<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Javne finance

sodba I U 1231/2010
ECLI:SI:UPRS:2012:I.U.1231.2010

Evidenčna številka:UL0006520
Datum odločbe:18.09.2012
Področje:DAVKI
Institut:dohodnina - dohodek iz preteklih let - povprečenje - povprečna davčna stopnja - izplačilo na podlagi sodne odločbe - izplačilo na podlagi upravne odločbe

Jedro

Tožeči stranki je bila v letu 2008 na podlagi upravne odločbe ZPIZ Slovenije izplačano nadomestilo iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja za čas od 14. 10. 2003 do 1. 7. 2008. Ker izplačilo ni bilo opravljeno na podlagi sodne odločbe, zakonski pogoji za povprečenje po prvem odstavku 120. člena ZDoh-2 niso izpolnjeni. Pri tem, kot je presodilo Ustavno sodišče, zakonodajalcu ni mogoče očitati, da ni imel razumnih razlogov za različno urejanje načina ugotavljanja davčne obveznosti zavezanca v primeru, ko je bil dohodek izplačan na podlagi sodne odločbe, ter v primeru, ko je bil izplačan na podlagi upravne odločbe ZPIZ.

Izrek

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

Davčni urad Ljubljana je tožeči stranki z izpodbijano odločbo št. DT 09-36661-0 z dne 24. 12. 2009 za leto 2008 odmeril dohodnino v znesku 2.192,33 EUR in ji naložil plačilo razlike med odmerjeno dohodnino in med letom plačanimi akontacijami v znesku 622,49 EUR. Iz obrazložitve sledi, da znaša neto letna davčna osnova, ugotovljena skladno s 109. členom Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) in zmanjšana za olajšave, 19.618,31 EUR. Dohodnina je odmerjena po stopnjah iz 122. člena istega zakona.

Ministrstvo za finance je z odločbo št. DT-499-01-207/2010 z dne 15. 7. 2010 pritožbo tožeče stranke kot neutemeljeno zavrnilo. Ugodnejša obdavčitev dohodkov, ki se nanašajo na pretekla leta (povprečenje), je po določbah 120. člena ZDoh-2 mogoča samo za tiste dohodke iz delovnega razmerja, ki se izplačajo za več let nazaj na podlagi sodne odločbe. V obravnavanem primeru je bilo tožeči stranki v letu 2008 na podlagi upravne odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačano nadomestilo iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja za čas od 14. 10. 2003 do 1. 7. 2008. Ker ji izplačilo ni bilo opravljeno na podlagi sodne odločbe, zakonski pogoji za povprečenje, ki ga v pritožbi uveljavlja tožeča stranka, niso izpolnjeni. Navedeni dohodki so bili zato tožeči stranki pravilno upoštevani kot dohodek leta 2008.

Tožeča stranka vlaga tožbo v upravnem sporu. Izpodbijana odločitev je po mnenju tožeče stranke diskriminatorna, ker tožena stranka pri odmeri dohodnine, ki se tožnici odmerja od nadomestila, ki ji je bilo za obdobje od 14. 10. 2003 do 23. 6. 2008 v letu 2008 izplačano v enkratnem znesku, ni upoštevala ugodnejše obdavčitve (povprečenja) zgolj zato, ker je plačilo prejela na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S tem je tožeča stranka kot oseba z najnižjim dohodkom padla v višji dohodninski razred in je obdavčena tako, kot da se dohodek nanaša le na leto 2008. Zato predlaga, da sodišče izpodbijano odločbo razveljavi (pravilno: odpravi) in zadevo z ustreznimi napotki vrne prvostopnemu organu v ponovni postopek, toženi stranki pa naloži, da ji v roku 15 dni povrne stroške postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri izpodbijani odločitvi in pri razlogih. Predlaga zavrnitev tožbe.

Sodišče je postopek s sklepom I U 1231/2010-15 z dne 8. 3. 2011 prekinilo do izdaje odločbe Ustavnega sodišča o vloženi zahtevi za oceno ustavnosti prvega odstavka 120. člena ZDoh-2.

Tožba ni utemeljena.

Izpodbijana odločba je po presoji sodišča pravilna in skladna z določbami ZDoh-2, na katere se sklicuje. Skladna je tudi s prvim odstavkom 120. člena ZDoh-2, po katerem se zavezancu, ki je prejel dohodek iz delovnega razmerja na podlagi sodne odločbe za preteklo leto ali več preteklih let (dohodek iz preteklih let) dohodnina odmeri po posebej izračunani povprečni individualni stopnji zavezanca (povprečni stopnji). Določen pravni pojem „sodna odločba“ po mnenju sodišča ne daje možnosti za drugačno (širšo) razlago od tiste, ki skladno z jasnim zakonskim besedilom sledi iz razlogov izpodbijane odločitve.

Ustavno sodišče pa je v postopku za oceno ustavnosti z odločbo št. U-I-76/11-15 z dne 14. 6. 2012, začetem z zahtevo tega sodišča, odločilo, da prvi stavek prvega odstavka 120. člena ZDoh-2 ni v neskladju z Ustavo. Po presoji Ustavnega sodišča zakonodajalcu ni mogoče očitati, da ni imel razumnih razlogov, ki izhajajo iz narave stvari, za različno urejanje načina ugotavljanja davčne obveznosti zavezanca, kadar je bil dohodek izplačan na podlagi sodne odločbe ali kadar je bil izplačan na podlagi upravne odločbe ZPIZ.

Ker je po navedenem izpodbijana odločba skladna z zakonom, ki po oceni Ustavnega sodišča ne nasprotuje pravici do enakosti v zakonski ureditvi, je sodišče na podlagi določb 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) odločilo tako, kot izhaja iz izreka te sodbe.

Odločitev o stroških temelji na določbah četrtega odstavka 25. člena ZUS-1, po katerem trpi, če sodišče tožbo zavrne, vsaka stranka svoje stroške postopka.

Sodišče je v zadevi odločilo brez glavne obravnave skladno s prvim odstavkom 59. člena ZUS-1, ker dejansko stanje, na katerem temelji izpodbijana odločba, med strankama ni sporno.


Zveza:

ZDoh-2 člen 120, 120/1.
Datum zadnje spremembe:
13.12.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ5OTMx