<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

UPRS Sodba I U 105/2017-8

Sodišče:Upravno sodišče
Oddelek:Upravni oddelek
ECLI:ECLI:SI:UPRS:2018:I.U.105.2017.8
Evidenčna številka:UP00010080
Datum odločbe:09.01.2018
Senat, sodnik posameznik:Bojana Prezelj Trampuž (preds.), mag. Slavica Ivanović Koca (poroč.), Adriana Hribar Milič
Področje:ODVETNIŠTVO - PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA
Institut:stroški postopka - odmera stroškov zastopanja - svetovalec za begunca - odvetniška tarifa

Jedro

Na podlagi 5. člena Pravilnika o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcev za begunce so za dejanja pravne pomoči pred Upravnim sodiščem in Vrhovnim sodiščem svetovalci upravičeni do nagrade in povračila stroškov, pri čemer se smiselno uporabljajo drugi odstavek 25. člena, 36. člen ter 1., 2. in 3. poglavje 3. dela in 6. del tarife, razen tarifne številke 6002, iz Zakona o odvetniški tarifi (ZOdvT). Slednjega je nadomestila OT, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 22, dne 9. 1. 2015, veljati pa je začela naslednjega dne po objavi, tj. 10. 1. 2015. V konkretnem primeru se torej uporablja Splošni del ter tarifna številka 30 (XIII. Upravni spor) in tarifna številka 27 (X. Izvršilni postopek) iz Posebnega dela OT, ker Pravilnik ne določa drugače. Iz tožbenih navedb je razvidno, da se tožnica ne strinja le z zavrnilnim delom. Sodišče je zato izpodbijani sklep presojalo le v tem delu, v katerem pa je tožnica uspela. Sodišče je meritorno odločilo o pravici v sporu polne jurisdikcije, v skladu z načelom ekonomičnosti postopka iz prvega odstavka 11. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1.

Izrek

I. Tožbi se ugodi in se izpodbijani sklep dopolni tako, da se tožnici iz naslova zastopanja stranke A.A. v postopku za pridobitev mednarodne zaščite – pridržanja za namen predaje odgovorni državi članici (poleg zneska 564,48 EUR, določenega v sklepu 2142-112/2015/32 (1312-10) z dne 13. 12. 2016) prizna še znesek v višini 68,85 EUR. Ministrstvo za notranje zadeve po obračunu in plačilu obveznih davkov in prispevkov, neto znesek nakaže v roku 15 dni od vročitve te sodbe, po tem roku pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, na transakcijski račun svetovalke B.B. pri banki ..., št. ..., davčna številka ...

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške sodnega postopka v znesku 93,60 EUR v roku 15 dni od dneva vročitve te sodbe, po tem roku pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je tožena stranka v 1. točki izreka tožnici za zastopanje stranke A.A. v postopku za pridobitev mednarodne zaščite – pridržanja za namen predaje odgovorni državi članici odmerila stroške zastopanja v višini 564,48 EUR in v 2. točki izreka odločila, da bo plačilo stroškov opravljeno po dokončnosti tega sklepa na transakcijski račun tožnice.

2. V svoji obrazložitvi tožena stranka navaja, da je tožnica kot svetovalka za begunce na podlagi Pravilnika o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcev za begunce (v nadaljevanju Pravilnik) 22. 11. 2016 po elektronski pošti poslala stroškovnik za izplačilo nagrade in povračilo stroškov zastopanja v postopku za pridobitev mednarodne zaščite – pridržanja za namen predaje odgovorni državni članici. V nadaljevanju navaja stroške, ki jih je tožnica priglasila in listine, ki jih je k stroškovniku priložila. Tožena stranka se v obrazložitvi izpodbijanega sklepa sklicuje na Pravilnik, na peti odstavek 17. člena Zakona o odvetništvu (v nadaljevanju ZOdv), ter na prvi odstavek 9. člena in prvi odstavek 11. člena Zakona o mednarodni zaščiti (v nadaljevanju ZMZ-1). Tožena stranka je tožnici odmerila stroške na podlagi prve točke tar. št. 30 Odvetniške tarife (v nadaljevanju OT) za sestavo tožbe z dne 10. 8. 2015 v višini 250 točk, stroške na podlagi tar. št. 27 OT za sestavo predloga za začasno odredbo z dne 10. 8. 2015 v višini 50 točk, stroške na podlagi prve alineje druge točke tar. št. 30 za sestavo prve pripravljalne vloge z dne 14. 8. 2015 v višini 250 točk, stroške na podlagi tretje točke tar. št. 30 OT za udeležbo na naroku z dne 14. 8. 2015 v višini 250 točk, stroške na podlagi tar. št. 27 OT za sestavo predloga za začasno odredbo z dne 19. 8. 2015 v višini 50 točk, stroške na podlagi četrte točke tar. št. 30 OT za sestavo odgovora na pritožbo z dne 4. 9. 2015 v višini 312,50 točke, skupaj 1162,5 točk, stroške na podlagi 11. člena OT za poštne pošiljke v višini 6,13 EUR in stroške na podlagi 10. člena OT za kilometrino za udeležbo na naroku (Kranj-Ljubljana-Kranj oz. 62 km x 0,3993 EUR) z dne 14. 8. 2015 v višini 24,78 EUR, skupaj torej v višini 564,48 EUR.

3. Tožnica vlaga tožbo zoper 1. točko izreka izpodbijanega sklepa in sicer zaradi nepravilne in zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da je tožena stranka v izpodbijanem sklepu napačno uporabila materialno pravo pri odmeri stroškov za dva vložena predloga za izdajo začasne odredbe, vložena 10. 8. 2015 in 19. 8. 2015. OT v 2. točki tar. št. 27 namreč določa, da se za predlog za začasno odredbo prizna nagrada v višini 50 % iz tar. št. 18 OT, kar v obravnavnem primeru pomeni 250 točk. Ker gre v sporih po ZMZ-1 za neocenljive zadeve, je vrednost nagrade 500 točk (druga alineja 1. točke tar. št. 30 OT). Upoštevajoč torej 2. točko tar. št. 27 OT je treba za začasno odredbo v upravnem sporu po ZMZ-1 svetovalcem priznati 50 % od 500 točk, to je 250 točk. Tožnica ne nasprotuje uporabi določbe petega odstavka 17. člena ZOdv, na podlagi katere se znesek nagrade prepolovi. Vendar pa tožnica vztraja, da ji iz naslova dveh vloženih predlogov za izdajo začasne odredbe pripada dvakrat po 125 točk. Tožena stranka pa je tožnici priznala le dvakrat po 50 točk, pri tem pa se je sklicevala na isto tar. št. Iz obrazložitve izpodbijanega sklepa pa ni razvidno, kako je tožena stranka izračunala nagrado v višini 50 točk. Ob pravilni uporabi materialnega prava bi tožena stranka morala tožnici priznati dvakrat po 125 točk, kar znese skupaj 114,75 EUR. Tožena stranka je tožnici priznala le dvakrat po 50 točk, to je 45,90 EUR, kar pomeni, da ji je dolžna priznati in izplačati še 68,85 EUR. Skupaj z nespornim delom priznane nagrade torej 633,33 EUR. Glede na navedeno tožnica v skladu z načelom ekonomičnosti sodišču predlaga, da odloči o sporu polne jurisdikcije (prvi odstavek 65. člena Zakona o upravnem sporu – v nadaljevanju ZUS-1), saj je takšna odločitev potrebna zaradi narave same pravice, podatki upravnega spisa pa dajejo zanesljivo podlago za odločitev o tožbi. Tožnica predlaga, da se sklep Ministrstva za notranje zadeve 2142-112/2015/32 (1312-10) z dne 13. 12. 2015 odpravi in se stroški za zastopanje A.A. v postopku za pridobitev mednarodne zaščite – pridržanje za namen predaje odgovorni državi članici svetovalki za begunce B.B. odmerijo v višini 633,33 EUR. Ministrstvo za notranje zadeve po obračunu in plačilu obveznih davkov in prispevkov, neto znesek nakaže na transakcijski račun svetovalke B.B. pri Banki ..., št. ..., davčna številka ... Toženi stranki pa naloži povrnitev stroškov postopka.

4. Tožena stranka je poslala upravne spise, na tožbo pa ni odgovorila.

K I. točki izreka:

5. Tožba je utemeljena.

6. Iz predloženega upravnega spisa izhaja in med strankama ni sporno, da je tožnica prosilca A.A. zastopala v postopku za pridobitev mednarodne zaščite – pridržanja za namen predaje odgovorni državi članici. Med strankama tudi ni sporno, da je tožena stranka tožnici odmerila stroške zastopanja v postopku za mednarodno zaščito po OT, sporno pa je, ali je tožena stranka pravilno uporabila 2. točko tar. št. 27 OT.

7. Na podlagi 5. člena Pravilnika so za dejanja pravne pomoči pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije svetovalci upravičeni do nagrade in povračila stroškov, pri čemer se smiselno uporabljajo drugi odstavek 25. člena, 36. člen ter 1., 2. in 3. poglavje 3. dela in 6. del tarife, razen tarifne številke 6002, iz Zakona o odvetniški tarifi (ZOdvT). Slednjega je nadomestila OT, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 22, dne 9. 1. 2015, veljati pa je začela naslednjega dne po objavi, tj. 10. 1. 2015. V konkretnem primeru se torej uporablja Splošni del ter tarifna številka 30 (XIII. Upravni spor) in tarifna številka 27 (X. Izvršilni postopek) iz Posebnega dela OT, ker Pravilnik ne določa drugače.

