<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba II U 421/2019-10
ECLI:SI:UPRS:2019:II.U.421.2019.10

Evidenčna številka:UP00027587
Datum odločbe:18.09.2019
Senat, sodnik posameznik:Vilote Tručl (preds.), Mojca Medved Ladinek (poroč.), Melita Ambrož
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - objektivni pogoj - verjetni izgled za uspeh - priznana terjatev - izvršba

Jedro

Šteje se, da je zadeva očitno nerazumna, če je pričakovanje ali zahtevek prosilke v očitnem nesorazmerju z dejanskim stanjem stvari, ali če je pričakovanje ali zahteva prosilke očitno v nasprotju z izidom v zadevah s podobnim dejanskim stanjem in pravno podlago.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano odločbo je tožena stranka zavrnila prošnjo tožnice za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Iz obrazložitve izhaja, da je tožnica prosila za brezplačno pravno pomoč v obsegu pravnega svetovanja in zastopanja v zvezi pomoči zaradi nezakonite odtujitve nepremičnine na .... Iz obrazložitve organa za brezplačno pravno pomoč (v nadaljevanju organ za BPP) je razvidno, da je organ za BPP prošnjo prosilke zavrnil iz razloga, ker ni izpolnjen objektivni pogoj za dodelitev brezplačne pravne pomoči iz 24. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP), saj je vpogledal v listine, ki jih je priložila prosilka ter spis D 68/2005 Okrajnega sodišča v Radovljici in spis In 32/2006 Okrajnega sodišča v Mariboru, iz katerih izhaja, da je prosilka nepremičnino, za katero bi želela pravno zastopanje, kot dedinja podedovala v zapuščinskem postopku po pokojni mami, kasneje pa je bila ista nepremičnina, v sodnem postopku, prodana na javni dražbi Občini .... Tožena stranka je iz spisov nadalje ugotovila, da je bila nepremičnina prodana zaradi dolga v višini 227.634,90 SIT, ki sta ga že tekom zapuščinskega postopka v postopek priglasili A. d.d. in Občina ..., pri čemer je prosilka v zapuščinskem postopku te terjatve priznala. Organ za brezplačno pravno pomoč je ugotovil, da tožnica kot prosilka v morebitni tožbi, ki bi jo želela vložiti nima verjetnih izgledov za uspeh, zaradi česar je prošnjo prosilke kot neutemeljeno zavrnil na podlagi 24. člena ZBPP.

2. Tožnica je vložila tožbo v upravnem sporu, v kateri laično navaja, da njena mama ni zapustila nobenih dolgov, in da je bila ob koncu svojega življenja že dementna in slepa. Sama pa da ni nikoli kontaktirala s CSD ... v zvezi z njeno nepremičnino, in da tudi ni prosila za skrbnika. Zaradi navedenega meni, da se ji je zgodila velika krivica.

3. Tožena stranka je dne 09. 09. 2019 sodišču posredovala spis, odgovora na tožbo pa ni podala.

4. Tožba ni utemeljena.

5. Predmet presoje v predmetnem upravnem sporu je izpodbijana odločba tožene stranke, ki se nanaša na zavrnitev brezplačne pravne pomoči v obsegu pravnega svetovanja in zastopanja pri pomoči zaradi prodane nepremičnine v ..., ki jo je tožnica podedovala po pokojni mami.

6. Tožena stranka je v predmetni zadevi odločila na podlagi 24. člena ZBPP. Pri presoji glede dodelitve brezplačne pravne pomoči je kot pogoj treba upoštevati okoliščine in dejstva o zadevi, v zvezi s katero prosilka vlaga prošnjo za odobritev brezplačne pravne pomoči. Predvsem pa je treba upoštevati, da zadeva ni očitno nerazumna oziroma, da ima prosilka v zadevi verjetne izglede za uspeh. Po določbi tretjega odstavka 24. člena ZBPP se šteje, da je zadeva očitno nerazumna, če je pričakovanje ali zahtevek prosilke v očitnem nesorazmerju z dejanskim stanjem stvari, če je očitno, da stranka zlorablja možnost brezplačne pravne pomoči za zadevo, za katero ne bi uporabila pravnih storitev, tudi če bi ji njen materialni položaj to omogočal, ali če je pričakovanje ali zahteva prosilke očitno v nasprotju z izidom v zadevah s podobnim dejanskim stanjem in pravno podlago, ali če je pričakovanje ali zahteva osebe v očitnem nasprotju z načeli pravičnosti in morale. Ta pogoj mora biti izpolnjen poleg pogoja, da je zadeva pomembna za prosilkin osebni in socialno ekonomski položaj.

