<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep II Ip 1474/2019

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Izvršilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2019:II.IP.1474.2019
Evidenčna številka:VSL00028355
Datum odločbe:11.09.2019
Senat, sodnik posameznik:Magda Gombač Gluhak (preds.), Urška Jordan (poroč.), Elizabeta Žgajnar
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:elektronska izvršba - elektronska vloga - elektronski podpis - vložitev elektronske vloge prek portala e-sodstvo - kvalificiran vložnik

Jedro

Za vloge in druga pisanja v elektronski obliki se šteje, da jih je podpisala oseba, ki je na vlogi in na drugem pisanju podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, ali ki je na vlogi in drugem pisanju navedena kot podpisnik in izpolnjuje tehnične pogoje, ki jih določa pravilnik, ki ga predpiše minister, pristojen za pravosodje, za vlaganje večjega števila vlog preko spletnega servisa, ali ki je na vlogi in drugem pisanju navedena kot podpisnik. Za vloge v elektronski obliki torej ne velja zahteva po lastnoročnem podpisu vlagatelja. Stranka tako lahko pritožbo vloži preko portala e-sodstvo v postopku e-izvršba v primeru, če ima status samostojnega kvalificiranega uporabnika. Ker za kvalificirane uporabnike velja, da se morajo pri uporabi informacijskega sistema e-sodstvo izkazati z vnosom uporabniškega imena in gesla ter z uporabo kvalificiranega potrdila, je treba šteti, da je takšna vloga podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi, sklep sodišča prve stopnje se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nadaljnji postopek.

II. Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za nadaljnjo odločbo.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje upnikovo pritožbo z dne 18. 6. 2019 zavrglo kot nepopolno, ker je ugotovilo, da pritožba ni podpisana oziroma na pritožbi ni podpisa pooblaščenca upnika.

2. Zoper sklep vlaga pritožbo upnik iz vseh pritožbenih razlogov ter uveljavlja kršitev ustavne pravice upnika. Upnik je pooblaščencu podpisal pooblastilo, iz pooblastilnega razmerja pa brez dvoma izhaja podpis pooblastitelja kot podpis pooblaščenca. Pooblastilo se nahaja v spisu. Pooblaščenec upnika je vložil pritožbo kot elektronsko vlogo in jo podpisal z elektronskim podpisom, nobena zakonska določba pa elektronskemu podpisu ne odreka dokazne moči. Elektronski podpis je enakovreden pooblastilu oziroma pooblastilo daje moč elektronskemu podpisu vloge. Ker je pooblaščenec upnika vložil pritožbo po elektronski poti z varnim elektronskim podpisom in to v imenu in v korist upnika, je podpis izviren in je tem pritožba popolna. ZPP v 105.b členu določa, da je v pravdnem postopku vložena pisna vloga v fizični ali elektronski obliki. Vloga v elektronski obliki se vloži tako, da se vloži v informacijski sistem sodstva, ki vložniku samodejno potrdi prejem vloge. V tretjem odstavku 105. člena ZPP pa je tudi določena, da se za izviren podpis vložnika šteje njegov lastnoročni podpis kot tudi elektronski podpis, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu. Ob upoštevanju določb ZPP in Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih ter Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu tako vložene pritožbe upnika ni mogoče šteti kot nepopolne. Sicer pa je tudi v glavi pritožbe konkretno navedeno, da se pooblastilo nahaja v spisu, to pa pomeni, da je pooblastilno razmerje sestavni del pritožbe. Sodišče je tako kršilo načelo pravne države iz 2. člena Ustave RS, pravice do enakosti pred zakonom po četrtem odstavku 14. člena Ustave, pravico do enakega varstva pravic po 22. členu Ustave RS ter pravico do sodnega varstva po 23. členu Ustave RS. S takšno razlago sodišča pa se izničuje pravica, ki jo daje sam zakon, to je posredovanje vlog in prilog z uporabo komunikacijskih sredstev z elektronskim podpisom. Zato je odločitev sodišča, da vloga ni podpisana, napačna. Predlaga, da se pritožbi ugodi ter se sklep razveljavi in zadeva vrne v ponovno odločanje. Priglasi stroške pritožbenega postopka.