8. Tožnica v tožbi utemeljeno ugovarja odmeri stroškov za dva vložena predloga za izdajo začasne odredbe, ki sta bila vložena 10. 8. 2015 in 19. 8. 2015. Pri odmeri stroškov se za zastopanje stranke v postopku mednarodne zaščite uporabi druga alineja 1. točke tar. št. 30 OT, kjer je določeno, da se za tožbo v neocenljivih zadevah prizna 500 točk. V 2. točki tar. št. 27 OT je določeno, da se za predlog za začasno odredbo prizna nagrada v višini 50 % iz tar. št. 18 OT. Navedeno pomeni, da je treba tožnici za eno vloženo začasno odredbo priznati 50 % od 500 točk, torej 250 točk in ne 50 točk, kot ji je priznala tožena stranka. Po presoji sodišča je tožena stranka napačno uporabila OT. Glede na navedeno je utemeljen ugovor tožnice, da je tožena stranka napačno uporabila materialno pravo glede odmere povračila stroškov za vloženi začasni odredbi. Tožena stranka bi morala za dva vložena predloga za izdajo začasne odredbe 10. 8. 2015 in 19. 8. 2015 na podlagi 2. točke tar. št. 27 OT tožnici priznati dvakrat po 250 točk, torej skupno 500 točk. Na podlagi petega odstavka 17. člena ZOdv je tožnica upravičena do plačila za svoje delo v višini polovice zneska, ki bi ji pripadal po OT. Glede na navedeno, mora tožena stranka tožnici za obe začasni odredbi, vloženi 10. 8. 2015 in 19. 8. 2015, ob upoštevanju 2. točke tar. št. 27 OT in petega odstavka 17. člena ZOdv, priznati 250 točk (2 x po 125 točk), kar ob vrednosti točke 0,459 EUR znaša 114,75 EUR. Ker je tožena stranka tožnici že priznala 2 x po 50 točk, kar znaša 45,90 EUR, pomeni, da je tožena stranka dolžna tožnici povrniti še razliko v znesku 68,85 EUR.

9. Na podlagi navedenega je sodišče skladno s prvim odstavkom 7. člena v povezavi s prvim odstavkom 65. člena ZUS-1 s sodbo odločilo o tožničini pravici do povrnitve stroškov, ki je bila zajeta v tožbenem zahtevku na odpravo izpodbijanega sklepa, ker je takšna odločitev potrebna zaradi narave same pravice, in ker dajejo podatki iz upravnega spisa zanesljivo podlago za odločitev. Dejansko stanje med strankama, kot rečeno, niti ni sporno, zato je sodišče odločilo brez glavne obravnave (sojenje na seji) skladno s prvim odstavkom 59. člena ZUS-1. Tožnica je s tožbo sodišču predlagala odpravo izpodbijanega sklepa v celoti in meritorno odločitev o stroških postopka za zastopanje stranke v postopku mednarodne zaščite. Iz tožbenih navedb pa je razvidno, da se tožnica ne strinja le z zavrnilnim delom v višini 68,85 EUR. Sodišče je zato izpodbijani sklep presojalo le v tem delu, v katerem pa je tožnica uspela. Sodišče je meritorno odločilo o pravici v sporu polne jurisdikcije, v skladu z načelom ekonomičnosti postopka iz prvega odstavka 11. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1, po katerem si mora sodišče prizadevati, da se opravi postopek brez zavlačevanja in s čim manjšimi stroški (enako tudi Upravno sodišče RS v sodbi I U 1858/2015 z dne 16. 11. 2016).

K II. točki izreka:

10. Sodišče je v obravnavanem upravnem sporu odločilo v sporu polne jurisdikcije, ker je odločilo o tožničini o pravici do nagrade za delo in povrnitve stroškov za zastopanje v postopku mednarodne zaščite, zato odločitev o stroških tega upravnega spora temelji na prvem odstavku 25. člena ZUS-1 v zvezi z drugim odstavkom 154. člena ZPP. Sodišče je tožnici priznalo stroške v skladu z OT. Tožničini potrebni stroški obsegajo nagrado za tožbo (tar. št. 30/1 OT) v višini 200 točk, kar znaša 91,80 EUR in 1,80 EUR za materialne stroške (11. člen OT), kar skupaj znaša 93,60 EUR. Plačana sodna taksa za postopek bo vrnjena po uradni dolžnosti (opomba 6.1/C taksne tarife Zakona o sodnih taksah, ZST-1). Tožena stranka mora tožnici priznane stroške postopka povrniti v roku 15 dni od dneva vročitve te sodbe, po tem roku pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o mednarodni zaščiti - ZMZ-1 - člen 9, 11
Zakon o odvetništvu (1993) - ZOdv - člen 17, 17/5

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce - člen 5

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
07.05.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE3Njg2