7. Ob dodelitvi brezplačne pravne pomoči morata biti kumulativno izpolnjena dva pogoja, in sicer subjektivni pogoj (materialni pogoj iz 13. člena ZBPP) in objektivni pogoj iz prvega in drugega odstavka 24. člena ZBPP.

8. Tožena stranka ni presojala materialnega pogoja, ker je ugotovila, da ni izpolnjen objektivni pogoj.

9. Sodišče se strinja z razlogi tožene stranke v izpodbijani odločbi s katerimi utemeljuje, zakaj v obravnavani sporni zadevi meni, da ni izpolnjen pogoj za dodelitev zaprošene brezplačne pravne pomoči iz 1. odstavka 24. člena ZBPP, saj iz spisovnega gradiva izhaja, da sta se zoper tožnico kot dedinjo vodila dva izvršilna postopka s strani A., in sicer pod Opr.št: In 32/2006 (za pri B. negativno stanje na bančnem računu, za katerega je tožnica dne 6. 7. 2005 prosila za odlog plačila) in opr.št.: In 43/2007 (za kreditno pogodbo pri C., ki se nanaša na A.A.-dediča do ¼ nepremičnine). Na podlagi navedenih dolgov je bil dne 21. 10. 2005 pri Okrajnem sodišču v Radovljici podan predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine zoper dediča pokojne B.B. - C.C. in A.A. in tudi izdan sklep o izvršbi In 2005/00117, ki je postal pravnomočen 10. 12. 2005. Na podlagi navedenega sklepa je Okrajno sodišče v Radovljici dne 20. 6. 2006 dovolilo zaznambo sklepa o izvršbi na nepremičnini v Radovljici na naslovu ... Cenitev nepremičnine je bila opravljena dne 5. 1. 2007 in določena vrednost 46.690,00 EUR. Dne 28. 3. 2007 je bil C.C., z odločbo Centra za socialno delo, številka 584-61/2005-11, z dne 28. 3. 2007 postavljen skrbnik za posebni primer, Č.Č., in sicer prav za zastopanje tožnice kot varovanke v izvršilni zadevi In 32/2006, saj se je tožnica od dne 22.9.2005 nahajala kot oskrbovanka v Zavodu ... in zato zaradi bolezni ni bila sposobna samostojnega nastopanja in varovanja svojih pravic in koristi. Navedena odločba je bila izdana tudi na podlagi mnenja psihiatrinje iz ambulante Zavoda ... Kasneje je bila nepremičnina ob prisotnosti navedenega skrbnika dne 8. 3. 2011 na javni dražbi prodana za ceno 34.000,00 EUR Občini ... Iz kupnine 34.000, 00 EUR so bili dne 12. 7. 2011 poplačani stroški, davek na promet nepremičnih terjatve A. in delno terjatev Občini .... na podlagi VL 3384/2011.

10. Na podlagi vsega navedenega se sodišče strinja z odločitvijo tožene stranke, da tožnica v morebitni tožbi ne bi imela verjetnega izgleda za uspeh, iz že zgoraj navedenih razlogov.

11. Izpodbijana odločitev s katero je tožena stranka zavrnila vlogo tožnici in ji ni dodelila brezplačne pravne pomoči, je po presoji sodišča pravilna in zakonita ter obrazložitev vsebuje tudi pravilne razloge za sprejeto odločitev. Tožba se kot neutemeljena zavrne na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1).

12. Sodišče je o zadevi odločilo na seji senata in je navedbe strank upoštevalo v pisni obliki (2. alineja drugega odstavka 59. člena ZUS-1).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o brezplačni pravni pomoči (2001) - ZBPP - člen 24, 24/3
Datum zadnje spremembe:
26.05.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM2NjQ3