMDUw