<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sodba VIII Ips 36/2013
ECLI:SI:VSRS:2013:VIII.IPS.36.2013

Evidenčna številka:VS3005889
Datum odločbe:16.09.2013
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Pdp 518/2012
Senat:dr. Aleksej Cvetko (preds.), mag. Marijan Debelak (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel, Marjana Lubinič, mag. Ivan Robnik
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:odpoved pogodbe o zaposlitvi - posebni razlog - možnost zaposlitve pod spremenjenimi pogoji - prosto delovno mesto - ustrezna zaposlitev - preverjanje možnosti zaposlitve

Jedro

Ker je bil ugotovljen obstoj prostega delovnega mesta v času podaje izpodbijane odpovedi pogodbe o zaposlitvi, za katerega se je zahtevala ista stopnja in vrsta izobrazbe kot za delovno mesto po odpovedani pogodbi o zaposlitvi, in ker tožena stranka zanj tožniku ni ponudil sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, je pravilna odločitev sodišča druge stopnje, da je izpodbijana odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita.

Izrek

Revizija se zavrne.

Tožeča stranka krije sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za ugotovitev nezakonitosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je bila tožniku podana 11. 3. 2010, prejel pa jo je 27. 3. 2010 (točka I/1 izreka), in za ugotovitev, da tožniku delovno razmerje pri toženi stranki na podlagi te odpovedi ni prenehalo in je na podlagi pogodbe o zaposlitvi z dne 25. 4. 2008 trajalo do dneva izdaje sodbe (točka I/2 izreka). Nadalje je zavrnilo tožbeni zahtevek, da je tožena stranka dolžna tožnika za čas od 11. 5. 2010 do izdaje sodbe prijaviti v socialna zavarovanja in v zavarovanje za vpis v matično evidenco Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter mu za isto obdobje obračunati nadomestila plače v mesečnem bruto znesku 2.356,74 EUR, odvesti davke in prispevke ter izplačati neto nadomestila plače z zakonskimi zamudnimi obrestmi (točka I/3 izreka). Zavrnilo je tudi tožbeni zahtevek za plačilo ustrezne denarne odškodnine v višini 28.607,64 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi (točka I/4 izreka) in odločilo, da tožnik sam krije svoje stroške postopka (točka II izreka).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožnika ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje delno (v točki I/1 izreka) spremenilo tako, da je ugodilo tožbenemu zahtevku za ugotovitev nezakonitosti izpodbijane redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (prva alineja točke I. izreka), v ostalem (točke I/2 do I/4 in točka II izreka) pa jo je razveljavilo ter zadevo v tem obsegu vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje (druga alineja točke I. izreka). Odločitev o pritožbenih stroških je pridržalo za končno odločbo (točka II. Izreka).

3. Zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji, je tožena stranka vložila revizijo iz revizijskih razlogov bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Ne strinja se s stališčem sodišča druge stopnje, da se vsebina obveznosti delodajalca iz tretjega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) presoja izključno po kriterijih ustrezne zaposlitve, kot jih določa tretji odstavek 90. člena ZDR, in da sposobnosti delavca za opravljanje določenega dela pri tem niso pomembne. Relevantna določba tretjega odstavka 88. člena ZDR ne uporablja termina „ustrezna zaposlitev“ niti se izrecno ne sklicuje na določbo tretjega odstavka 90. člena ZDR, temveč uporablja pojem „zaposlitev pod spremenjenimi pogoji oziroma na drugih delih“, ki je bistveno širši od pojma „ustrezna zaposlitev“, kot ga opredeljuje 90. člen ZDR, saj poleg kriterijev, ki se nanašajo na vrsto in stopnjo izobrazbe, delovni čas ter kraj opravljanja dela, zajema tudi vse druge okoliščine, ki so za delodajalca pomembne. Kriteriji za „ustrezno zaposlitev“, ki so določeni v 90. členu ZDR, se nanašajo zgolj na dolžnost delodajalca, da delavcu plača odškodnino (pravilno odpravnino). Pri utemeljevanju svojega stališča se tožena stranka sklicuje na razloge sodbe Vrhovnega sodišča VIII Ips 141/2011 z dne 2. 4. 2012 v točki 9. Izpostavlja ugotovitev sodišča prve stopnje, da obstaja kvalitativna razlika v vsebini dela na delovnem mestu vodja konstrukcije oz. konstruktor, ki ga je opravljal tožnik, in na delovnem mestu vodja razvojnih projektov - strojništvo. Slednji je zadolžen za opravljanje nalog na področju razvojnega projekta, tožnikove naloge pa so bile usmerjene zgolj na področje mehanske konstrukcije. Dela, ki jih je opravljal tožnik, sicer še vedno obstajajo, vendar so vključena v širši spekter nalog, ki jih sedaj opravlja vodja razvojnih projektov – strojništvo, tožnik pa jih ne bi mogel, saj, kot je ugotovilo sodišče prve stopnje, ni imel sposobnosti za vodenje projektov. Stališče sodišča druge stopnje je tudi v nasprotju z 22. členom ZDR, ki delodajalcu daje pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi.

