<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Javne finance

sodba II U 124/2010
ECLI:SI:UPRS:2012:II.U.124.2010

Evidenčna številka:UM0011260
Datum odločbe:18.09.2012
Področje:DAVKI
Institut:dohodnina - povprečenje - dohodki iz delovnega razmerja - izplačilo na podlagi sodne odločbe

Jedro

Glede na dikcijo 120. člena ZDoh-2 se povprečenje lahko uporabi samo v primeru, ko je davčni zavezanec prejel dohodke iz delovnega razmerja za preteklo leto ali več preteklih let na podlagi sodne odločbe.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

Davčna uprava RS, Davčni urad Maribor je kot prvostopenjski organ (v nadaljevanju prvostopenjski organ) tožniku odmeril dohodnino za leto 2008 v višini 5.329,52 EUR. Iz izpodbijane odločbe je razvidno, da je tožnik v letu 2008 skupno prejel dohodke v višini 32.006,72 EUR. Ob upoštevanju vseh olajšav je nato dohodnina, odmerjena tožniku, znašala 5.329,52 EUR. Ker je bil znesek med letom plačane dohodnine na letni ravni večji od med letom plačane akontacije, je moral tožnik, skladno z določbo 4. odstavka 123. člena Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) doplačati razliko v višini 2.014,67 EUR.

Tožnik se z odločitvijo prvostopenjskega organ ni strinjal in je vložil pritožbo, ki jo je Ministrstvo za finance RS (v nadaljevanju drugostopenjski organ) z odločbo št. DT-499-01-424/2009-2 z dne 29. 1. 2009 zavrnilo. Drugostopenjski organ se v obrazložitvi svoje odločbe najprej sklicuje na ZDoh-2, ki v 4. in 5. členu določa, da je rezident Republike Slovenije zavezanec za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Republike Slovenije. Navaja tudi, da se po določbi 120. člena ZDoh-2 zavezancu, ki je prejel dohodek iz delovnega razmerja na podlagi sodne odločbe za preteklo leto ali več preteklih let, dohodnina odmeri od neto letne davčne osnove po posebej zaračunani povprečni individualni stopnji zavezanca, vendar je ta ugodnejša obdavčitev (povprečenje) predvidena le pod določenimi pogoji. Tako je po določbi 120. člen ZDoh-2 obdavčitev s povprečno stopnjo enoletnih prejemkov mogoča samo za tiste dohodke iz delovnega razmerja, ki se izplačajo za več let nazaj na podlagi sodne odločbe. Ker pa v tem primeru dohodki tožniku niso bil izplačani na podlagi sodne odločbe, ampak na podlagi upravne odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS), zakonski pogoji za povprečenje niso izpolnjeni.

Tožnik se z odločitvijo ne strinja in odločbo izpodbija z laično tožbo v kateri poudarja, da se dohodki, ki jih je prejel v letu 2008, pretežno nanašajo na pretekla leta in izhajajo iz odločbe ZPIZS z dne 21. 4. 2008. Meni, da je potrebno tudi za njegov primer upoštevati 120. člen ZDoh-2 in da ni bistveno, ali je dohodek prejel na podlagi upravne ali sodne odločbe. Sodišču smiselno predlaga, da odpravi izpodbijano odločbo.

Tožena stranka v svojem odgovoru na tožbo vztraja pri razlogih iz izpodbijane odločbe, zavrača tožbene navedbe ter predlaga zavrnitev tožbe.

Tožba ni utemeljena.

Med strankama ni sporno, da je tožnik v letu 2008 prejel dohodke v skupni višini 32.006,72 EUR, da je bil del dohodkov izplačan na podlagi odločbe ZPIZS in da je nato ob upoštevanju olajšav odmerjena dohodnina za leto 2008 znašala 5.329,52 EUR. Sporno med strankama je, ali se celoten prejeti znesek obdavči kot prejemek leta 2008, ali pa gre v tem primeru za situacijo, ki jo zajema 120. člen ZDoh-2 in je izplačilo za nazaj lahko obdavčeno v smislu uporabe povprečne stopnje zavezanca.

V 120. členu ZDoh-2 je določeno povprečenje, ki je izjema od generalne določbe drugega odstavka 119. člena, po kateri se dohodnina odmeri od letne davčne osnove. Namen povprečenja je v ublažitvi progresije v primeru, ko se prejme plačilo na podlagi sodne odločbe za več let nazaj. Ker je osnovno načelo ZDoh-2 v tem, da gre pri dohodnini za letni davek, ki se odmerja glede na prejemke v enem (odmernem) letu, gre pri povprečenju, kot je določeno v 120. členu za izjemo. Glede na dikcijo 120. člena ZDoh-2 pa se ta izjema nanaša le na prejemke iz delovnega razmerja, ki so izplačani na podlagi sodne odločbe. Čim je pa tako, je pa pravilna odločitev, da se povprečenje, kot izhaja iz 120. člena ZDoh-2, lahko uporabi samo v primeru, ko je davčni zavezanec prejel dohodke iz delovnega razmerja za preteklo leto ali več preteklih let na podlagi sodne odločbe. Ob tem sodišče še dodaja, da je sprejeta odločitev skladna z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-76/11-15 z dne 14. 6. 2012.

Glede na vse navedeno sodišče ugotavlja, da je bilo dejansko stanje ob izdaji odločbe pravilno ugotovljeno, izpodbijana odločba je pravilna in skladna z določbami predpisov, na katere se sklicuje. Ker tudi kršitev zakona, na katere sodišče pazi po uradni dolžnosti ni našlo, je tožbo na podlagi 1. odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo.


Zveza:

ZDoh-2 člen 120.
Datum zadnje spremembe:
27.03.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDUyNzg4