<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sodba II Ips 1181/2008
ECLI:SI:VSRS:2011:II.IPS.1181.2008

Evidenčna številka:VS0014123
Datum odločbe:07.04.2011
Opravilna številka II.stopnje:VSL II Cp 4905/2007
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO
Institut:zamudna sodba - sklepčnost tožbe - nasprotje med navedbami in dokazi - najem poslovnih prostorov - prenehanje najema - povrnitev vlaganj v poslovni prostor - soglasje najemodajalca

Jedro

Ker so dela, na katera se nanaša tožba, po naravi in obsegu identična z deli, ki so bila predmet soglasja z dne 1. 6. 2004, zatrjevano nasprotje med tožbenimi navedbami in dokaznimi listinami ni podano.

Ker sta se stranki v najemni pogodbi dogovorili, da se morebitna investicijska vlaganja, ki bodo opravljena s soglasjem najemodajalca, poračunajo ob prekinitvi pogodbe ali ob odprodaji nepremičnin, za utemeljenost zahtevka za povrnitev vlaganj zadostuje obstoj takega soglasja. Določitev roka, v katerem bi toženka sama izvedla popravila, ki ga predvideva ZPSPP, ni bila potrebna.

Izrek

Revizija se zavrne.

Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti 654,41 EUR stroškov revizijskega postopka v 15 dneh od vročitve te sodbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po izteku roka za prostovoljno plačilo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z zamudno sodbo odločilo, da je toženka dolžna tožniku plačati 11.721,75 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 2.809.000 SIT od 3. 1. 2005 do 31. 12. 2006, od 11.721,75 EUR pa od 1. 1. 2007 dalje. Odločilo je, da je toženka dolžna tožniku povrniti stroške postopka.

2. Sodišče druge stopnje je toženkino pritožbo zavrnilo in sodbo sodišča prve stopnje potrdilo. Odločilo je, da je toženka dolžna tožniku povrniti stroške pritožbenega postopka. Zavrnilo je pritožbene očitke, da je vsebina najemne pogodbe v nasprotju s predloženo pogodbo in da je poročilo o ocenjeni vrednosti vlaganj drugačno od navedb v sodbi. Navedlo je, da bi sodišče z uporabo 8., 9. in 190. člena Obligacijskega zakonika odločalo izven trditvene podlage. Na podlagi trditev, da je toženka odobrila vlaganja, da se jih zavezala tožniku poračunati ob prekinitvi pogodbe ali prodaji nepremičnine in da je do prodaje nepremičnine prišlo, je izpodbijana sodba materialnopravno pravilna.

3. Toženka v reviziji uveljavlja razloga zmotne uporabe materialnega prava in bistvenih kršitev določb postopka iz prvega odstavka 339. člena in iz 14. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Trdi, da z dopisom z dne 1.6.2004 ni dala soglasja za vlaganja, ki jih v tožbi zatrjuje tožnik, tj. za dobavo in namestitev vkopanih cistern za plin, instalacijo za centralno kurjavo, izvedbo centralne kurjave na zemeljski plin, obnovo sanitarij in obložitev sten stražnice z lesenimi oblogami. S tem dopisom je dala soglasja za vlaganja, navedena v tožničinem dopisu z dne 18.5.2004, tj. za zamenjavo strehe, ureditev podstrešja za bivanje, toplotno izolacijo stražnice, zamenjavo fasado in izvedbo notranje preureditve. Nadalje trdi, da je bilo zmotno uporabljeno materialno pravo, ker v sodbi ni upoštevan 17. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 s spremembami – v nadaljevanju ZPSPP), v skladu s katerim najemnik nima pravice do povračila stroškov za popravila, če najemodajalca ni obvestil o potrebnosti popravila in mu ni dal primernega roka, da popravilo izvrši sam. Ker je podano nasprotje med trditvami in predloženimi dokazi in ker utemeljenost zahtevka ne izhaja iz trditev v tožbi, niso bile podane predpostavke za izdajo zamudne sodbe.

4. Sodišče je revizijo vročilo Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in tožniku, ki je nanjo odgovoril.

5. Revizija ni utemeljena.

6. Zatrjevano nasprotje med dejstvi, navedenimi v tožbi, in dokazi, ki jih je predložil tožnik, ni podano. Iz tožnikovega dopisa z dne 18. 5. 2004 in toženkinega odgovora z dne 1. 6. 2004 izhaja, da je toženka dala soglasje za zamenjavo strehe, ureditev podstrešja za bivanje, ureditev fasade in toplotne izolacije objekta in za notranjo preureditev za doseganje večjega funkcionalnega učinka. Zahtevek se nanaša na strošek dobave in vkopa cisterne za plin, za nanos in splaniranje gramoza, za izvedbo vodovodne inštalacije in nadomestne električne inštalacije za centralno kurjavo, za izvedbo centralne kurjave na zemeljski plin, za obložitev sten objekta z lesenimi oblogami in za obnovo sanitarij. Iz navedenega izhaja, da so dela, na katera se nanaša tožba, po naravi in obsegu identična z deli, ki so bila predmet soglasja z dne 1. 6. 2004.

7. Neutemeljen je tudi očitek zmotne uporabe materialnega prava. Pravdni stranki sta se v najemni pogodbi (VIII. člen) dogovorili, da se morebitna investicijska vlaganja, ki bodo opravljena s soglasjem najemodajalca, poračunajo ob prekinitvi najemne pogodbe ali odprodaji nepremičnin. Iz tožbenih navedb, (1) da sta s toženko sklenila sodno poravnavo, po kateri je bila lastninska pravica prenesena nanj, (2) da mu je toženka z dopisom z dne 1. 6. 2004 odobrila vlaganja in se zavezala, da jih bo poračunala ob prekinitvi najemne pogodbe ali odprodaji nepremičnin, (3) da vrednost investicijskih vlaganj znaša 11.721,75 EUR, in (4) da je znesek zapadel v plačilo s sklenitvijo sodne poravnave 3. 11. 2005, izhaja, da je zahtevek za plačilo 11.721,75 EUR z zamudnimi obrestmi od 3. 11. 2005 dalje utemeljen. Revidentkine trditve, da je tožba nesklepčna, ker tožnik ni zatrjeval, da ji je dal primeren rok za izvedbo popravil, niso utemeljene. Določba 17. člena ZPSPP je dispozitivne narave, pravdni stranki pa sta se v pogodbi dogovorili drugače.

8. Po navedenem je Vrhovno sodišče revizijo zavrnilo (378. člen ZPP).

9. Ker revidentka ni uspela, je dolžna tožniku povrniti stroške revizijskega postopka (prvi odstavek 154. člena in prvi odstavek 165. člena ZPP). Priznani stroški predstavljajo strošek za sestavo odgovora na revizijo, povečan za davek na dodano vrednost, za materialne stroške in za sodno takso za odgovor na revizijo. Podrobnejša specifikacija je razvidna iz stroškovnika, ki je v spisu (l. št. 43). Izrek o zamudnih obrestih temelji na 378. členu OZ, glede začetka teka zamudnih obresti pa na pravnem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča z dne 13. decembra 2006.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 318
Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (1974) - ZPSPP - člen 17
Datum zadnje spremembe:
02.06.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU1MDQx