<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

Sodba IV Ips 3/2009

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Kazenski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2009:IV.IPS.3.2009
Evidenčna številka:VS2004670
Datum odločbe:19.03.2009
Področje:PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - PREKRŠKI
Institut:kršitev materialnih določb zakona - obstoj prekrška - pravna opredelitev prekrška

Jedro

S tem, ko je sodišče uporabilo predpis, ki v času storitve prekrška še ni bil v veljavi, je kršilo določbo četrtega odstavka 18. člena ZPDZC na način iz 4. točke 156. člena ZP-1.

Izrek

Ugotovi se, da je bila z izpodbijano pravnomočno sodbo kršena določba četrtega odstavka 18. člena ZPDZC na način iz 4. točke 156. člena ZP-1.

Obrazložitev

A.

1. Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju prekrškovni organ) je F.H. dne 23.1.2006 izdal plačilni nalog zaradi prekrška po četrtem odstavku 18. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v nadaljevanju ZPDZC), ker je bilo ugotovljeno, da O.Ž. opravlja delo v njegovem lokalu brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi, niti ni prijavljena v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter dela ne opravlja na drugi podlagi. Izrečena mu je bila globa 100.000,00 SIT. Zoper plačilni nalog je storilec vložil zahtevo za sodno varstvo, kateri je sodišče ugodilo in izpodbijani nalog odpravilo, postopek zoper storilca pa ustavilo.

2. Zoper uvodoma navedeno sodbo je vrhovni državni tožilec A.P. vložil zahtevo za varstvo zakonitosti zaradi kršitve določbe četrtega odstavka 18. člena ZPDZC na način po 1. točki 156. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1), saj je sodišče pri odločanju uporabilo Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno s spremembami in dopolnitvami, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 118/06 z dne 17.11.2006, in torej v času storitve prekrška z dne 7.12.2005 še niso bile v veljavi. Glede na navedeno Vrhovnemu sodišču predlaga, da ugotovi, da je bila na način po 1. točki 156. člena ZP-1 kršena določba četrtega odstavka 18. člena ZPDZC.

3. Vrhovno sodišče je zahtevo za varstvo zakonitosti na podlagi določbe 171. člena ZP-1 in ob smiselni uporabi določbe drugega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku poslalo storilcu F.H., ki se o njej ni izjavil.

B.

4. V izpodbijani sodbi je navedeno, da je bil pri storilcu v njegovem gostinskem lokalu dne 7.12.2005 opravljen inšpekcijski pregled. Tekom pregleda je storilec povedal, da mu pri delu občasno pomaga O.Ž., zato mu je prekrškovni organ naložil, da v določenem času dostavi še dokumentacijo, na podlagi katere slednja delo opravlja. Ker dokumentacije ni priložil, mu je bil izdan plačilni nalog, v katerem se mu očita prekršek po četrtem odstavku 18. člena ZPDZC, ki določa, da je storilec omogočil delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje dela, ali omogočil, da to napotnico uporabi za delo druga oseba. Iz navedenega izhaja, da se storilcu očita povsem drug dejanski stan od tistega kot izhaja iz spisa, zato je sodišče izpodbijani nalog odpravilo in postopek zoper storilca ustavilo.

5. Vrhovno sodišče ugotavlja, da Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno s spremembami in dopolnitvami (ZPDZC-UPB1) v četrtem odstavku 18. člena določa, da se z globo od 100.000 SIT do 450.000 SIT kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz tretje alineje prvega odstavka 5. člena tega zakona, to je omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje dela, ali če omogoči, da to napotnico uporabi za delo druga oseba. Vendar pri tem ugotavlja, da je bil navedeni zakon objavljen v Uradnem listu RS št. 118/06 z dne 17.11.2006, dejanje pa je bilo storjeno 7.12.2005, torej v času storitve očitanega prekrška navedeni zakon še ni veljal. Veljal pa je Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC; Uradni list št. 36 z dne 26.04.2000), katerega četrti odstavek 18. člena določa kaznovanje za pravno osebo, zasebnika ali posameznika za prekršek po 5. členu tega zakona, in sicer, če z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o delu v skladu s predpisi in delavca ni prijavil zavodu za zdravstveno zavarovanje in zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (prva alineja prvega odstavka 5. člena ZPDZC). Ker navedeni prekršek v ZPDZC, ki je veljal v času očitanega dejanja, predstavlja zgoraj opisani dejanski stan, je prekrškovni organ ravnal pravilno, ko je na tej podlagi izdal plačilni nalog zoper storilca. Okrajno sodišče v Kopru pa je uporabilo predpis, ki v času storitve prekrška še ni bil v veljavi in neutemeljeno ugodilo zahtevi za sodno varstvo ter izpodbijani nalog odpravilo, postopek zoper storilca pa ustavilo.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da navedeno dejanje tudi po sedaj veljavnem ZPDZC-UPB1 predstavlja prekršek po prvem odstavku 18. člena v zvezi s prvim odstavkom 5. člena.

7. Vrhovni državni tožilec je predlagal, naj se ugotovi kršitev določbe četrtega odstavka 18. člena ZPDZC na način iz 1. točke 156. člena ZP-1. Vrhovno sodišče je predlogu sledilo po vsebini, ne pa glede pravne opredelitve kršitve, saj je glede na zgoraj navedeno ugotovilo, da je Okrajno sodišče v Kopru kršilo določbo četrtega odstavka 18. člena ZPDZC na način iz 4. točke 156. člena ZP-1.


Zveza:

ZP-1 člen 156, 156/1-1, 156/1-4.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yMjcxNA==