Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5283cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWFzYw==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba II Ips 412/92Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.01.1993ničnost prodajne pogodbe za stanovanjeTožnik ne more uveljavljati ničnosti prodajne pogodbe za stanovanje, če je kot imetnik stanovanjske pravice pri sklenitvi sam sodeloval kot pogodbena stranka, ni pa poskrbel za overjeno izjavo o soglasju, da kupi solastninski delež hkrati tudi njegova izvenzakonska partnerka. Njegovo ravnanje je v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja v pravnem prometu (12. čl. Zakona o obligacijskih razmerjih).
Sodba II Ips 131/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.03.2008povrnitev nepremoženjske škode – višina denarne odškodnine - načelo individualizacije višine odškodnine – načelo objektivne pogojenosti odškodnineOdmera odškodnine ne more odraziti le oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic, temveč je potrebno upoštevati še načelo objektivne pogojenosti odškodnine.
Sodba II IPs 1022/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.02.2008povrnitev nepremoženjske škode – višina denarne odškodnine – načelo individualizacije odškodnine – načelo objektivne pogojenosti odškodnine – duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - posredni oškodovanci - bistvena kršitev določb pravdnega postopka – obrazložitev zatrjevanih procesnih kršitevOdmera odškodnine ne more odraziti le oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine. Vsak očitek bistvene kršitve postopka je potrebno konkretizirati. Standardu obrazloženosti bistvenih kršitev postopka ne zadostuje, da tožnici zgolj navedeta, da sta prerekali določeno trditev. Morali bi tudi navesti, kdaj in na kakšen način naj bi to storili.
Sodba II Ips 186/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.04.2008denacionalizacija – prepoved razpolaganja z nepremičnino, za katero obstaja dolžnost vrnitve – prodaja nepremičnine - odškodnina – vmesni ugotovitveni zahtevek – predhodno vprašanjePosledica protipravnega razpolaganja z nepremičninama z aneksom z dne 31.1.1995 je, da je tožeči stranki onemogočena vrnitev nepremičnin v naravi v denacionalizacijskem postopku.
Sodba II Ips 14/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.04.2008neveljavnost prodajne pogodbe za nepremičnino – sklepčnost tožbe - oblikovalni tožbeni zahtevek – ničnost – promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči – predkupna pravica – obličnost – konvalidacija – ponovna prodaja nepremičnine - dobrovernost - obseg obrazložitve odločbe sodišča druge stopnjeObčina je za območje, na katerem leži nepremičnina, ki je bila predmet prodaje, sprejela odlok o urbanističnem urejanju in zemljišča na tem območju predvidela za gradnjo vikend hišic, torej za zemljišča v zasebni lastnini. Občini je obenem pripadala prednostna pravica nakupa po 12. členu Zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem. S tem, ko je sama v odloku zemljišča namenila za gradnjo individualnih počitniških hišic, je dala vnaprejšnje soglasje za takšno izrabo zemljišč, kar vključuje tudi prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč v ta namen. Tožnica je s prodajalcem že v letu 1975 sklenila veljavno pogodbo za nepremičnino, pogodba pa je bila tudi realizirana. Ponovna prodaja nepremičnine, ki jo je lastnik prodal in dejansko že izročil prvemu kupcu, pomeni kršitev moralnih norm, zato utemeljuje zahtevek za ugotovitev ničnosti takšnega pravnega posla zoper nedobrovernega drugega kupca in obenem zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne...
Sodba II Ips 115/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.05.2008odgovornost za škodo od nevarne stvari – poškodba pri čiščenju skobelnega stroja - konkurenca objektivne in krivdne odgovornosti – ravnanje oškodovanca – povrnitev nepremoženjske škode – višina denarne odškodnine - strahBistveno v konkretnem primeru je, da toženi stranki za tožnikovo škodo, ki izvira iz nevarne stvari, odgovarjata po načelu vzročnosti oziroma objektivno (drugi odstavek 154. člena v zvezi s prvim odstavkom 173. člena ZOR). Sporen pa je delež tožnikove soodgovornosti. Ta je načeloma ustrezen teži njegovega krivdnega ravnanja; za posledico ima zmanjšanje odgovornosti objektivno odgovornega povzročitelja škode za delež krivdne odgovornosti oškodovanca samega. Drugače pa je, ko je ugotovljeno, da je krivdno ravnal tudi povzročitelj škode, ki je že objektivno odgovoren za škodo. Pri dokončni porazdelitvi odgovornosti je treba v takih primerih delež odgovornosti, ki zadeva oškodovanca zaradi njegovega krivdnega ravnanja, zmanjšati ustrezno stopnji krivdne odgovornosti (tudi objektivno odgovornega) povzročitelja škode in v posledici tega objektivno odgovornost povzročitelja škode zmanjšati za (morebiten) presežek oškodovančeve krivde nad krivdo povzročitelja...
Sodba II Ips 322/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.05.2008denacionalizacija – obseg zapuščine – dediči kot enotni in nujni sosporniki - pasivna legitimacija – izročila pogodba – predmet pogodbe – izročitev tuje, nacionalizirane stvari – ničnost zavezovalnega posla – dednopravne pogodbeV sporu o obsegu zapuščine so dediči enotni in tudi nujni sosporniki. Ker je pravica sodedičev skupna in nedeljiva in izhaja iz zapuščine kot celote, ni dopustno reševati spora o obsegu zapuščine brez sodelovanja vseh udeležencev materialnopravnega razmerja, bodisi na aktivni, bodisi na pasivni strani. Zaradi razlikovanja med zavezovalnimi pravnimi posli obligacijskega prava, ki so relativne narave in učinkujejo le med pogodbenimi strankami ter razpolagalnimi pravnimi posli stvarnega prava, ki so absolutne narave in učinkujejo tudi proti tretjim, je razpolaganje s stvarjo, ki ni last odsvojitelja, mogoče. Zavezovalni pravni posel, katerega predmet je tuja stvar, samo zaradi tega, ker odsvojitelj na predmetu pogodbe nima lastninske pravice, ni nična.
Sodba II Ips 139/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.05.2008ustna darilna pogodba - zavezovalni posli – konvalidacija – realizacija pogodbe – pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - priposestvovanjeZa sporne nepremičnine je bil sklenjen le zavezovalen pravni posel; ta je z realizacijo res lahko konvalidiral, čeprav ni bil sklenjen v predpisani obliki, vendar to za pravno-poslovno pridobitev lastninske pravice ni moglo zadoščati: na podlagi pogodbe bi tožnik lastninsko pravico lahko pridobil le z vpisom v zemljiško knjigo (pravna pravila paragrafov 425 in 431 ODZ), do te pa nesporno nikoli ni prišlo. Okoliščina, da je bila pogodba veljavno sklenjena, je bila nadalje pomembna še zaradi presoje, ali je tožnik pridobil lastninsko pravico na originaren način na podlagi dobroverne in zakonite posesti. Nižji sodišči sta pravilno presodili, da priposestvovalna doba od leta 1972 do uveljavitve ZTLR, ki je izključil možnost priposestvovanja stvari v družbeni lastnini, ni potekla.
Sklep in sodba II Ips 996/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.06.2008bistvena kršitev določb pravdnega postopka – stanovanjska pravica – privatizacija stanovanja – smrt imetnice stanovanjske pravice - dedovanje pravice skleniti pogodbo o odkupu stanovanjaZa odločitev so bistvene dejanske ugotovitve sodišč prve in druge stopnje, da je imetnica stanovanjske pravice podala zahtevo za odkup, da prva tožena stranka po poteku roka iz petega odstavka 117. člena SZ kupoprodajne pogodbe ni sklenila, da je imetnica stanovanjske pravice vložila tožbo in šele tekom pravdnega postopka umrla. Te okoliščine podpirajo zaključek, da če bi se razmerje med pokojno imetnico stanovanjske pravice in prvo toženo stranko uredilo v zakonskem roku, bi s tem kupljeno stanovanje postalo del njenega premoženja; to pa bi po njeni smrti prešlo na njene pravne naslednike.
Sklep II Ips 277/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.07.2008obnova postopka – nova dejstva in novi dokazi – sprememba tožbene podlage – dobrovernost posestiKadar se zahteva obnova postopka iz razloga po 10. točki 394. člena ZPP, je odločitev odvisna od vpliva, ki bi ga dejstva in dokazi iz predloga za obnovo postopka utegnili imeti na dotlej ugotovljeno dejansko podlago sodne odločbe. Če je ta tolikšen, da bi to lahko imelo za posledico vsebinsko spremembo odločbe v korist predlagatelja, sodišče postopek obnovi, sicer ne. Vendar to ne pomeni, da je v predlogu za obnovo postopka dopustno uveljavljati vsakršna (nova) dejstva, tudi taka, ki z v postopku do pravnomočnosti ugotovljeno dejansko podlago niso v neposredni zvezi in ki dejansko podlago tožbenega zahtevka zastavljajo povsem na novo. Tožnica za razsojo odločilnega dejanskega substrata s sklicevanjem na pravnoposlovno pridobitev lastninske pravice ne dopolnjuje, spreminja, temveč skup odločilnih dejstev, na katerih je temeljila pravnomočna odločitev, nadomešča z novimi, drugačnimi dejstvi, ki na novo zastavljajo torišče spora in za razsojo v zadevi terjajo...
Sodba II Ips 995/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.09.2008zastaranje – načelo pisnosti – poslovanje za svoj račun – dogovor strank o plačilu obveznosti iz poslovanjaNa revizijski stopnji neizpodbojna dejanska ugotovitev, da sta se pravdni stranki dogovorili, da bo toženec prevzel celotno vodenje lokala in posloval za svoj račun, utemeljuje sklep, da je v notranjem razmerju na podlagi medsebojnega dogovora prevzel poravnavanje vseh obveznosti v zvezi s poslovanjem, kar vključuje tudi izplačilo plač zaposlenim.
Sodba II Ips 716/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.09.2008povrnitev nepremoženjske škode – višina odškodnine – načelo individualizacije odškodnine – načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti – telesne bolečine – duševne bolečine zaradi skaženostiPresoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.
Sodba II Ips 221/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.09.2008tožba za nedopustnost izvršbeTožba za nedopustnost izvršbe je dovoljena samo v povezavi z ugovornim postopkom, nanaša pa se na opozicijske in impugnacijske ugovore.
Sodba in sklep II Ips 561/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.09.2008povrnitev nepremoženjske škode - načelo objektivne pogojenosti odškodnine - načelo individualizacije odškodnine - višina odškodnine - valorizacija akontacije odškodnine - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije - pravno mnenjeOdmera odškodnine ne more odraziti zgolj oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine. Pravna podlaga za valorizacijo je v drugem odstavku 168. člena OZ, ki določa, da se povračilo škode odmerja po cenah ob izdaji sodne odločbe, razen če zakon ne določa kaj drugega.
Sodba in sklep II Ips 643/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek02.10.2008povrnitev škode - objektivna odgovornost delodajalca - pojem nevarne dejavnosti - poklicna bolezen - delo skladiščnika - podlage odškodninske odgovornosti - dokazovanje - zavrnitev dokaznega predloga - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizijeV primeru, ko sodišče ne ugotovi enega izmed pogojev odškodnine terjatve, ni treba ugotavljati še obstoja drugih elementov in v zvezi s tem ni potrebno izvajati dokazov. Dokazovanje naj namreč obsega le tista dejstva, ki so pomembna za odločbo (prvi odstavek 213. člena ZPP).
Sodba in sklep II Ips 594/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.09.2008odgovornost odvetnika – skrbnost dobrega strokovnjaka – dolžniška zamudaOdvetnik odgovarja za škodo, ki jo je s svojim nezakonitim ali nepravilnim delom povzročil stranki.
Sodba II Ips 172/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek02.10.2008pogodba o dosmrtnem preživljanju - oblika pogodbe - konvalidacija pogodbe - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - zadržanje zastaranjaPogodba o dosmrtnem preživljanju, ki ni sklenjena v predpisani obliki ne more konvalidirati, čeprav je v celoti ali v pretežnem delu izvršena.
Sodba II Ips 718/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.09.2008odškodnina za nepremoženjsko škodo - duševne bolečine zaradi posebno težke invalidnosti bližnjega (otroka) - posredni oškodovanci - višina denarne odškodnine - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti odškodnineOdmera pravične denarne odškodnine za duševne bolečine zaradi posebno težke invalidnosti njegovega sina.
Sodba II Ips 195/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.10.2008razveza izročilne pogodbe - velika nehvaležnost - ničnost pogodbePritožbeno sodišče se je pri presoji pravnega standarda velike nehvaležnosti oprlo na vzroke za razdedinjene iz 42. člena ZD, kar je v skladu z uveljavljeno sodno prakso (prim. zadeve II Ips 251/95 in II Ips 22/2006). Pravilno je zaključilo, da verbalne žalitve in nekorektnosti ter medsebojni spori pravdnih strank, katerih pobudnica je večkrat sama tožnica, ne pomenijo velike nehvaležnosti. Zaradi nesporazumov med pravdnimi strankami izročilna pogodba tudi ni nična.
Sodba II Ips 188/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.10.2008odškodnina zaradi neizpolnitve pogodbe - vzpostavitev prejšnjega stanja - zmanjšanje premoženja družbe - aktivna legitimacijaČeprav ni vsaka kršitev premoženjske pravice drugega pravno priznana, temveč le tista, ki povzroči zmanjšanje premoženja oškodovanca ali preprečitev njegovega povečanja, sodna praksa aktivno legitimacijo v podobnih primerih široko presoja. Ob takšnem izhodišču je odločilnega pomena dejstvo, ugotovljeno na prvih dveh stopnjah sojenja, da se je tožeča stranka s posebnim dogovorom zavezala podjetju B. d.o.o. kot plačniku storitve povrniti stroške. Pojem premoženja v pravnem pomenu ne obsega samo stvari, temveč tudi druge premoženjske pravice; enako škoda ni le zmanjšanje količine stvari, katerih lastnik je posamezni subjekt, ampak tudi zmanjšanje obsega vseh premoženjskih pravic, katerih vrednost je mogoče izraziti v denarju. Takšno zmanjšanje premoženja tožeče stranke v tej pravdni zadevi pomeni njena obveznost do družbe B. d.o.o., da ji na podlagi dogovora z dne 1.10.1998 poravna denarno terjatev za ureditev poškodovanega vodovoda.

Izberi vse|Izvozi izbrane