4. Tožnik v odgovoru na revizijo prereka revizijske navedbe in predlaga zavrnitev revizije.

5. Revizija ni utemeljena.

6. Po določbi 371. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) revizijsko sodišče izpodbijano sodbo preizkusi samo v delu, v katerem se z revizijo izpodbija, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni. Pri materialno pravni presoji izpodbijane sodbe je revizijsko sodišče vezano na dejansko stanje, kot ga je ugotovilo sodišče prve stopnje in preizkušalo sodišče druge stopnje. Po izrecni določbi tretjega odstavka 370. člena ZPP revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

7. Tožena stranka v uvodu revizije poleg zmotne uporabe materialnega prava kot revizijski razlog navaja tudi bistveno kršitev določb pravdnega postopka, ki pa je v nadaljevanju ne konkretizira. Ker zaradi narave revizije kot izrednega pravnega sredstva samo formalno sklicevanje na revizijski razlog bistvene kršitve določb pravdnega postopka, ki ni vsebinsko konkretizirano in obrazloženo, ne zadošča, revizijsko sodišče izpodbijane sodbe v tej smeri ni preizkušalo.

8. V tretjem odstavku 88. člena ZDR je določeno, da mora delodajalec v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga preveriti, ali je delavca mogoče zaposliti pod spremenjenimi pogoji ali na drugih delih oziroma ali ga je mogoče dokvalificirati za delo, ki ga opravlja, oziroma prekvalificirati za drugo delo. Če ta možnost obstaja, mora delodajalec delavcu ponuditi sklenitev nove pogodbe. Če delavec ne sprejme ponudbe delodajalca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo in za nedoločen čas ter mu preneha delovno razmerje, nima pravice do odpravnine po 109. členu tega zakona. Nadalje tretji odstavek 90. člena ZDR določa, da je ustrezna zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in stopnja izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

9. Zmotno je stališče tožene stranke v reviziji, da (ne)ustreznost zaposlitve glede na kriterije iz 90. člena ZDR vpliva zgolj na pravico delavca do odpravnine. Iz tretjega odstavka 88. člena in drugega odstavka 90. člena ZDR jasno izhaja, da ima delodajalec dolžnost delavcu pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ponuditi ustrezno zaposlitev, če je ta pri njem na razpolago in obstaja potreba po delu na tem delovnem mestu, in pravica delavca je zahtevati takšno zaposlitev (1). Neustrezne zaposlitve delodajalec ni dolžan ponuditi niti je delavec ni dolžan sprejeti. Če pa ima delodajalec na voljo za delavca ustrezno zaposlitev, mu jo mora ponuditi, sicer je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita. Kot je pravilno poudarilo sodišče druge stopnje, gre za zakonsko obveznost delodajalca, ki ne predstavlja posega v njegovo pravico iz 22. člena ZDR.

10. Iz dejanskih zaključkov, na katere je revizijsko sodišče vezano, izhaja, da je imela tožena stranka v času od ukinitve tožnikovega delovnega mesta vodja konstrukcije (20. 10. 2009) do podaje izpodbijane odpovedi pogodbe o zaposlitvi (11. 3. 2010) prosto delovno mesto vodja razvojnih projektov – strojništvo, na to delovno mesto pa je 14. 12. 2009 zaposlila drugega delavca. Glede na relevantne kriterije iz 90. člena ZDR revizijsko sodišče soglaša s presojo sodišča druge stopnje, da je bilo to delovno mesto za tožnika ustrezno. Za obe delovni mesti (vodja konstrukcije in vodja razvojnih projektov - strojništvo) se namreč zahteva ista (VII.) stopnja in smer (strojne) izobrazbe. Tožnik je torej izpolnjeval vse formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta vodja razvojnih projektov – strojništvo. Kot je pravilno poudarilo sodišče druge stopnje, pa sposobnosti za vodenje projektov, kot tudi ocena, ali je delavec za delo primeren ali ne, pri presoji, ali gre za ustrezno zaposlitev, niso bistvene. Tudi sicer je sodišče prve stopnje na podlagi potrdila Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo, iz decembra 2005 ugotovilo, da je tožnik uspešno opravil dopolnilno izobraževanje na področju projektnega vodenja.

11. Ker je bil ugotovljen obstoj prostega delovnega mesta v času podaje izpodbijane odpovedi pogodbe o zaposlitvi, za katerega se je zahtevala ista stopnja in vrsta izobrazbe kot za delovno mesto po odpovedani pogodbi o zaposlitvi, in ker tožena stranka zanj tožniku ni ponudil sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, je pravilna odločitev sodišča druge stopnje, da je izpodbijana odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita.

12. Glede na vse navedeno zatrjevani revizijski razlogi niso podani, zato je sodišče na podlagi 378. člena ZPP revizijo kot neutemeljeno zavrnilo.

13. Ker navedbe v odgovoru na revizijo niso prispevale ničesar bistvenega za odločitev, krije svoje stroške revizijskega postopka tožnik sam (prvi odstavek 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 155. člena ZPP).

---.---

Op. št. (1): Takšno stališče je Vrhovno sodišče zavzelo že v sodbi VIII Ips 232/2011 z dne 3. 4. 2012.


Zveza:

ZDR člen 22, 88, 88/1, 88/1-1, 88/3, 90, 90/2, 90/3.
Datum zadnje spremembe:
07.11.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU4ODg4