<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba I U 476/2014
ECLI:SI:UPRS:2014:I.U.476.2014

Evidenčna številka:UL0008872
Datum odločbe:29.07.2014
Senat, sodnik posameznik:Marjanca Faganel (preds.), Alenka Praprotnik (poroč.), Adriana Hribar Milič
Področje:UPRAVNI POSTOPEK - BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - verjetni izgled za uspeh - očitno nerazumna zadeva - obrazložitev odločbe - izredna brezplačna pravna pomoč

Jedro

Ob nesporni ugotovitvi, da tožnik izpolnjuje pogoje glede finančnega položaja, pa dejstva, da gre v konkretnem primeru za očitno nerazumno vlogo, tožnik ni z ničemer niti zanikal niti dokazal nasprotnega. Iz podatkov v spisu namreč nesporno izhaja, da v zadevi prosilec nima verjetnega izgleda za uspeh.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

Z izpodbijano odločbo je Upravno sodišče RS odločilo, da se prošnja tožnika za dodelitev izredne brezplačne pravne pomoči (v nadaljevanju BPP) v obliki in obsegu pravnega svetovanja in zastopanja v postopku pred sodiščem na prvi stopnji v zvezi s tožbo v upravnem sporu zoper odločbo Upravnega sodišča RS v Ljubljani št. Bpp 255/2013-4 z dne 18. 11. 2013 ter kot oprostitev plačila stroškov sodnega postopka, zavrne.

V obrazložitvi ugotavlja, da tožnikova prošnja ni utemeljena. Pri tem se sklicuje na Zakon o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP). Ugotavlja, da je prosilec od 1. 1. 2014 dalje upravičen do denarne socialne pomoči. Zato je bila njegova prošnja za BPP v tem postopku obravnavana kot prošnja za izredno BPP. Njegov finančni položaj se tako v tem postopku ni ugotavljal.

V nadaljevanju se sklicuje na prvi odstavek 24. člena ZBPP, po katerem se kot pogoj upoštevajo tudi okoliščine in dejstva v zadevi, v zvezi s katero vlaga prosilec prošnjo za odobritev BPP. Prosilec v obravnavanem primeru prosi za dodelitev BPP v zvezi z vloženo tožbo zoper odločbo Upravnega sodišča RS v Ljubljani št. Bpp 255/2013-4 z dne 18. 11. 2013, s katero je bila zavrnjena njegova prošnja za dodelitev BPP v obliki in obsegu pravnega svetovanja in zastopanja v postopku pred sodiščem na prvi stopnji, v zvezi s tožbo v upravnem sporu zoper odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. Bpp 2264/2013 z dne 17. 9. 2013 ter kot oprostitev plačila stroškov sodnega postopka. S slednjo je bila zavrnjena njegova prošnja za dodelitev BPP za pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi, to je za sestavo in vložitev revizije zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 42/2013 z dne 3. 7. 2013 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. I P 199/2011 z dne 4. 10. 2012.

Organ za BPP Upravnega sodišča RS je z odločbo št. Bpp 255/2013-4 z dne 18. 11. 2013 presojal, ali ima prosilec verjetne izglede za uspeh v upravnem sporu zoper odločbo št. Bpp 2264/2013 z dne 17. 9. 2013. Ocenil je, da prosilec s tožbo zoper odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Bpp 2264/2013 z dne 17. 9. 2013, v zvezi s katero je uveljavljal dodelitev BPP, ni imel verjetnega izgleda za uspeh. Zato je prosilčevo prošnjo po določbi prvega odstavka 24. člena ZBPP v zvezi z določbo drugega odstavka 37. člena ZBPP, zavrnil kot neutemeljeno. Navedena odločitev se je izkazala za pravilno, saj je Upravno sodišče RS v Ljubljani s sodbo št. I U 1636/2013 z dne 19. 11. 2013 prošnjo prosilca zoper odločbo Bpp 2264/2013 z dne 17. 9. 2013, zavrnilo.

V nadaljevanju pristojni organ za BPP ocenjuje, da je izpodbijana odločba temeljila na pravilni pravni podlagi in da na podlagi podatkov, ki so navedeni v obrazložitvi, postopek s tožbo v upravnem sporu zoper odločbo Upravnega sodišča RS v Ljubljani št. Bpp 255/2013-4 z dne 18. 11. 2013, nima verjetnega izgleda za uspeh. Zato je bilo potrebno prosilčevo prošnjo po določbi prvega odstavka 24. člena ZBPP v zvezi z določbo drugega odstavka 37. člena ZBPP, kot neutemeljeno zavrniti. Slabo finančno stanje, ki je v obravnavani zadevi sicer izkazano, pa samo po sebi še ne daje pravice do dodelitve BPP.

Tožnik v tožbi poudarja, da se niti z odločbo, niti z ravnanjem Upravnega sodišča RS, ne strinja. Je prava neuka oseba. Zato prosi, naj se mu BPP dodeli. Meni, da sodišče razlaga svoje trditve in argumente brez ustrezne osnove. Zato krši Ustavo RS in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Dokler mu ne bo nudena ustrezna pravna pomoč za pravilno reševanje sporov, tudi nobena odločba, sklep ali sodba ne morejo biti pravilni. Tožena stranka tudi napačno ugotavlja, da tožnik nima izgleda za uspeh v tožbi. Meni, da je upravni spor utemeljen. Zato je potrebno zadevo vrniti sodišču, da mu odvetnika dodeli. Ker pa nima sredstev za najem odvetnika, prosi za dodelitev BPP. Navaja, da je zaradi nedopustnega ravnanja odvetnikov in Okrožnega sodišča v Ljubljani ter tudi tega sodišča, ostal brez odvetnika. V zadnjih mesecih je tudi močno bolan. Zato sodišče prosi, naj njegovo bolezensko stanje upošteva, v kolikor je nenamerno prišlo do zamude roka za oddajo pritožbe.

Tožena stranka je sodišču poslala upravne spise, odgovora na tožbo pa ni podala.

Sodišče je o zadevi odločilo na seji v skladu z določbo 59. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1).

Tožba ni utemeljena.

Dejstvo, da je tožnik prava neuka stranka, med strankama ni sporno. Prav tako je nesporno, da je tožnik prejemnik denarne socialne pomoči. Ni pa to edini kriterij za odobritev BPP, saj pogoje za dodelitev BPP določajo členi 11. do 24. ZBPP. Na podlagi tretjega odstavka 11. člena omenjenega zakona se pri odločanju o prošnji za dodelitev BPP ugotavljajo finančni položaj prosilca in drugi pogoji, določeni s tem zakonom. Pri presoji o dodelitvi BPP pa se v smislu 24. člena ZBPP kot pogoj upoštevajo tudi okoliščine in dejstva o zadevi, v zvezi s katero prosilec vlaga prošnjo za odobritev BPP. Predvsem je bistveno, da zadeva ni očitno nerazumna in da je pomembna za prosilčev osebni in socialno ekonomski položaj. Ob nesporni ugotovitvi, da tožnik izpolnjuje pogoje glede finančnega položaja, pa dejstva, da gre v konkretnem primeru za očitno nerazumno vlogo, tožnik ni z ničemer niti zanikal niti dokazal nasprotnega. Po drugi strani pa iz podatkov v spisu nesporno izhaja, da v zadevi prosilec nima verjetnega izgleda za uspeh. Organ za BPP je v izpodbijani odločbi Bpp 326/2013 z dne 29. 1. 2014 presojal, ali ima prosilec verjetne izglede za uspeh v upravnem sporu zoper odločbo Upravnega sodišča RS v Ljubljani št. Bpp 255/2013-4 z dne 18. 11. 2013. Pri tem je ocenil, da prosilec s tožbo v upravnem sporu zoper omenjeno odločbo, v zvezi s katero je tudi uveljavljal dodelitev Bpp, ni imel verjetnega izgleda za uspeh. Prosilčevo prošnjo je zato na podlagi prvega odstavka 24. člena ZBPP v zvezi z določbo drugega odstavka 37. člena ZBPP, zavrnil kot neutemeljeno. Da je navedena odločitev pravilna, se je izkazalo tudi ob dejstvu, da je Upravno sodišče RS v Ljubljani s sodbo št. I U 2025/2013 z dne 14. 1. 2014 tožbo prosilca zoper odločbo št. Bpp 255/2013-2 z dne 18. 11. 2013 zavrnilo.

Iz izpodbijane odločbe je tako po mnenju sodišča mogoče jasno in nedvoumno razbrati, zakaj je bila tožnikova prošnja zavrnjena, saj so pojasnjeni tako dejanski kot pravni razlogi za zavrnitev tožnikove prošnje. Zato po mnenju sodišča zadosti kriterijem iz 214. člena ZUP glede obrazložitve odločbe.

V ostalem se sodišče strinja z dejansko in pravno argumentacijo tožene stranke v izpodbijani odločbi in se, da ne bi prišlo do ponavljanja, nanjo sklicuje v smislu 71. člena ZUS-1.

Glede na povedano sodišče ugotavlja, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega akta pravilen, da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena. Sodišče tudi ni našlo nepravilnosti, na katere je dolžno paziti po uradni dolžnosti. Zato je tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo. Pri tem še pojasnjuje, da se do navedb, ki niso relevantne za presojo tega upravnega spora, ni dolžno izjasniti.

O tožnikovi prošnji za BPP v tem upravnem sporu pa je bilo že odločeno z odločbo Bpp 76/2014-2 z dne 19 junija 2014. Prav tako tožniku, glede na to, da gre v danem primeru za spor o BPP, sodne takse na podlagi četrtega odstavka 10. člena Zakona o sodnih taksah ni potrebno plačati.


Zveza:

ZBPP člen 11, 11/3, 24, 24/1, 37, 37/2.
ZUP člen 214.
Datum zadnje spremembe:
13.11.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDcyMzAy
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*