3. Dolžnica ni podala odgovora na pritožbo.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Pritožbeno sodišče je izpodbijani sklep preizkusilo v okviru pritožbenih razlogov in razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti po drugem odstavku 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP, Ur. l. RS št. 26/99 s spremembami), oba v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ, Ur. l. RS št. 51/98 s spremembami).

6. V skladu s 4. točko 335. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ je podpis pritožbe njena obvezna vsebina. Če pritožba ni podpisana, se je ne vrača v dopolnitev (336. člen ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ), temveč jo sodišče kot nepopolno zavrže po prvem in tretjem odstavku 343. člena oziroma 1. točki 365. člena ZPP, vsi v zvezi s 15. členom ZIZ. Za izviren podpis pritožnika se šteje njegov lastnoročni podpis kot tudi podpis z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Na takšno vsebino pritožbe in na posledice, če pritožba ne bo popolna, je bil upnik tudi opozorjen v 1. točki pravnega pouka sklepa z dne 3. 6. 2019.

7. V skladu s četrtim odstavkom 29. člena ZIZ in prvim odstavkom 38. člena Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršbe in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Pravilnik) se za vloge in druga pisanja v elektronski obliki šteje, da jih je podpisala oseba, ki je na vlogi in na drugem pisanju podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, ali ki je na vlogi in drugem pisanju navedena kot podpisnik in izpolnjuje tehnične pogoje, ki jih določa Pravilnik, ki ga predpiše minister, pristojen za pravosodje, za vlaganje večjega števila vlog preko spletnega servisa, ali ki je na vlogi in drugem pisanju navedena kot podpisnik. Za vloge v elektronski obliki torej ne velja zahteva po lastnoročnem podpisu vlagatelja.

8. Stranka tako lahko pritožbo vloži preko portala e-sodstvo v postopku e-izvršba v primeru, če ima status samostojnega kvalificiranega uporabnika. Ker za kvalificirane uporabnike velja, da se morajo pri uporabi informacijskega sistema e-sodstvo izkazati z vnosom uporabniškega imena in gesla ter z uporabo kvalificiranega potrdila (prvi odstavek 8. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih), je treba šteti, da je takšna vloga podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.1

9. Ker upnikova vloga ni nepopolna, je odločitev sodišča prve stopnje nepravilna, zaradi navedenih razlogov je pritožbeno sodišče upnikovi pritožbi ugodilo ter sklep sodišča prve stopnje razveljavilo in zadevo vrnilo v nadaljnji postopek. Pritožbeno sodišče še ugotavlja, da niso izpolnjene vse procesne predpostavke za odločanje o upnikovi pritožbi zoper sklep z dne 3. 6. 2019 (upnikova pritožba ni bila vročena v odgovor dolžnici v skladu z določbo četrtega odstavka 9. člena ZIZ).2

10. Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za nadaljnjo odločbo.

-------------------------------
1 Da je upnikova vloga (pritožba z dne 18. 6. 2019) vročena elektronsko, je razvidno tudi iz vpogleda v elektronski I vpisnik Okrajnega sodišča v Škofji Loki I 60/2019; vloga je bila sprejeta ob 11:12:19 uri dne 18. 6. 2019, pod oznako način pošiljanja pa je navedeno: elektronsko.
2 Pravočasna in dovoljena pritožba se vroči v odgovor nasprotni stranki, če ji je bil vročen tudi sklep sodišča prve stopnje, zoper katerega je bila vložena pritožba.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 29, 29/4

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (2011) - člen 8, 8/1, 38, 38/1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
14.01.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM0NjA5